Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Temİnat Senedİ

Yanıt
Old 17-11-2006, 14:08   #1
Arif Aydın

 
Varsayılan Temİnat Senedİ

Herkese Merhabalar,
Ben Şu Konuda MeslektaŞlarimin GÖrÜŞÜnÜ Almak İstİyorum
Elİmİzde Bİr Bono Var. Bononun Vade Kisminda "temİnattir" İbaresİ Var.
Ancak Senedİ Veren Taraf Edİmİnİ Yerİne GetİrmemİŞtİr.
Alacakli KİŞİ Temİnat Senedİnİ Kambİyo Senedİ Olarak İcraya Koyabİlİr Mİ!
Old 17-11-2006, 15:13   #2
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

Sayın Arif Aydın ;Metninde teminat olarak düzenlendiği yazılan bonoyu, "teminat şartları yerine getirilip getirilmediği"nin yargılamayı gerektirmesi nedeniyle takip konusu yapamazsınız. Teminat şartlarının saptanması ve anlaşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirmesi nedeniyle, borçlunun itirazı durumunda takibiniz iptal edilecektir. Y.Yargıtayın bu konudaki görüşü yerleşmiş olup arzettiğim şekildedir. Saygılarımla
Old 17-11-2006, 15:56   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Arif Aydın
Herkese Merhabalar,
Ben Şu Konuda MeslektaŞlarimin GÖrÜŞÜnÜ Almak İstİyorum
Elİmİzde Bİr Bono Var. Bononun Vade Kisminda "temİnattir" İbaresİ Var.
Ancak Senedİ Veren Taraf Edİmİnİ Yerİne GetİrmemİŞtİr.
Alacakli KİŞİ Temİnat Senedİnİ Kambİyo Senedİ Olarak İcraya Koyabİlİr Mİ!

Sayın Arif Aydın,

Bono üzerinde sadece "teminattır" ibaresi, başkaca bir sözleşme yoksa kambiyo senedi niteliğine halel getirmez. Bononun teminat senedi olduğuna dair başkaca bir sözleşme var mıdır?

Ancak sorunuzda ilginç bir husus bulunmaktadır..."Bononun vade kısmında teminattır ibaresi var" diyorsunuz.Ben de TTK'dan bir maddeyi alıntılıyorum:

Alıntı:
MADDE 615 - Bir poliçe:

1. Görüldüğünde;

2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra;

3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra;

4. Muayyen bir günde;

Ödenmek üzere keşide olunabilir.

Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batıldır.

Maddeye göre, bu eldeki belge kambiyo senedi değildir. Ben böyle yorumluyorum.

Saygılarımla
Old 17-11-2006, 16:06   #4
avhchngr

 
Varsayılan

Sayın AYDIN,
Senedin üzerinde sadece teminattır yazması senedin teminat senedi olma özelliğini değiştirmez. Ayrıca ekli bir sözleşme veya açıklamalı bir şerh bulunmadıkça senedi kambiyo yolu ile takip yaparak tahsil edebilirsiniz.
Old 17-11-2006, 16:07   #5
avhchngr

 
Varsayılan

Ancak bende de burada sorun olan nokta vadedir. Senette konulması muhtemel vadeler bellidir. Ve bu hususun eksikliği nedeni ile kambiyo takibi yapmanız doğru değildir.
Old 17-11-2006, 16:48   #6
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/113
K. 2005/3409
T. 22.2.2005
• TEMİNAT SENEDİNE DAYANILARAK AÇILAN KAMBİYO TAKİBİ ( Takibin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
• TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Teminat Senedine Dayanılarak Açılan Kambiyo Takibi )
• KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Teminat Senedi İddiasıyla )
2004/m.170/a
ÖZET : Takibe konu edilen senedin, taraflar arasındaki sözleşmenin teminatı olarak, alacaklı tarafından borçludan alındığının ve bunun da kayıtsız şartsız borç ikrarını içermediğinin kabulü gerekir. O halde, alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılama yapılmasını zorunlu kıldığından Mahkemece itirazın kabulü ile İİK.nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasındaki bayilik bölgesi satış noktası sözleşmesinin 12. maddesinde teminat olarak senedin satıcı tarafından verileceğini, 14. maddesinde de satıcının sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart olarak 5000 Amerikan Dolarını ödeyeceği, aynı maddenin devamında da bu cezai şartın teminatı olarak yeniden borçlu satıcı tarafından alacaklı B.'ye verilecek senedin, vade ve tutarının açık olarak verilmesinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Sözleşmede belirtilen cezai şart alacağı ile takip konusu alacağın tutarı aynı olup, 5000 Amerikan Dolarıdır.

