Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2017/ 5389 Esas 2018/ 6209 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Öncelikle 6100 sayılı HMK'nın 124. maddesi, madde başlığında da açıkça belirtildiği üzere tarafta iradi değişikliği düzenler. Bu maddenin uygulanması halinde dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen gerçek ya da tüzel kişi davalı olmaktan çıkar yeni bildirilen gerçek yada tüzel kişi davalı sıfatını alır. Dava dilekçesindeki kişi ile yeni bildirilen kişi davada birlikte taraf olamaz.
(Karar Tarihi : 26/03/2018)
Dava: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
 
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
 
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
Karar:
 
A) Davacı İsteminin Özeti:
 
Davacı vekili, davacının 1985 yılından itibaren davalı ____ yanında ____ Turizm otobüslerinde uzun yol şoförü olarak çalışmaktayken 2003 yılının 10.ayında emekli olduğunu, emekli olduğunda kıdem tazminatı ile diğer haklarını almayıp çalışmaya devam ettiğini, davalı işverenin hiçbir haklı neden yokken dava tarihinden 8-9 ay önce iş sözleşmesini haksız şekilde fesh ettiğini ileri sürerek kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatı ile fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir.
 
Davacı taraf yargılama sırasında dahili dava dilekçesi ile 6100 sayılı HMK'nın 124. madde hükmünden de bahsederek ____'ü davaya dahil etmiştir.
 
B) Davalı Cevabının Özeti:
 
Davalı ____ vekili, zamanaşımı def'ini öne sürüp, davacının müvekkili yanında 1992-2000 yılları arasında çeşitli tarihlerde çalıştığını, kendi isteği ile ayrıldığını, alacağı olmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.
 
Dahili davalı konumunda olan ____ vekili ise, zamanaşımı def'ini öne sürüp davacının kendilerinde çalışması olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
 
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalılara ait işyerinde 1990-2003 yılları arasında çeşitli tarihlerde çalıştığı, 08/10/2003 tarihinde emekli olduğu buna göre kıdem tazminatına hak kazandığı ancak kötüniyet ve ihbar tazminatı hakkı olmadığı, diğer taleplerin de zamanaşımı nedeniyle reddi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
 
D) Temyiz:
 
Kararı davacı ile davalılar vekili temyiz etmiştir.
 
E) Gerekçe:
 
1- Dahili davalı konumunda olan ____ vekilinin temyizi yönünden yapılan inceleme sonucunda;
 
Dava, ____ aleyhine açılmış olup davacı vekili 07/07/2014 tarihli dilekçesi ile "HMK 124. maddesine" dayanarak ____ adlı kişiyi davaya dahil etmiş, Mahkemece bu işleme itibar edilerek ____davalı olarak kabul edilmiş ve hüküm altına alınan hak ve alacaklardan davalı ve dahili davalı sorumlu tutulmuştur.
 
Öncelikle 6100 sayılı HMK'nın 124. maddesi, madde başlığında da açıkça belirtildiği üzere tarafta iradi değişikliği düzenler. Bu maddenin uygulanması halinde dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen gerçek ya da tüzel kişi davalı olmaktan çıkar yeni bildirilen gerçek yada tüzel kişi davalı sıfatını alır. Dava dilekçesindeki kişi ile yeni bildirilen kişi davada birlikte taraf olamaz.
 
Ayrıca usul hükümlerinde zorunlu dava arkadaşlığı dışında dahili davalı yolu ile davaya davalı eklenmesi mümkün değildir.
 
Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili HMK'nın 124. maddesini kullanarak davaya davalı ithal etmiş Mahkemece de bu usulsüz işlem kabul edilmiştir.
 
Yukarıda açıklanan usulsüz işlemle davaya dahil edilen ____ hakkında, usulüne uygun dava açılmadığı gözetilmeden, aleyhine hüküm kurulması hatalıdır.
 
2- Davacı ile davalı ____ vekilinin temyizine gelince;
 
a) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı ile davalı _____ vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
 
b) Davacının davalı ____ nezdinde geçen hizmet süresi ve iş sözleşmesinin hangi tarafça ne şekilde fesh edildiği hususlarında uyuşmazlık vardır.
 
Mahkemece hizmet süresi yukarıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmiş ise de bu kabul eksik incelemeye dayalıdır.
 
... kayıtlarına göre uyuşmazlık konusu dönem içinde davacının, davalı ____, dahili davalı ____ ve dava dışı işverenlerde aralıklı olarak çalışma kaydı olduğu görülmüştür.
 
Tanık beyanları ise soyut olup, aydınlatıcı nitelikte değildir. Mahkemece bu beyanlar somutlaştırılmadığı gibi tanıklara davacının işverenin kim olduğu dahi sorulmamıştır.
 
Mahkemece, tanıklar yeniden dinlenip, davacının iddia ettiği tarihlerde davalı ____ dışında davacı adına çalışma bildiren işverenler ile davalı ____ arasında bir bağ ya da devir olup olmadığı belirlenmeli, çıkan sonuca göre davacının davalı ____ nezdindeki hizmet süresi saptanmalı, buna göre fesihle ilgili de bir değerlendirme yapılmalıdır. Eksik inceleme ve araştırma ile hizmet süresi ve fesih şeklinin yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
 
F) KARAR :
 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26/03/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 124 :(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.

(2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.

(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 04-04-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02882290 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.