Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mevduata Uygulanan En Yüksek Akdi Faiz Oranları

Yanıt
Old 09-09-2011, 21:11   #1
sibel19

 
Varsayılan Mevduata Uygulanan En Yüksek Akdi Faiz Oranları

Merhaba,

Fazla mesai ücretleri icra takibi yoluyla istenecektir.
Faiz olarak mevduata uygulanan en yüksek akdi faiz oranını, günümüze yakın tarihlerde, bankalardan istemiş meslektaşlarım var ise paylaşımlarınızı rica ederim.

Teşekkür ederim.
Old 09-09-2011, 22:03   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/AzamiMFO.html

Teşekürler...


Sayın meslektaşım,

En yüksek mevduat faiz oranları merkez bankasının bildirdiklerine göre hesap edilmemektedir. Zira merkez bankası tahmini verileri vermektedir. Yargıtay'ın son uygulaması, tarafların bildirdikleri bankalardan istenilerek, " fiili uygulanan " mevduat faizi oranlarının nazara alınması gereğidir

Buna göre soru cevabı şudur:

Farklı bankalar tarafından farklı oranlar uygulanabileceğinden, net olarak en yüksek mevduat faiz oranını bilmeniz nerede ise mümkün değildir. Siz hesaplamanızı yaparken, bulabildiğiniz en yüksek oranda mevduata faiz veren bankanın uyguladığını baz alarak hesaplama yapıp, itiraz halinde o bankadan kayıtların getirtilmesini istemektir.

Konu ile ilgili HGK kararı eklidir. Kolay gelsin.


T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2006/12-594
K. 2006/534
T. 20.9.2006

• EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN BELİRLENMESİ ( Takibe Konu İlam Gereğince Hükmedilen Alacağa Uygulanacak Yasal En Yüksek Mevduat Faizinin Belirlenmesi Gereği )

• ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ ( Mahkeme Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Bankalarca Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranını Sormalı ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermesi Gereği )

• İLAMLI TAKİP ( Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Bankalarca Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranını Sormalı ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermesi Gereği )

4857/m.34

ÖZET : Takip dayanağı ilamın hüküm fıkrasında, "4857 sayılı Yasanın 34. maddesi doğrultusunda yasal en yüksek mevduat faizi" ibaresi yer aldığı için, takibe konu ilam gereğince hükmedilen alacağa uygulanacak yasal en yüksek mevduat faizinin belirlenmesi gerekmektedir. Ülkenin ekonomik gerekleri ve faize ilişkin tüm yasal düzenlemeler gözönüne alındığında; hükmedilen alacağa uygulanacak faizin belirlenmesinde kural olarak hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan yasal en yüksek mevduat faiz oranının taraflarca belirlenerek bildirilen bankalardan sorulması yöntemi kabul edilmektedir.

Bu kurala göre; mahkeme, tarafların bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranını sormalı ve oluşacak sonuca göre bir karar vermelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki "icra emrinin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ( Kartal Üçüncü İcra Mahkemesi )'nce "istemin kısmen kabulüne" dair verilen 09.06.2005 gün ve 2005/91-327 sayılı kararın incelenmesi borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesinin 25.10.2005 gün ve 2005/16553-20781 sayılı ilamı ile;

( ...Takibe dayanak ilamda, hükmedilen izin ücreti alacağına dava tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiziyle birlikte tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, T.C. Merkez Bankası'nın bildirimine göre hesaplama yapan bilirkişi raporu esas alınarak itirazın kısmen kabul edildiği görülmektedir. Dosyada bulunan merkez bankası cevabı kamu bankalarının uyguladığı en yüksek mevduat faizi oranları olmayıp, bankalarca uygulanan azami faiz oranlarıdır.

Takibe konu ilam gereğince hükmedilen izin ücretine uygulanacak en yüksek mevduat faizi kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi olup, mahkemece birer yıllık devreler halinde ve devre tarihlerinin başlangıcında, 1 yıllık vadeli mevduata kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranının adı geçen bankalardan sorulup tespitinden sonra, hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının yeniden bilirkişiden rapor alınarak hesaplattırılması gerekirken kamu bankalarının fiili uygulamalarını göstermeyen merkez bankası yazısındaki azami faiz oranlarını belirtilen genel nitelikteki beyanları içeren cevaba göre oluşturulan bilirkişi raporuna göre sonuca gidilmesi isabetsizdir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İstek, icra emrinin iptaline ilişkindir.

İlama dayalı takip sözkonusu olup; borçlu tarafından icra emrine "faiz yönünden" itiraz edilerek, iptali istenmiştir.

