Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/1792, Karar: 2013/3300 İçtihat

Üyemizin Özeti
Birleşen davanın dava dilekçesinde, “H. G. mirasçıları” ibaresi kullanılmak suretiyle husumet yöneltilerek dava açıldığı, davacı vekilince mahkemeden alınan yetki belgesi ile H. G. mirasçılarını gösteren veraset ilamının dosyaya sunulduğu, böylelikle taraf teşkilinin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir.

Hal böyle olunca; 6100 sayılı HMK'nın 119/2 ve 124/1 maddesindeki yasal düzenlemeler gözetilerek H. G. mirasçılarına dava dilekçesinin tebliğ edilerek taraf teşkilinin sağlanması, ondan sonra işin esası bakımından bir değerlendirme yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsizdir.
(Karar Tarihi : 06.03.2013)
"Yanlar arasında görülen asıl ve birleşen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda yerel mahkemece asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise pasif husumet yokluğundan reddine ilişkin olarak verilen karar davalı-birleşen davanın davacısı tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi İlknur Acar'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Asıl ve birleşen dava; mimari projeye aykırılık nedeniyle elatmanın önlenmesi, eski hale getirme ve ecrimisil isteklerine ilişkin olup mahkemece; asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu, 36951 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda kat irtifakı tesis edilmiş olup, mesken nitelikli 5 no'lu bağımsız bölümün davacı F____ Y____, 4 no'lu bağımsız bölümün davalı C____ A____, 3 no'lu bağımsız bölümün ise birleşen davanın davalısı H____ G____ adına kayıtlı olduğu, yapılan yargılama sırasında fen ve mimar bilirkişilerden elde edilen 29/09/2011 tarihli rapor ile çekişmeli taşınmazın 21/01/2004 tarihli, onaylı, mimari projesine aykırı olarak 5 nolu bağımsız bölümün 36.17 m²'lik kısmının, 4 nolu bağımsız bölüme, 4 nolu bağımsız bölümün 24 m²'lik kısmının ise 3 nolu bağımsız bölüme katıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı F____ Y____, davalı C____ A____ aleyhine açtığı asıl davada; mimari projeye aykırı kullanım nedeniyle elatmanın önlenmesi ve ecrimisil, birleşen davanın davacısı C____ A____ ise birleşen davanın davalısı H____ G____ mirasçıları aleyhine açtığı davada; elatmanın önlenmesi ve ecrisimil yanısıra projeye aykırılığın giderilmesini istemiştir.

Hemen belirtilmelidir ki; kayden davacıya ait 5 nolu bağımsız bölümün teknik bilirkişi rapor ve krokisinde gösterilen 36.17 m²'lik bölümünün, tasdikli mimari projeye aykırı olduğu, davalı C____ A____'nın haklı ve geçerli bir nedeni bulunmaksızın belirlenen bölüme müdahale ettiği saptanmak suretiyle elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. O halde, davalı- birleşen davanın davacısı C____ A____'nın asıl dava bakımından temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Birleşen dava bakımından temyiz itirazlarına gelince;

Bilindiği üzere; 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 124. maddesinde; "Bir davada taraf değişikliği ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür. Ancak maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa hakim karşı tarafın rızası aranmaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir." düzenlemesine, 119/2. maddesinde ise "Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde , hakim davacıya eksikliği tamamlanması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

O halde; birleşen davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş olmasının doğru olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur.

Somut olayda; birleşen davanın dilekçesinde, "H____ G____ mirasçıları" ibaresi kullanılmak suretiyle husumet yöneltilerek dava açıldığı, davacı vekilince mahkemeden alınan yetki belgesi ile H____ G____ mirasçılarını gösteren Ankara Sulh 2. Hukuk Mahkemesinin 15/11/2011 tarihli, 2011/2090 Esas, 2011/2102 Karar sayılı veraset ilamının dosyaya sunulduğu, böylelikle taraf teşkilinin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir.

Hal böyle olunca; yukarıda açıklanan 6100 sayılı HMK'nın 119/2 ve 124/1 maddesindeki yasal düzenlemeler gözetilerek H____ G____ mirasçılarına dava dilekçesinin tebliğ edilerek taraf teşkilinin sağlanması, ondan sonra işin esası bakımından bir değerlendirme yapılması gerekirken yazılı şekilde bir karar verilmiş olması isabetsizdir.

KARAR : Davalı -birleşen davacının, birleşen dava bakımından bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 06.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 124 :(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.

(2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.

(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 22-02-2014

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02515793 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.