Bu durum karşısında takibe konu edilen senedin yukarıda belirtilen sözleşmenin teminatı olarak alacaklı tarafından borçludan alındığının ve bunun da kayıtsız şartsız borç ikrarını içermediğinin kabulü gerekir.

O halde, alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılama yapılmasını zorunlu kıldığından Mahkemece itirazın kabulü ile İİK.nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi yolunda eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 17-11-2006, 17:04   #7
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/2346

K. 1998/3140

T. 16.3.1998

• TEMİNAT SENEDİ ( Bedeli Teminat İbaresi Tek Başına Senedin Teminat İçin Verildiğini Göstermez )

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Senedin Önyüzünde Bedeli Teminat Ahzolunmuştur İbaresi Bulunması )

• SENETTE BEDELİ TEMİNAT AHZOLUNMUŞTUR İBARESİ BULUNMASI ( Etki ve Sonuçları )

2004/m.169

ÖZET : Takip dayanağı senedin ön yüzündeki, bedeli teminat ahzolunmuştur ibaresi, tek başına senedin teminat için verildiğini ve kambiyo senetlerine mahsus yolla takibe konulamayacağını göstermez.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 23.2.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Borçlulardan Petti Gıda San. ve Tic.A.Ş. adına gönderilen 163 örnek ödeme emrinin tebliğ edilemediği görülmektedir. Takibe itiraz hakkı ödeme emrinin tebliği ile başlayacağından henüz itiraz hakkı oluşmayan adı geçen borçlunun başvurusunun bu gerekçe ile reddi gerekirken itirazın esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi yasaya uygun bulunmamaktadır.
2- Borçlulardan Pınar Konservecilik A.Ş.nin itirazına gelince, takip dayanağı senedin ön yüzünde "Bedeli teminat ahzolunmuştur" ibaresi tek başına senedin teminat için verildiğini ve kambiyo senetlerine mahsus yolla takibe konulamayacağını göstermez. Ayrıca senedin hangi hukuki ilişkinin teminatı olduğu hususunun bir başka deyişle karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmenin teminatı için verildiği konusunun yazılı belge ile kanıtlanması gereklidir. Mevcudiyeti çekişme konusu yapılmayan 23.6.1997 tarihli "Borcu Kabul ve Taksitlendirme Protokolu" başlıklı belgenin incelenmesinde senetlerin mevcut bir borç için verildiği yazılı olup, teminat olduğu hususunda takibi engelleyici nitelikte bir ibare yoktur. Senetlerin mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda adı geçen borçlu itirazının asıl alacak yönünden reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
Ancak, 23.6.1997 tarihli protokolde sadece belirlenen borcun üstlenildiği tesbit edilmekle gecikme zammı ve buna isabet eden KDV.nin alacaklı tarafından talep edilmesi mümkün bulunmamakla beraber, borçlu itirazında yıllık %64 oranında faiz istenebileceğini beyan ve kabul etmiş olduğundan, bu orana isabet eden miktarın saptanarak fazlasının iptaline karar verilmesi gerekirken tamamının iptali de yasaya uygun bulunmamıştır.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, borçlulardan Petti Gıda San. ve Tic.A.Ş. yönünden yukarıda 1 nolu bendde yazılı nedenlerle, diğer borçlu Pınar Konservecilik A.Ş. yönünden ise 2 nolu bendde yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 16.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 17-11-2006, 17:07   #8
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/3647
K. 1997/3946
T. 31.3.1997
• TEMİNAT SENEDİ ( Neyin Teminatı Olduğu Belgeyle İspatlanmalıdır )
• ŞİKAYET ( Teminat Senedinin Takip Edilemeyeceği İddiası )
• KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Teminat Senetlerinin Takibi )
6762/m.601,690
2004/m.170/a
ÖZET : Bonoda sadece teminat olarak verildiğinin yazılı olması bono niteliğini etkilemez. Neyin teminatı olduğu senet üzerinde veya ayrı bir belge ile belirlenmediğine göre alacaklının bu belgeye dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapmasında yasal bir engel yoktur.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 20.3.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Takip dayanağı senet bono niteliğindedir. Bonoda sadece teminat olarak verildiğinin yazılı olması bu niteliğini etkilemez. Neyin teminatı olduğu senet üzerinde veya ayrı bir belge ile belirlenmediğine göre alacaklının bu belgeye dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapmasında yasal bir engel yoktur. Kabul şekline göre de teminat senedi sayılması halinde işin muhakemeyi gerektirdiği halde genel haciz yolu ile takip yapılabileceği şeklindeki gerekçe isabetsiz olup, merci kararının bozulması gerekir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.3.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 19-11-2006, 14:41   #9
Av.mdogan

