Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi

Yanıt
Old 21-02-2012, 12:14   #1
huulya

 
Varsayılan Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi

Isparta' da bir tüketici; konut kredilerinden alınan dosya masrafının iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurmuş ve sonrasındaki dava aşamalarında, Yargıtay tüketici lehine Mahkeme kararını onamış ve dosya masrafının bankadan alınıp tüketiciye iadesine karar vermiştir. Bu emsal karar, Yargıtay 13.HD tarafından verilmiş fakat dosya numarası konusunda bilgim yok. Bana bu karar lazım emsal oluşturması açısından,bilgisi olan ve yardımcı olacak olanlara teşekkürler.
Old 21-02-2012, 12:38   #2
kezzy

 
Varsayılan

Konuyla ilgili tüm kararlar :
Alıntı:


ISPARTA İLİ
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞIDOSYA NO : 2009-154912
KARAR TARİHİ VE NO :26/01/2010-22
RAPORTÖR : İlknur KÖSE


HAKEM HEYETİ KARARI


TÜKETİCİ : Ceylan ERTOY
Bahçelievler Mh. 142 Cd. Sevilay Yapı Kooperatifi A Blok D: 3 ISPARTA

SATICI : ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Isparta Şubesi
Özel İşlem Merkezi

ŞİKAYET TARİHİ : 10/12/2009

UYUŞMAZLIK BEDELİ : 2.580,62 TL

ŞİKAYET KONUSU :
Tüketici, Ziraat Bankasından 2008 yılının Nisan ayında konut kredisi çektiğini, kendisinden komisyon ve dosya masrafı altında 1.710,00 TL para kesildiğini, daha sonra krediyi kapatmak için gittiğinde ise %2 ye karşılık 870,00 TL ceza olarak kapatma parası alındığını, alınan paraların yasal olmadığını ifade ederek dosya masrafı, komisyon ve kapatma parası adı altında toplam 2.580,62 TL’nin iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.

SAVUNMANIN ÖZETİ :
Şikayet konusu ile ilgili bankadan 17/12/2009 tarih ve 3572 sayılı yazımızla savunma istenmiş olup, gelen cevap yazısında sözleşmenin 10 uncu maddesine göre erken ödenen meblağın %2 si tutarında masraf alınacağı bildirilmiştir. Aynı sözleşmenin 6 ncı maddesinde de “müşteri ve kefillerin bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için bankaca belirlenecek her türlü ücret ve masraf ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.” ibaresi mevcuttur.

Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bulunan her şartın tüketiciler açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığı hususu önem arz etmektedir. Dosya üzerinden yapılan incelemede;

Tüketici ile banka arasında imzalanan Sabit Faizli Konut Finansmanı sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde erken ödenen meblağın %2 si tutarında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyecekleri belirtilmektedir.

4077 sayılı Kanuna 10/B maddesini ekleyen 5582 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine göre Konut Finansmanı Kredilerinde erken ödemede gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra en fazla %2 erken ödeme bedeli alınmasına müsaade ettiğinden bankanın erken ödeme bedeli olarak 870,62 TL almasında yasaya aykırı bir durum görülmediğinden tüketicinin talebinin reddi gerekmiştir.

Dosya ve komisyon masrafına gelince;

Tüketici ile yapılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde matbu olarak yazılmış tüketicinin “bankaca belirlenecek ücret ve masrafı ödeyeceği” ibaresi mevcuttur. Ancak aynı maddede (…) katkı payı/peşin komisyon alınması ile ilgili boş bırakılan (tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken) bölüm doldurulmamış dolayısıyla tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilmiş, bankada bu durumu tüketici aleyhine kullanmıştır.

