Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/14965, Karar: 2012/12506 İçtihat

Üyemizin Özeti
Karar, feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının mahkemece belirlenmesi yöntemine ilişkindir.
(Karar Tarihi : 05.06.2012)
"Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Çolak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanmadığını ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının 02/08/2010 tarihinde savunmasının alındığı, ancak fesih gerekçesinde belirtilen "... müşteriler ile yaptığınız anlaşmalarda şirketimiz tarafından belirlenen kurallara uymadığınız..." ifadesinin açık ve kesin olmadığı, bu iddialara ilişkin somut veriler bulunmadığı, S____ Uluslararası Tic. Ve San. A.Ş ile ilgili iddialar için ise; bir müşteriden alacakların doğrudan tahsil edilememesi, icra yolu ile tahsil edilebilmesi riskinin tüm ticari ilişkilerde mevcut olduğu, bunun davacıdan kaynaklanan bir sorun olmadığı, yine davacının müşteriye fazla oranda iskonto sağladığı konusunda ise, davacının proje kontrolü yapması ve onay için genel müdüre sunması, yaptığı işlemlerin genel müdür bilgisinde olması karşısında bu durumdan da sorumlu tutulamayacağı, feshin geçerli nedene dayandığının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddeleridir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesinin 1. fıkrasına göre işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmemişse aynı kanunun 21. maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği kabul edilir.

Buna karşılık, aynı Kanun'un 25'inci maddesinde öngörülen, işverenin haklı nedenle derhal feshinde ise yazılı şekil şartı aranmamaktadır.

Davalı iş yerinde, satış müdürü olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, şirketin ticari kurallarına uymayarak satış yaptığı, yetkisini aştığı ve beklenen araştırmaları yapmayarak sorumluluklarını ihmal ettiği, ayrıca davalı şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle geçerli nedenle feshedildiği, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Somut olayda, mahkemece, feshin geçerli nedene dayandığının davalı işverence ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de, hükme dayanak alınan bilirkişi raporu yeterli görülmemiştir. Bu nedenle, öncelikle, davacıya tebliğ edilmiş şirket satış politikalarını gösterir belgeler getirtilerek pazarlama uzmanı, işletme ekonomisti ve mali müşavirden müteşekkil üç kişilik bilirkişi kurulundan rapor alınarak feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırmayla karar verilmesi hatalı olmuştur.

KARAR : Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 05.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : İş Kanunu MADDE 19 :SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USÛL

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

       Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 02-07-2014

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02471399 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.