Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 10. HD. Esas :2010/4971 K.2011/15037 İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava tarihinden önce tüzel kişilik kazanmış olan dava dışı şirkete husumet yöneltilmesinde yasal zorunluluk bulunmakta olup, davacıya bu konuda mehil verilerek dava dışı şirketin davaya iştirakinin sağlanması ve sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 31/10/2011)
Dava, iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirlerle diğer ödemelerin 506 s. Kanunun 26 ncı maddesi gereği rücuen tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hükmün, davacı Avukatı ile davalılardan Tedaş Gen. Müd. Avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ____ tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Husumet, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 187 nci maddesinde yer alan ilk itirazlardan olmadığı için, davanın her safhasında, taraflarca itiraz konusu yapılabileceği gibi mahkemece de re'sen nazara alınabilir.

Somut olayda; davalılardan Tedaş vekili yargılama sırasında husumet itirazında bulunarak, iş kazasının meydana geldiği işyerinin ayrı tüzel kişiliğe sahip Hatay Elektrik Dağıtım Müessesesinin yetki alanında meydana geldiğini bildirmiştir. Tedaş Hatay Müessese Müdürlüğünün özelleştirilmesi sonucu tüzel kişiliğinin sona erdiği ve Hatay Elektrik Dağıtım Müessesesinin ticaret siciline tescil ve ilanının 13.09.1994 tarihi itibariyle, yani, davanın açıldığı 21.01.2002 tarihinden ve kazanın olduğu 20.03.1995 tarihinden önce yapıldığı dosya içerisindeki Ticaret Sicil gazetesinden anlaşılmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15.11.2006 gün ve 2006/10-772-2006/ 730 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, dava tarihinden önce tüzel kişilik kazanmış bulunduğu açık bulunan Hatay Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne yöneltilmesinde yasal zorunluluk bulunmakta olup, HMK'nun 124 üncü maddesi gereğince husumetin doğru yöneltilmesi için davacıya mehil verilerek davaya iştirakinin sağlanması ve yargılama sonucu ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi; davalılardan Tedaş hakkındaki davanın ise, husumetten reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

O halde, davalılardan Tedaş Gen. Müd. Avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli davacı Kurum ile davalı Tedaş Gn. Müd. Avukatlarının sair temyiz itirazları incelenmeksizin hüküm bozulmalıdır.

KARAR : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Tedaş Gen. Müdürlüğü'ne iadesine, 31.10.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 124 :(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.

(2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.

(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 23-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02484703 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.