Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TMSFMahcuzY. MADDE 3

     
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik MADDE 3
Tanımlar
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) 3984 sayılı Kanun: 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

       b) 4389 sayılı Kanun: 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanununu,

       c) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu,

       ç) Aktif değer: Ticari ya da iktisadi kıymeti olan, maddi ya da gayri maddi her türlü mal, hak veya varlıkları,

       d) Fer'i veya mütemmim cüz niteliğinde sözleşme: Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mal, hak ve/veya varlıklar ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olup sadece bunlarla birlikte hüküm ifade edebilecek mahiyette, satış şartnamesinde belirtilen sözleşmeleri,

       e) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

       f) Gayrımenkul: Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın gayrımenkul olarak öngördüğü veya gayrımenkul hükümlerine tabi tuttuğu mal, hak ve/veya varlıkları,

       g) Kıymet takdiri: Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzlara veya bütünlüğün tamamına Tahsil Dairesi, uzman kişi veya kuruluşlarca haciz sırasında veya hacizden sonra takdir edilen değeri,

       ğ) Kurul: Fon Kurulunu,

       h) Menkul: Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın menkul olarak öngördüğü veya mevzuat uyarınca menkul hükmünde kabul edilen her türlü mal, hak ve/veya varlıklar ile marka, patent, logo, ihtira beratı, frekans hakkı, yayın, lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar da dahil olmak üzere diğer maddi ve/veya gayrımaddi mal, hak ve/veya varlıkları,

       ı) Muhammen bedel: Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğün Kurul tarafından belirlenen değerini,

       i) Satış masrafları: Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğün haczi, satışa hazırlık, satış, satış sonrası ve paraların paylaştırılması için yapılan ve yapılacak her türlü gideri,

       j) Satış tarihi: Satışın Kurul tarafından onaylandığı tarihi,

       k) Tahsil dairesi: Fonun, 5411 sayılı Kanun ve mülga 4389 sayılı Kanun hükümlerine göre Fon gelirleri ile Fon alacaklarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini tatbik etmekle görevli Tahsilat Daire Başkanlığını, bu Dairenin Grup Koordinatörlüğünü ve Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Fon personeli ile avukatlık sözleşmesi ile Fon adına vekaletname verilen kişileri,

       l) Ticari ve iktisadi bütünlük: Kurul tarafından bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında oluşturulan ve satışına karar verilen bütünlüğü

       ifade eder.
(Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 04-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TMSFMahcuzY. MADDE 3 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

TMSFMahcuzY. MADDE 3 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TMSFMahcuzY. MADDE 3 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TMSFMahcuzY. MADDE 3 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TMSFMahcuzY. MADDE 3 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02783895 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.