4077 sayılı Tüketici Yasasının 6 ncı maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre;

-Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. (…)
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir. Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir. Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır. Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir. Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM :
Yukarıda izah edilen inceleme ve gerekçeyle;

- Tüketicinin %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedel iadesi talebinin reddine,
- Tüketiciden komisyon ve dosya masrafı adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin sağlayıcı tarafından tüketiciye iade edilmesine,
- Bu talebin karşılanmamsı durumunda 4077 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince İcra İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,

Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 26/01/2010


Başkan Üye Üye Üye ÜyeAlıntı:


ISPARTA
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)


GEREKÇELİ KARARESAS NO : 2010/48

KARAR NO : 2010/118

DAVACI : T.C.ZİRAAT BANKASI-Ziraat Bankası A.Ş. Özel İşlem Merkezi
Merkez/İSTANBUL

VEKİLİ :Av. SELCAN DENİZ UZUNBACAK–Kutlubey Mah. Cengiz Topel Cad. 1005 Sok. Akdağ Apt. Kat 3 D Isparta 32100 Merkez/ISPARTA

DAVALI :CEYLAN ERTOY–Modernevler Mah. 142. Cad. Sevilay Yapı Koop. A Blok D.3 Merkez/ISPARTA

DAVA :Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ : 23/02/2010

KARAR TARİHİ : 10/06/2010

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasını yapılan açık yargılamasının sonunda,

A- TALEP : Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22.04.2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak % 30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarını bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekspertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı kararı ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.

B-CEVAP : Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C-KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.

D-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.

Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli olarak % 1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık sözkonusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 26/01/2010 tarihli 2009/15412-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 26/01/2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine, 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.

Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredi sözleşmesinin 2 nci maddesince müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup, dosya masrafı adı alında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.


E- HÜKÜM : Yukarda açıklandığı üzere:

1- Davanın REDDİNE,
2- Harç alınmasına yer olmadığına,
3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 10/06/20/10


Katip 5254 Hakim 2216

Alıntı:


T.C.
YARGITAY


13.Hukuk DairesiESAS NO : 2010/11726

KARAR NO :2011/1870YARGITAY İLAMI


MAHKEMESİ : Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)


TARİHİ : 10/06/2010

NUMARASI : 2010/48-2010/118

DAVACI : T.C.Ziraat Bankası vekili Av.Selcan Deniz UZUNBACAK

DAVALI : Ceylan ERTOY

Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR


Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.Başkan V. Üye Üye Üye Üye


.
Old 23-02-2012, 13:12   #3
Marmara05

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,
Verilen emsal karardaki tüketici hakem heyeti kararı sadece delil niteliğinde sayılmaz mı? zira zorunlu parasal sınır bilindiği gibi 1.161 TL. Yargıtay 13. hd.nin böyle bir kararın tüketici mah.de iptalini istemekte hukuki yarar bulunmayacağına ilişkin kararları var.Biraz kafam karıştı. Değerli görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.
Old 08-06-2012, 11:14   #4
condictio_certi

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlar;

Yargıtay kararı gördüğüm kadarıyla sadece konut kredileri için geçerli. Ancak tüketici kredisi için de böyle bir yola başvurulup başvurulamayacağına ilişkin bir Yargıtay kararı bulamadım. Var ise ve elinde olanların paylaşmalarını rica ederim.

Bunun dışında talep noktasında tam olarak ne kadarlık bir tutarın iade edileceğini dilekçemizde yazmamız gerekir mi? Yoksa haksız kesilen tüm tutarlar şeklinde belirtmemiz yeterli mi?

Tüketici kredisi konusunda bu konuya ilişkin Yargıtay kararı olanların paylaşmalarını çok rica edeceğim.

Şimdiden teşekkürler..
Old 08-06-2012, 11:44   #5
egemen48

 
Varsayılan

konut kredisi yahut tüketici kredisi olması arasında arada fark yoktur.İki durumda da bankalar,genelde eksper ücreti kısmını boş bırakmakta,sonradan kendileri doldurmaktadır;bu durumda tek taraflı sözleşme ortaya çıkmaktadır.Ayrıca eksper ve dosya masrafları için dosyanın bilirkişiye gönderilmesi gerekmekte ve rapora göre,bankanın asıl hak ettiği miktar ırtaya çıkmaktadır.Bankaların sözleşme fotokopilerini borçlulara vermemesi ve asıl önemli yerleri 12 punto büyüklüğünde koyu renklerle göstermemesi de haksız şart niteliğindedir.
Old 21-12-2012, 15:14   #6
AVHUKUK

 
Varsayılan

Konut kredisi erken ödeme komisyonunun bankadan iadesine ilişkin Konya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin emsal kararını arıyorum.Yardımcı olacak meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler
Old 21-08-2014, 09:11   #7
Gariban_Lawyer

 
Varsayılan

Bu konuda yazdığım bir dilekçeyi paylaşmak istiyorum.Belki yardımcı olur.

