Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

davaya cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi,bilirkişi raporuna karşı beyanlar konusunda süre

Yanıt
Old 01-10-2011, 10:57   #1
av.sgenc

 
Varsayılan davaya cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi,bilirkişi raporuna karşı beyanlar konusunda süre

6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda;
1. Dava dilekçesi 01.10.2011 tarihinden önce(30.09.2011 tarihinde) tebliğ edilmişse cevap verme süresi kaç gün olacaktır?
2. Dava dilekçesi 01.10.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmişse cevap verme süresi kaç gün olacaktır?
3. 01.10.2011 tarihinden 2 ay önceki bir duruşmada davalının cevap dilekçesine karşı ya da bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre talep edilmiş fakat 01.10.2011 tarihine kadar cevap dilekçesi ya da bilirkişi raporuna beyan dilekçesi verilmemiş ise 6100 sayılı kanun ile belirlenen sürelerde cevap vermek zorunda kalacakmıyız? Yoksa duruşma gününe kadar süremiz devam edecek mi?

Yorumlarınız için teşekkürler.
Saygılarımla..
Old 01-10-2011, 14:09   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Sayın av.sgenc,

Hep birlikte öğreneceğiz...

Zaman bakımından uygulanma

6100 /m. 448- (1) Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır.

Saygılarımla
Old 01-10-2011, 23:17   #3
tiryakim

 
Varsayılan

01.10.2011 tarihinden önce açılan davalarda eski kanun geçerli, dilekçenin tebliğ edilip edilmediği önemli değil, önemli olan davanın çaıldığı tarihtir, bundan sonra açılacak davalarda ise 6100 sayılı HMK geçerlidir.
Old 01-10-2011, 23:42   #4
BALDIRAN

 
Varsayılan

Sayın Tiryakime katılamıyorum.Bugüne kadar 1086 sayılı kanuna göre yapılmış ve tamamlanmış usul işlemleri geçerliliğini koruyacaktır ancak bugünden itibaren yapılacak bütün usul işlemlerinde (dava 01.10.2011 tarihinden önce açılmış olsa bile) yeni HMK geçerlidir diye düşünüyorum (Bkz.6100 sy kanun md.450)Bu nedenle, dava dilekçeniz 01.10.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olsa dahi, ,HMUK 01.10.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olsa dahi,, HMK 127.maddesi gereği cevap dilekçesi verme süresinin 2 hafta olacağı kanısındayım. (Ancak uygulamanın nasıl olacağı bilinmediği için, yine de 01.10.2011 den önce tebliğ edilmişse önceki kanundaki 10 günlük süre içinde cevap dilekçesi vermeyi risk almamak için daha emin bulurum.)Saygılar.
Old 03-10-2011, 08:44   #5
cmuk

 
Varsayılan

Burada davanın açılış tarihi önemlidir. Yeni HMK 448 'tamamlanmış işlemler' den bahsetmektedir. Dava dilekçesinin havale edilip dava harcının yatırılması ile birlikte o da ile ilgili işlem artık tamamlanmıştır ve yeni yasadan etkilenmeyecektir diye düşünüyorum. Aksi halde açılmış ve devam eden davalarda 2 yasanın aynı anda uygulanması durumu ortaya çıkacak bu da işin içinden çıkılamaz bir hal yaratacaktır.
Old 03-10-2011, 09:00   #6
Av. Hamza

 
Varsayılan

Sayın Baldıran'ın görüşüne katılıyorum. davalar 01.10.2011 tarihinden önce açılmış olsa dahi tamamlanmamış işlemler bakımından yeni HMK uygulanacaktır. Mersin barorunun düzenlemiş olduğu seminerde hocalar anlattı.
Old 03-10-2011, 15:10   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Yasa
01.10.2011'den önce açılmış davalar...
demiyor!

Tamamlanmış işlemleri etkilememek ..?
diyor !?
Old 03-10-2011, 15:21   #8
De jure

 
Mesaj

Sayın Hulusi Metine katılıyorum.
Kanun açık ve yalın bir dil kullanmış,01.10.2011 tarihi itibariyle dikkate alınacaktır.Hatta bugün açmış olduğum bir davada gider avansıda tarifeye uygun bir şekilde uyap tarafından sisteme girmiştir.Saygılar.
Old 03-10-2011, 16:01   #9
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Tamamlanmış işlem nedir dava açmak mı,tebligat mı cevap mı????Neden 01.10.2011 den önce deli gibi dava açtık öyleyseBu tarihten önce açılmış davalara eski HUMK uygulanmalı yoksa her tebligatta yeni HMK devreye girecekRahat olup 2 haftalık süreyi beklemek te tehlikeli...Kolay gelsin!
Old 03-10-2011, 16:11   #10
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sgenc
6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda;
1. Dava dilekçesi 01.10.2011 tarihinden önce(30.09.2011 tarihinde) tebliğ edilmişse cevap verme süresi kaç gün olacaktır?
2. Dava dilekçesi 01.10.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmişse cevap verme süresi kaç gün olacaktır?
3. 01.10.2011 tarihinden 2 ay önceki bir duruşmada davalının cevap dilekçesine karşı ya da bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre talep edilmiş fakat 01.10.2011 tarihine kadar cevap dilekçesi ya da bilirkişi raporuna beyan dilekçesi verilmemiş ise 6100 sayılı kanun ile belirlenen sürelerde cevap vermek zorunda kalacakmıyız? Yoksa duruşma gününe kadar süremiz devam edecek mi?

