Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Danıştay 12.Daire 2014/8050E. 2017/6121 İçtihat

Üyemizin Özeti
Mülakat sınavında başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
(Karar Tarihi : 29/11/2017)
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : A.I.
Vekili : Av. Emine Harputlu
Elmalı Mah. H. Subaşı Cad. Güçlühan Kat:3/20 Muratpaşa / ANTALYA

Karşı Taraf (Davalı) : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. - İSTANBUL


İstemin Özeti
: Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 27/03/2014 tarihli ve E:2012/1421, K:2014/422 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Mesut Özdemir
Düşüncesi
: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin 11. maddesine aykırı olarak 1 başkan ve 3 üyeyle oluşturulan sözlü sınav komisyonunca sınavın gerçekleştirildiği, diğer taraftan davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavlarda sorulacak soruların önceden tutanağa bağlanmak suretiyle hazırlanmadığı ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanakla belirlenmemiş olduğu anlaşıldığından, yapılan sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönleriyle hukuka ve mevzuata uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı anlaşıldığından İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından büro elemanı alımına ilişkin olarak 02.08.2012 tarihinde yapılan sözlü sınavında başarısız sayılan davacının, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, giriş sınavı kurulu mülakat komisyonunun, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde öngörüldüğü şekliyle 5 üyeden oluşturulduğu, komisyon üyelerinin adaylara sorulan sorulara verilen cevaba göre ayrı ayrı değerlendirerek puan verdiği ve verilen puanların imzalı tutanağa geçirildiği, davacıya da bu kapsamda mülakat komisyonunca ortalama 56,25 puan takdir edilerek başarısız sayıldığı, mülakat sınavının usulüne uygun oluşturulan sınav komisyonu tarafından, komisyon üyelerinin değerlendirme sonucu takdir ettikleri notu imzalı tutanağa geçirmek suretiyle gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, davacının söz konusu mülakat sınavında yeterli puan alamayarak başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 23.06.2012 tarihinde davalı idare ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca yapılan yazılı sınavda başarılı olduğu ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı, 02.08.2012 tarihinde sözlü sınava alındığı, sınav komisyonu tarafından kendisine 56,25 puan takdir edilerek sözlü sınav sonucu başarısız sayılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin amaç ve kapsam başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. personelinin çalışma şartlarını, atanma ve yetiştirilmelerini, mali ve sosyal haklan ile diğer özlük haklarını düzenlemektir."; 3. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; a)Banka : Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketini, b)Personel: Bankada belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan Banka personelini,....ğ) Giriş Sınavı; Bankaya personel alımında yapılacak giriş sınavını, h)Giriş Sınavı Kurulu : Giriş sınavını yapacak kurulu,.....ifade eder."; "Özel şartlar" başlıklı 9. maddesinde; "(1) İşe alınacakların 8 inci maddede belirtilen genel şartlar dışında, hizmet görecekleri kadro itibari ile öğrenim derecesi, eğitim, iş deneyimi süresi, yabancı dil bilgisi ve diğer nitelikler ile ilgili olarak sahip olmaları istenen ve Görev Grupları Tablosunda belirtilen özel şartları da taşımaları gereklidir. (2) Gerekli şartlan taşıyanların Banka tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü giriş sınavında başarılı olmaları gerekmektedir."; "Giriş sınavı kurulu" başlıklı 11. maddesinde; "(1) Giriş sınavı, giriş sınavı kurulu tarafından yapılır. Kurul, Genel Müdür tarafından seçilecek 1 başkan ve 4 üyeden oluşur. Gerekli görülürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri veya görevlileri arasından da üye seçilebilir. Genel Müdür aynı sayıda yedek üye belirler. (2) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür." hükmüne yer verilmiştir.
Bakılan uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince giriş sınavı kurulu sözlü sınav komisyonunun, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde öngörüldüğü şekliyle 5 üyeden oluşturulduğu belirtilmiş ise de, dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davalı idare tarafından "2012 Uzman Yardımcılığı ve Büro Elemanı Yazılı Sınavı"nda başarılı olarak 23.07.2012 tarihinde başlayacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavlarını yapmak üzere, 16.07.2012 tarihli olurla belirlenen sözlü sınav komisyonunun, anılan Yönetmeliğin 11. maddesinde, 1 başkan ve 4 üyeden oluşturulacağı belirtilmesine rağmen, bu hükme aykırı olarak 1 başkan ve 3 üyeden oluşturulduğu, aynı sayıda yedek üye belirlenmesi gerekirken 2 yedek üye belirlendiği, sözlü sınavın Yönetmelik hükmüne aykırı olarak 1 başkan ve 3 üyeden oluşturulan bu komisyon tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte sözlü sınavlarda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu durumda, anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olarak 1 başkan ve 3 üyeyle oluşturulan sözlü sınav komisyonunca sınavın gerçekleştirildiği, ayrıca davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavlarda sorulacak soruların önceden tutanağa bağlanmak suretiyle hazırlanmadığı ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanakla belirlenmemiş olduğu anlaşıldığından, yapılan sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönleriyle hukuka ve mevzuata uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Öte yandan, bu durumun davacının sözlü sınavını kazandığı sonucunu doğurmayacağı, bu karar üzerine davacının mevzuata uygun olarak oluşturulacak sınav komisyonunca yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
İlgili Mevzuat Hükmü : İdari Yargılama Usulü Kanunu MADDE 2 :1. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:

       a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 8/6/2000 - 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,

       b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

       c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

       2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

       3. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 26-06-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03027391 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.