Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcrada Tahsil Harcı Takip Tutarı Üzerindenmi, Dosya Borcunun Tamamı Üzerindenmi Hesaplanır?

Yanıt
Old 15-03-2013, 16:15   #1
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan İcrada Tahsil Harcı Takip Tutarı Üzerindenmi, Dosya Borcunun Tamamı Üzerindenmi Hesaplanır?

Bir senet kambiyo takibine konuluyor, takip kesinleşiyor. Borçlu, borcunun olmadığı iddiasıyla menfi tespit davası açıyor, mahkeme kararı doğrultusunda asıl alacağı ve teminatı icra dosyasına yatırarak takibi durduruyor.

Neticede borçlu açtığı davayı kaybediyor ve icrada kapak hesabını yaptırarak, işleyen faizi, icra vek. Ücreti, dava vekalet ücretini de dosyaya yatırıyor.

İcra Müdürü takip tutarı (takip çıkışı) üzerinden değil, yatırılan paranın tamamı üzerinden % 9,1 tahsil harcı ve % 2 cezaevi harcı keserek, parayı reddediyor. Gerekçe olarak, dosyaya ilam konulmasını gösteriyor yani ilamsız icrada takip tutarı üzerinden, eğer ilam varsa yatırılan tutarın tamamı üzerinden harç kesintisi yapılacağını iddia ediyor.

1) İcra Müdürünün kararı ve gerekçesi hukuka uygunmudur?

2) İşlemin iptali ve fazla kesilen tutarın iadesi için talepte bulunmak gerekirmi, kesinti yapıldığı için doğrudan şikayet yoluna başvurulabilirmi?

Mevzuat hakkında bilgisi olan, ictihat paylaşabilecek meslektaşlarımın yardımlarını rica ediyorum.
Old 15-03-2013, 16:27   #2
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Harçlar kanunu uyarınca tahsil harcı takip çıkışı üzerinden alınır,ilam dahi olsa bu durum değişmez ve tahsil harcı hesabında toplam miktar esas alınamaz.Sizin müdür harç kesme konusunda şilt almayı hak etmiş
Old 15-03-2013, 19:50   #3
olgu

 
Varsayılan

Dosya yatan para ile hitam olmuyorsa yatan para üstünden harç kesilir ancak bu kesilen harç da takip tutarına göre hesaplanacak toplam harcı geçemez.
Uyap izin vermiyor zaten.
Old 20-03-2013, 16:56   #4
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Harçlar kanunu uyarınca tahsil harcı takip çıkışı üzerinden alınır,ilam dahi olsa bu durum değişmez ve tahsil harcı hesabında toplam miktar esas alınamaz.Sizin müdür harç kesme konusunda şilt almayı hak etmiş

İlgili/dayanak maddeyi belirtebilirmisiniz?

Ayrıca kötü niyet tazminatı ve dava vekalet ücreti de icra dosya hesabına eklenmiş ve tahsil edilmişse, yinede de takip çıkışını geçemezmi yoksa takip çıkışı+tazminat+dava vek. ücr toplamı üzerindenmi tahsil harcı kesilir?
Old 20-03-2013, 17:00   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
İlgili/dayanak maddeyi belirtebilirmisiniz?

Ayrıca kötü niyet tazminatı ve dava vekalet ücreti de icra dosya hesabına eklenmiş ve tahsil edilmişse, yinede de takip çıkışını geçemezmi yoksa takip çıkışı+tazminat+dava vek. ücr toplamı üzerindenmi tahsil harcı kesilir?

Koyulaştırdığım şekilde doğrusudur, diyeceğim ama ilgili/dayanak maddeyi istersiniz, diye yazmıyorum.
Old 20-03-2013, 17:03   #6
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Koyulaştırdığım şekilde doğrusudur, diyeceğim ama ilgili/dayanak maddeyi istersiniz, diye yazmıyorum.

