Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Esas: 2007/1024, Karar: 2011/260 İçtihat

Üyemizin Özeti
Davaya konu somut durum çerçevesinde ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı değerlendirilmiştir.
(Karar Tarihi : 21.04.2011)
"İstemin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesinin 21.2.2007 günlü, E:2007/61, K:2007/293 sayılı ısrar kararını, davalı idare ve davalı idare yanında davaya katılan temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Bülent Küfüdür'ün Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Mehmet Karaoğlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Kamu İhale Kurulu'nun 22.2.2005 günlü, E:2005/UH.Z-398 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.12.2005 günlü, E:2005/810, K:2005/1698 sayılı kararıyla; 4.1.2005 günlü, 2005/UH.Z-15 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı gereğince, İhale üzerinde kalan istekli B____ Y____'nin teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin takvim günü olarak belirtilmemesi nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, ihaleye teklif veren diğer isteklilerden de ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeyi sunmayanlar değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra kalan tekliflerin yeniden değerlendirilmek suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmekte ise de, ihaleyi yapan tarafından düzeltici işlem tesis edildiği ve bu Kurul kararı gereğince ihaleye teklif veren toplam 14 istekliden 13 isteklinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalenin kalan tek istekli ____ Endüstriyel Proje ve Uygulama Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve artık söz konusu ihalede değerlendirmeye alınacak başkaca teklif kalmadığı ve rekabet ortamının da ortadan kalktığının görüldüğü; bu durumda, 4734 sayılı Yasanın 56. maddesi gereğince ihalenin iptal edilmesi gerekirken, ihalenin iptali istemiyle davacı şirket tarafından yapılan başvurunun reddi yolundaki dava konusu 22.02.2005 gün ve 2005/UH.Z-398 sayılı Kamu ihale Kurulu kararında hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 3.11.2006 günlü, E:2006/533, K:2006/4190 sayılı kararıyla; olayda, ihaleye 14 firmanın katılmasının rekabet ortamının oluştuğunu gösterdiği, çeşitli eksiklikler nedeniyle 13 firmanın ihale dışı kalmış olması ihalenin iptali için tek başına yeterli sebep teşkil etmeyeceğinden, bütün tekliflerle birlikte ihale üzerinde kalanın teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olması karşısında, bu yönden ihalede bir noksanlık bulunmadığından ihalenin iptali isteminin reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle, davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare ve davalı idare yanında davaya katılan, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 21.2.2007 günlü, E:2007/61, K:2007/293 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde; idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları; 9. maddesinde, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirleneceği ve dayanaklarıyla bir hesap cetvelinde gösterileceği, yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı; 19. maddesinde, açık ihale usulünün, bütün isteklilerin teklif verebildiği usul olduğu; 56. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde, Kurulun, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle, idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem kararı verebileceği kurallarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nin 71. maddesinde, hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanmasının esas olduğu belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 8.11.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının Genel Temizlik ve İlaçlama İşi ihalesinin isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde kaldığı, bu ihaleye ilişkin olarak diğer isteklilerden birinin 1.12.2004 tarihinde davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine Kamu İhale Kurulunun 4.1.2005 gün ve 2005/UHZ-15 sayılı kararı ile "tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararın iptaline, ihale üzerinde kalanın teklif mektubunda, teklif geçerlilik süresinin takvim günü olarak belirtilmemesi ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeyi sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasına ve kalan tekliflerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesine" karar verildiği, bu kurul kararı gereğince ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda teklif geçerlik süresini takvim günü olarak belirtmemesi nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeyi sunmayan ve ihaleye teklif veren diğer isteklilerin de değerlendirme dışı bırakıldığı ve böylece ihalenin tek istekli üzerinde kaldığı anlaşılmaktadır. Davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli Şirketin sunmuş olduğu noter onaylı TS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesinde yalnızca "Müşteri mahallinde her türlü temizlik ve güvenlik hizmetleri" denildiği ve belgenin Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edildiği, ancak bu kurumun belgeyi değil, belgeyi veren kuruluşu akredite ettiği, düzenlemiş olduğu akredite belgesinin Türkçe tercüme anlamına gelmediği, belgenin Türkçe dışında bir dilde düzenlenmiş olmasına rağmen Türkçe tercümesinin bulunmadığı, Kamu İhale Kurulunun 4.1.2005 gün ve 2005/UHZ-15 sayılı kararıyla ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve iş miktarını gösteren belgeyi sunamadıkları için değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak bu ihalenin iptal edilmesi durumunda işin süresinin daha kısa olacağı ve bu sürede iş bitirme belgelerinin yeterli olacağı belirtilerek ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ilan edilmesi istemiyle yapılan başvuru üzerine, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu 22.2.2005 gün ve 2005/UH.Z-398 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı alınmıştır.

İdarelerce tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak ihalelerde, en uygun bedelle mal veya hizmet temininin, çok sayıda istekli arasında rekabet ortamının oluşturulmasıyla mümkün olduğu kuşkusuzdur.

Uyuşmazlık konusu olayda, ihaleye 14 firma katılarak teklif sunmuş, çeşitli eksiklikler nedeniyle 13 firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale üzerinde kalanın teklifi de dahil olmak üzere tüm teklifler yaklaşık maliyetin altında bulunmaktadır.

Bu durumda, çeşitli eksiklikler nedeniyle 13 firma ihale dışı kalmış ise de, ihale üzerinde kalanın teklifi de dahil bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olması dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşması karşısında, ihalenin iptali isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla; davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin ve yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin kabulüne, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 21.2.2007 günlü, E:2007/61, K:2007/293 sayılı ısrar kararının Danıştay Onüçüncü Dairesinin kararı doğrultusunda BOZULMASINA, kullanılmayan 21,40 TL. harcın isteği halinde davalı idareye iadesine, 21.04.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususların kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile Ankara 10. İdare Mahkemesinin 21.2.2007 günlü, E:2007/61, K:2007/293 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz."
İlgili Mevzuat Hükmü : Kamu İhale Kanunu MADDE 5 :İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

(Değişik 6. fıkra: 4964 - 30.7.2003 / m.4) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 12-02-2014

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02752709 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.