Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 388

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 388
C - HÜKÜMLERİ

I:VEKALETİN ŞÜMULÜ:
Vekâlet akdinin şümulü mukavele ile sarahaten tesbit edilmemiş ise, taallük eylediği işin mahiyetine göre tâyin edilir.

Vekâlet, vekilin takabbül eylediği işin yapılması için icabeden hukuki tasarrufları ifa salâhiyetini şamildir.

Hususi bir salâhiyeti haiz olmadıkça vekil, dâva ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, hibe edemez, bir gayrimenkulü temlik veya bir hak ile takyit edemez.
 5  İçtihat    1 Bilgi    1  Ekli Dosya    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 27-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 388 İçtihatları

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 2. maddesinde yapı denetim hizmetinin, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği ve yapı sahibinin, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemeyeceği düzenlemesi yapılmış ise de; somut olayda arsa sahipleri müteahhide, yapı denetim şirketleri veya büroları ile her türlü akit yapma ve tevkil verme yetkisini de içerir şekilde vekalet vermişler; müteahhit d...
(Şerh No: 14817 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-06-2013)

Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Vekaletname içeriğinden banka hesapları üzerinde tasarruf yetkisi verilmediği, yetkinin sadece emeklilik işlemleriyle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi yerinde değildir.
(Şerh No: 13662 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 23-05-2012)

Yabancı ülkede konsolosluk tarafından değil yabancı noter tarafından düzenlenen ve 1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 89. maddesi hükmüne göre "düzenleme şeklinde" yapılmayan vekaletnameye dayanılarak tanzim olunan satış vaadi sözleşmesi hüküm ve sonuç meydana getirmez.
(Şerh No: 12830 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012)

Çek veya Bono borçluya temsilen vekil tarafından imzalanmışsa senet üzerinde vekaleti gösteren bir kayıt olmasada borçlu asil sorumlu olur. Burada önemli olan borçlunun kendini temsilen vekiline kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini verdiğini gösteren usulüne uygun bir vekaletnamenin olmasıdır.
(Şerh No: 12565 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 08-12-2011)

Vekaletnamedeki "icra takibinden kısmen veya tamamen feragat" yetkisi, hacizlerin fekki yetkisini de içerdiğinden; vekilin, hacizlerin fekkini sağlamak için vekaletnamede bu konuda ayrıca özel yetkisinin de bulunmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 4711 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 388 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.504 ve Gerekçesi
C. Hükümleri I. Vekâletin kapsamı MADDE 504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukukî işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz. T.C. TBMM Adalet Komisyo...
(Şerh No: 9238 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 388 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 388 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 388 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Dosya Ekleyin

EskiBK. MADDE 388 Ekli Dosyalar

Ahzu kabz yetkisi içeren vekaletname ile bankaya yatırılan kamulaştırma bedellerinin tahsil edilebileceğine dair Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yazısı
(Şerh No: 2590 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 17-12-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03545690 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.