Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatın delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etme zorunluluğu

Yanıt
Old 21-01-2013, 10:25   #1
Defensour

 
Varsayılan Avukatın delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etme zorunluluğu

İyi günler sevgili meslektaşlarım, açmış olduğum müdahalenin meni ve ecrimisil davasında davalı vekili müvekkilinin taşınmazda kiracı sıfatı ile oturduğunu iddia ederek müvekkilimin imzası taklit edilerek düzenlenmiş bir kira sözleşmesini delil olarak dosyaya sundu. Meslektaşımıza kira sözleşmesinin sahte olduğu imzanın müvekkilimize ait olmadığını belirttik ancak kendisine yakışmayan bir tavırla açıkçası bu durumu umursamadı. Mahkemeden vekilin delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etmesine karar verilmesini istedik mahkeme henüz bu konuda bir ara karar oluşturmadı. Avukatların delil olarak sundukları belgeleri tasdik etme zorunluluğu olup olmadığı konusunda elinde Yargıtay kararı olan varsa ve paylaşırsa sevinirim. İyi çalışmalar,
Old 21-01-2013, 12:31   #2
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Avukatlık Kanunu
Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı:

Madde 56 - Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir.

Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.

Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı örnek veren avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartiyle, ilgili yargı merciinin dosyasına konur.

Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir.

Vekaletnameler Türkiye için tek tip olup, vekaletnamenin biçim ve içeriği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanır.
Old 21-01-2013, 12:59   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Defensour
İyi günler sevgili meslektaşlarım, açmış olduğum müdahalenin meni ve ecrimisil davasında davalı vekili müvekkilinin taşınmazda kiracı sıfatı ile oturduğunu iddia ederek müvekkilimin imzası taklit edilerek düzenlenmiş bir kira sözleşmesini delil olarak dosyaya sundu. Meslektaşımıza kira sözleşmesinin sahte olduğu imzanın müvekkilimize ait olmadığını belirttik ancak kendisine yakışmayan bir tavırla açıkçası bu durumu umursamadı. Mahkemeden vekilin delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etmesine karar verilmesini istedik mahkeme henüz bu konuda bir ara karar oluşturmadı. Avukatların delil olarak sundukları belgeleri tasdik etme zorunluluğu olup olmadığı konusunda elinde Yargıtay kararı olan varsa ve paylaşırsa sevinirim. İyi çalışmalar,

Kira kontratının aslı mı sunuldu, fotokopisi mi? Fotokopisi sunulduysa ve mahkeme isteğiniz doğrultusunda karar oluştursa ne olacak? Yani amacınız nedir?

Kontratın aslı sunulduysa, vekil tarafından" tasdik edilmesinden" kastınız nedir? Sunulan belgedeki imzanın müvekkiline ait olduğunun beyan edilmesini mi istiyorsunuz?
Old 21-01-2013, 15:39   #4
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Sayın Suat Ergin aslı sunulsa neden "aslı gibidir" diye onaylanmasını istesin ki Defensour

Kanımca düzmece belge olduğu iddiasını ispatlamaya ve sonrasında avukatı buna pişman etmeye niyetli

Ancak
Alıntı:
Yazan Defensour
Avukatların delil olarak sundukları belgeleri tasdik etme zorunluluğu olup olmadığı konusunda elinde Yargıtay kararı olan varsa ve paylaşırsa sevinirim.

Delil niteliğinde dosyaya sunulan belgenin Aslı ibraz edilmezse "belge muteber" sayılmayacak dolayısı ile geçerli delil olarak o delille menfaat beklentisi içerisinde olan lehine hüküm kurulmayacaktır.

Aslı sunulmadığı için siz de sahteliğini ispat edemeyeceksiniz. Sahte belge düzenleme iddiasına karşı da "Aslı Müvekkilimdeydi bende olmadığından fotokopisini aslı gibidir diye onaylamadan sunmuştum öğrendiğimiz kadarı ile aslı da kaybolmuş" dedi mi de kurtulmuş olur. Bize de "Bak şu talihe" demek düşer Keza aslını suna bilse davasınız reddolunacak

Zorunluluk hususunda şu maddeler de işinize yarayabilir;
Hmk 196: Delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan vazgeçemez.

