Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 1998/2626E, 1998/2992K. İçtihat

Üyemizin Özeti
TTK.28. maddesi uyarınca çıkarılan Ticaret Sicili Nizamnamesi, Ticaret Sicil Memurluğunun çalışmalarının şekil ve esaslarını tayin etmek bakımından en önemli kaynaklardan birisini teşkil etmektedir.

TTK'nun 28. maddesi hükmü uyarınca çıkarılmış bulunan Ticaret Sicili Nizamnamesinin 24 ve onu izleyen maddelerinde ve özellikle 28. maddesinde, tescil için bir başvuru halinde sicil memuruna tescili istenilen işlemin tescili için Yasa ve Nizamnamenin öngördüğü tüm koşulların tam olarak yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması ve incelenmesi görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla Başvurularda, yine aynı düzenlemenin 26. maddesinde sicil memurunca tescil şartlarının yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra tescil isteminin karara bağlanması gerektiği ve gerekli tescil işleminin başvuru tarihi itibariyle değil, Ticaret Sicil Memurluğunun Tescile karar verdiği tarih itibariyle geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.
(Karar Tarihi : 01.05.1998)
DAVA : T. G. Bank. A.Ş. ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu arasındaki davadan dolayı; (İstanbul Dördüncü Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce verilen 28.7.1997 gün ve 748-Bila sayılı hükmü onayan Dairenin 22.12.1997 gün ve 8782-9445 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili anonim şirketin 28.3.1997 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar ve tutanaklarının tescil ve ilanı için davalıya 30.6.1997 tarihinde başvurulduğu halde tescilin 9.7.1997 tarihli olarak gerçekleştirilerek ilan edildiğini, bu hususun düzeltilmesi için yapılan başvurunun da reddedildiğini ileri sürerek, ret kararının iptali ile tescil tarihinin başvuru tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, tescil harcının yatırıldığı tarih itibarıyla tescilin yapılmış olması gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen karar Dairemizce onanmıştır.

Davalı Sicil Memuru vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere, davadaki uyuşmazlık, davacı şirketin 28.3.1997 tarihinde yapmış olduğu genel kurulda alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve ilanı için yapılan başvuru üzerine tescil kararı tarihinin, tescil başvurusunun yapıldığı tarih mi, yoksa ticaret sicil memurunun gerekli incelemeyi yaparak istemi kabul etmesi halinde vereceği karar tarihi mi olacağı noktasında toplanmaktadır.

Davaya konu tescil işlemi yukarıda da değinildiği üzere, bir anonim şirketin genel kurul kararının tescili olup, bu karar da sermaye artırımına ilişkin bulunmaktadır. Bu tür şirketlerde sermaye artırımının tescili işlemi TTK. nun 395. maddesinde özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeye göre ise, esas sermayenin artırılması keyfiyetinin tescilinden önce çıkarılan pay senetlerinin hükümsüz olacağı hükme bağlanmak suretiyle tescil işlemine pay çıkarma bakımından kurucu bir fonksiyon getirilmiş bulunmaktadır. O halde, bu tür kararların ticaret siciline tescili kararı ve tescil keyfiyeti özel bir önem kazanmaktadır.

Ticaret siciline tescilin koşulları ile niteliğini düzenleyen TTK. nun 29 ve onu izleyen maddelerinde ve özellikle 34. maddesi ile aynı Yasanın 28. maddesi hükmü uyarınca çıkarılmış bulunan Ticaret Sicili Nizamnamesinin 24 ve onu izleyen maddelerinde ve özellikle 28. maddesinde, tescil için bir başvuru halinde sicil memuruna tescili istenilen işlemin tescili için Yasa ve Nizamnamenin öngördüğü tüm koşulların tam olarak yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması ve incelenmesi görevi verilmiş bulunmaktadır. Keza, yine aynı düzenlemenin 26. maddesinde sicil memurunca tescil şartlarının yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra tescil isteminin karara bağlanıp, gerekli tescil işleminin bu tarih itibariyle yapılacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

O halde, gerek dava konusu esas sermayenin artırılmasına ilişkin genel kurul kararının tescili yönünden önem arzeden TTK. nun 395. maddesi ve gerekse tescil işlemlerine ilişkin yasa ve tüzük hükümlerine göre, sicil memurunun 30.6.1997 tarihinde vaki tescil istemi üzerine gerekli yasal araştırma ve incelemeyi yaparak istemi 9.7.1997 tarihinde kabul edip karara bağlayarak bu tarihte sicile tescil etmesinde yasa ve anılan nizamnameye aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Bu durum karşısında mahkemece anılan bu hükümlere aykırı bir şekilde tescil tarihini, başvurunun yapıldığı tarihe çekerek hüküm kurulması doğru görülmediği gibi, bu şekilde tesis edilen kararın Dairemizce onanmış olması da isabetli görülmediğinden davalı Ticaret Sicil Memurunun karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Ticaret Sicil Memurluğunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 22.12.1997 gün 1997/8782-9445 sayılı onama kararının kaldırılarak mahkeme kararının (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 1.5.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Karar özeti tarafımdan yazılmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 28 :III - NİZAMNAME:

(Değişik madde: 24/06/1995 - KHK - 559/3 md.)

Ticaret sicili memurluğunun teşkilatı, sicil defterlerinin nasıl tutulacağı, tescil mecburiyetinin nasıl yerine getirileceği, sicil memurlarının kararlarına karşı itiraz yolları, sicil memur ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak şartlar, disiplin işleri ve bu hususla ilgili diğer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir.

(Ek fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.13) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak elektronik ortamda depolanan ve sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur.

(Ek fıkra: 6215 - 29.3.2011 / m.13) Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler mevzuata uygun bir şekilde alınarak korunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02550197 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.