Takip dayanağı ilamda "Davanın kısmen kabulü ile; 10.764.164.594.- TL izin ücreti alacağının 10.11.2003 dava tarihinden itibaren 4857 sayılı Yasa'nın 34. maddesi doğrultusunda yasal en yüksek mevduat faizi ... ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya dair isteklerin reddine" karar verilmiştir.

Mahkemece, Merkez Bankasıyla yapılan yazışmayı esas alan bilirkişi raporuna dayanılarak kısmen kabule karar verilmiştir.

Özel Daire; borçlu vekilinin temyiz istemini kabulle, bu hesap tarzını yerinde görmeyerek kamu bankalarınca uygulanan faiz değerlerinin esas alınması gereğine işaretle, hükmü bozmuştur.

Mahkeme, bu bozma kararından sonra Özel Dairenin görüş değiştirdiğini ifadeyle ve ilk kararında yer alan gerekçelerle direnme kararı vermiştir.

Hükmü temyize şikayetçi borçlu vekili getirmektedir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; takip dayanağı ilamda yer alan "4857 sayılı Yasanın 34. maddesi doğrultusunda yasal en yüksek mevduat faizi" ibaresinin infazında "kamu bankalarınca uygulanan yasal en yüksek mevduat faizinin mi", yoksa "fiilen bankalarca uygulanan ve taraflarca belirlenecek bankalardan sorularak tespit edilecek olan yasal en yüksek mevduat faizinin mi" uygulanması gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Takip dayanağı ilamın hüküm fıkrasında aynen; "...4857 sayılı Yasanın 34. maddesi doğrultusunda yasal en yüksek mevduat faizi" ibaresi yer almaktadır.

Öncelikle; bu ibare karşısında, takibe konu ilam gereğince hükmedilen alacağa uygulanacak yasal en yüksek mevduat faizinin belirlenmesindeki kuralın ne olacağı üzerinde durulmalıdır.

Ülkenin ekonomik gerekleri ve faize ilişkin tüm yasal düzenlemeler gözönüne alındığında; hükmedilen alacağa uygulanacak faizin belirlenmesinde kural olarak "hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan yasal en yüksek mevduat faiz oranının taraflarca belirlenerek bildirilen bankalardan sorulması" yöntemi kabul edilmektedir.

Bu kurala göre; Mahkeme, tarafların bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarınca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranını sormalı ve oluşacak sonuca göre bir karar vermelidir.

Bu kural karşısında Özel Dairenin "bir yıllık vadeli mevduata kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranının adı geçen bankalardan tespiti" ne işaret eden bozma gerekçesi yerinde görülmemiştir.

Nitekim, Özel Daire de dosyaya yansıyan emsal kararlarında açıkça belirtildiği üzere görüş değişikliğine giderek, önceki uygulamasından dönmüş; yukarıda da açıklanan "tarafların bildirdikleri bankalardan hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması" yöntemini benimsemiştir. Hukuk Genel Kurulunca da bu yöntem oybirliği ile usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

Ne var ki, mahkemenin direnme kararı benimsenen bu yönteme uygun olarak yapılmış bir araştırmaya değil; Merkez Bankasının genel nitelikteki bilgileri içeren, bankaların fiili uygulamalarını göstermeyip, uygulanması muhtemel azami faiz oranlarını ortaya koyan cevabi yazısına ve buna göre düzenlenen bilirkişi raporuna dayanmaktadır.

Özel Daire bozma kararı da, direnme kararı da, açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırıdır.

Şu durumda, Mahkemece yapılacak iş; tarafların bildirdikleri bankalardan "hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarınca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının" sorulması ve "hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının yeniden bilirkişiden rapor alınarak hesaplattırılması" suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar vermek olmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; direnme kararının bu değişik gerekçeyle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Şikayetçi/borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nın 429. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 20.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 09-09-2011, 23:26   #4
sibel19

 
Varsayılan Elinde banka verileri olan meslektaşlarımdan ricamdır.

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

İbrahim Bey,
Ben de sizin gibi düşünüyorum; ancak bu konuda uygulama yapan meslektaşlarımın halihazırda bu oranlar hakkındaki verileri paylaşmaları için açılmış bir konudur.

Umarım bu konuda yakın zamanda çalışma yapmış bir meslektaşım da soruma cevap verecektir.

