Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlam Vekalet Ücreti için İcra Vekalet Ücreti Ödemek Zorunda Bırakılmak Yasalmıdır?

Yanıt
Old 11-08-2012, 13:57   #1
Av.İlker DOLGUN

 
Mutsuz İlam Vekalet Ücreti için İcra Vekalet Ücreti Ödemek Zorunda Bırakılmak Yasalmıdır?

Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmeden, karşı taraf meslektaşımızın ilam vekalet ücreti için (ayrıca icra vekalet ücretine hak kazanmak uğruna) ve "ivedi olarak" icra takibi başlattığını icra emrinin ulaşmasıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

İcra vekalet ücretinin iptali için konuyu Mahkeme taşımayı düşünüyorum, acaba sonuç alabilirmiyiz? (Konu sitede bir çok kez tartışılmış, çelişkili kararlar mevcut olup, son durum nedir?)
Old 11-08-2012, 14:53   #2
eser_29

 
Varsayılan

İlamın icraya konulmasında ve bu icra nedeni ile ayrıca bir vekalet ücreti doğmasında ne gibi bir engel var sizce ?
Old 11-08-2012, 16:36   #3
cunapiedra

 
Varsayılan

ilamlı vekalet ücretine konu olan dosyada başka yargılama giderleri varsa iptal edilmiyor.Salt ilamlı vekalet ücreti takibe konulursa icra vekalet ücreti iptal ediliyor
Old 11-08-2012, 16:46   #4
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

İcra vekalet ücretinin iptali için açacağınız davanın bir faydası olmayacaktır. İlam vekalet ücreti de icra vekalet ücreti de yasaldır.

Çelişki nerede var. Hayır,ben çelişkili kararlara rastlamadım.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/22474

K. 2009/2647

T. 16.2.2009


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinde daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HUMK'un 423-6. maddesinde; "avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır." Aynı Yasanın 424. maddesinde; "yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak ( Yargılamanın tarafları ) arasında geçerli olacağı belirtilmiştir." Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E.-2004/215 K. Sayılı kararı )
Somut olayda, alacaklı vekili vasıtasıyla lehine ilamda hükmedilen 39.500.-TL. vekalet ücreti alacağının tahsili için takip yapılmış ve icra vekalet ücreti de talep edilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. ve 11. maddelerine göre; avukat vasıtasıyla takip edilen icra işlemlerinde tarifeye göre, vekil lehine icra vekalet ücreti ödenir.

Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler nazara alınarak, icra vekalet ücreti talebinde bir usulsüzlük bulunmadığından şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 336 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/33266
Karar: 2011/14524
Karar Tarihi: 04.07.2011


ŞİKAYET DAVASI - İCRA VEKALET ÜCRETİ - VEKALET ÜCRETİNİN VEKİL VASITASIYLA TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİ - İCRA VEKALET ÜCRETİ TALEBİNE YÖNELİK ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 138) (1086 S. K. m. 423, 424) (1136 S. K. m. 164) (3095 S. K. m. 1) (YHGK 07.04.2004 T. 2004/12-213 E. 2004/215 K.)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK’nun 138/3. maddesi gereğince (vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir).

HUMK’nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin, ancak yargılamanın tarafları arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde, <dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir> hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.(HGK’nun 7.4.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar sayılı kararı)

Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, yukarda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına İİK’nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler karşısında, mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan Mahkemece icra emrinde asıl alacağın işlemiş faizine faiz (faize faiz) talep edilmediği için bu yöne ilişkin şikayetin de reddine karar verilmeli, ancak faiz dışındaki alacaklar için takip tarihinden sonra %9 orandan az olmamak üzere istenen yasal faizin 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmüne göre %9 ve değişen oranlarda yasal faiz oranlarının uygulanması gerektiğine işaret edilerek icra emrinin düzeltilmesi ile yetinilmelidir. O halde mahkemece, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 04.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Kaynak : MEVZUAT PROGRAMı
Old 12-08-2012, 09:40   #5
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım;son genelge veya yönetmeliklere göre vergi dairesi/Adalet bakanlığı aleyhine vekalet ücreti kazanan avukat öncelikle idareye başvuracak;30 gün bekleyecek ödeme yapılmazsa icra takibine geçecek.Benim böyle bir icra takibimde bu gerekçe ile icra vekalet ücreti ödenmemektedir.Şahıslara karşı da aynı düzenleme getirilmelimidir? Gerekçeli karar tebliğ edilmeden ilamı icraya koymak etikmidir? disiplin suçu teşkil eder mi?
Old 12-08-2012, 11:39   #6
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