Maalesef o maddeleri öğrenmek istiyorum
Old 21-03-2013, 10:43   #7
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Harçlar Kanunu

Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan* (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan** (Yüzde 11,38)

İcra müdürü, değer üzerinden ifadesini kapak hesabında ortaya çıkan toplam rakam olarak algılıyor ve buna (ayrıca ilgili tebliğlere) göre işlem yaptığını söylüyor.

Tahsil harcı takip çıkışını aşamaz ve fer'iler dikkate alınmaz kuralına dayanak ictihat arıyorum, meslektaşlarım yardımcı olabilirlermi?

Ayrıca cezaevi harcının hesabında da aynı şekilde takip çıkışı kuralı varmıdır?
Old 21-03-2013, 11:17   #8
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

YHGK
Esas : 2005/12-291
Karar : 2005/247
Tarih : 13.04.2005
İCRA TAHSİL HARCI
İİK.15, 37, 89, 128
492 Sa.Ka.37, 128
Konusu para alacağı olan icra takiplerinde, takip konusu alacağın borçlu tarafından taksitler halinde ödenmesi durumunda, alacaklıya her bir ödeme yapılırken icra tahsil harcının alınması gerekmektedir.
DAVA VE KARAR:
Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul Beşinci İcra Mahkemesi)’nce şikayetin reddine dair verilen 11.3.2004 gün ve 2004/298-299 sayılı kararın incelenmesi“ şikayetçi/alacaklı vekili” tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesinin 10.5.2004 gün ve 2004/7533-11784 sayılı ilamı ile...İİK.nun 15. maddesine göre, yazıda hilafı yazılı değil ise, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup, ayrıca hükme hacet olmaksızın borçludan tahsil olunur. Sadece cezaevi harcı 2548 sayılı Yasanın 1/2. maddesi gereğince borçluya yükletilemez. Tahsil harcının yükümlüsü borçlu olduğundan alacaklıya ödeme yapılırken tahsil harcından düşülmesi doğru değildir. Mahkemece alacaklının tahsil harcına yönelik şikayetinin kabulüne karar vermesi gerekir iken, yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz eden: Şikayetçi/alacaklı vekili

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:
İstek, icra müdürlüğünün işlemini şikayete ilişkindir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 492 sayılı Harçlar Kanununun 28. maddesinin (b) bendinde yer alan İcra Tahsil Harcının Ödeme (tahsil) zamanı ve şekli noktasındadır.

Konuyla ilgili Hukuk Genel Kurulunun 9.6.2004 gün ve 12/336-338 sayılı- ki bu karara karşı karar düzeltme istemi de 22.9.2004 gün ve 12/491-413 sayılı kararla reddedilmiştir- ilamında da açıkça vurgulandığı ve dayanakları ayrıntısıyla gösterildiği üzere;

İcra harcı, devletin icra hukukundaki faaliyetine karşılık aldığı paradır (Prof. Dr. Baki Kuru-İcra ve İflas Hukuku-Üçüncü Baskı-1988-Cilt 1, Sayfa 107-108). İcra ve İflas Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun birinci kısmında yargı harçları bölümünde, 2-37. maddelerde düzenlenmiştir.

Devletin icra takibi nedeniyle aldığı harçlardan en önemlilerinden birisi de Harçlar Kanununun 28. maddesinin (b) bendinde düzenlenen icra tahsil harcı olup, bu harç anılan yasal düzenleme uyarınca alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunur.

Borçlu dilerse icra dairesine başvurarak tüm ferileriyle birlikte harç ve masrafları da kapsayacak biçimde borcunun tamamını hesaplattırıp öder veya borcundan mahsup edilmek üzere kısmi ödemede bulunur. Bu ödemeleri alacaklının arzu ettiği zaman icra dairesinden alma hakkı vardır. Borçlu ister kısmen isterse tamamen ödemede bulunsun, ödediği paralar İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 57. maddesi uyarınca düzenlenen bir tahsilat makbuzu ile teslim alınarak kasa defterine işlenir. Düzenlenen tahsilat makbuzunun bir nüshası da, ödemede bulunan borçluya verilir. Alacaklının, dosyaya yatırılan paraları almak istemesi halinde yine yönetmeliğin 58. maddesi uyarınca düzenlenecek reddiyat makbuzunda kesilecek tahsil harç miktarı da gösterilmek suretiyle“ verilmesi lazım gelen paranın” miktarı da ayrıca gösterilir ve düzenlenen makbuz alacaklıya imza karşılığında teslim edilir.