Hmk 216: Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi

MADDE 216 - (1) Belgenin sadece örneğinin mahkemeye verildiği durumlarda, mahkeme kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine belgenin aslının verilmesini de isteyebilir.

(2) Belgenin aslını elinde bulunduran taraf, üçüncü kişi veya resmi makamlar, istenmesi halinde bunu mahkemeye vermek zorundadır.

(3) Mahkeme, belge aslının verilmesi durumunda, belgenin saklanması için gerekli tedbirleri alır veya istendiğinde tekrar verilmek üzere belgeyi ibraz edene geri verebilir.

(4) Taraflardan biri elindeki belgenin aslını mahkemeye verirse, bu belgenin geri verilmesini talep edebilir. Bu takdirde hakim, belgenin aslının verilip verilmeyeceğine karar verir. Geri verilmesine karar verildiğinde, aslına uygun olduğu mahkeme mührü ve yazı işleri müdürünün imzasıyla onanmış örneği dosyaya konur.


*** Bu zorunluluğu ihlalin müeyyidesi ne olur net bir düzenleme yok sanırım. Ancak delil olarak sunulmuş ise delil niteliğine haiz olmadığı hükmü de bir hukuki müeyyidedir diye düşünüyorum. Saygılar.
Old 21-01-2013, 15:45   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ali YILMAZKARA
Sayın Suat Ergin aslı sunulsa neden "aslı gibidir" diye onaylanmasını istesin ki Defensour


Soruda açıkça, "aslı gibidir" tasdiki sorulmuyor. Ben hala sorumun cevabını beklemek istiyorum.
Old 21-01-2013, 16:14   #6
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Ben de pek anlayamadım.

Alıntı:
Yazan Defensour
Meslektaşımıza kira sözleşmesinin sahte olduğu imzanın müvekkilimize ait olmadığını belirttik ancak kendisine yakışmayan bir tavırla açıkçası bu durumu umursamadı.

Meslektaşınıza bunu belirtme nedeniniz nedir? Bunu davada belirtmeniz gerekiyor, diye düşünüyorum.

Alıntı:
Yazan Defensour
Mahkemeden vekilin delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etmesine karar verilmesini istedik mahkeme henüz bu konuda bir ara karar oluşturmadı.

Mahkeme bu yönde bir karar vermez. Aslı sunulmuşsa sahtelik incelemesi yapar, fotokopisi sunulmuşsa aslını isteyebilir ya da fotokopiden imzanın sahte olup olmadığını inceletir.

Alıntı:
Yazan Defensour
Avukatların delil olarak sundukları belgeleri tasdik etme zorunluluğu olup olmadığı konusunda elinde Yargıtay kararı

Avukatı yargı makamının kendisi olarak görmemek lazım. Delilin geçerliliğine veya hükümde ne derece etkili olacağına mahkeme karar verir. Avukat, lüzum görürse kaldırım taşını bile delil olarak dosyaya sunabilir.
Old 21-01-2013, 21:26   #7
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Defensour
... Mahkemeden vekilin delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etmesine karar verilmesini istedik mahkeme henüz bu konuda bir ara karar oluşturmadı.

Mahkemenin bu konuda bir karar oluşturmamış olması gayet doğal.

Zira böyle bir talepte bulunmaya hakkınız yok. Daha dogrusu talepte bulunursunuz da mahkemenin taraf vekili avukattan bunu yapmasını isteme yetkisi yoktur.

Hangi belgenin sunulacağını ya da sunulmayacagini, tasdik edilip edilmeyeceğini avukatin kendisi takdir eder.

Hukuka aykırı eylem varsa, daha dogrusu suc isnadı varsa bunu savcılık soruşturur, davayı goren yargıç degil.