İyiniyetli alacaklı ilamlardaki vekalet ücretini icra takibine koymadan önce borçlu tarafı arar. Ama aramak mecburiyetinde olmadığı için ilamı direkt icra takibine konu yapabilir. Bunda yasaya aykırı bir yön bulunmadığı yukarıdaki içtihatlardan anlaşılmaktadır. Bu konuda yasal düzenleme yapılacağını sanmıyorum. Yasaya uygun bir icra takibinin etik olmadığını söylemek zordur. Böyle bir icra takibi disiplin suçu oluşturmaz.
Old 12-08-2012, 14:03   #7
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Bir şeyin yasal olması adil ve mutlak doğru olduğu anlamına gelmez zira öyle olsaydı hiç değişmezdi kurallar, yasalar..

Burada bir boşluk olduğu ve bu boşluğun karşı tarafın takdirine, niyetine, keyfine göre doldurulduğu ve uygulandığı ortadadır. Yani karşı taraf canı isterse arayabilir, istemiyorsa canının istediği zaman icraya koyabilir yada doğrudan ihtiyati hacizle karşınıza çıkabilir. İşte sorun buradadır ve itirazımız da bunadır!
Old 12-08-2012, 14:54   #8
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Bir şeyin yasal olması adil ve mutlak doğru olduğu anlamına gelmez zira öyle olsaydı hiç değişmezdi kurallar, yasalar..

Burada bir boşluk olduğu ve bu boşluğun karşı tarafın takdirine, niyetine, keyfine göre doldurulduğu ve uygulandığı ortadadır. Yani karşı taraf canı isterse arayabilir, istemiyorsa canının istediği zaman icraya koyabilir yada doğrudan ihtiyati hacizle karşınıza çıkabilir. İşte sorun buradadır ve itirazımız da bunadır!

Neden alacaklı borçluyu aramak zorunda olsun ki? İcra vekalet ücreti ve masrafı ödemek istemeyen borçlu, borcunu hesapladıktan sonra alacaklıyı arayıp hesapladığı tutarı söyleyebilir ve ödeme için bir hesap numarası isteyebilir. Hatta alacaklı kötüniyetli ise borcunu konutta ödemeli gönderip, alınmazsa ödeme yeri tayini isteyebilir.
Tüm bunları yapmayan borçluyu iyiniyetli kabul edip, alacaklıyı ya da avukatını suçlamak doğru değildir.
Old 12-08-2012, 15:17   #9
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Bir şeyin yasal olması adil ve mutlak doğru olduğu anlamına gelmez zira öyle olsaydı hiç değişmezdi kurallar, yasalar..

Burada bir boşluk olduğu ve bu boşluğun karşı tarafın takdirine, niyetine, keyfine göre doldurulduğu ve uygulandığı ortadadır. Yani karşı taraf canı isterse arayabilir, istemiyorsa canının istediği zaman icraya koyabilir yada doğrudan ihtiyati hacizle karşınıza çıkabilir. İşte sorun buradadır ve itirazımız da bunadır!
İlam vekalet ucreti para borcudur ve goturulecek borctur. Borclu kosturmali alacaklinin pesinden. İcra vekalet ucreti odemek istemiyorsanizda yukarida bahsedildigi gibi karar cikinca havale ile odenebilir.
Old 12-08-2012, 16:49   #10
AV.MK

 
Varsayılan

Biraz daha fazla vekalet ücreti alabilmek uğruna, alelacele icra takibi başlatılmasının savunulacak hiçbir tarafı yoktur, tartışılacak tarafı çoktur.
Old 12-08-2012, 18:56   #11
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.MK
Biraz daha fazla vekalet ücreti alabilmek uğruna, alelacele icra takibi başlatılmasının savunulacak hiçbir tarafı yoktur, tartışılacak tarafı çoktur.