Burada önemle vurgulamak gerekir ki, eğer bir harç alacağı mevcut ise bunun mutlaka her ödeme sırasında tahsil edilmesi gerekmektedir. Zira, devlet tahsil harcını takibe konu asıl alacak üzerinden almaktadır. Bundan sonraki tahsilatlardan (faiz tahsilatlarından) harç alınması, Harçlar Yasasının 20. maddesinin açık hükmü karşısında mümkün bulunmamaktadır. Kısacası, Kanun; harç alacağının tahsilini borcun tamamının ödenmesi şartına bağlamamıştır. Borcun tamamı ödenirse elbetteki harç da tahsil edilecektir. Şayet, borcun tamamı değil de taksit taksit ödenmesi söz konusu ise bu taktirde yapılan borç tahsilatlarının alacaklıya ödendiği miktara göre harç tahakkuku ve tahsilatı yapılacaktır. Çünkü Devlet, verdiği hizmet yani yaptığı tahsilat kadar harç almayı hak etmiştir.

Görülmektedir ki, Harçlar Kanunu, para borçlarıyla ilgili icra tahsil harcının alacağın -ister kısmen (taksitle), isterse tümüyle- tahsili sırasında alınmasını öngörmektedir.

Yeri gelmişken açıklamakta yarar vardır ki, alacaklının, alacağının tamamını elde edinceye kadar takibe devam etme hakkı ve yetkisi vardır. İcra Dairesince borçlu tarafından yatırılan miktardan kesilen harç nedeniyle alacaklı, alacağının tamamına kavuşamadığı takdirde borçlunun malvarlığı üzerinde takibi devam ettirerek alacağını eksiksiz tahsil etme olanağına her zaman sahiptir. Alacaklı, icra takibinin herhangi bir safhasında borçlu aleyhine yürüttüğü takibi sürdürmekten vazgeçerse ve hatta bunu bir beyan olarak icra tutanağına yazdırmak isterse İcra Müdürü, feragat beyanını zapta geçirmeden önce borçlu ödemede bulunmadığı takdirde feragat harcını alacaklıdan tahsil etmek durumundadır. Yasanın 32. ve 127. maddeleri bu konuda hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde açık hükümler içermektedir.

Diğer taraftan, Harçlar Kanununun 128. maddesinde de gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumluluğu öngörülmüştür.

Harçlar Yasasının 37. maddesinde düzenlenen ve harçların Vergi Dairesince tahsilini öngören kural ise, İcra Dairesince başkaca hiçbir işlem yapılmasını gerektirmeyen ve yasanın öngördüğü süreler içinde harç ödemesi yapılmayan konulara münhasırdır. Kısaca harç tahsil müzekkeresi yazılmak suretiyle icra tahsil harcının Vergi Dairesince tahsili öngörülen takip dosyası infaz edilmek suretiyle icra müdürü tarafından işlemden kaldırılan işlerle ilgilidir.

Somut olayda olduğu gibi, konusu para alacağı olan icra takiplerinde takip konusu alacağın, borçlu tarafından taksitler halinde ödenmesi durumunda alacaklıya her bir ödeme yapılırken icra tahsil harcının alınması gerekmektedir. Zira, harcın tahsilinin alacağın tamamının ödenmesinden sonraya bırakılması gibi bir kabul şekli, Harçlar Yasasının hem sözüne ve hem de özüne aykırı olup, kabulü olanaklı değildir.

