Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 2016/15482 E., 2016/11589 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
6098 sayılı TBK'nın 54. maddesi bedensel zarara uğrayan kişilerin tedavi giderlerini talep edebileceği belirtilmiştir. Genel olarak yaralanmalar sonucunda belgeli tedavi giderleri olabileceği gibi tedavi giderlerine münhasıran bazı yemek, yol vs. belgesiz giderlerin olacağı da kabul edilmektedir. Ancak burada önemli olan, bedensel zarara uğrayan kişinin, tedavi sırasında ve tedavi için yapmış olduğu masrafların bu kapsama dahil olduğuduR
(Karar Tarihi : 15.12.2016)
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulü kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı N.... Sigorta A.Ş. vekili ve dahili davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkil R... Ka.... 22.09.2012 günü İ.... Ö...'in sevk ve idaresindeki 5. .. ... plakalı araç içerisinde yolcu olarak seyahat etmekte iken sürücü İ... Ö...'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda trafik kazası geçirdiği, bu kaza neticesinde davacının yaralandığı, müvekkilin geçirmiş olduğu kazadan dolayı uğramış olduğu zararın giderilmesi amacıyla B... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/475 Esas sayılı dosyası ile davalı şirket aleyhine tazminat davası açıldığı, ancak yargılama esnasında müvekkilin uğramış olduğu sürekli ve geçici iş göremezlik zararı'nın davalı şirket tarafından ödemek sureti ile anlaşmaya varıldığı ve varılan bu anlaşma neticesinde B... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/475 Esas sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, davalı şirket tarafından her ne kadar davacının uğramış olduğu süreki ve geçici iş göremezlik zararının ödenmesine rağmen davacının SGK'nın yapmış olduğu ödemelerin dışında da başkaca tedavi masraflarının ve 9 ay boyunca bakıcı giderlerinin olduğunu davalı şirketten talep etmelerine rağmen bu giderlerin karşılanmadığını belirterek fazlaya dair haklarının saklı kalmak kaydıyla 10.000,00TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili; talebini sigorta şirketi yönünden 79.274,82 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 70.593,15 TL tedavi gideri ve 8.000,00 TL bakıcı giderinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Sigorta Şirketinden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı N.... Sigorta A.Ş. vekili ve dahili davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, dahili davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin bütün, davalı N.... Sigorta A.Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava; trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
6098 sayılı TBK'nın 54. maddesi bedensel zarara uğrayan kişilerin tedavi giderlerini talep edebileceği belirtilmiştir. Genel olarak yaralanmalar sonucunda belgeli tedavi giderleri olabileceği gibi tedavi giderlerine münhasıran bazı yemek, yol vs. belgesiz giderlerin olacağı da kabul edilmektedir. Ancak burada önemli olan, bedensel zarara uğrayan kişinin, tedavi sırasında ve tedavi için yapmış olduğu masrafların bu kapsama dahil olduğudur.
Somut olayda; davacı vekilinin dosya kapsamında sunmuş olduğu faturalar incelenerek doktor bilirkişiden rapor alınmıştır. Ancak bilirkişi raporunda belirtilen market ve lokanta masrafları olarak 4.535,78 TL ile kıyafet alışveriş masrafları olarak 2.662,36 TL harcamaların davacının kişisel harcamaları olduğu ve tedaviye özgü bulunmadığı anlaşıldığından, bu harcamalar yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, hesaplamaya dahil edilmesi bozmayı gerektirmiştir.
3-Hatır taşıması bir kimseyi ücretsiz olarak ve bir karşılık almadan ve bir yararı bulunmadan taşıma halidir. Yani hatır için taşımada taşımanın karşılıksız olması veya alınan karşılığın önemsiz olması gerekir. Taşıma, işletenin veya sürücünün değil taşınanın yararına olmalıdır.

Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığından, bu gibi taşımalarda TBK.nın 51. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır.
Somut olayda; mahkemece, bakıcı giderleri yönünden hatır taşıması indirimi yapmış ise de, tedavi giderleri yönünden uygun oranda hatır taşıması indirimi yapılmamış olması da doğru görülmemiştir.
KARAR : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin tüm, davalı N.... Sigorta A.Ş vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı Neova Sigorta A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı N... Sigorta AŞ'ye geri verilmesine, 492 Sayılı Harçlar Yasası'nın 13/J maddesi uyarınca davalı SGK'dan harç alınmamasına 15.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
A.Ş.Sertkaya A.A.Doğan M.Özcan H.Tuztaş S.ArslanKarşılaştırıldı.
M.D. S.A.
Üye Notu : İyi çalışmalar..
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 54 :Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri.

2. Kazanç kaybı.

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Murat BÖLÜKBAŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 17-02-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01752710 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.