İlamın "daha fazla vekalet ücreti alabilmek için" icraya konulduğunu nereden biliyorsunuz? Hem niye "alelacele" olsun; karar yazılmış, avukat bunu icraya koymayıp da ne yapacaktı?
Siz müvekkillerinizin alacağını tahsil etmek için bekliyor musunuz? Bekliyorsanız, neyi ve niye? Sorudaki avukat niye ve neyi beklesin?
Old 12-08-2012, 19:03   #12
olgu

 
Varsayılan

ilam vekalet ücretinden icra vekalet ücreti çıkması bana da çok doğru gelmemekte, ancak yasal düzenlemeler gereği böyle olmak zorunda.

ilam vekalet ücreti kanun gereği taraf lehine hükmediliyor. Avukatlık kanunundaki özel hüküm gereği aksi kararlaştırılmadıkça avukata ait oluyor. Her ne kadar bu ücret avukata ait olsada ilamda taraf lehine hükmediliğinden vekalet ilişkisine dayanarak tahsil edilmesi gerekmekte.

Yargıtayın çok sevdiği söz öbeği var, "hayatın olağan akışı" hayatın olağan akışına göre alacaklı neden borçlunun peşinde koşsun. iyiniyetli, borçlu alacaklı veya vekilini arar, kabul edip etmemek alacaklının elinde. o takip başlatmadan siz havale yaparsanız icra masrafları ve vekalet ücreti ödemezsiniz.

ayrıca ilam vekalet ücetini icraya koyabilmek için gerekçeli kararın yazılması gerekir. karar duruşmasında kararı öğrendikten sonra yaklaşık 1 ay süre var, bu süre içinde siz alacaklıya ben masrafları ödeyeceğim dediniz de o kabul mu etmedi. bu 1 ay içinde teklif sunabilirdiniz.
Old 13-08-2012, 07:48   #13
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Şahıslara karşı da (30 günlük süre tanıma yolunda) aynı düzenleme getirilmeli midir?

- Alacaklı yargı yolunda yorgun ve perişandır.
- Borçlu yargı yoluna kaçmakla borcunu ödemeyi sürüncemede bırakmıştır. Keyiflidir.

Borcunu zamanında ödemeyen borçluya, karara rağmen, otuz gün daha süre tanıma zorunluluğu alacaklıyı daha da üzer. Terazinin dengesini daha da bozar.

Yukarıdaki nedenlerle icra aşamasında her zaman alacaklı korunmalıdır kanısındayım.

Saygılarımla
Old 13-08-2012, 08:14   #14
Av.MFD

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Değerli Meslektaşlarım;son genelge veya yönetmeliklere göre vergi dairesi/Adalet bakanlığı aleyhine vekalet ücreti kazanan avukat öncelikle idareye başvuracak;30 gün bekleyecek ödeme yapılmazsa icra takibine geçecek.Benim böyle bir icra takibimde bu gerekçe ile icra vekalet ücreti ödenmemektedir.Şahıslara karşı da aynı düzenleme getirilmelimidir? Gerekçeli karar tebliğ edilmeden ilamı icraya koymak etikmidir? disiplin suçu teşkil eder mi?


--Sayın Meslektaşım, bahsettiğiniz değişiklik aşağıda alıntıladığım 3. Yargı Paketi ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


2577 sayılı Kanun- Madde 28
1. (Değişik: 10.6.1994 – 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.
“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” (Değişik: 02.7.2012 – 6352/58 md.)
Old 13-08-2012, 10:16   #15
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
İlamın "daha fazla vekalet ücreti alabilmek için" icraya konulduğunu nereden biliyorsunuz? Hem niye "alelacele" olsun; karar yazılmış, avukat bunu icraya koymayıp da ne yapacaktı?
Siz müvekkillerinizin alacağını tahsil etmek için bekliyor musunuz? Bekliyorsanız, neyi ve niye? Sorudaki avukat niye ve neyi beklesin?

Siz aksini nereden ve nasıl biliyorsunuz?

Beklemekten kasıt aylar/yıllar değildir Cengiz Bey, fakat bu mesleğin de etik değerleri, ilkeleri ve kuralları vardır.Meslektaşlar arası yardımlaşmayı, dayanışmayı zorunlu kılar.

