Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Danıştay 12.Daire 2013/11187E. 2015/7260 K İçtihat

Üyemizin Özeti
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Sözlü sınavı yapacak idare, sözlü sınav öncesinde, sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
(Karar Tarihi : 29/12/2015)
T.C.
İSTANBUL
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/2070
KARAR NO : 2013/1040

DAVACI : AYDIN IŞIK
VEKİLİ : AV. EMİNE HARPUTLU
Elmalı Mh.H.Subaşı Cad.Güçlühan Kat:3/20 Muratpaşa/ANTALYA

DAVALILAR : 1- ADALET BAKANLIĞI /ANKARA
2- BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL

DAVANIN ÖZETİ :Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca 07.06.2012 tarihinde yapılan İnfaz ve Koruma Memuru öğrenci alımı mülakat sınavına katılan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

ADALET BAKANLIĞI
SAVUNMASININ ÖZETİ :Dava konusu sözlü ve mülakat sınavını yapan sınav kurulu usulüne uygun olarak oluşturulduğu, sınavında mevzuata öngörülen şekil ve usul şartlarına uygun olarak yapıldığı, keza davacı tarafından da dava konusu sınavdaki değerlendirmenin nesnel ve objektif olmadığı yönünde herhangi bir somut bilgi ve belge de sunulmadığı, dolayısıyla; yapılan sözlü ve mülakat sınavı sonucuna göre 58,980 puan alan davacının başarısız sayılmadığına yönelik dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yönü bulunmadığı, dava konusu işlemin usul ve yasaya uygun olduğu davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAVUNMASININ ÖZETİ : Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2012 tarihli yazıları ile Bandırma Ceza İnfaz Kurumu için infaz komura memuru öğrenci alımı için sınav izninin Komisyona verildiği, ilgilinin 80,608 KPSS puanı ile Bandırma öğrenci infaz koruma memurluğu için 21/05/2012 tarihli başvuru formu ve belgeleri ile başvuruda bulunduğu, 407 aday numarası ile başvurusunun kayda alındığı, 04/06/2012 tarihinde ilan edilen kadronun 5 katı aday içerisinde isminin bulunduğu, yapılan boy-kilo ölçümüne katılarak sözlü mülakata girmeye hak kazandığı, adı geçen davacının 07/06/2012 tarihinde sözlü sınav ve mülakata alındığı, Komisyon Bakanlığımızca yapılan sözlü sınav ve mülakatta ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür, ilgilinin mülakattaki davaranışı, genel fiziki durumu, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği ile ilgili sorular sorularak gözlemde bulunulduğu, sonuçta sözlü sınav ortalama puanının 51,333 mülakat puanının ise 45'te kaldığı ve bu şekilde sınav şartı gereğince 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartını gerçekleştirmeyerek başarısız sayıldığı, dava konusu işlemin usul ve yasaya uygun olduğu davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca 07.06.2012 tarihinde yapılan infaz ve koruma memuru öğrenci alımı sınavına katılan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesinde Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.Sözlü sınav; 1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 3) Genel kültür 20, 4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, 2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine, 3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır. Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir. Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir. "hükmü ile 15. maddesinde "Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir." düzenlemesi yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının davalı idarece ilan edilen sözleşmeli infaz koruma memuru öğrenci alımı için başvurduğu, boy ve kilo şartlarını taşıdığı, ancak mülakat sınavında 51,333 puan alarak başarısız olması nedeniyle sözlü sınavın, usulüne uygun yapılmadığından bahisle iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarılan Yönetmelik uyarınca infaz koruma memuru olarak atanabilmek için merkezi (KPSS) sınav puanı ile mülakat sınav sonucunun aritmetik ortalaması alınarak atama yapılacaktır. Dolayısıyla sadece KPSS veya uygulama sınav sonucuna göre doğrudan infaz koruma memuru kadrosuna atanabilme mümkün değildir. İlgilinin infaz koruma memurluğu kadrosuna atanabilmek için sözlü sınav ve merkezi sınav puan ortalamasının ilan edilen kadro sayısı içinde kalmış olması gereklidir.
Olayda, sözlü sınavın yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak objektif bir şekilde gerçekleştirildiği, Yönetmelikte sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt altına alınması zorunluluğunun bulunmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.


Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 3,75-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığı ile Danıştay nezdinde temyiz isteminde bulunulabileceği hususunun taraflara duyurulmasına, 17/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/11187
Karar No : 2015/7260

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Aydın Işık
Vekili : Av. Emine Harputlu
Elmalı Mh. H.Subaşı Cad. Güçlühan Kat:3/20 Muratpaşa/ANTALYA

Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Adalet Bakanlığı - ANKARA
2- Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu
İSTANBUL

İstemin Özeti
: İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 17/05/2013 tarihli ve E:2012/2070; K:2013/1040 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Adalet Bakanlığı Savunmasının Özeti :İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : B.M.
Düşüncesi
: Anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği görüşüldü:
Dava; Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca 07.06.2012 tarihinde yapılan infaz ve koruma memuru öğrenci alımı mülakat sınavına katılan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, sözlü sınavın ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak objektif bir şekilde gerçekleştirildiği, Yönetmelikte sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt altına alınması zorunluluğunun bulunmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesinde Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.Sözlü sınav; 1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 3) Genel kültür 20, 4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, 2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine, 3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır. Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir. Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir. "hükmü ile 15. maddesinde "Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir." düzenlemesi yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının davalı idarece ilan edilen sözleşmeli infaz koruma memuru öğrenci alımı için başvurduğu, boy ve kilo şartlarını taşıdığı, ancak mülakat ve sözlü sınavın ortalamasının 48 puan olduğu ve başarısız sayılması nedeniyle sözlü sınavın, usulüne uygun yapılmadığından bahisle iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İnfaz ve koruma memuru öğrenci alımı sözlü sınavı incelendiğinde, sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmadığı, sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış olduğu, sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince takdir edilen notların ise ayrı ayrı tutanağa geçirildiği görülmüştür.
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların tutanağa bağlanmamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Diğer taraftan, bu durumun davacının sözlü sınavı kazandığı sonucunu doğurmayacağı, bu karar üzerine davacının yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/4733
Karar No : 2018/804
Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : Adalet Bakanlığı / ANKARA
Diğer Davalı : Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı / İSTANBUL

