Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Danıştay 13. Daire, Esas: 2008/14146, Karar: 2009/8646 İçtihat

Üyemizin Özeti
4734 S.K.'da ihaleden yasaklama kararlarının ayrıca tebliğ edileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir, anılan Yasanın 58. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Resmi Gazete'de ilan suretiyle tebliğin gerçekleşeceği görülmektedir.

14.07.2007 tarihinde ilan suretiyle tebliğ edilmesi nedeniyle, bu tarihte öğrenildiği kabul edilen dava konusu yasaklama işlemine karşı, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde, en son 12.09.2007 tarihine kadar dava açılması gerekirken, 13.09.2007 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın, 2577 sayılı Yasa'nın 7.maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır.
(Karar Tarihi : 25.09.2009)
"Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 10.06.2008 tarih ve E:2008/305, K:2008/1219 sayılı kararının; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17.maddesinde sayılan ve 58.maddesinin uygulanmasını gerektiren fiillerinin bulunmadığı, haklarında kamu davası açılmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan soruşturma raporunun savunmaları alınmaksızın hazırlanan tek yanlı bir rapor olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet B____'ın Düşüncesi : Dava konusu işlemin 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığının anlaşılması nedeniyle, ilan suretiyle bu tarihte tebliği gerçekleşen işleme karşı, 12.09.2007 tarihine kadar dava açılması gerekirken 13.09.2007 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın, 2577 sayılı Yasa'nın 7. maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığından, esasa girilerek davanın reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Birgül Kurt'un Düşüncesi: Davacı şirket ve ortağının iki yıl süre ile tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava konusu kararın 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı gözönünde tutulduğunda, bu işlemin iptali istemiyle 12.09.2007 tarihine kadar dava açılabileceği, 13.09.2007 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davada 2577 sayılı Yasa'nın 7. maddesi uyarınca süre aşımı bulunduğu görülmektedir.

Açıklanan nedenle, temyiz konusu kararın usule uygun bulunmadığı gerekçesi ile bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, 23.08.2006 tarihinde yapılan Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü deprem güçlendirme ve onarım ihalesine katılan davacı şirket ve ortağının iki yıl süre ile tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 16.07.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesi'nce; Üsküdar Haydarpaşa Lisesi ile Burhan Felek Lisesi Müdürlüğü'nün onarım işi ihalesinde davacı şirketin ve ortağı E____ C____'ın yasak fiilde bulunduğu hususunun müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen raporla sübuta erdiğinden davacı şirket ve ortağının, 4734 sayılı Kanunun 58.maddesi uyarınca iki yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlem hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket ve ortağı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu kurala bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanun'un 58. maddesinin dördüncü fıkrasında, yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verileceği, verilen bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, bu kararların Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin sicillerin tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 4734 sayılı Kanun'da ihaleden yasaklama kararlarının ayrıca tebliğ edileceğine dair bir hükme yer verilmediği, anılan Yasanın 58. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Resmi Gazete'de ilan suretiyle tebliğin gerçekleşeceği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul İli'ndeki 35 orta öğretim kurumu ve okulun deprem güçlendirme ve onarım ihaleleri hakkında yapılan bir şikayet üzerine başlatılan inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucu hazırlanan 27.04.2007 tarih ve 15/10, 4, 5, 6 sayılı soruşturma raporunda; 23.08.2006 tarihinde yapılan Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü deprem güçlendirme ve onarım ihalesine katılan R____ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, M____ İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ____ K____ inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile davacı şirket ve yetkililerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17/a maddesine aykırı davranarak ihale işlemlerine fesat karıştırmaya teşebbüs ettiklerinin tespit edildiğinden bahisle ihaleye katılan şirket ve ortakları hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği ve bu rapor üzerine davacı şirket ve ortağının iki yıl süre ile tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin davaya konu kararın alındığı anlaşılmaktadır.

Bakılmakta olan davada davacılar vekilince, Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü deprem güçlendirme ve onarım ihalesi ile ilgili iptali istenilen yasaklama kararının, Resmi Gazete'deki ilan tarihinin 16.07.2007 tarihi olduğu belirtilmiş ise de, davacı şirket ve ortağının da aralarında bulunduğu ihaleye katılan şirket ve ortaklarının, iki yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin kararların 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, 16.07.2007 tarihli Resmi Gazete'de, davacı şirket ve ortağının kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaları yönünde davalı idare tarafından alınarak ilan edilmiş olan herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı ve 16.07.2007 tarihinin, yasaklama kararının ilan edildiği 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'nin internet çıktısının alındığı tarih olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 14.07.2007 tarihinde ilan suretiyle tebliğ edilmesi nedeniyle, bu tarihte öğrenildiği kabul edilen dava konusu yasaklama işlemine karşı, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde, en son 12.09.2007 tarihine kadar dava açılması gerekirken, 13.09.2007 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın, 2577 sayılı Yasa'nın 7.maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığından, esasa girilerek davanın reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

KARAR : Açıklanan nedenle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49/1-c maddesi uyarınca Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 10.06.2008 tarih ve E:2008/305, K:2008/1219 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 25.09.2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürenin, idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ise ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının düzenleyici bir işlem niteliğinde olmadığı kuşkusuzdur.

Her ne kadar, anılan Kanunlarda ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülmüş ise de, bu hükümler, idarelerin ihalelere katılmaktan yasaklı kişilerden haberdar olmasını ve yasaklı kişilerin ihalelere katılmasını engelleyerek ihale işlemlerinin sekteye uğramasını önlemek amacıyla getirilmiş olup, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının bireysel işlem niteliğini değiştirmemektedir.

Bu hukuki çerçeve karşısında; 2577 sayılı Kanunda düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin başlangıcı olarak öngörülmüş olan ilan tarihini, bireysel işlem niteliğinde olan ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarında uygulanması mümkün olmayıp; ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının, uygulanma süresi içerisinde, yazılı bildirim veya öğrenme üzerine yasal süresi içinde dava konusu edilebileceğinin kabulü gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket ve ortağı hakkında 4734 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca iki yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği, bu işlemin 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulanmaya başlandığı, yasaklama süresi içerisinde, bu işlemden 16.07.2007 tarihinde haberdar olunduğu ve 13.09.2007 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçeyle ihalelerden yasaklama işleminin iptali istemiyle bu davanın açıldığı, dava konusu işlemin davacılara yazılı olarak tebliğ edildiği veya davacıların bu işlemden daha önce haberdar olduğu yolunda herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yasal süresi içinde açıldığının kabulü gereken davada, davanın reddine ilişkin mahkeme kararının esas yönünden incelenmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum."
İlgili Mevzuat Hükmü : Kamu İhale Kanunu MADDE 58 :(Değişik 1. fıkra: 4964 - 30.7.2003 / m.35) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen (Değişik ibare: 4964 - 30.7.2003 / m.35) "en geç kırkbeş gün" içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 31-10-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02647495 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.