Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.H.D. 2016/13691 Esas 2017/5170 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Takip kesinleşmeden tedbiren durdurulması halinde, takipten feragat edildiğinde harç yarı nispetinde alınır
(Karar Tarihi : 03/04/2017)
YARGITAY 12.H.D.
ONAMA - ESAS NO : 2016/13691 KARAR NO : 2017/5170


T.C.
.........
İCRA HUKUK
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın esas defterine kaydı icra edilerek evrak dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili 28.01.2016 tarihli dava dilekçesinde; Alacaklısı oldukları İskenderun 5. İcra Müdürlüğünün 2015/35498 esas sayılı icra dosyasından 04.01.2016 tarihinde feragat ettiklerini, İcra Müdürlüğünce feragat üzerine 05.01.2016 tarihli karar ile vazgeçme harcı yatırıldığında dosyadaki hacizlerin fekkine karar verildiğini, bunun üzerine İcra Müdürlüğünce %4,55 oranında hesap edilen 14.954,74 TL tahsil harcından ödenen 1.645,85 TL peşin harç mahsup edildikten sonra kalan 13.308,90 TL tahsil harcının taraflarından ödendiğini ve hacizlerin kaldırıldığını, İcra Müdürlüğünün harç tahsiline yönelik işlemin yasal olmadığından işlemin iptali ile yersiz olarak tahsil edilen harcın iadesi gerektiğini, takip kesinleşmediğinden tahsil harcı alınamayacağını, alınması mümkün olsa dahi harç oranının yanlış hesaplandığını, tüm bu nedenlerle takip kesinleşmeden tahsil harcı alınamayacağı dikkate alınarak harç tahsiline ilişkin işlemin iptali ile taraflarından ödenen 13.308,90 TL tahsil harcının iadesine, bu talepleri uygun bulunmaz ise bir icra işlemi olmayan ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden harca tabi işlem gerçekleştiğinden %2,27 yerine %4,55 oranında harç alınması işleminin iptaline, buna göre takip miktarı üzerinden hesap edilecek 7.460,94 TL vazgeçme harcından 1.645,85 TL peşin harç mahsup edildikten sonra kalan 5.815,09 TL'nin tahsili gerekeceğinden ve İcra Müdürlüğünce 13.308,90 TL tahsil harcı alındığından, fazla alınan 7.493,81 TL'nin iadesine karar verilmesini talep ve dava ettiği görülmüştür.
İlgili İskenderun 5. İcra Müdürlüğünün 2015/35498 esas sayılı takip dosyası celp edilmiş incelenmesinde; alacaklı-şikayetçi B ____ E ____ tarafından borçlu K ____ E _____ A.Ş. aleyhine 248.000,00 TL asıl alacak, 80.674,74 TL işlemiş faiz ki toplam 328.675,74 TL alacağın tahsili için 09.02.2015 tarihinde kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılacak takipte ödeme emri ile takibin yapıldığı,sonradan İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/2/2015 tarih ve 2015/13 değişik iş sayılı ihtiyati haciz kararının alınarak dosyaya ibrazı ile ihtiyati haciz kararına dayanılarak bir kısım hacizlerin yapıldığı,takip sebebiyle ödeme emrinin ise borçlu şirkete 23/2/2015 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin 04.01.2016 tarihinde takipten ve takibe konu alacaktan feragat ettiğine ilişkin dilekçe ibraz ederek ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğünce %4,55 oranında vazgeçme tahsil harcı alınmasının ardından dosyadaki hacizlerin fekkine karar verildiği görülmüştür.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 492 sayılı Harçlar Kanunun ekli (1) sayılı tarifenin B-I-3. Fıkrası ve istikrar kazanmış Yargıtay içtihatları uyarınca ödeme emrinin tebliğinden önce takipten feragat edilmesi halinde tahsil harcı alınmaz.Ödeme emrinin tebliğ edilmiş, ancak henüz takibin kesinleşmemiş olması halinde ise alınması gereken tahsil harcının yarısı alınır. Kambiyo senetlerine mahsus takiplerde,takibin kesinleşmiş sayılması ve icrai haczin mümkün kalması için ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal 10 günlük ödeme süresinin dolmuş olması gerekir.Bu takiplerde imzaya ve borca itiraz takibi durdurmamakla birlikte mahkemece talep halinde takibin muvakkaten durdurulmasına karar verilebilir.Takibin tedbiren durdurulması halinde ise takibe devam imkanı bulunmadığından bu safhada icrai haciz yapma imkanı da olmayacaktır.Olayımızda ödeme emri borçluya 23.02.2015 tarihinde tebliğ edilmiş,alacaklının takipten feragati 04.01.2016 tarihinde gerçekleşmiş olmakla birlikte takip borçlusunun imzaya itiraz ederek Mahkememizde süresi içinde dava açması üzerine 2015/91 E.sayılı dosya üzerinden 5/3/2015 tarihinde,yani yasal 10 günlük ödeme süresi dolmadan takibin tedbiren durdurulmasına karar verildiği ve bu tarih itibariyle takibin durduğu anlaşılmaktadır.Kambiyo senetlerine mahsus takibin kesinleşmesi için gerekli 10 günlük yasal süre dolmadan takibin tedbiren durdurulmuş olması sebebiyle takibin durdurulduğu tarih itibariyle kesinleşmiş bir icra takibinden sözetmek mümkün olmadığından takibin durdurulması yönündeki tedbir kararı devam ederken alacaklı tarafın takipten feragat etmiş olmasına göre dosyada mevcut ihtiyati hacizlerin icrai hacze dönüştüğünden de sözetmek mümkün kalmayacaktır.O halde İcra Müdürlüğünce alınması gereken tahsil harcının yarısının tahsili yerine tahsil harcının tam olarak alınması işlemi hatalı olmuştur.Bu sebeple şikayetin bu yönden kabulü ile İskenderun 5. İcra Müdürlüğünün 2015/35498 esas sayılı dosyasından vaki feragat nedeniyle %4,55 oranında tahsil harcı alınmasına ilişkin işleminin iptaline, %2,27 oranında tahsil harcı alınması gerektiğine, fazla tahsil edilen harcın talep halinde davacı tarafa iadesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Şikayetin kabulü ile İskenderun 5. İcra Müdürlüğünün 2015/35498 esas sayılı dosyasından vaki feragat nedeniyle %4,55 oranında tahsil harcı alınmasına ilişkin işleminin iptaline, %2,27 oranında tahsil harcı alınması gerektiğine, fazla tahsil edilen harcın talep halinde davacı tarafa iadesine,
2-Peşin alınan harcın talep halinde davacı tarafa iadesine,
3-Davacı tarafından yapılan masrafların davanın mahiyeti nazara alınarak kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Kararın taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,
5-Kararın bir sureti ile icra takip dosyasının ilgili İcra Müdürlüğüne iadesine,
6-Kararın kesinleşmesine müteakip davacı tarafından yatırılan gider avansından artan miktarın davacı tarafa iadesine,
Dair tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere evrak dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu karar verildi. 22/02/2016
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 110 :(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.22) "Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sedat BAYSAL
Hukuk Profesyoneli
İCRA MÜDÜRÜ
Şerh Son Güncelleme: 25-04-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01821303 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.