Karşı Taraf (Davacı) : Aydın Işık
Vekili : Av. Emine Harputlu
Elmalı Mah. H.Subaşı Cad. Güçlühan Kat:3/20 Muratpaşa / ANTALYA

İstemin Özeti
: Danıştay Onikinci Dairesinin 29.12.2015 tarihli ve E:2013/11187, K: 2015/7260 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti
: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi
: B.B.
Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun; düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür. Düzeltilmesi istenen karar kanun ve usule uygun olup, düzeltmeyi gerektiren bir sebep de bulunmadığından düzeltme isteminin reddine, karar düzeltme yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına 22/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye


T.C.
İSTANBUL
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/1150
KARAR NO: 2018/1171
DAVACI : AYDIN IŞIK
VEKİLİ : AV. EMİNE HARPUTLU
Elmalı Mh.H.Subaşı Cad.Güçlühan Kat:3/20 Muratpaşa/ANTALYA

DAVALILAR : ADALET BAKANLIĞI Altındağ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ :Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca 07.06.2012 tarihinde yapılan İnfaz ve Koruma Memuru öğrenci alımı mülakat sınavına katılan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

ADALET BAKANLIĞI
SAVUNMASININ ÖZETİ :Dava konusu sözlü ve mülakat sınavını yapan sınav kurulu usulüne uygun olarak oluşturulduğu, sınavında mevzuata öngörülen şekil ve usul şartlarına uygun olarak yapıldığı, keza davacı tarafından da dava konusu sınavdaki değerlendirmenin nesnel ve objektif olmadığı yönünde herhangi bir somut bilgi ve belge de sunulmadığı, dolayısıyla; yapılan sözlü ve mülakat sınavı sonucuna göre 58,980 puan alan davacının başarısız sayılmadığına yönelik dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yönü bulunmadığı, dava konusu işlemin usul ve yasaya uygun olduğu davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul 2.İdare Mahkemesi'nce, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı hasım mevkiinden çıkarılmasına karar verildikten sonra, Mahkememizin 17/05/2013 gün ve E:2012/2070, K:2013/1040 sayılı kararının, Danıştay 12. Dairesinin 29/12/2015 gün ve E:2013/11187, K:2015/7260 sayılı kararıyla bozulduğu görüldüğünden, Danıştay bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:
Dava, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca 07.06.2012 tarihinde yapılan infaz ve koruma memuru öğrenci alımı sınavına katılan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesinde Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.Sözlü sınav; 1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 3) Genel kültür 20, 4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, 2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine, 3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır. Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir. Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir. "hükmü ile 15. maddesinde "Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir." düzenlemesi yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının davalı idarece ilan edilen sözleşmeli infaz koruma memuru öğrenci alımı için başvurduğu, boy ve kilo şartlarını taşıdığı, ancak mülakat ve sözlü sınavın ortalamasının 48 puan olduğu ve başarısız sayılması nedeniyle sözlü sınavın, usulüne uygun yapılmadığından bahisle iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İnfaz ve koruma memuru öğrenci alımı sözlü sınavı incelendiğinde, sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmadığı, sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış olduğu, sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince takdir edilen notların ise ayrı ayrı tutanağa geçirildiği görülmüştür.
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların tutanağa bağlanmamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Diğer taraftan, bu durumun davacının sözlü sınavı kazandığı sonucunu doğurmayacağı, bu karar üzerine davacının yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay bozma kararına uyulmasına, dava konusu işlemin iptaline, başlangıçta verilen adli yardım kabul kararı nedeniyle davacıdan alınmayan aşağıda dökümü yapılan 284,55-TL yargılama giderinin davalı idareden tahsil edilmesi için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na müzekkere yazılmasına, davacı tarafından yatırılan 203,30-TL temyiz yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T. Uyarınca belirlenen 1.090,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idare tarafından yatırılan 54,20-TL karar düzeltme aşaması yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta giderlerinden kullanılmayan kısmın karar kesinleştikten sonra taraflara ayrı ayrı iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığı ile Danıştay nezdinde temyiz isteminde bulunulabileceği hususunun taraflara duyurulmasına, 25/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan


Üye

Üye
Üye Notu : Uyuşmazlık ile ilgili bugüne kadar tüm aşamalara ait kararları bir bütün olarak eklenecektir. Yerel mahkeme, sözlü sınavı sadece şekil unsuru açısından irdeleyip red kararı vermiş lakin, Danıştay mercisi ise yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmamış olup yukarıdaki içtihatı oluşturmuştur. Yine karar düzeltme aşamısında davalı idarenin talepleri red edilerek dosya tekrar yerel mahkemeye göndermiş olup yerel mahkemede danıştay kararına uymuştur.
İlgili Mevzuat Hükmü : İdari Yargılama Usulü Kanunu MADDE 2 :1. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:

       a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 8/6/2000 - 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,

       b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

       c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

       2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

       3. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-07-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02278590 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.