Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2012/ 33533 Esas 2013/ 8461 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Boşanma kararı şikayete konu taşınmazlar açısından 4721 Sayılı TMK.'nun 705 maddesi anlamında bir tescil hükmü içermemekedir.Boşanan kocaya taşınmazları devretme konusunda borç yüklemektedir.

Haciz tarihinde tapuya şerh verilmemiş hiç bir hak tapu kaydına güvenerek işlem yaptıran alacaklıya karşı ileri sürülemez.Şikayetçi takip dosyasında taraf olmadığı, tapu kaydına göre de taşınmaz üzerinde hak sahibi olmadığı için mahkemece şikayetin husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
(Karar Tarihi : 11/03/2013)
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2012/33533
KARAR NO : 2013/8461

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ____ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi vekilinin, müvekkili ile borçlunun boşandıklarını, borçlunun tazminat olarak bir taşınmazın tamamı ile diğerinin 1/2 hissesini verdiğini, harçları temin edemedikleri için taşınmazların devrinin yapılamadığını, alacaklının bu taşınmazları haczettirdiğini iddia ederek hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece; Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ____ sayılı ilamı ile 30/04/2009 tarihinde şikayete konu taşınmazların 4721 Sayılı TMK nun 705. maddesi gereğince şikayetçi tarafından kazanılmış olduğu gerekçesiyle hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.
Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/03/2009 tarihli ____ Karar sayılı ilamında, şikayetçi ile borçlu ____'ın boşandıkları, hükmün 3.fıkrasında ise şikayete konu taşınmazların tazminat olarak şikayetçiye verilmesine karar verildiği görülmüştür.

Şikayete konu Ödemiş İlçesi, Bademli Köyü, parsel ____'deki taşınmazın tamamının ve Ödemiş İlçesi, ada ____ bulunan taşınmazın 1/2 hissesinin haciz tarihi olan 23.06.2010'da tapuda borçlu ____ adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 705.maddesinde "Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır." denilmiştir.

Boşanma kararı şikayete konu taşınmazlar açısından 4721 Sayılı TMK.'nun 705 maddesi anlamında bir tescil hükmü içermemekedir.Boşanan kocaya taşınmazları devretme konusunda borç yüklemektedir. Mülkiyetin intikali tarafların birlikte tapuya başvurmaları halinde sağlanabilir veya şikayetçiye ilerde açacağı tescil davasında dayanacağı bir delil olabilir.Haciz tarihinde tapuya şerh verilmemiş hiç bir hak tapu kaydına güvenerek işlem yaptıran alacaklıya karşı ileri sürülemez.Şikayetçi takip dosyasında taraf olmadığı, tapu kaydına göre de taşınmaz üzerinde hak sahibi olmadığı için mahkemece şikayetin husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Ayrıca kabule göre de, şikayetçi üçüncü kişinin istemi şikayet niteliğinde olup, icra mahkemelerinde hükmedilecek vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısım İkinci Bölümü gereğince maktu olarak hesaplanması yerine nispi olarak hesaplanması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 135 :Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sedat BAYSAL
Hukuk Profesyoneli
İCRA MÜDÜRÜ
Şerh Son Güncelleme: 23-09-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02505994 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.