Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/12555 Esas 2015/15921 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Taşınmazların satış sırasına göre birinin ya da birkaçının satılması alacaklının alacağını tüm eklentileriyle birlikte tatmine yeterli ise artık bundan sonraki diğer taşınmazların icra müdürlüğünce satışının yapılmaması gerekir
(Karar Tarihi : 09.06.2015)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçinin, 3165 ada, 2 parsel, 14 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satış bedelinin dosya borcunu karşılamasına rağmen, satışa devam edilerek 18 nolu bağımsız bölümün satışının usulsüz olduğu iddiasıyla bu taşınmaz yönünden ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece alacaklının diğer takip dosyasından koyduğu haciz alacağının da karşılanması için satışa devam edilmesinde usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK'nun 85. maddesi gereğince, borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana para, faiz, masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur. Bunların satışı sırasında taşınmazların satış sırasına göre birinin ya da birkaçının satılması alacaklının alacağını tüm eklentileriyle birlikte tatmine yeterli ise artık bundan sonraki diğer taşınmazların icra müdürlüğünce satışının yapılmaması gerekir. Aksi halde, icra müdürlüğünce ihaleye devam olunarak borçlunun tüm taşınmazların satılması doğru olmayıp mahkemece borcu karşılayanlar dışındaki taşınmazlara ilişkin ihalenin feshine karar vermek gerekir.
Somut olayda, borçluya ait 3165 ada 2 parsel 14 – 18 – 21 nolu bağımsız bölümlerin ihaleye çıkarıldığı, bunlardan 14 nolu bağımsız bölümün 141.300.-TL bedelle ihale edildiği, esas icra dairesince talimat icra dairesine yazılan talimat yazısından ve mahkemece alınan bilirkişi raporundan dosya borcunun 63.038,20.-TL olduğu, gerek ilk ihalesi yapılan 14 nolu bağımsız bölüm, gerekse feshi istenen 18 nolu bağımsız bölüm tapu kayıtlarının incelenmesinden taşınmazlar üzerinde ipotek kaydı bulunmadığı, ilk sırada satış istenen Bandırma 3. İcra Müdürlüğünün 2012/ 3370 E. Sayılı dosyasından konan 24/08/2012 tarihli haczin bulunduğu, 2. sırada 18/02/2013 tarihli Vergi Dairesi haczinin bulunduğu, Vergi Dairesi alacak miktarının da 7.118,94.-TL olduğu, 3. sırada ise alacaklısı satış yapılan dosya ile aynı olan İzmir 2. İcra Müdürlüğünün 2013/ 11044 E. Sayılı dosyasından konan 13/12/2013 tarihli haczin bulunduğu anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, satışı yapılan 14 nolu bağımsız bölüm ile satış istenen dosya borcunun karşılanmasına rağmen, aynı alacaklının 3. sıradaki haciz alacağının da karşılanması için satışa devam edilerek 18 nolu bağımsız bölümün de ihalesinin yapılması usulsüz olup, bu gerekçe ile ihalenin feshine karar vermek gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 129 :(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.31)
"Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Fatih KABADAYI
Hukuk Profesyoneli
İcra Müdür Yrd.
Şerh Son Güncelleme: 02-10-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02032709 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.