Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2018/13280 KARAR NO : 2018/15491 İçtihat

Üyemizin Özeti
Vekil ile temsil edilen tarafın, lehine karar verildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulanan A.A.Ü.T. hükümlerine uygun vekalet ücreti hükmedilmemiş olması doğru değildir.
(Karar Tarihi : 11/09/2018)
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI
İNCELENEN KARARIN
Hayrabolu Asliye Hukuk Mahkemesi
14/07/2017
2015/371-2017/201Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine ve davalı Ş____ yönünden ise husumetten reddine karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, müvekkilinin 19 parselde bulunan 4-5-6 no'lu bağımsız bölümlere davalılarla paydaş olduğunu, davalıların taşınmazlardan faydalanmasına izin vermediğini ileri sürerek şimdilik 1.200 TL eerimisilin tahsilini istemiştir.
Davalılardan N____ ve Ş_____ davanın reddini savunmuş, davalı H_____ ise davaya cevap vermemiştir.

Dava, paydaşlar arasında ecrimisil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davalılar N____ ve H____ Ö_____'den ayrı ayrı 503,73'er Tl ecrimisilin tahsiline; davalı Ş____ Ö____ yönünden davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.
Davalı Ş____ lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi kanun yararına temyiz edilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363. maddesine göre, ilk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz
incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.

Kanun yararına temyiz talebi karşısında Dairece maddi hata yapılarak, 07.05.2018 tarih, 2018/8750 Esas ve 2018/12260 Karar sayılı kararla; "Temyize konu edilen kararda dava değeri karar tarihi itibarıyla temyiz sınırım geçmediği gerekçesiyle miktar yönünden kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine" karar verilmiştir.

Ne var ki yeniden yapılan değerlendirmede mahkemece, davalılar N____. ve H____ Ö____'den ayrı ayrı 503,73'er TL'nin tahsiline; davalı Ş.____Ö_____ yönünden davanın reddine karar verilmesine karşın, temyiz eden davalı Ş____ lehine karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre vekalet ücretine hükmedilmemiş olması doğru görülmemiştir.

KARAR : Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Dairemizin maddi hataya dayalı 07.05.2018 tarih, 2018/8750 Esas ve 2018/12260 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK'nın 363. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 11/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 323 :(1) Yargılama giderleri şunlardır:

a) Başvurma (Değişik, 28.07.2020T. 7251 Sy.Kanun-32.madde), karar ve ilam harçları.

b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.

c) Dosya ve sair evrak giderleri.

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.

d) Keşif giderleri.

e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.

f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.

g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.

h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 03-10-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02849698 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.