Yorumlarınız için teşekkürler.
Saygılarımla..

Sayın Meslektaşım,

1. Bu durumda, mahkemenin işlemi tamamlanmış sayılmalı ve tebliğ mazbatasındaki meşruhata uygun olarak mülga HUMK.m.195 uygulanmalıdır. (HMK.m.448)

2. Bu durumda, mahkemenin işlemi eski yasa döneminde tebliğe çıkarıldı ise (ki muhtemelen öyledir.) işlem tamamlanmış sayılmalı ve mülga yasa m.195 tatbik olunmalıdır.

3. Bilirkişi raporuna beyan ve cevaba cevap dilekçesi açısından mahkemenin bu husustaki ara kararı içeriğine göre hareket edilmelidir. Mahkemenin ara kararına hükmetmesiyle bu işleme tamamlanmış nazarıyla bakılmalıdır. Rapora beyanda bulunma ve cevaba cevap dilekçesi vermek bakımından tarafa tanınan süre geçirilmemişse bu dilekçeler verilebilir. Geçirilmişse de verilebilir, ancak süresinde verilmemenin müeyyidesine uğrar… Yeni HMK.’ya tabi olduğu kanısında değilim.

Ancak, mahkemenin talep üzerine bir ara kararı tesis edip etmediğinden bahsetmemişsiniz. Şayet bir ara kararı yok ise 01/10/2011’den itibaren bu hususta HMK.m.94 ve 281 uygulanmalıdır. Cevaba cevap açısından ise m.136 uygulanarak bir sonuca gidilmelidir. Ancak, basit yargılama usulü söz konusu ise cevaba cevap dilekçesi verilemeyecektir. (HMK.m.317/3)

Saygılarımla.
Old 05-10-2011, 11:31   #11
Sarıkamıs

 
Varsayılan

Tebligat zarfında ; "Aşağıda belirtilen muhakeme gününde hazır bulunmanız,varsa delillerinizi ilk duruşma gününde ibraz etmeniz,iddia ve savunmalarınızı dahi yazılı olarak vermeniz,duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda da karar verilebileceği H.U.M.K. 508,509 ve 510 maddelerine göre ihtar olunur."
Yapılan tebligat dikkate alındığında cevap dilekçemizi ilk duruşma gününe kadar mı vermemiz gerekiyor ? (Burda 10 veya 2 hafta gibi herhangi bir süre belirtilmemiş!)
Old 08-10-2011, 14:48   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

HMK m.448: "Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır."

Gerekçesi: "Maddede yer alan düzenlemede, 1086 sayılı Kanunun 578 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kuralın doktrin ve uygulamada anlaşıldığı biçimde formüle edilmek suretiyle dili de sadeleştirilerek aynen benimsenmiştir. Adı geçen kanunî düzenlemenin ikinci fıkrasında yer alan kural ise bilinenin tekrarı niteliğini taşıdığı için madde metnine alınmamıştır."

HUMK m.578/2: "Bu kanunda tayin edilmiş olan müddetler içinde istimal edilmiyen haklar artık istimal olunamaz. Şu kadar ki henüz müddeti içinde bulunan alakadar, bu kanunun neşri gününden itibaren bu kanundaki müddetler içinde haklarını istimal edebilir."

Forum konusu soru, yasakoyucunun "bilinenin tekrarı niteliğinde" olduğu için yasaya almadığı HUMK m.578/2'deki kurala ilişkindir.

Yazılı yargılama usulüne tabi dava ikame edildi; HUMK m.195'e göre cevap süresi 10 gündür. İşbu 10 günlük süre başlamadan veya bitmeden HMK yürürlüğe girdi. Bu durumda cevap dilekçesinin verilmesi süresi konusunda, HMK m.127'deki 2 haftalık süre uygulanacaktır.

Saygılar...
Old 08-10-2011, 20:50   #13
aykutyigit

 
Varsayılan

derhal uygulanma ilkesi gereği tamamlanmamış işlemler yeni kanuna tabidir.Siz cevap vermediyseniz cevap süresi yeni kanuna göre 2 haftadır.Ayrıca okuduğum bir yargıtay kararında davanın açıldığı tarihe bakılmıyordu,'yargılama aşamasında yapılan usul işlemleri tamamlanmış mı tamamlanmamış mı ona bakılır' diyordu.

2 ay önceki duruşmada cevap vermek için süre almışsınız ama 10 gün içinde cevaba cevap dilekçesi vermemişsiniz.Bu durumda süreyi kaçırdığınız için yeni kanun uygulanmaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Süresinde verilmeyen cevaba cevap(replik)Dilekçesi gulsarihan Meslektaşların Soruları 3 02-10-2009 10:48
Bilirkişi raporuna cevap vermekte gecikme? avangardea Meslektaşların Soruları 9 24-04-2008 15:08
Duruşmada alınan cevap dilekçesi-ara karar-replik dilekçesi AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 1 09-10-2007 00:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05223107 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.