Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

yargıtay kararı

 
Old 03-03-2007, 17:25   #1
gerçek_adalet

 
Varsayılan yargıtay kararı

yargıtay ocak 2007 itibariyle vermiş olduğu bir kararında kasten yaralama suçuna ilişkin TCK 86. maddenin 3. fıkrasında düzenlenen ağırlaştırıcı nedenlerin aynı olayda birden fazla gerçekleşmesi sonucunda bir kez ağırlaştırıcı neden uygulanır demiştir sizce bu karar yerinde mi?(söz konusu olayda suç eşe ve silahla işlenmiştir)
Old 03-03-2007, 22:38   #2
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Konuyu farklı olaylarla karıştırdığım için cevabımı siliyorum.
Neden olduğum bilgi kirliliğinden dolayı özür dilerim....
Old 03-03-2007, 23:08   #3
mutlakadalet

 
Varsayılan

Alıntı:
Mesela olayda Nitelikli hal örneklerinden biri için(eşe karşı işleme) cezanın kanun metninde belirtilen yarı oranda artırılması yoluna gidilecekitir.
Ancak 2. nitelikli hal örneği için(silahla işleme) yeniden yarı oranında artırma yoluna gidilmemelidir.
Bu durumda kanunsuz bir cezalandırma yoluna gidilmiş olacaktır.

Sayın bahadir_büyükavci, size iki tane sorum olacaktı:

1- Birinci nitelikli hal için ağırlaştırma yaptığımızda, kanuna dayanan bir cezalandırma söz konusu olmasına rağmen, ikinci nitelikli hal için ağırlaştırma yaptığımızda, neden kanunsuz bir cezalandırma söz konusu oluyor? (Söz konusu nitelikli hallerin gerçek anlamda ağırlaştırıcı neden olduğunu da göz önünde bulundurarak yanıtlarsanız çok memnun olurum.)

Alıntı:
2. nitelikli hal 61. madde kapsamında Cezanın bireyselleştirilmesi enstrümanları bağlamında temel cezanın belirlenmesinde kullanılmalıdır.

2- İkinci nitelikli halin hangisi olduğunu, neye göre tayin ettiniz? Nitelikli hallerden hangisinin cezayı yarı oranında artıracağı konusunda yaptığınız tasnifte, "suçun eşe karşı işlenmesini" mesela diyerek belirlediniz ve suçun silahla işlenmesini arka plana ittiniz. Yine mesela diyerek, suçun eşe karşı işlenmesini arka plana itsek, gene 61.maddeyi devreye sokabilecek miyiz?

Saygılarımla.
Old 04-03-2007, 02:34   #4
burakocaoglu

 
Varsayılan

sayın bahadır bey,suçun maddi unsurlarından olan pozitif unsur içinde yer alan davranış ögesinin bir olayda birden fazla tekrar edilmesi halinde bunun tek bir davranış olarak ele alınabilmesi için iki kıstas vardır:bunlardan ilki amacın aynı olması,yani sözkonusu davranışların aynı amaca yönelik yönelik olmasıdır.diğeri ise makul zaman aralığında gerçekleşmesidir,yani tekrarlanan davranışların arasında uygun bir zaman dilim
inin bulunmasıdır.dolayısıyla bu unsurlar gerçekleşmişse tek bir ağırlaştırıcı neden uygulanır.
saygılarımla
Old 05-03-2007, 21:19   #5
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Sayın mutlakadalet,

İlk sorunuza istinaden şunları söylemek isterim:

86. maddenin 3. fıkrasında kasten yaralama suçunun nitelikli halleri düzenlenmektedir.Buna göre 3. fıkra altında sayılan bentlerdeki durumların biri ve/veya birkaçının gerçekleşmesi "kasten yaralama" suçunu "kasten yaralamanın nitelikli hali" durumuna sokacaktır.Kasten yaralamanın nitelikli halleri ayrı bir suç olmamakla birlikte nitelikli hallerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda "kasten yaralamanın nitelikli hali" durumuna bürünen bu durumun yaptırımıda madde sonunda belirtilmiştir.Sonucu ;verilecek olan temel cezada yarı oranında bir artırımdır.
Buraya kadar kanuna uygun bir uygulama yapılmıştır.
İkinci nitelikli hal için yeniden bir ağırlaştırma yaptığımızda bu neden kanunsuz bir cezalandırma oluyor?
Şöyle anlatayım;
Kanunda zikredilen bu nitelikli hallerinin birinin veya hepsinin aynı anda gerçekleşmesi suçun nitelikli hale bürünmesi açısından bir derece farklılığana tabi değildirler.1'ide gerçekleşse 3'üde gerçekleşse "nitekli hal" gerçekleşmiş ve karşılık olan yaptırım uygulanmıştır.
Kanunda açıkça her nitelikli hal için ayrı ayrı cezada artırım yoluna gidilir yönünde bir ibare bulunmadığı için her nitelikli durum için ayrı ayrı ceza artırımı yoluna gidilmesi "kanunsuz cezalandırma"dır.

2. sorunuza gelince; benimde tereddütlerim devam etmektedir.Şu anda kesin bir sonuca varmış değilim.

