Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2016/19908 KARAR NO : 2016/18878 İçtihat

Üyemizin Özeti
Tüketici hakem heyetinin sahven almış olduğu karara istaneden icra takibi başlatan tüketicinin, kararın sehven alındığını öğrendikten sonra icra takibinden vazgeçmesine rağmen davacı tarafından hakem heyeti kararına Tüketici Mahkemesine itiraz edip daha sonra davanın konusuz kalmasından dolayı tüketici aleyhine vekalet ücretini yüklemesi doğru değildir. Çünkü; Tüketici dava açılmadan önce icra takibinden vazgeçmiş başka bir anlatımla davanın açılmasına davalı tüketicinin sebebiyet vermediğinden ötürü davalanın vekalet ücretinden sorumlu tutulması isabetli değildir.
(Karar Tarihi : 20/10/2016)
Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı; davalının müvekkili bankadan konut kredisi kullandığı, banka tarafından dosya masrafı adı altında 210 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek Akçakoca Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğunu, hakem heyetince herhangi bir araştırma yapılmadan talebin kabul edildiğini, bu karar kendilerine tebliğ edilmeden davalı tarafından takibe konulduğunu, bunun üzerine durumdan haberdar olduklarını, gerçekte davalının bankadan kredi kullanmadığını belirterek Akçakoca Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptalini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; Akçakoca Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 08.12.2014 ve 2958 karar sayılı kararının iptaline ilişkin dava konusuz kaldığından esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Dava, tüketici hakem, heyeti kararının iptali istemine
ilişkindir. Dosya kapsamına göre Akçakoca Tüketici Hakem
Heyetince 08.12.2014 tarih ve 2958 sayılı kararla 210 TL bedel iadesi talebinin kabulüne karar verildiği, bilahare söz konusu kararın sehven verildiğinin anlaşılması üzerine aynı tarih ve aynı karar numarası ile talebin reddine karar verildiği, ancak davacı ve davalı tarafa sehven verilen kabul kararının tebliğ edildiği davalı tüketicinin bu karar üzerinden icra takibine başvurduğu, daha sonra talebin reddine ilişkin kararın davacı bankaya 31.12.2014 tarihli üst yazı ile bildirildiği ve davalı tüketicinin de icra takibinden 30.12.2014 tarihinde vazgeçtiği, mahkemece davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında hüküm
kurulmasına yer olmadığına karar verildiği, bu kararla davacı lehine vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmıştır. Uyuşmazlık konusuz kalan dava nedeniyle davacı banka lehine vekalet ücretine hükmedilip hükmedilmeyeceği hususundadır.
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6.maddesine göre "Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz." yine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. ve 13. maddesine göre de; Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak
hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Buna göre dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı tüketicinin iş bu dava açılmadan önce sehven verilen karar
üzerine başlattığı icra takibinden vazgeçtiği bu durumda davanın açılmasına davalı tüketicinin sebebiyet vermediği anlaşılmış olmakla davalının vekalet ücretinden sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu durumda davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde davacı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile,
Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 27.05.2015 tarih 2015/76 esas 2015/239 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere vekalet ücreti yönünden kanun yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, 20/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 326 :(1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.

(2) Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır.

(3) Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 12-09-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02568197 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.