Eş söyleyişle, icra müdürünün, alacağın borçlu tarafından bölüm bölüm icra kasasına yatırılması veya başka nedenlerle (satış paraları ve İİK.nun 89. maddesi uyarınca alacaklılar ve üçüncü şahıslar elinde haczedilen mallarla ilgili paralar) kasaya alınan paralar olup olmadıklarına bakmaksızın, kasaya giren paradan alacaklıya yaptığı her ödeme sırasında yasa gereği tahsili gereken harç miktarını tahsil etmesi gerekir.

Bu nedenledir ki, mahkemece açıklanan şekilde işlem yapan müdürlük işlemine ilişkin şikayetin reddine dair kararda direnilmiş olması usul ve yasaya uygun olup, kararın onanması gerekir.
SONUÇ: Şikayetçi/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ( ONANMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-03-2013, 12:01   #9
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Devlet tahsil harcını takibe konu asıl alacak üzerinden almaktadır. Bundan sonraki tahsilatlardan (faiz tahsilatlarından) harç alınması, Harçlar Yasası'nın 20. maddesinin açık hükmü karşısında mümkün bulunmamaktadır.

Bu karara göre, (takipten sonra işleyecek faiz ve feriler şöyle dursun) örneğin:

Asıl Alacak + Çek Tazm + İşlemiş Faizi + Protesto Gideri = Takip Çıkışı Yerine yalnızca ASIL ALACAK ÜZERİNDEN tahsil harcı alınmalıdır.
Old 21-03-2013, 13:30   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Bu karara göre, (takipten sonra işleyecek faiz ve feriler şöyle dursun) örneğin:

Asıl Alacak + Çek Tazm + İşlemiş Faizi + Protesto Gideri = Takip Çıkışı Yerine yalnızca ASIL ALACAK ÜZERİNDEN tahsil harcı alınmalıdır.

HGK kararındaki ifade bence "sehven" yazılmıştır. Karara konu olan yerel mahkeme kararında bu hususa ilişkin bir hüküm olmadığı için(öyle varsıyorum), özensiz bir karar yazımından dolayı böyle bir hata olmuş, diyebiliriz. Hatta bu HGK kararı,

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2005/12-77
K. 2005/58
T. 16.2.2005

Başlığını verdiğim HGK kararından kopyalanmıştır. Aynı hata orada vardır.

Mühim olan altını çizdiğiniz cümleden sonra gelen cümledir. Orada işlemiş faizin tahsil harcına tabi olmayacağı özellikle vurgulanmıştır. Kanun madesi de açıktır:

Alıntı:
İCRA TAKİPLERİNDE FAİZ :

MADDE 20 - İcra takiplerinde takipten sonra işliyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.Az önce başka bir örnek vererek, konuyu açıklamaya çalıştım. Ama yazdığım mesaj kayboldu.Kısaca benim savunduğum şey, işlemiş faiz ve giderler tahsil harcına tabi değildir. Ancak, takip çıkışı, inkar tazminatı ve dava vekalet ücreti üzerinden "tahsil harcı" alınacaktır. Yine dayanak isteyeceksiniz. Lehte veya aleyhte bir karar bulamadım. Ancak devletin ve mahkemelerin "harç tahsiline" yönelik mantığına bakınca, saydığım kalemler de "asıl alacak" dır.
Old 21-03-2013, 15:10   #11
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Hatta bu HGK kararı,

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2005/12-77
K. 2005/58
T. 16.2.2005

Başlığını verdiğim HGK kararından kopyalanmıştır.

Aynı durum (kopyalama) sitede yer alan

Alıntı:
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2004/12-336 E.
K. 2004/338
T. 14.06.2004


kararda da mevcuttur.

http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=7964
Old 21-03-2013, 15:13   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Aynı durum (kopyalama) sitede yer alankararda da mevcuttur.

http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=7964

Doğrudur. Yargıtay^'ın benzer uygulamaları bulunmaktadır. Örn. "hakkaniyet indirimi" ile ilgili verdiği kararlarda da "kopyalama" mantığı işlemektedir.

Somut olayda, siz alacaklı vekili misiniz?
Old 21-03-2013, 16:47   #13
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Somut olayda, siz alacaklı vekili misiniz?

