Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.H.D. 2015/2163 Esas 2015/4530 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Cezaevi yapı harcı ise, özel nitelikte olan 2548 sayılı Kanuna dayanılarak tahsili gereken bir harç çeşidi olup, kanunlarında özel olarak cezaevi yapı harcından muaf olduğu belirtilen kurumlar dışında hiçbir istisna ve muafiyet söz konusu değildir.
(Karar Tarihi : 03/03/2015)
T.C.
YARGITAY

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 18.11.2014 tarih, 2014/20161-27481 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Cezaevi harcının tarafı Adalet Bakanlığı olduğundan, alacaklının istemi üzerine kendisinden cezaevi harcı tahsil edilmesi işlemine ilişkin şikayetin, Mahkemece, kabulü yönündeki kararın bir suretinin Adalet Bakanlığı'na tebliği gerekir.
Oysaki şikayet dosyasında Adalet Bakanlığı'na Mahkeme kararının tebliğ edilmeden Adalet Bakanlığı'nın 28.03.2014 tarihinde temyiz kanun yoluna başvurduğu görülmektedir.

Dolayısıyla, Mahkemenin temyizin süreden reddine ilişkin 15.04.2014 tarih 2013/109-118 EK. sayılı ek kararı yerinde olmadığından bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla, ilgili Adalet Bakanlığı'nın karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.11.2014 tarih ve 2014/20161 E., 2014/27481 K. sayılı ilamının ve mahkemenin 15.04.2014 tarih 2013/109-118 EK. sayılı temyiz isteminin süreden reddine ilişkin ek kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildi.

Muğla İcra Hukuk Mahkemesi'nin 08.04.2013 tarih ve 2013/109 E, 2013/118 K. sayılı asıl kararının temyiz incelemesine geçildi:

Alacaklı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 4904 sayılı Kanunun 23/b maddesi uyarınca harçtan muaf olmalarına rağmen kendilerinden cezaevi harcı tahsil edildiğini belirterek ilgili işlemin iptalini talep etmiş, Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.

4904 Sayılı Yasanın muafiyetler başlıklı 23. maddesi; "a) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım ve satım işlemleri ve bunlardan elde edilen hak ve gelirler, b) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilânlar, c) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tapu işlemleri, d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, ilgili kanunlarda Kurumun adı veya kuruluş kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığında alınan ücretler ve Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır" şeklinde düzenlenmiştir.

Cezaevi yapı harcı ise, özet nitelikte olan 2548 sayılı Kanuna dayanılarak tahsili gereken bir harç çeşidi olup, kanunlarında özel olarak cezaevi yapı harcından muaf olduğu belirtilen kurumlar dışında hiçbir istisna ve muafiyet söz konusu olmadığından mahkemece şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı'nın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 9 :(Değişik madde ve başlığı: 6352 S.K.-02.07.2012/m.4; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013)

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir.

İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sedat BAYSAL
Hukuk Profesyoneli
İCRA MÜDÜRÜ
Şerh Son Güncelleme: 04-10-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01710010 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.