Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. HD. E.2011/4933 K.2011/21270 İçtihat

Üyemizin Özeti
Alacaklı asilin takip alacağından feragate ilişkin beyanı icra müdürlüğünce tutanağa bağlanmış olsa da bu tutanakta feragat beyanının alacaklıya okunarak imza ettirildiğine ilişkin bir ibare yoktur.

Bu husus geçerlilik şartı olduğundan, alacaklının takip alacağından feragat beyanı hüküm ve sonuç doğurmaz.

Şikayetin kabulü gerekir.
(Karar Tarihi : 01/11/2011)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Alacaklı H____A____vekili Av. İ____E____''nin, borçlular aleyhinde Adana 14. İcra Müdürlüğünün 2009/699 esas sayılı dosyasında, 22.1.2009 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlattığı, örnek 10 ödeme emrinin borçlulara tebliğ edilmek suretiyle takibin kesinleştiği, alacaklı vekilinin, icra mahkemesine verdiği 20.5.2010 tarihli dilekçeyle alacaklı asilin kendisinin yokluğunda 12.5.2010 tarihinde icra dosyasında hileyle kandırılarak takipten feragat beyanının alındığını, feragatın şekil eksikliği nedeniyle geçersiz olduğunu, icra müdürlüğünün, 12.5.2010 tarihli feragat sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması ve bununla ilgili kararlarının iptal edilmesini, bu talepleri kabul edilmediği takdirde, avukatlık ücreti ve Adana 5. İcra Müdürlüğünün 2008/8851 esas sayılı dosyası üzerinden H____A____'nın dosya alacağına konulmuş olan üçüncü kişi haklarıyla ilgili haczin feragat kapsamı dışında tutulmasına ve bu yönden borçlulara karşı takibin devamına karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Somut olayda, 12.5.2010 tarihli Adana 14. İcra Müdürüyle alacaklı H____A____'nın imzaları bulunan icra tutanağının incelenmesinde; aynen "Alacaklı H____A____ müdürlüğümüze geldi. Söz alarak tüm dosya borçluları hakkında takibimden ve dosyadaki alacak haklarımdan tamamen feragat ediyorum. Feragatim sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına, takip dayanağı senedin tarafıma iade edilmesine ve dosyada konulmuş olan tüm hacizlerin fekkiyle ilgili yerlere haciz kaldırma müzekkerelerinin yazılmasına karar verilmesini talep ederim" şeklinde beyanı içerdiği, icra müdürlüğünce "talep gibi alacaklının takipten ve dosyadaki alacak haklarından feragati sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına, takip dayanağı senet aslının tarafına iadesine, dosyadan konulmuş olan tüm hacizlerin fekkiyle ilgili yerlere haciz kaldırma müzekkerelerinin yazılmasına, tedbir kararının kalkmasını müteakip dosyadaki paranın haciz koyan 5. İcra Müdürlüğü dosyasına gönderilmesine" karar verildiği görülmektedir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK.nun 307 nci maddesine göre; "Feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir". Aynı kanunun 309 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; "Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır" hükmü düzenlenmiştir.

HMK.nun "Tutanak" başlıklı 154 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası; "Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır" hükmünü içermekte olup, fıkranın (ç).bendinde; "Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlarla sulh müzakereleriyle sonucu" şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. İcra hukukunda da kıyasen uygulanması gereken bu hükme göre, feragate dair beyanın feragat edene okunması ve okunduğunun tutanağa yazılması zorunludur. Feragatin doğurduğu hukuki sonuçlar göz önüne alındığında, feragat beyanında bulunan taraf, ancak hangi hukuki sonuçlar doğuracağını bildiği veya en azından bilmesi gerektiği ölçüde onunla bağlı tutulabilir.

Şikayet konusu olayda alacaklı asilin takip alacağından feragate ilişkin beyanı icra müdürlüğünce 12.5.2010 tarihli tutanağa bağlanmış ise de, bu tutanakta feragat beyanının alacaklıya okunarak imza ettirildiği yazılı değildir. Bu husus HMK.nun 154(Eski HUMK.nun 151). maddesi uyarınca geçerlilik şartı olduğundan, alacaklının takip alacağından feragat beyanı hüküm ve sonuç doğurmaz. Mahkemece istemin kabulü yerine evrak üzerinde inceleme yapılarak şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.11.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 154 :(1) Hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını, gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir.

(2) Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir.

(3) Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır:

a) Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat.

b) Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, fer’î müdahil ve tercümanın ad ve soyadları.

c) Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı.

ç) Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu.

d) Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi beyanı.

e) Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti.       

f) Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu.

g) Tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağa yazılmasını emrettiği konular.

ğ) Ara kararları ve hükmün sonucu.

h) Karar veya hükmün açıklanma biçimi.

(4) Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır.

(5) Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa, bu durum bir tutanakla tespit olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 25-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02525401 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.