Teşekkür ederim.
Old 11-09-2011, 14:22   #5
wellan

 
Varsayılan

Bu konu ile ilgili bir hususunda cevaplanması önem arzetmektedir.Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranını bulmak için TC nezdinde varlığını sürdüren bütün bankalara tek tek mi sorulması gerekecektir.Örneğin mevduata uygulanan en yüksek faiz oranını veren X bankasının olduğu bilinmesi karşılık;bunun dışında başka bir bankanın X bankasından daha yüksek bir faiz belirlemesi karşısında bulunabilecek çözüm önerisi nedir?
Old 12-09-2011, 13:10   #6
kapbana

 
Varsayılan

Sn. Wellan,

Maalesef bu konuda henüz bir çözüm bulunmamakta, en azından bulunduğum il yargı çevresinde uygulama muhakkak takipten sonra borçlunun yapacağı "İlama aykırı icra emri düzenlenmesi şeklindeki memurluk işleminin iptali" neticesinde alınacak bilirkişi raporuna bağlanmakta...


Ama yapılacak hesaplamaya rağmen kararda takip edilen tutarla sınırlı kalınacağından takip açılmadan evvel olabildiğince yüksek olan faiz oranlarının tespitinde yine de fayda vardır.
Old 13-09-2011, 21:05   #7
wellan

 
Varsayılan

Merkez bankasından bu hususa ilişkin kayıtlar tutulsa yada bir veritabanı kurulsa(ortak paylaşım olarak-UYAP uyumlu) bu sorunun da ortadan kalkacağı kanaatindeyim.
Old 01-12-2012, 16:43   #8
olgu

 
Varsayılan

Konuyu canlandırayım

An itibariyle fiilen uygulanan en yüksek faiz oranını kaçtır?

İlgilendiğim son şikayet yargılamasında bilirkişi yıllık %10,25 oran almış TEB'ndan.

Bu konuyu güncel tutarsak, oran ve bankaları yazarsak birçok meslektaşımızın yararlanacağını düşünüyorum.
Old 12-12-2012, 17:34   #9
avukat 77

 
Varsayılan mevduata uygulanacak en yüksek faizi uygulama

İş mahkemesi kararını takibe koymadan önce bu faiz oranlarını öğrenebileceğimiz bir yer var mı?İcra emrinin iptali karşı tarafça talep edildiğinde mahkemece rapor doğrultusunda talepten daha az bir rakam kabul edilirse bir de karşı vekalet ücreti vs.ödenmek zorunda kalınacak ve yeniden icra emri düzenlenip gönderilecek.Bu konuda deneyimli arkadaşlar takibi yaparken faiz oranlarını nasıl uyguladıklarını söylerse çok makbule geçecektir.Teşekkürler.
Old 12-12-2012, 17:57   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukat 77
İş mahkemesi kararını takibe koymadan önce bu faiz oranlarını öğrenebileceğimiz bir yer var mı?İcra emrinin iptali karşı tarafça talep edildiğinde mahkemece rapor doğrultusunda talepten daha az bir rakam kabul edilirse bir de karşı vekalet ücreti vs.ödenmek zorunda kalınacak ve yeniden icra emri düzenlenip gönderilecek.Bu konuda deneyimli arkadaşlar takibi yaparken faiz oranlarını nasıl uyguladıklarını söylerse çok makbule geçecektir.Teşekkürler.

En doğru link aşağıdaki linktir. Ancak TCMB bildirmediği için 2012 yılı eksiktir.

http://www.barobirlik.org.tr/dosyala..._TLMevduat.pdf
Old 12-12-2012, 20:21   #11
avukat 77

 
Varsayılan

Cevap için çok teşekkür ederim Suat bey.Ancak yukarıda İbrahim beyin eklediği yargıtay hukuk genel kurulu kararında özel dairenin hesap yapılırken kamu bankalarınca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiği şeklindeki kararında isabet olmadığı zaten özel dairenin de sonradan görüş değiştirdiği belirtilerek tarafların anlaştığı bankalardan oran sorulması ve rapor hazırlanması gerektiği belirtilmiş.Bu karar icra emrinin iptali davasında sunulduğunda kamu bankalarının mevduata uyguladığı en yüksek faizi uyguladığımız halde taraflarca banka belirlenmesi ve rapor alınması söz konusu olursa diye düşünmüş ve bu nedenle uygulamayı sormuştum.
Ama başka seçenek yoksa mecburen bu oranları uygulamak gerekecek.Tabi bu arada 2012 yılı oranlarını da temin etmek lazım.
Old 13-12-2012, 12:37   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukat 77
Cevap için çok teşekkür ederim Suat bey.Ancak yukarıda İbrahim beyin eklediği yargıtay hukuk genel kurulu kararında özel dairenin hesap yapılırken kamu bankalarınca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiği şeklindeki kararında isabet olmadığı zaten özel dairenin de sonradan görüş değiştirdiği belirtilerek tarafların anlaştığı bankalardan oran sorulması ve rapor hazırlanması gerektiği belirtilmiş.Bu karar icra emrinin iptali davasında sunulduğunda kamu bankalarının mevduata uyguladığı en yüksek faizi uyguladığımız halde taraflarca banka belirlenmesi ve rapor alınması söz konusu olursa diye düşünmüş ve bu nedenle uygulamayı sormuştum.
Ama başka seçenek yoksa mecburen bu oranları uygulamak gerekecek.Tabi bu arada 2012 yılı oranlarını da temin etmek lazım.

