Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 19. HD 2014/3127E. 2014/10284K. İçtihat

Üyemizin Özeti
İtirazın iptali davaları itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 sene içinde açılabilir. Bu süre hak düşürücü süre olup res'en gözetilmelidir. Somut olayda ıslah tarihi itibariyle 1 yıllık hak düşürücü süre de geçmiş olduğundan ıslah dilekçesinde talep edilen bedel ile ilgili hüküm kurulması doğru değildir.
(Karar Tarihi : 02.06.2014)
MAHKEMESİ : Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 10/12/2013

NUMARASI : 2012/111-2013/457

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. B.. S.. ile davalı vek. Av. E. S... gelmiş, diğer ihbar olunan taraftan kimse gelmemiş olduğundan, onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda dava konusu icra takibinde 104.423 TL bakımından itirazın iptaline dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine dava konusu olayla ilgili olarak açılan ceza dosyası incelenip görülmekte olan davaya etkisi tartışılarak hüküm kurulması gerekiğinin gözetilmemesi ve taleple bağlılık kuralına aykırı hüküm tesis edilmiş olması nedeniyle bozulmasına ilişkin Dairemiz kararına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece Dairemiz bozma kararına uyulduğu halde bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Zira, dava konusu olayla ilgili olarak Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/138 E. sayılı ceza davasının sonucunun ve kesinleşmesinin beklenmesi gerekirken ceza davasının kesinleşmesi beklenmeden yanılgılı gerekçe ile hüküm oluşturulması dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu' nun 53. maddesine aykırılık oluşturmuştur.

Öte yandan davanın temelini oluşturan icra takibinde toplam 223.523,50 TL talep edilmiş olmasına rağmen dava kısmi dava olarak açılmış ve dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakları saklı tutarak şimdilik 100.000 TL 'ye yönelik itirazın iptali talebinde bulunulmuş ancak hükmüne uyulan Dairemiz bozma kararından sonra 21.01.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile talep 60.000 TL artırılarak toplam 160.000 TL 'ye yükseltilmiştir. Kural olarak ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir (HUMK madde 84, HMK madde 177). Başka bir anlatımla bozmadan sonra ıslah yapılamaz. Kaldı ki itirazın iptali davaları itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 sene içinde açılabilir. Bu süre hak düşürücü süre olup res'en gözetilmelidir. Somut olayda ıslah tarihi itibariyle 1 yıllık hak düşürücü süre de geçmiş olduğundan ıslah dilekçesinde talep edilen bedel ile ilgili hüküm kurulması doğru olmadığı gibi oluşturulan hükümde yine talebin aşılması usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davalı banka yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı banka yararına takdir edilen 1.100 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı bankaya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 02.06.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 109 :(1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir.

(2) (MÜLGA FIKRA RGT: 11.04.2015 RG NO: 29323 KANUN NO: 6644/4 ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)


(3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Can DOĞANEL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 08-06-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01665092 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.