Sayın mutlakadalat sizin görüşünüz nedir?
Old 06-03-2007, 17:43   #6
mutlakadalet

 
Varsayılan

Sayın Bahadır Büyükavcı, Hocalarımız'dan öğrendiğim bilgileri size de aktarayım: TCK.nun 86. maddesinin 3.fıkrasında yer alan ağırlaştırıcı nedenler, gerçek anlamda ağırlaştırıcı nedenlerdir. Bu ağırlaştırıcı nedenler ne kadar gerçekleşirse, o kadar ceza artırımına gidilir. Bununla birlikte, TCK.nun 87.maddesinin (1) ve (2). fıkralarında yer alan ağırlaştırıcı nedenler, seçimlik ağırlaştırıcı nedenler olduğundan, 87(1)'de yer alan ağırlaştırıcı nedenlerin hepsi dahi gerçekleşse, bir defa artırıma gidilir. Aynı şekilde 87(1) ve 87(2)'de yer alan ağırlaştırıcı nedenlerin hepsi gerçekleşse, gene bir defa artırıma gidilir; ancak bu sefer 87(2)'de öngörülmüş olan oranda artırıma gidilir. Bununla birlikte, tartışmamızın müstenidi olan Yargıtay Kararı'nın tam metnini görüp, tartışırsak, daha doğru yorumlarda ve belirlemelerde bulunabiliriz.

Saygılarımla.
Old 07-03-2007, 16:11   #7
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Sayın mutlakadalet bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.Ancak nitelikli hallerin gerçek ağırlaştırıcı neden,neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarındaki ağırlaştırıcı nedenlerin seçimlik ağırlaştırıcı nedenler olduklarını tam olarak idrak edemedim.

Size Bu konuya mesned teşkil eden kararı yazayım:

Daire:2
Tarih:2006
Esas No:2006/8827
Karar No:2007/841
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237 S.TCK.nun 6 (1)-f,86(3).maddeleri
İlgili Kavramlar:SİLAH KAVRAMI,ARTTIRIM MADDELERİNİN UYGULANMASI.

Eşini kasten yaralama suçundan sanık .... yapılan yargılaması sonucunda;MAHKUMİYETİNE dair ... Sulh Ceza Mahkemesi'nce verilen 14.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 6.10.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;
1-Oluşa ve dosya içeriğine göre,sanığın eşi olan mağduru tartışma sırasında yerden aldığı ve ele geçirilemeyen sopa ile yaraladığı ve sopanın 5237 sayılı TCK.nun 6/1,f maddesinde tanımlanan silah kapsamında bulunup bulunmadığının belirlenemediği gözetilmeden,sopanın silahtan sayılarak sanık hakkında hükmedilen cezanın aynı kanunun 86/3-e maddesi ile arttırılması suretiyle fazla ceza tayini,
2-Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezası ertelendiği halde,5237 sayılı TCK'nun 53.maddesinin 4. fıkrasına aykırı olarak aynı maddenin 1. fıkrasındaki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,
Kabule görede;
5237 sayılı TCK'nun 86.maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinin bir bütün olarak sayıldığı ve her bir bentten dolayı ayrı ayrı arttırım yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı,birden fazla nitelikli halin aynı olayda birleşmesi durumunda mahkemenin temel cezayı tayin ederken bu hususu da göz önünde bulundurabileceği nazara alınarak,sanığın eşine karşı işlediği silahla kasten yaralama suçundan yukarıda belirtilen madde uyarınca bir kez arttırım yapılması gerektiği gözetilmeyerek iki kez arttırım yapılması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA,25.1.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
N.Baran Ö.R.İmamoğlu A.R.Çınar A.M.Karakaş M.Coşkun
Old 07-03-2007, 20:03   #8
kowalevski

 
Varsayılan madde 86/3

Kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlarının düzenlendiği 86. maddenin üçüncü fıkrasındaki unsurlardan birkaçının birlikte gerçekleştiği olaylarda nasıl cezaya hükmetmek gerekecektir?


"Kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları, 86. maddenin üçüncü fıkrasında belirlenmiştir. Bu unsurlardan birinin gerçekleştiği olaylarda, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır. Bir olayda 86. maddenin üçüncü fıkrasındaki nitelikli unsurlardan birkaçının birlikte gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin, kişi anasına veya babasına karşı kasten yaralama suçunu silahla işleyebilir (bent a, e). Keza, kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçu silahla işlenmiş olabilir (bent c, e).
Bu durumlarda da, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır. Ancak, bu olgu, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Başka bir deyişle, bu gibi durumlarda, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre temel cezayı belirlerken üst sınıra yaklaşmak gerekecek ve hatta, üst sınırdan temel cezayı belirlemek mümkün olacaktır. "

Saygıdeğer arkadaşlar, İzzet Özgenç'in hakim ve savcıların sorularına cevap verdiği bir çalışmadan bu soru ve cevabı aldım.Görüldüğü gibi iki ağırlaştırıcı neden olması durumunda, temel ceza üst sınırdan verilecek ve bir ağırlaştırıcı neden varmış gibi ceza arttırılacak.
Old 07-03-2007, 22:51   #9
mutlakadalet

 
Varsayılan

Uygulamadaki durumu görebilmemizi sağlayan kararı yazdığı için Sayın Bahadır Büyükavcı'ya teşekkür ederim. Konunun zihinlerimizde daha çok somutlaşmasını sağlayan ilgili açıklama için de, Onur Bey'e teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili olan bilgilerim derste öğrendiklerim ile sınırlı olduğundan, daha fazla yorum yapamayacağım; ancak bu hususu hocalarımız ile tartıştıktan sonra, yeni gelişmeler olursa, buraya iletmeye çalışacağım.

Saygılarımla.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 6 07-02-2007 13:39
Bulamadığım bir Yargıtay Kararı. amd_athlon Meslektaşların Soruları 2 06-02-2007 14:20
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 3 29-11-2006 18:08
Bir Yargıtay Kararı arıyorum... nephilis Meslektaşların Soruları 2 08-09-2006 21:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06055808 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.