Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

BAM kararı aramaktayım.

Yanıt
Old 18-06-2021, 11:35   #1
drako

 
Varsayılan BAM kararı aramaktayım.

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5.HUKUK DAİRESİ

2018/290E 2018/504K.

Teşekkürler şimdiden.
Old 21-06-2021, 13:04   #2
Av. Fatih ÖZKAN

 
Varsayılan

T.C.
BURSA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ
Esas : 2018/290
Karar : 2018/504
Tarih : 20.06.2018
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ
GEÇİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEME VE GÜVENLİĞİN İHLALİ HALİ
( 2004 s. İİK m. 67 )
( 6001 s. KGMTeşkilat ve Görevleri Hk. K m. 19 , 30 )
( 2709 s. Anayasa m. 125 )
ÖZET
Dava; davacı tarafından işletilen köprü ve oto yolda davalıya ait 16 JSV 27, 16 NZM 93 ve 16 NLS 29
plakalı araçların ihlalli geçişleri nedeniyle doğan ve yasal süresi içerisinde ödenmeyen toplam 490,30 TL
(15,65 TL+141,95 TL+145,5 TL+187,15 TL) geçiş tutarları ile yasadan kaynaklı 4.903,00 TL cezai
şartın tahsili talebi ile başlatılan icra takibine itirazın iptali ve icra-inkar tazminatı istemine ilişkindir.
6100 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 30/5 maddesine
göre; geçiş ücretleri ve cezalardan araç maliklerinin sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 14/11/2017
NUMARASI : 2017/255 Esas 2017/1251 Karar
DAVANIN KONUSU : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ : 20/06/2018
KARAR YAZIM TARİHİ : 20/06/2018
Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 14/11/2017 tarih 2017/255 Esas 2017/1251 sayılı kararının yapılan
İstinaf yargılaması sonucunda;
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle: davalının sahibi olduğu aracın davacı şirketin
işlettiği oto yoldan ücret ödemeden geçmesi nedeni ile ihlalli geçiş yaptığını, bu sebeple geçiş bedeli ile
on kat ceza bedeli kadar alacaklı olduklarını, alacağın tahsili için Bursa 17.İcra Müdürlüğünün 2016/13093
Esas sayılı dosyasında icra takibi yaptıklarını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın
iptali ile %20 oranındaicra-inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmişti.
Davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle: 6001 Sayılı Kanun'un 30/5 maddesinin Anayasa'ya
aykırı olduğunu, davanın zamanaşımına uğradığını, araçlarda bulunan cihazların banka hesabında yeterli
bakiye bulunduğunu, buna rağmen bankadan çekilmeyerek haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığını,
davacı şirkete ait geçiş sistemlerinin çalışmaması nedeni ile davalıya ceza tahakkuk ettirilmesinin yerinde
olmadığını, davalıya geçiş ihlali yapıldığına dair tebligat veya bildirimde bulunulmadığını belirterek,
davanın reddi ile %20 oranındakötü niyet tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
İlk derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama neticesinde; 6001 Sayılı Kanun'un 30/5 maddesi
gereğince geçiş ücreti ile bunun 10 katı ihlali geçiş bedelinin davalıdan talep edilebileceğini, HGS
üzerinden ücret alınamaması halinde nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılması gerektiği belirterek,
davanın kabulü ile %20 oranındaicra-inkar tazminatına hükmedilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davalı vekili vermiş olduğu istinaf dilekçesi ile; 6001 Sayılı Kanun'un 30/5 maddesinin Anayasa’nın 2. Ve
125.maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesine aykırı olduğunu, ilk derece
mahkemesi tarafından banka kayıtlarının getirtilmediğini, getirtilse idi hesap bakiyelerinin yeterli
olacağının görüleceğini, araç sahiplerine tebligat yapılmadığını, kabul anlamına gelmemek üzere araç