Evet
Old 21-03-2013, 17:21   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Evet

O zaman "tahsil harcı"ndan siz sorumlu olmadığınıza göre, öğrenmek için mi, sordunuz?

Bence daha önemlisi, kiracı elindeki kararı dosyaya ibraz ederek, "icra inkar tazminatı ve mahkeme vekalet ücretini" kapak hesabına eklettirebilir mi; sorusuna cevap aramak gerekir, diye düşünüyorum.
Old 21-03-2013, 18:57   #15
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
O zaman "tahsil harcı"ndan siz sorumlu olmadığınıza göre, öğrenmek için mi, sordunuz?

Soru, tahsil harcının sorumlusunun kim olduğu değil!

İcraya yatırılan 10 liranın, alacaklıya (takip çıkışı/kapak hesabı karmaşası nedeniyle) 9 lira yerine 7 lira olarak reddedilmesinin hukuki dayanağı araştırılmaktadır.
Old 03-05-2014, 10:21   #16
Av.MFD

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/11823
KARAR NO : 2011/30344

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : ../../2011
NUMARASI : 2009/...-2011/...
DAVACI : ŞİKAYETÇİ : F..........
DAVALI : S..... A.Ş.,T......... A.Ş.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
492 Sayılı Harçlar Kanunun 28.maddesinin b bendinde düzenlenen tahsil harcı bu yasal düzenleme uyarınca alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunur. Anılan yasa uyarınca tahsil harcının sorumlusu borçludur. Borçlu ister kısmen isterse tamamen ödemede bulunsun ödediği paralar İİK.nun yönetmeliğin 57.maddesi uyarınca düzenlenen bir tahsilat makbuzu ile teslim alınarak kasa defterine işlenir. Düzenlenen tahsilat makbuzunun bir nüshasıda ödemede bulunan borçluya verilir. Alacaklının dosyaya yatırılan paraları almak istemesi halinde yine yönetmeliğin 58.maddesi uyarıca düzenlenecek reddiyat makbuzunda kesilecek tahsil harç miktarıda gösterilmek suretiyle "verilmesi lazım gelen paranın"miktarı ayrıca gösterilir ve düzenlenen makbuz alacaklıya imza karşılığında teslim edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer bir harç alacağı mevcut ise bunun mutlaka her ödeme sırasında tahsil edilmesi gerektiğidir. Devlet tahsil harcını takibe konu asıl alacak üzerinden almaktadır. Kanun harç alacağının tahsilini borcun tamamının ödenmesi şartına bağlamamıştır. Harçlar Kanunu para borçları ile ilgili icra tahsil harcının ister kısmen ister tümden olsun alacağın tahsili sırasında alınmasını öngörmektedir. Bu husus Harçlar Kanununun 32.maddesinde yer alan "Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı" hükmünün de bir gereğidir. (HGK.9.6.2004 tarih 2004/12-336 2004/338). Bu durumda borçludan yapılan her tahsilatta öncelikle harcın mahsup edilerek bakiyesi için alacaklıya ödeme yapılabileceği esastır.
İİK.nun 45.maddesinde "Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslarda olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas ve haciz yolu ile takip edebilir."düzenlemesi yer almaktadır.
İİK.nun 152.maddesine göre rehin, satış isteyenin alacağına derece itibarıyla rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıpta tutarı takip olunan alacağa yetmezse, alacaklıya bütün veya geri kalan alacağı için rehin açığı belgesi verilir. Rehin açığı belgesi borç ikrarını mutazammın senet mahiyetinde dir.
Yukarıda belirlenen kurallar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olay incelendiğinde alacaklı T.İ.... vekili tarafından Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğünün ....2002 tarih ve ... yevmiye nolu ipotek belgesi ve resmi senet akit tablolarında 28.12.2001, 11.2.2002, 13.2.2002 tarihli genel kredi sözleşmeleri ve kat ihtarnameleri dayanak gösterilerek anılan ipoteğin paraya çevrilmesi istemli takip başlatılmış ve ipotekli taşınmazı ihale sonucu alacağa mahsuben satın alan alacaklı T......Bankasından yalnız kendisine rüçhanlı ipotek alacaklılarının alacakları tahsil edilmiştir.
İpotekli takipte takibin konusu paraya çevrilmesi istenen taşınmazla sınırlı olup ipoteğin içinde müşterek müteselsil borçlanma ve bundan dolayı da borçluluğun devam ettiği iddiaları bu takipte tartışma konusu yapılamaz. Takiple ilgili tahsil harcıda satılan taşınmazın satış bedelinden tahsil edilmelidir. Taşınmaz alacağa mahsuben alacaklı tarafından satın alındığından alıcı sıfatı ile T.......Bankası tahsil harcınıda ödemek zorundadır. Bu ödemeden sonra alacaklının bakiye alacak iddiaları rehin açığı belgesinin ve buna dayanarak yapabileceği takibin konusunu oluşturur. Şikayetçi ipotek borçlusundan satıştan sonra 19.280.90 YTL ve 13.500 YTL tahsil harcı istenmesi yolundaki icra müdürlüğü işlemi yasaya uygun değildir. Sözü edilen işlemlerin ve bunlarla ilgili harç tahsil müzekkerelerinin iptali gerekir.
Mahkemece eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
E.Uzuner N.Şimşek S.Atalay İ.Altan Z.Turanlı
Old 15-03-2018, 17:12   #17
FATİH HUKUK Av.F.Ekmekci