Sorduğunuz için cevaplıyorum, yalnızca kanuni vekalet ücretine hükmedilen durumlarda ben meslektaşlarıma ulaşıyor, hatırlatıyor ve sonuç alıyorum. Aynı şekilde davrananlara da teşekkür ediyor ve saygı duyuyorum..
Old 13-08-2012, 10:35   #16
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Siz aksini nereden ve nasıl biliyorsunuz?

Beklemekten kasıt aylar/yıllar değildir Cengiz Bey, fakat bu mesleğin de etik değerleri, ilkeleri ve kuralları vardır.Meslektaşlar arası yardımlaşmayı, dayanışmayı zorunlu kılar.

Sorduğunuz için cevaplıyorum, yalnızca kanuni vekalet ücretine hükmedilen durumlarda ben meslektaşlarıma ulaşıyor, hatırlatıyor ve sonuç alıyorum. Aynı şekilde davrananlara da teşekkür ediyor ve saygı duyuyorum..

Ben başkasının kafasından geçenleri bildiğimi iddia etmiyorum; bunu yapan sizsiniz. Ve bu niyet okumanız nedeniyle bir meslektaşımı meslek etiğine uymamakla suçladığınız için benim bunu nereden bildiğinizi sormaya hakkım var.

Ayrıca hiçbir meslek kuralı, ilamı icraya koymadan beklemeyi öngörmez. Böyle bir kural varsa göstermeniz gerekir.

Dava karara çıktıktan sonra hiçbirşey yapmadan bekleyen, borcunu ödemek için çaba göstermeyen müvekkilinizin (ve vekili olarak sizin) ilamın icraya konulmasından şikayet etmeye hakkı yoktur.

Sonuç olarak; görevini yapan bir avukatı meslek kurallarına uymamakla suçlamak için insanın elinde veri ve hukuki dayanak olmalı. Sizin mesajlarınızda böyle bir veri ve hukuki dayanak bulunmamaktadır.
Old 13-08-2012, 11:03   #17
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Sn. Aladağ; İddia etmiyorum dersiniz fakat bütün cevaplarınız niyet okuma ve çıkardığınız sonuçlarla suçlama şeklindedir. Üslubunuzu doğru bulmadığımı belirtiyor, giderek tatsızlaşan bu tartışmanın gereksiz yere uzamaması ve daha fazla büyümemesi için burada nokta koyuyorum.
Old 13-08-2012, 11:08   #18
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Sn. Aladağ; İddia etmiyorum dersiniz fakat bütün cevaplarınız niyet okuma ve çıkardığınız sonuçlarla suçlama şeklindedir. Üslubunuzu doğru bulmadığımı belirtiyor, giderek tatsızlaşan bu tartışmanın gereksiz yere uzamaması ve daha fazla büyümemesi için burada nokta koyuyorum.

Sayın Av.İlker Dolgun,
Ben yalnızca soruyorum ve siz yanıt veremiyorsunuz. Şu iddianız havada kalıyor:

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
karşı taraf meslektaşımızın ilam vekalet ücreti için (ayrıca icra vekalet ücretine hak kazanmak uğruna) ve "ivedi olarak" icra takibi başlattığı...
Old 13-08-2012, 11:42   #19
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Borçlu vekilinin davayı takip etme ödevi var değil mi? Bu ödevinin içerisinde müvekkili lehine ve aleyhine oluşan durumları da bildirme yükümlülüğü var.

Bir davada borçlu aleyhine verilen kararda belirtilen bedeli vekilin zaman kaybetmeden borçluya bildirme yükümlülüğü de var. Bu durumda, bizlerin görevi mahkemenin kararı sonrasında durumu müvekkile bildirmek.

Bu dakikadan sonra müvekkilin takınacağı tavır önemli.

Karar verilmiş, kararda açıkça müvekkiliniz aleyhine bir borç belirtilmiş. Bu durumda alacaklı ve vekilini suçlamak niye? Sizce bu suçlama etik mi?

Alacaklı yıllarca bir alacağını almak için beklemiş, alacak sürüncemede bırakılmış bir bakıma. Karar verilmiş, karara rağmen bir ödeme yok. Alacaklı vekili bir de borçlu ve vekilini arayıp, "rica etsem öder misiniz?" mi diyecek?

Bence burada vekilin gözden kaçırdığı bir nokta var, kararı müvekkile en kısa sürede açıklayıp, borcun ödenmesini sağlamak. Bunların yapılmaması veya geç yapılmasından sonra ortaya çıkan icra takibini eleştirmek bana akılcı gelmemekte.

