Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5574 Esas 2015/8395 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Mahkemece, TBK 347. maddesi uyarınca 10 yıllık uzama süresi dolmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, Ankara 5. İcra Müdürlüğü'nün 2014/16113 esas sayıl icra dosyasında TBK 347.maddesi uyarınca tahliye istemli başlatılan icra takibinin iptaline, icra tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Mahkemece "çatılı işyeri kiralarında İİK'nun 272.maddesi gereğince icra takibi başlatılıp, örnek 14 tahliye emri gönderilerek tahliye istenemeyeceği "gerekçesiyle davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirdi.
(Karar Tarihi : 13.10.2015)
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı menfi tespit (icra takibine itiraz) davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, menfi tespit ve icra takibinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece,davanın kabulüne, Ankara 5.icra müdürlüğünün 2014/16113 esas sayılı icra dosyasında TBK 347.maddesi uyarınca tahliye istemli başlatılan icra takibinin iptaline, icra tazminatı talebinin reddine karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalı kiralayanın aralarındaki ilk sözleşme 01.01.1994 başlangıç tarihli iken 01.08.2011 tarihinde yeni kira sözleşmesi imzalanmasına rağmen TBK'nun 347.maddesi gereğince 10 yıllık süre dolduğundan bahisle davacı kiracı hakkında Ankara 5.İcra Müdürlüğünün 2014/16113 esas sayıl icra dosyasında tahliye istekli takip başlatıldığını, TBK'nun 347. maddesinde düzenlenen tahliye şartları oluşmadığından İİK'nun 72/3 maddesi gereğince tedbiren icra takibinin durdurulmasına, takibin iptaline ve davacı lehine %20 icra tazminatı karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesinde, davacı davayı menfi tespit davası olarak açmış ve takibin iptalini istemiş ise de İİK'da böyle bir dava olmadığını, TBK'nun 347.maddesi gereğince 10 yıllık uzama süresi dolmuş olup tahliye şartlarının gerçekleştiğini belirterek davanın reddini istemiş.

Mahkemece, TBK 347. maddesi uyarınca 10 yıllık uzama süresi dolmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, Ankara 5. İcra Müdürlüğü'nün 2014/16113 esas sayıl icra dosyasında TBK 347.maddesi uyarınca tahliye istemli başlatılan icra takibinin iptaline,icra tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında 01.01.1994 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğu,1.8.2011 tarihinde 1 yıl süreli ikinci bir sözleşme imzalandığı,kiralananın çatılı işyeri olduğu hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Davalı kiralayan tarafından,TBK 347.maddesinde düzenlenen 10 yıllık uzama süresi dolmuş olduğundan bahisle davacı hakkında Ankara 5.İcra Müdürlüğünün 2014/16113 esas sayılı icra dosyasında tahliye istekli takip başlatıldığı, davacı kiracıya örnek 14 tahliye emri gönderilmesi üzerine iş bu davanın açıldığı görülmüştür.

İİK'nun 272.maddesinde yer alan taşınmazların tahliyesine ilişkin düzenleme TBK'da düzenlenen çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazların tahliyesinde uygulanamaz. Zira TBK da çatılı işyerlerinin tahliye sebepleri sınırlı şekilde sayılmış olup,bu tahliye sebeplerinin genişletilmesi mümkün değildir. Davalı kiralayan TBK nun 347.maddesi gereğince 10 yıllık uzama süresi dolduğundan bahisle tahliye davasını ancak genel mahkemede(Sulh Hukuk Mahkemesi) açabilir, İİK'nun 272.maddesi gereğince takip
yapılarak tahliye istenmesi doğru değildir.

Mahkemece "çatılı işyeri kiralarında İİK'nun 272.maddesi gereğince icra takibi başlatılıp, örnek 14 tahliye emri gönderilerek tahliye istenemeyeceği "gerekçesiyle davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın giderilmesi için kararın bozulup yeniden yargılama yapılmasında yarar görülmediğinden 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nun 438.maddesi uyarınca sonucu itibariyle doğru olan hükmün değiştirilmiş bu gerekçe ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 13.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 347 :Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

* 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un Geçici 2. maddesi gereğince; "Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir" hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, 6101 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanununun 347. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.İbrahim ŞİŞECİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 09-06-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02504206 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.