Yargılamada yargıcın statüsü nedir avukatın statüsü nedir bu ayrımlara dikkat edelim lütfen.
Old 22-01-2013, 14:56   #8
Av.Tuğba Elmas

 
Varsayılan

Her ne kadar diğer meslektaşlarım soru kapsamında cevap vermişlerse de; soru açısından kendi görüşümü de belirtmek isterim. Avukat "aslı gibidir onayı" ile tasdik edeceği belgenin aslını bizzat görmek zorundadır. Soru bakımından avukatın belgenin ya da sözleşmenin aslını görüp görmediğini bizzat kendisi bildiğinden, tasdik işlemini yapması da bizzat kendi takdirindedir. Mahkeme tarafından belgenin ya da sözleşmenin tasdik edilmesi avukattan istenemez, ancak belgenin aslının dosyaya sunulmasına karar verilebilir. Saygılarımla...
Old 22-01-2013, 15:27   #9
detay82

 
Varsayılan

Alıntı:
İyi günler sevgili meslektaşlarım, açmış olduğum müdahalenin meni ve ecrimisil davasında davalı vekili müvekkilinin taşınmazda kiracı sıfatı ile oturduğunu iddia ederek müvekkilimin imzası taklit edilerek düzenlenmiş bir kira sözleşmesini delil olarak dosyaya sundu. Meslektaşımıza kira sözleşmesinin sahte olduğu imzanın müvekkilimize ait olmadığını belirttik ancak kendisine yakışmayan bir tavırla açıkçası bu durumu umursamadı. Mahkemeden vekilin delil olarak sunduğu belgeyi tasdik etmesine karar verilmesini istedik mahkeme henüz bu konuda bir ara karar oluşturmadı. Avukatların delil olarak sundukları belgeleri tasdik etme zorunluluğu olup olmadığı konusunda elinde Yargıtay kararı olan varsa ve paylaşırsa sevinirim. İyi çalışmalar,

Sorudan anlaşıldığı kadarıyla, davalı vekili olan bir meslektaşımız elindeki, kira kontratı fotokopisini aslı gibidir yapmadan mahkemeye sunmuş ve soru soran meslektaşımız da "bu fotokopinin davalı vekili tarafından onaylanmasına karar verilmesini" talep ediyor.

Ancak bunun yerine, sevgili meslektaşımızı yargılamaya karıştırmadan, direkt olarak HMK md. 216 uyarınca, "davalı yanın sözleşme aslını dosyaya sunmasını" istemek daha iyi ve etkili olurdu gibime geliyor.

Saygılarımla.
Old 06-11-2013, 08:00   #10
haarif

 
Varsayılan Aslı mevcut olmayan belge.

Peki bir avukat aslı mevcut olmayan bir belgeyi sırf mahkemeyi etkilmeke için 56. madde muvacehesinde aslı gibidir yapmadan dosyaya delil olarak sunmuşsa bu belgenin aslı da tarafımızdan talep edilmesine rağmen ibraz edilememişse bunun bir cezai ya da disiplinel yaptırımı yok mudur? Yani avukat, aslının mevcut olmadığını pekala bildiği bir belgeyi dosyaya sunarsa bu delil oluşturmaya çalışma gayreti suç teşkil etmez mi?
Old 04-05-2015, 17:33   #11
av.bal

 
Varsayılan

Herkese merhaba,
Elinde HMK 216 kapsamında Yargıtay kararı olan meslektaşımız varsa burada paylaşabilir mi?
Old 06-05-2015, 10:50   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.bal
Herkese merhaba,
Elinde HMK 216 kapsamında Yargıtay kararı olan meslektaşımız varsa burada paylaşabilir mi?
HMK m.216 gerekçesinde de belirtildiği üzere ilgili maddede, HUMK m.321-322 tek maddede birleştirilerek düzenlenmiştir: http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=10245

İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=16226
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Olay yeri inceleme dışında sanığın sunduğu delil Meral83 Meslektaşların Soruları 3 24-11-2012 08:17
Avukatın tasdik yetkisi avmsgunel Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 2 05-05-2011 14:55
iş hukuku- işverenin sunduğu aleyhine delil av. themis=) Meslektaşların Soruları 1 17-03-2011 16:57
Adli Tıp imzayı mı, yoksa bütün olarak belgeyi mi değerlendirir? kum Hukuk Soruları 6 18-11-2009 11:12
Avukatın Tasdik Ettiği Her Türlü Belge Noter Tasdikine Gerek Duyulmaksızın Geçerlidir Av.Mehmet Saim Dikici Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 2 01-12-2006 09:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04579401 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.