Alacaklı vekili gereken neyse onu yapmış. Borçlu zamanında ödemesini yapsa idi ya da alacaklı vekilini arayıp bir kaç gün içinde ödeneceğini belirtse idi ve buna rağmen takip yapılsaydı, evet o zaman etik konusunu tartışmak mantıklı olurdu.

Hareketsiz kalarak bu durumun oluşmasına sebebiyet verdikten sonra alacaklı vekilinin karakterini sorgulamanın çokta yerinde olmadığını düşünüyorum.

Diğer yandan olayı derinleştirerek farklı bir örnek üzerinden gidelim. Dava sonuçlanıyor ve borçlu tefhimle öğrendiği karar yerine getirilemesin diye aynı gün içerisinde sahibi olduğu araçları başkası adına tescil ediyor. Üzerine kayıtlı herşeyden kurtulan borçlu rahat. Alacaklı ise erken davranmadığı için halen tahsille cebelleşiyor. (Yaşanmış bir olay) Peki ya siz veya ben o alacaklı vekilinin yerinde olsa idik? Bekler miydiniz 15-20 gün borçlarınızın ödenmesi için? Yoksa direkt olarak takibe geçip, mal kaçırmanın önüne mi geçerdiniz?
Old 13-08-2012, 11:43   #20
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın Av.İlker Dolgun,
Ben yalnızca soruyorum ve siz yanıt veremiyorsunuz. Şu iddianız havada kalıyor:

Yanıtı verilememiş, havada kalmış bir soru yoktur!

Alacaklı vekiliyiz, borçlunun itirazının kabulü ile icra takibinin iptaline karar verildi. Vekalet ücreti maktu değil, nispi. Gerekçeli kararın yazılmasını ve ayrıntıları bekliyoruz. Bu aşamada icra emriyle karşılaşıyor, burada düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu rahatsız edici uygulamanın yasal dayanağını ve doğru/etik, olup/olmadığını sorguluyoruz.

Yapılanlar ortadadır, ne demişler; Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.. Gerisi teferruattır.
Old 13-08-2012, 11:51   #21
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Yanıtı verilememiş, havada kalmış bir soru yoktur!

Alacaklı vekiliyiz, borçlunun itirazının kabulü ile icra takibinin iptaline karar verildi. Vekalet ücreti maktu değil, nispi. Gerekçeli kararın yazılmasını ve ayrıntıları bekliyoruz. Bu aşamada icra emriyle karşılaşıyor, burada düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu rahatsız edici uygulamanın yasal dayanağını ve doğru olup/olmadığını sorguluyoruz.

Yapılanlar ortadadır, ne demişler; Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.. Gerisi teferruattır.

Size "Alacaklı vekili ne yapmalıydı? Siz borcu ödemek için ne yaptınız?" diye soruyoruz, yanıt yok. Fark orada işte: Siz sorgulamıyor, suçluyorsunuz. İlk mesajınıza bakınız.
Hatanızı anlamadığınıza göre daha fazla yazmanın anlamı yok.
Old 13-08-2012, 12:06   #22
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

İlamlı icrada alacaklı ve vekili karşı taraf oluyor, her halükarda borçlu icraya verilen oluyor. Konu çok açık, burada icraya verilen bir itirazını dile getiriyor; hata nedir, nerededir anlayamadım..
Old 17-03-2013, 17:38   #23
condictio_certi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
İlamlı icrada alacaklı ve vekili karşı taraf oluyor, her halükarda borçlu icraya verilen oluyor. Konu çok açık, burada icraya verilen bir itirazını dile getiriyor; hata nedir, nerededir anlayamadım..

Sayın İlker Dolgun; sizi bir avukat olarak anlıyorum ve meslektaşlarımızın da bu anlamda birbirlerine yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç kuruş daha fazla para kazanmak için hiçbir çaba sarf edilmeyen icra vekalet ücretine ben de genel olarak karşıyım. Maalesef bu noktada Yargıtay tarafından da net bir görüş ortaya konmamıştır. Bu da uygulama bakımından sıkıntı yaratmaktadır.