sürücülerine tebliğ edilmesinin 3.şahsa yapılmış tebligat olacağını, ödeme emrindeki belgede birçok araç
plakası olduğunu, talep edilen alacağın hangi araca ait olduğu belli olmadığı gibi eldeki belgede toplam
alacağın 21.573,20 TL olduğunun yazılı olduğunu, bunun da çelişkiye sebebiyet verdiğini belirterek,
kararın kaldırılarak davanın reddinekarar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve HUKUKİ SEBEPLER:
Dava; davacı tarafından işletilen köprü ve oto yolda davalıya ait 16 JSV 27, 16 NZM 93 ve 16 NLS 29
plakalı araçların ihlalli geçişleri nedeniyle doğan ve yasal süresi içerisinde ödenmeyen toplam 490,30 TL
(15,65 TL+141,95 TL+145,5 TL+187,15 TL) geçiş tutarları ile yasadan kaynaklı 4.903,00 TL cezai şartın
tahsili talebi ile başlatılan icratakibineitirazın iptali veicra-inkar tazminatı istemineilişkindir.
6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 30. maddesinde; geçiş
ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali halinin düzenlendiği, 1. fıkrada ücret ödemeden geçiş yapan araç
sahiplerine geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verileceğinin düzenlendiği, 30/5 maddesine
göre; 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ve
karayollarını geçiş ücretini ödemeden kullanan araç sahiplerine geçiş ücreti ile birlikte bu ücretin 10 katı
tutarında cezanın genel hükümlerine göre tahsil edileceğinin belirtildiği, daha açık bir ifade ile 5. fıkradaki
cezanın idari para cezası olmadığı ve genel hükümlere göre tahsil edileceğinin yasadan kaynaklanan bir
durum olduğu, işletmecinin tahsil ettiği tutarın % 60'ını hazine payı olarak ödeyeceği, ihlalli geçiş yapan
araç sahiplerine ücretin 10 katı tutarında ceza uygulanmasının yasal düzenleme gereği olduğu. davacı
şirketin yasa tarafından kendisine verilen görevi yerine getirdiği, işletmesi devredilen köprü ve otoyollar
için alınması gereken cezalı tutar için işletmeci şirket aracı görünse de yasanın açık ifadesi karşısında
bunun idari paracezası olmadığıaçıktır.
6100 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 30/5 maddesine göre;
geçiş ücretleri vecezalardan araç maliklerinin sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.
Davalı, geçiş ücretini ödediğini iddia etmemektedir. Sadece HGS veya OGS kartlarının banka hesabında
yeterli bakiye olduğunu iddiaetmektedir. Ancak bu hesaplardan paraçekildiği deiddiaedilmemektedir.
OGS ve HGS kartlarından paraçekilmemesi halinde davalı geçiş ücretini ödemek zorundadır.
Geçiş esnasında ödeme olmadığında veya HGS veya OGS sisteminden provizyon alınamadığı takdirde
gişeçıkışlarındaki bariyerleraçılmadığından, davalı ücret ödemeden geçiş yaptığını bilmektedir.
On katı oranında ceza alınacağı ise Kanun düzenlemesi olduğundan davalı tarafından bilenmesi gerekir.
Yani; Kanunu bilmemek mazeret sayılamaz. Bu nedenletebligata gerek yoktur.
Bundan dolayı; davalının bu husustaki itirazıyerinde değildir.
Davalının Anayasa'yaaykırılık iddiası dayerinde görülmemiştir.
İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararkanunave dosyaiçeriğine uygundur.
Ancak 25/05/2018 tarihli, 30431 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan; 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 18. maddesi ile; "25/06/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 30. maddesinin bir ve beş fıkrasında yer alan
"on" ibareleri "dört" şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı yasanın 19. maddesi ile; "6001 sayılı kanuna eklenen Geçici 3. maddesi ile; bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş
ücretlerini ödemeden yapılmış olan geçişlerde araç sahiplerine bu kanunun 30. maddesinin beşinci fıkrası
uyarınca tahakkuk ettirilen, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibari ile tahsilatı yapılmamış olan para
cezaları hakkında bu kanunun 30. maddesinde yer alan oranlar uygulanır" düzenlemesine göre, ihlalli
geçiş yapan araç sahiplerine ücretin dört katı tutarında ceza uygulanması gerektiğinden ilk derece
mahkemesi kararının kaldırılmasına, ceza miktarının dört misli olarak uygulanmasına, dava tarihinde
davacı dava açmakta haklı olduğundan dava değerine göre vekalet ücreti ve yargılama giderine karar
verilmesine dairaşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
Buna göre; talep edilen toplam 4.903,00 TL gecikme bedeli 1.961,20 TL'yeindirilerek bu miktar üzerinden
karar verilmiştir.
İlk derece mahkemesi kararı kaldırılarak gecikme cezası dört kat üzerinden verildiğinden, hüküm altına
alınan toplam miktar üzerinden icra-inkar tazminatınakarar verilmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesiyukarıdaaçıklandığı üzere;
A-)Davalının İstinaf talebinin HMK'nun 353/1-b-2 maddesi gereğince KABULÜNE,
1.Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14/11/2017 tarihli, 2017/255 Esas, 2017/1251 sayılı kararının
KALDIRILMASINA,
2- Davanın KISMEN KABULÜ ile Bursa 17. İcra Müdürlüğünün 2016/13093 esas sayılı takip dosyasına
yaptığı itirazının 490,30 TL geçiş ücreti ile 1.961,20 TL ceza tutarı olmak üzere toplamı 2.461,50 TL ile
13/12/2016 tarihinden itibaren tahsil gününe kadar işleyecek avans faizi ile birlikte iptaline, fazlaya ait
istemin reddine,
3-Hüküm altına alınan miktar üzerinden %20 oranında hesap edilen 492,30 TL icra-inkar tazminatının
davalıdan alınarak davacıyaverilmesine,
4-Harçlar Yasası gereğince alınması gereken 168,14 TL karar harcından, peşin olarak alınan 92,11 TL'nin
mahsubu ile bakiye 76,03 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,
5-Davacı tarafından yapılan 200,51 TL yargılama gideri ile peşin olarak alınan 92,11 TL'nin davalıdan
alınarak davacıya ödenmesine,
6-Davalı tarafından yargılama gideriyapılmadığından, bu husustakarar verilmesineyer olmadığına,
7-Taraflarcayatırılan gideravansının kararkesinleştiğindeyazı işleri müdürlüğüncetaraflaraiadesine,
8-Davacı vekili dava tarihinde dava açmakta ve on misli gecikme bedeli talep etmekte haklı olduğundan,
davacı yararına A.A.Ü.T 13/1 maddesi gereğince belirlenen 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalıdan
alınarak davacıya ödenmesine,
9-Davacı vekili dava tarihinde dava açmakta ve on misli gecikme bedeli talep etmekte haklı olduğundan,
kanun değişikliği nedeni ile reddedilen miktar yönünden davalı lehine vekalet ücretine karar verilmesine
yer olmadığına,
İstinaf Yargılaması Yönünden;
1-Davalı tarafından peşin olarak yatırılan 61,00 TL istinaf karar harcının istek halinde davalıyaiadesine,
2-Davalı tarafından yargılama gideriyapılmadığından, bu husustakarar verilmesineyer olmadığına,
3-Kararın tebliğ işlemlerinin ilk derece mahkemesinceyerine getirilmesine,
Dosya üzerinden yapılan incelemesonucu oy birliği ile KESİN OLARAK karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay 5.hd içtihadini aramaktayım. drako Meslektaşların Soruları 2 01-06-2021 17:37
Bir BAM içtihadi aramaktayım. drako Meslektaşların Soruları 0 25-05-2021 13:14
2 adet BAM Ceza Dairesi kararı aramaktayım. drako Meslektaşların Soruları 3 03-03-2021 16:37
staj yeri aramaktayım Zeynep Çon Adliye Duvarı 0 13-08-2017 15:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03801298 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.