Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12.Hukuk Dairesi 2015/16551 Esas 2015/27946 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
İcra müdürlüğünce, tapu sicil müdürlüğüne haczin fekkedildiğine ilişkin bildirim yapılması üzerine eski tarihli hacizler kalkmış olup hukuk sistemimizde haczin ihyası şeklinde bir müessese bulunmamaktadır.
(Karar Tarihi : 12/11/2015)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Şikayetçinin, ____ 16.04.2015 tarih ve____ sayılı Ek kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK'nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. unların dışında kalan mahkeme kararları kesindir.

Yargıtay'ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan alacaklının temyiz ilekçesinin (REDDİNE),

2- Şikayetçinin, haczin kaldırılması talebine yönelik mahkeme kararına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde üçüncü kişi şikayetçinin, icra mahkemesine başvurusunda; taşınmaz borçlunun mülkiyetinde iken konulan haczin düşmesinden sonra taşınmazı satın aldığını alacaklı talebi üzerine taşınmaz üzerine yeniden haciz şerhi konulduğunu, haczin kaldırılmasına dair taleplerinin icra
müdürlüğünce reddedildiğini ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda borçluya ait taşınmaza 07.08.2001 ve 26.03.2007 tarihlerinde haciz konulduğu, 28.03.2008 tarihinde avans yatırılarak satış talep edildiği, şikayetçinin 11.03.2009 tarihinde taşınmazı haciz yükü ile satın aldığı, şikayetçinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından tapu müdürlüğüne yazı yazılarak 17.02.2014 tarihinde haczin fekkedildiği, daha sonra alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğü tarafından, haczin
fekkine yönelik yazının sehven yazıldığından bahisle tapu sicil müdürlüğünden haczin eski tarih ve yevmiye numaraları ile yeniden tapu siciline işlenilmesi, mümkün olmaz ise yeni haciz işlenerek bu haczin eski tarih ve yevmiyeli hacizlere dayalı olarak yeniden konulmasının talep
edildiği, talebin kabulü ile 27.02.2014 tarihinde tapuya müzekkere yazıldığı, bu müzekkere gereğince tapu sicil müdürlüğünce taşınmaz kaydına 27.02.2014 tarihli haciz şerhi işlendiği görülmektedir.

İcra müdürlüğünce, tapu sicil müdürlüğüne haczin fekkedildiğine ilişkin bildirim yapılması üzerine eski tarihli hacizler kalkmış olup hukuk sistemimizde haczin ihyası şeklinde bir müessese bulunmamaktadır.

Bu durumda haciz tarihi olan 27.02.2014 tarihinde taşınmazın mülkiyeti üçünçü kişi şikayetçiye ait olup borçlu adına kayıtlı olmadığından taşınmaz tapu kaydına konulan haciz işlemi yasaya aykırıdır.

O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 91 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/50 md.) (Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/10 md.) Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar meblağ için yapıldığı ve alacaklının adı ile tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından (Değişik ibare: 6103 S.K. m.41/2-f / Yürürlük: m.43-01.07.2012) “tapu siciline” bildirilir. Adresi değişen alacaklı masrafını vermek sureti ile yeni adresinin tapuya bildirilmesini icra dairesinden istemeye mecburdur.

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa bu hususlar da (Değişik ibare: 6103 S.K. m.41/2-f / Yürürlük: m.43-01.07.2012) "tapu siciline” haber verilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./23. md.) Hacizli taşınmazın el değiştirmesi halinde 148/a maddesi uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sedat BAYSAL
Hukuk Profesyoneli
İCRA MÜDÜRÜ
Şerh Son Güncelleme: 31-05-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02751589 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.