Aynı durumla ben de karşılaştım ve benim ki çok daha tatsız bir konu. Borçlu vekili olarak alacaklı vekili olan meslektaşımı aradım ve hesap numarasını bildirmesini rica ettim. Ancak meslektaşım kararı icraya koyacağını ve dolayısıyla hesap numarası bildirmeyeceğini ifade etti. Ben de bunun üzerine kendisine hesap numarası bildirmesi için ihtarname gönderdim. Ancak alacaklı vekili ihtarnameye rağmen kararı icraya koydu. Biz de bu çirkin yaklaşıma karşı bir şey yapamadan söz konusu parayı icra vekalet ücretini de kapsar mahiyette ödemek zorunda kaldık.
Old 25-03-2013, 21:27   #24
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan condictio_certi
Sayın İlker Dolgun; sizi bir avukat olarak anlıyorum ve meslektaşlarımızın da bu anlamda birbirlerine yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç kuruş daha fazla para kazanmak için hiçbir çaba sarf edilmeyen icra vekalet ücretine ben de genel olarak karşıyım. Maalesef bu noktada Yargıtay tarafından da net bir görüş ortaya konmamıştır. Bu da uygulama bakımından sıkıntı yaratmaktadır.

Aynı durumla ben de karşılaştım ve benim ki çok daha tatsız bir konu. Borçlu vekili olarak alacaklı vekili olan meslektaşımı aradım ve hesap numarasını bildirmesini rica ettim. Ancak meslektaşım kararı icraya koyacağını ve dolayısıyla hesap numarası bildirmeyeceğini ifade etti. Ben de bunun üzerine kendisine hesap numarası bildirmesi için ihtarname gönderdim. Ancak alacaklı vekili ihtarnameye rağmen kararı icraya koydu. Biz de bu çirkin yaklaşıma karşı bir şey yapamadan söz konusu parayı icra vekalet ücretini de kapsar mahiyette ödemek zorunda kaldık.

Karşı yan meslektaşımız kadar kendinizi de eleştirin; bir avukat "konutta teslimli havale" müessesesini bilmelidir; bilmiyorsa bu bir mesleki kusurdur.
Old 25-03-2013, 21:51   #25
Av. Özge Çavuş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan condictio_certi
Sayın İlker Dolgun; sizi bir avukat olarak anlıyorum ve meslektaşlarımızın da bu anlamda birbirlerine yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç kuruş daha fazla para kazanmak için hiçbir çaba sarf edilmeyen icra vekalet ücretine ben de genel olarak karşıyım. Maalesef bu noktada Yargıtay tarafından da net bir görüş ortaya konmamıştır. Bu da uygulama bakımından sıkıntı yaratmaktadır.

Aynı durumla ben de karşılaştım ve benim ki çok daha tatsız bir konu. Borçlu vekili olarak alacaklı vekili olan meslektaşımı aradım ve hesap numarasını bildirmesini rica ettim. Ancak meslektaşım kararı icraya koyacağını ve dolayısıyla hesap numarası bildirmeyeceğini ifade etti. Ben de bunun üzerine kendisine hesap numarası bildirmesi için ihtarname gönderdim. Ancak alacaklı vekili ihtarnameye rağmen kararı icraya koydu. Biz de bu çirkin yaklaşıma karşı bir şey yapamadan söz konusu parayı icra vekalet ücretini de kapsar mahiyette ödemek zorunda kaldık.


"Üç kuruş para kazanmak için" ifadesini çok yersiz ve ağır bir itham olarak bulduğumu söylemeliyim. Avukatlar kanunda kendisine tanınan bir hakkı kullandığı için böyle ithamlara maruz kalmamalıdır. 3 kuruşsa 3 kuruş, 5 kuruşsa 5 kuruş. İnsanların ne zaman, nerede, ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu bilmeniz/bilmemiz mümkün değil.
Old 25-03-2013, 22:38   #26
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Hakan Eren
Karşı yan meslektaşımız kadar kendinizi de eleştirin; bir avukat "konutta teslimli havale" müessesesini bilmelidir; bilmiyorsa bu bir mesleki kusurdur.

