Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2008/5761 E. 2008/8454 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Gayrimenkul hacizleri tapuya şerh verilmek suretiyle tekamül eder. Bu nedenle menkul mallardaki gibi fiili haciz aranmaz.
(Karar Tarihi : 22.04.2008)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 27.12.2007 tarih, 21216/24303 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Dairemizin onama ilamı alacaklı vekiline 16.01.2008 tarihinde tebliğ edilmiş olup, adı geçenin 29.01.2008 tarihli karar düzeltme istemi İİK. nun 366.maddesinde öngörülen yasal 10 günlük süreden sonradır. Ancak alacaklı vekili kendisi adına tebligatı alan şahsın çalışanı olmayıp, komşusu olduğunu ve bu nedenle tebliğ işleminin usulsüz olup usulsüz tebliği 19.01.2008 tarihinde öğrendiğini ileri sürmüştür. Alacaklı vekiline yapılan onama ilamı tebliğ evrakının incelenmesinde daimi çalışanı M ____ Ç ____ imzasına tebliğ işleminin yapıldığı, alacaklı vekilince sunulan 03.07.2006 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesinde Adı geçenin B ____ San. Tic. Ltd. Şti. nin ortağı olup, anılan şirketin ticari merkezinin tebligat yapılan adresle aynı binada olduğu görülmüştür. Bu durumda alacaklı vekili adına tebliğ evrakını alan M ____ Ç ____'nın çalışanı olmadığı ispat edilmiş olmakla, tebliğ işlemi 7201 sayılı Tebligat Kanununun 17.maddesine aykırı ve usulsüzdür. Bu durumda Tebligat Kanununun 32.maddesi uyarınca alacaklı vekilinin bildirdiği 19.01.2008 tarihinin Dairemizin onama ilamının tebliğ tarihi kabulüne oy birliği ile karar verilip bu tarihe göre süresinde olan adı geçenin karar düzeltme itirazlarının incelenmesine geçildi:
İhale konusu 10 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına asıl icra dairesi olan Kadıköy 5.İcra Müdürlüğünün 2003/2117 esas sayılı dosyasından takip borçlusu M ____ A ____'ün borcu nedeniyle 25.02.2003 tarihinde haciz konulduğu, haciz şerhinin 26.02.2003 tarihinde tapu siciline şerh verildiği ve haciz tarihi itibari ile taşınmazın tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Gayrimenkul hacizleri tapuya şerh verilmek suretiyle tekamül eder. Bu nedenle menkul mallardaki gibi fiili haciz aranmaz.Taşınmazın haczi ile borçlunun tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 anlamında kısıtlanmış olup borçlunun haczedilmiş olan taşınmaz üzerindeki tasarrufları alacaklının haklarını etkilediği nispet hükümsüz olur.(İİK. m. 91/1.) Hacizden sonra tapuda meydana gelen değişiklikler bu değişiklik ilama dayansa bile ilamda haczin kaldırılması yönünde açık bir hüküm bulunmadığı sürece haciz koyan alacaklının durumunu etkilemez.

İhale konusu taşınmazın tapu kaydına haciz konulduktan sonra Pendik 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.02.2005 tarih ve 2004/502 esas, 2005/32 sayılı 27.06.2005 kesinleşme ilamı ile borçlu adına olan tapunun kısmen iptal edilerek şikayetçiler adına tesciline karar verilmiş olması, tescilin haciz ve ipoteklerin tüm vecibeleri ile yerine getirilmesi de dikkate alındığında mahkeme kararında haczin kaldırılması yönünde bir hüküm bulunmadığı sonucuna varılacağından, alacaklının durumunu etkilemez. Dolayısıyla taşınmazın tamamı borçluya aitmiş gibi satılmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
O halde Mahkemece ihalenin feshi isteminin reddi yerine yazılı gerekçe ile gerekirken yazılı gerekçe ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü, Dairemizin 27.12.2007 tarih ve 2007/21216-24303 sayılı onama ilamının kaldırılmasına,,mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 129 :(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.31)
"Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Fatih KABADAYI
Hukuk Profesyoneli
İcra Müdür Yrd.
Şerh Son Güncelleme: 02-10-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01683307 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.