Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. HD. E:2010/19333 K:2011/19526 İçtihat

Üyemizin Özeti
Son duruşmasına iki tarafın da mazeretsiz olarak katılmaması ve işlemden kaldırılan dosyanın 3 ay içinde yenilenmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir. Kocasının da açmış olduğu davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması nedeniyle kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı kadın yararına vekalet ücretine hükmedilmemiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
(Karar Tarihi : 23/11/2011)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.
Davalı-davacı İ____K____'nın birleşen 2009/104 esas, 2009/137 karar sayılı dosyanın davacısı olduğu, birleşen dosyaların ayrı ayrı bağımsız dava niteliğini koruduğu, karar verilirken bu hususun göz önüne alınması gerekeceği, son duruşmaya iki tarafın da mazeretsiz olarak katılmadıkları ve dosyalarının işlemden kaldırılmasına; üç ay içinde yenilenmediğinden açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır (HUMK. md. 409/5, HMK. md. 150). Bu dava nedeniyle kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı kadın yararına kocanın davasının da açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu hususun nazara alınmaması bozmayı gerektirmiştir.
KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 23.11.2011
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 150 :(1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

(2) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.

(3) Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.

(4) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır.

(5) İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.

(6) İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır.

(7) Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 23-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02557802 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.