Günümüzde küçük bir kanun değişikliği ile bu sorunlar çok kolay aşılabilir: Taraflar mahkemeye sundukları ilk dilekçelerinde banka hesap numaralarını da bildirseler ve mahkeme de hüküm kurarken, örneğin, kararın verildiği günden itibaren 3 veya 5 iş günü içinde banka hesap numarasına yatırılmasına karar verse, aksi durumda alacaklının icra takibi yapmakta serbest olacağını ihtar etse... fena mı olur?
Old 25-03-2013, 22:49   #27
Av. Özge Çavuş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Günümüzde küçük bir kanun değişikliği ile bu sorunlar çok kolay aşılabilir: Taraflar mahkemeye sundukları ilk dilekçelerinde banka hesap numaralarını da bildirseler ve mahkeme de hüküm kurarken, örneğin, kararın verildiği günden itibaren 3 veya 5 iş günü içinde banka hesap numarasına yatırılmasına karar verse, aksi durumda alacaklının icra takibi yapmakta serbest olacağını ihtar etse... fena mı olur?

Bu arabulucu ve uzlaşmacı tavrınıza başka konularda denk geldim sayın Dikici, tam bir " olması gereken avukat" tarzı, tebrik ederim

Ancak yine de avukatların kendi alacakları bir vekalet ücretinden feragat etmek adına düzenleme önerisinde bulunmaları bir enteresan

Bir ara Adalet Bakanlığı'nın bir genelgesi vardı "ilamlı vekalet ücreti takibinde ayrıca bir icra vekaleti hesaplamayın" diyen icra müdürlüklerine, konuda bir yerde geçtiyse özürlerimi kabul edin, dikkatimden kaçmış olabilir.
Old 26-03-2013, 08:16   #28
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Özge Çavuş

Ancak yine de avukatların kendi alacakları bir vekalet ücretinden feragat etmek adına düzenleme önerisinde bulunmaları bir enteresan


Aslında avukat, herhangi bir takip yapmadan ücret alamayacağından haktan feragat söz konusu değildir. Bu öneri, hiç olmazsa avukatların fırsatçılık yaptığı yönündeki yaygın yakınmaları sonlandıracaktır.

Daha geçen gün haciz mahallinde vahşice saldırıya uğrayan bir meslektaşımızın haberi internet sitelerinde yayınlanmaya başladı. O haberin altındaki yorumları okumanızı tavsiye ederim. İnsanlar adeta avukatlardan nefret ediyor ve "iyi yapmışsın, kan emici banka ve avukatlar, eline sağlık..." diyebilenler bile çıkabiliyor. Gayri insani bu yorumların sebeplerini iyi analiz etmemiz lazım.
Old 26-03-2013, 08:55   #29
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Günümüzde küçük bir kanun değişikliği ile bu sorunlar çok kolay aşılabilir: Taraflar mahkemeye sundukları ilk dilekçelerinde banka hesap numaralarını da bildirseler ve mahkeme de hüküm kurarken, örneğin, kararın verildiği günden itibaren 3 veya 5 iş günü içinde banka hesap numarasına yatırılmasına karar verse, aksi durumda alacaklının icra takibi yapmakta serbest olacağını ihtar etse... fena mı olur?

Yerinde ve makul bir öneri üstat...

Konusu para ile olculebilen davalarda, davanın basında ya da belirli bir aşamasında tarafların İBAN bilgisi vermesi istenebilir.
Old 26-03-2013, 09:12   #30
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Hakan Eren
Yerinde ve makul bir öneri üstat...

Konusu para ile olculebilen davalarda, davanın basında ya da belirli bir aşamasında tarafların İBAN bilgisi vermesi istenebilir.

Sevgili EREN, Bunu da (Banka haciz ihbarnamelerinde olduğu gibi) ancak sen yasalaştırabilirsin. Bir el atsan diyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı Av.Ufuk Bozoğlu Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 2 07-11-2014 16:41
İlam vekalet ücretine ilişkin takipte icra vekalet ücreti talebi melbaska Meslektaşların Soruları 14 07-11-2014 16:23
İlam Vekalet Ücreti Kesinleşme Şartı yalcinhukukbürosu Meslektaşların Soruları 6 13-12-2011 16:46
haksız azil halinde vekalet ücreti, karşı vekalet ücreti talebi için kesinleşme şartı emrahcevik Meslektaşların Soruları 2 10-12-2011 19:02
İlam vekalet ücreti armegedon23 Meslektaşların Soruları 0 27-01-2010 12:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08134198 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.