T.C.
.... KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Şikâyet Eden : .....
ADRES :.....

Vekili : .....
Adresi : ......

Şikâyet Edilen : ....BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi : ......
Şikâyetin Parasal Değeri : .... TL
Şikâyetin Tarihi :
Şikâyetin Konusu : Müvekkilimin kullanmış olduğu kredi için dosya ücreti, sigorta bedeli, komisyon gibi adlarla alınan bedellerin iadesi talebimizdir. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
Açıklamalar :

1- Müvekkil, ....Bank .... Şubesi’nden ..... tarihinde ..... Türk Lirası nakit ödemeli kredi almıştır.

2- Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalanmış ancak bu sözleşmenin bir örneği müvekkile verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı da verilmemiş ve müzakere edilmemiştir (4077/6. Madde). Bu kredi için müvekkilden .... TL ..... adı altında dosya masrafı tahsil edilmiştir.

3- Sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.
Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.
Yargıtay’ın 5.3.2013 tarih ve 2013/4374 E., 2013/5267 K. Karar sayılı bu kararında;
‘’ Bankanın sözleşmedeki hükme dayanarak haklı ve makul olmayan, ayrıca belgelendirilmeyen dava konusu giderleri talep etme hakkı bulunmadığı, talep edilen bu giderlerin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalı taraftan talep edilebileceği, soyut olarak istihbarat gideri adı altında ücret alınmasının mümkün bulunmadığı bankanın bu tür işlemleri Merkez Bankasının nezdinde tutulan negatif kayıt sistemi ve Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. nezdinde tutulan kayıtlardan bu durumun tespit edilmesinin mümkün olduğu, bu nedenle davacı tarafın istihbarat ücreti adı altında haksız alınan bedel için icra takibi yapmakta haklı olduğu alacak miktarının likit olduğu anlaşıldığından davanın kabulüne, davalı itirazının iptaline, icra takibinin devamına, asıl alacak üzerinden hesaplanan %40 icra inkar tazminatının (icra takibi 05.07.2012 tarihinden önce başlatıldığından) davalıdan tahsiline karar vermek gerekir.’’ denilmektedir.
4- Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5- Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme
planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla müvekkilden haksız ve hukuksuz olarak kredi kullandırım ücreti (dosya masrafı) adı altında alınan 190,48 Türk Lirası’nın müvekkile iade edilmesi gerekir.

6- Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7- İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma hakkımız saklıdır.
İstem Sonucu : Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan .... TL kredi-dosya masrafı ücretinin ..... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,
b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline,
c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ......(TARİH)


Şikâyet Eden
.....Vekili
Av. ......
Old 21-08-2014, 12:14   #8
avukat73

 
Varsayılan

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2014/13315 E.- 2014/13503 K. sayılı kararı incelerseniz artık ticari kredi masraflarının da geri alınabileceği şeklindedir. Umarım tüm meslektaşlarımıza yardımcı olur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bitmemiş konut Projesinde kredi taksitlerinin iadesi sinequanon Hukuk Haberleri 1 04-03-2013 22:32
sabit faizli konut kredilerinde bakalarca alınan %2 lik erken kapama cezası ile ilgili kararlar tureman Meslektaşların Soruları 0 10-02-2012 15:33
Konut Kredilerinde Erken Ödeme Sonucu Faiz Ve Komisyon Indirimi erdal düzgün Meslektaşların Soruları 1 13-04-2009 23:21
Konut Kredİsİ- Dosya Parasi av.murat kılıç Meslektaşların Soruları 0 01-07-2008 21:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06214690 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.