 
Varsayılan cvb

senedin üstünde teminattır ibaresi yazması onun kambiyo vasfına helal getirmez takibe konulabılır.üstünde sadece teminattır ibaresi yazması yetmez.borçlunun bunu iptal ettirmesi için senetten ayrı bir sözleşme olmalı ve senet sözleşme içerisinde yer almalıdır.Ve bu esas sözleşmede şartlar oluşmamışsa takibe konulamaz şartlar oluşursa takıbe konulabılır.Bir senedin üstünde sadece teminattır ibaresi olması onun teminat senedi olduğu kabulu anlamına gelmez.Ayrı bir sözleşme gereklı
Old 16-08-2008, 12:27   #10
avenginakbaba

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 1980/6003
Karar No : 1980/7105
Tarih : 6.10.1980


BONODA VADE ( Geçerlilik Şartı Olmaması )
BONONUN TANZİM TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Takip Yapılmasına Engel Olmaması )
ÖZET :

Bonoda vade geçerlilik şartı değildir. Bononun tanzim tarihinden itibaren 1yıl içinde ibraz edilmemesi takip yapılmasına engel değildir.


DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası belirtilen mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklıvekilitarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 18.7.1980 tarihinde gönderilmiş olmaklaokunduve gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR :

Teminat karşılığı olarak bono düzenlenmesinin mümkün olmasına T.T.K.'nun 690. maddesiyoluylauygulanması gerekli 592. maddesine göre tamamen doldurulmadan düzenlenen bononun geçerli bulunmasına vetanzim tarihinin sonradan ve aradaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu hususu yazılı belge ileispatlanmamasına,T.T.K.nun 688. maddesin göre bonoda vade bulunmaması geçerlilik şartı olmamasına ve tanzim tarihindenitibarenbononun bir yıl içinde ibraz edilmemesi takip yapılmasını engellemeyeceğine binaen borçlunun itirazınınreddine kararverilmesi gerekirken yazılı nedenle itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsiz temyiz itirazı yerinde olduğundanmerciikararının İ.İ.K.nun 366 ve H.Y.U.K.nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 6.10.1980 günündeoybirliğiyle karar verildi.
...........

vade kısımına teminattır yazmak bonoya 4 farklı vade türünden birinin işlendiğini değil vade konulmadığını gösterir. vadenin olmaması ise bononun kambiyo senedi olma vasfını etkilemez.
bononun üzerinde sadece teminattır ibaresi yazması ve neyin teminetı olduğunun belirlenmemesi veya neyin teminatı olduğuna dair bir sözleşmede yapılmaması bononun yine kambiyo senedi olma vasfını etkilemeyecektir.
Old 16-04-2010, 10:35   #11
kapgan

 
Varsayılan

Bono üzerinde ''Teminat İçindir'' yazılıdır.Kira için Verilmiştir.Bedeli de tam bir yıllık kira bedeli kadardır.

Fakat Kira sözleşmesinde böyle bir bono verildiğine diar hiçbir madde,ibare yoktur.

Aleyhe yapılan 10 örnek takipte ne yapılabilir, sözleşmede bonodan bahsedilmemesi teminat senedi olmadığını mı gösterir?

İlgili kararların hepsinde ayrı bir sözleşme ile teminat olduğu belirtilmiştir.Aksi karar var mıdır?
Old 13-04-2012, 10:56   #12
yukselayca

 
Varsayılan Munzam senede dayalı kambioy takibi/hesap kat ihtarnamesinin tebliğ edilmemiş olması

Merhaba;
müvekkil banka borçludan munzam senet almıştır.Senedin protesto edildiği gün hesap da kat edilmiş fakat ihtarnamede 3 günlük ödeme süresi verilmiştir.Borçlunun mal kaçırma ihtimali ile 3 günlük süre beklenmeden munzam senet ile ihtiyati haciz kararı alınmış ve kararın icraya konulmduğu gün esas takibe geçilmiştir.Borçlu ihtiyati hacze itiraz etmiş ve takibin iptalini istemişlerdir.
Gerekçeleri:
1-Hesap kat ihtarının kendilerine tebliğ edilmememiş olması nedeni ile mütemerrit olmadıkları,
2-senedi tahsil cirosu ile teminat olarak verdikleri(böyle bir işlem mümkün değil),bu nedenle de kendilerine karşı takip yapılamayacağı

Sorum şu:
Munzam senet üzerinden kambiyo takibi yapılabilmesi için ihtarnamedeki 3 günlük sürenin beklenmesi gerekmekte midir?Munzam senedin vadesi gelmesi hiç bir anlam ifade etmez mi?
Syg.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İkrar Ve Temİnat Senedİ KADİR ALİ OSMAN TÜRE Meslektaşların Soruları 2 04-12-2006 22:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04665303 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.