Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 35

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 35
2. TESCİLE DAVET VE CEZA :

       Tescili mecburi olup da kanuni şekilde ve müddeti içinde tescili istenmemiş olan veya 34 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki şartlara uymıyan bir hususu haber alan sicil memuru, ilgilileri, tayin edeceği münasip bir müddet içinde kanuni mecburiyeti yerine getirmeye yahut o hususun tescilini gerekli kılan sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye davet eder.

       Memurca bildirilen müddet içinde tescil talebinde bulunmıyan ve imtina sebeplerini de bildirmiyen kimse, sicil memurunun teklifi üzerine, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iki milyon liradan kırk milyon liraya kadar para cezasına mahkum edilir.

       Müddeti içinde imtina sebepleri bildirildiği takdirde, Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun mevcut olduğu neticesine varırsa tescilini sicil memuruna emreder, aksi takdirde memurun talebini reddeder.

       Mahkemenin bu madde gereğince vereceği kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memuru tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerince temyiz yoluna müracaat edebilirler. Temyiz icrayı durdurur.

       İlgililerin para cezasına ait mahkumiyet kararlarını temyiz edebilmeleri için hükmolunan parayı mahkeme veznesine yatırmış veya aynı miktarda teminat göstermiş olmaları şarttır.

       Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları hapse çevrilmez.
 4  İçtihat    2 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 35 İçtihatları

Bir ticari işletmenin şube olup olmadığının tespiti ve ticaret siciline şube olarak tescili için salt vergi mevzuatına göre yapılan araştırma yeterli değildir. Alanında uzman bir bilirkişi heyetince gerekli inceleme yapıldıktan sonra bir karar verilmelidir.
(Şerh No: 993 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Bir ticari işletmenin şube olarak tescili için 5590 sayılı kanunda yer alan kriterlerin varlığı ayrıntılı bir şekilde araştırılmalı; yapılacak araştırma sonucu elde edilen veriler ışığında ticari işletmenin müşteri ile ticari ilişkiye girdiğinin ve ticari işletmenin kendi başına ticari işlemler yaptığının tespit edilmesi halinde, şube olarak ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Ayrıca günümüz teknolojik gelişmeleri karşısında muhasebe işlemlerinin şubede veya merkezde tutulmasının ayırıcı ...
(Şerh No: 991 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Bir ticari işletmenin veya şubenin hakim kararı ile ticaret siciline tescili için gerekli tüm araştırmaların yapılmış olması ve bu anlamda özellikle tesisin kendi başına ticari işlem yapıp yapmadığının ticaret hukuku, işletme ve muhasebe alanında uzman bilirkişilerden oluşturulacak bir bilirkişi heyeti marifetiyle araştırılması gerekir.
(Şerh No: 990 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

TTK m. 35/2'ye göre süresi içinde tescil talebinde bulunmayan kimseye verilecek para cezası için sicil memurunun teklifi şarttır. Cumhuriyet savcısı tarafından davaname yolu ile açılan dava sonucu, para cezasına hükmedilemez.
(Şerh No: 989 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 35 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 33 ve Gerekçesi
2. Tescile davet ve ceza Madde 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. (2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen k...
(Şerh No: 4467 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

TTK m. 35 Bakımından 5590 sayılı Kanun ve Şube
KAYIT MECBURİYETİNDE OLANLAR: Madde 9 - (Değişik madde: 24/12/1981 - 2567/7 md.) Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzelkişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar. Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel...
(Şerh No: 992 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 35 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 35 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 35 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 35 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6613 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03735495 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.