Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/24537 KARAR NO. 2017/2528 İçtihat

Üyemizin Özeti
Delil avansı ile gider avansının farkı (HMK 324,120,114/g)… Tanık masrafı, bilirkişi raporu alınması ve keşif gideri gibi “delil ikamesine yönelik giderler “GİDER AVANSI DEĞİL DELİL AVANSI”dır … Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması dava şartı nedeni ile davanın reddini gerektirmez. Taraflar belirlenen kesin sürede delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilinden vazgeçmiş sayılır…Mahkemece belirlenen sürede delil avansı giderini yatırmadığı anlaşılan davacının bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılacağı gözetilerek mevcut delil durumuna göre karar verilmesi gerekirken, HMK 114/g ve 115/2 maddelerince davanın usulden reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu

Somut olayda mahkemece belirlenen sürede "delil avansı giderini" yatırmadığı anlaşılan davacının bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılacağı gözetilerek mevcut delil durumuna göre karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
(Karar Tarihi : KARAR TARİHİ. 27.2.2017)
KARAR

Davacı, davalı kurum ile aralarındaki sözleşme kapsamında SGK mensubu vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunduğunu, 2014 yılı Ağustos dönemine ait faturalar kapsamında verilen bir kısım sağlık hizmetlerinin, acil sağlık hizmetleri kapsamında olmadığından bahisle, 196.366.98 TL'nin hakedişten kesileceğinin, davalı kurumun web sayfası üzerinden duyurulduğunu, davalı tarafça yapılacağı belirtilen kesintiye dayanak herhangi bir teftiş kurulu raporu veya inceleme bulunmadığını, bunun dışında, davalı tarafça kesintiye dayanak olarak herhangi bir bilgi veya belge gösterilmediğini ileri sürerek, yapılan işlemlerin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, işlemin sözleşme ve mevzuaata uygun olduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, verilen süreye rağmen 1.000 TL gider avansının mahkeme veznesine yatırılmadığı gerekçesi ile HMK 114/g ve 115/2 maddelerince davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 16.12.2014 tarihinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu döneminde açılmıştır. Anılan Kanun'un 114/g. maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir. HMK 115/2. maddesinde ise dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlatılması için kesin süre verilmesi, bu süre içerisinde noksanlık giderilmezse davanın dava şartı yokluğundan usulden reddedileceği düzenlenmiştir. 6100 Sayılı Kanun'un 120. maddesindeki gider avansı ile ilgili düzenleme 324. maddedeki delil ikamesi avansı kuralı ile birlikte değerlendirilmeli ve dava şartı olan gider avansı, delillerin ikamesi dışındaki yargılama giderleri için dikkate alınmalıdır. Dolayısı ile delil ikamesi için alınacak avans ile dava şartı olan gider avansı birbirinden ayrılmalı, delillerin ikamesi için alınacak avans gider avansı içinde yer almamalıdır. Şahit dinlenmesi, bilirkişi raporu alınması ve keşif gideri gibi delil ikamesine yönelik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilmesi 6100 Sayılı Kanun'un 324. maddesi düzenlemesi karşısında mümkün değildir. Ayrıca yukarda açıklandığı gibi gider avansı dava şartı iken delil İkamesi avansı dava şartı olarak nitelendirilemez. Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması dava şartı nedeni ile davanın reddini gerektirmez. Taraflar belirlenen kesin sürede delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilinden vazgeçmiş sayılır.

Hal böyle olunca somut olayda mahkemece belirlenen sürede delil avansı giderini yatırmadığı anlaşılan davacının bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılacağı gözetilerek mevcut delil durumuna göre karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

KARAR : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA peşin alınan 29,20 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK'nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 114 :(1) Dava şartları şunlardır:
a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
b) Yargı yolunun caiz olması.
c) Mahkemenin görevli olması.
ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.
d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.
e) Dava takip yetkisine sahip olunması.
f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması.
g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.
ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.
h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.
ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.
i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.
(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Serkan BÜTÜN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-05-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02319503 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.