 
Varsayılan 10.000 tl lik bir rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip

10.000 tl lik bir rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ,araç 7000 tl ye satıldı ,icra müdürlüğü buradan bize vekalet ücretini % kaç olarak ödeyecek ,aynı zamanda asıl alacaktan mı yoksa satış üzerinden mi hesaplayarak ödeyecek.

icra müdürlüğü harcı,asıl alaacaktanmı yoksa satış bedeli üzerinden mihesaplayıp kesecek
Old 15-03-2018, 20:48   #18
olgu

 
Varsayılan

Kısmı tahsilat için icra müdürü vekalet ücreti harç hesaplamaz.

Tüm vekalet ücreti harç takip tutarı üzerinden hesaplanır.

Size %11,38 tahsil harcı mahsup ettikten sonra kalan parayı ödeyecek. Bakiye borç için ise rehin açığı belgesi verecek.

İcra vekalet ücreti takip masraflarından olup yasal olarak öncelikle tüm vekalet ücretini mahsup edip geri kalanını müvekkile verebilirsiniz. Bu yasal olasa da müvekkillerin pek hatta hiç hoşuna gitmez...
Old 01-12-2023, 15:53   #19
drako

 
Varsayılan

Takip kesinleşen miktar 2.800.00 TL, şuanda dosyada mevcut borç 5.555.00 TL.

Takipten feragat edeceğiz ancak harcı hangi miktara göre belirleyeceğiz?

Teşekkürler şimdiden meslektaşlarım.
Old 01-12-2023, 21:02   #20
avdnmygt

 
Varsayılan

merhabalar meslektasim,

dosyanizda haciz var ise %4.55
haciz yok ise 2.27 orani uygulanir, takip cikisi uzerinden.

iyi calismalar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haricen tahsil, icra tahsil harcı ödemeden hacizlerin kaldırılması GECE Meslektaşların Soruları 13 19-11-2020 13:55
Temyiz Nisbi Harcı Nasıl Hesaplanır? erturkerdal Meslektaşların Soruları 4 18-06-2015 14:22
Tahsil Harcı Oranı, Tahsil Edene Göre Değişirmi? Av.İlker DOLGUN Meslektaşların Soruları 5 29-02-2012 09:52
Haczin Kaldırılması , Tahsil Harcı Yanında Başvuru Harcı Ödenmesi Talebi etez Meslektaşların Soruları 2 04-10-2011 14:28
Haricen Tahsil-alacaklı tarafından ödenmeyen tahsil harcı Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 4 19-08-2011 11:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10066700 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.