Uygulama daha önce HGK kararındaki gibiydi. Ancak yaşanan kargaşadan dolayı TBB, TCMB'ye yazı yazarak fiili faizlerin kendi sitelerinde yayınlanmasını istedi.TCMB de, öneriye sıcak baktı ve sitesinde fiilen uygulanan mebduat faizlerini yayınlamaya başladı. Yargıtay kararları eski tarihlidir. O nedenle artık bir hükmü yoktur.Verdiğim linkteki faiz oranları yeterli olmalıdır.
Old 13-12-2012, 15:03   #13
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan Yargıtay HGK Eleştirisi:

Yargıtay'ın bu kararı ve devam edegelen "fiilen uygulanan faiz" uygulaması, iş hukukunun ruhuna ve madde metninin "en yüksek mevduat faizi" şeklindeki düzenleme amacına kesinlikle uymamaktadır.
Kanun metninde "en yüksek mevduat faizi" denilmesindeki amaç; işverenlerin işçi ücretlerini ödemeyip bu parayı kendilerine kaynak/kredi olarak kullanmalarının önüne geçmektir. Yani işçinin hakkını ödememenin maliyeti bankadan kredi almaktan yüksek olmalıdır ki, işveren işçiye para ödemek yerine bu parayla mal almak, borç ödemek gibi bir şeyi aklına getirmesin.
Bugün yasal faiz %9 , bankaların fiilen uyguladıkları en yüksek mevduat faizi %10, fakat işverenin senetli/çekli borcu varsa uygulanan avans faiz oranı % 17.75
Siz işveren olsanız hangi borcunuzu ödersiniz. Peki kredi lazım olsa bankadan yıllık %25 bileşik faizli kredi mi kullanırsınız yoksa muhasebeye telefon edip bu ay işçilerin maaşını eksik verin mi dersiniz? Nasıl olsa faiz %10.
Peki işyerinizde Toplu iş sözleşmeli işçi varsa... Toplu sözleşmeli işçilerin ücretlerine uygulanan faiz işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranıdır. O zaman toplu sözleşmeli işçilerin aylıklarını ödeyin diğerleri kalsın, paramız olunca öderiz.
Yargıtay hem iş yükünün çokluğundan söz ediyor, hem de hukuk ve iş icat ediyor. Bu karar yüzünden iş mahkemelerinden verilen kararlar faiz nedeniyle icra mahkemelerinde sürünüyor. Hemen her dosya işverenler tarafından teminat konularak Yargıtay'a gönderiliyor. Çünkü Yargıtay'da en az üç yıl bekleyecek. Yıllık % 10'dan toplamda % 30 faiz. İşveren bu şartlarda asla kredi bulamaz. Elindeki nakiti niye kaçırsın. Al sana Yargıtay'a iş yükü. Oysa yasal faizi, avans/reeskont faizini TCMB'nin açıkladığı oranlara göre belirlemiyor muyuz? İşçi alacaklarına gelince Amerika'yı yeniden keşfetmek niye?
Old 23-04-2014, 11:43   #15
av.ismail

 
Varsayılan

http://www.barobirlik.org.tr/Detay23526.tbb

TBB tarafından yukarıdaki linkte yer alan duyuruda TCMB tarafından TBB'ye gönderilen yazı ekinde;

EK:1'de geçmişe dönük 2000 Aralık-2013 Aralık arasındaki süreçte kamu bankalarınca fiilen mevduata uygulanan en yüksek faiz oranlarının listesi;

EK:4'te ise 2011 Aralık-2013 Aralık arasındaki süreçte tüm bankalarca fiilen mevduata uygulanan en yüksek faiz oranlarının listesi yayınlanmıştır.

Daha önce TCMB sitesinde yayınlananlar muhtemel uygulanacak faiz oranları olduğundan kabul edilmemekteydi. Ancak benim duyurudan anladığım kadarıyla TCMB yaptığı araştırmayla tablodaki dönemlerde fiilen bankalar tarafından uygulanan faiz oranlarını listelemiştir.

Bu listelerdeki dönemlere göre en yüksek mevduat faiz oranlarını uygulayabileceğimizi ve faiz hesaplamalarına itiraz olsa da bu listeyi dayanak göstererek sorun yaşanmayabileceğini düşünüyorum..

Sizlerin de düşüncelerini öğrenmek isterim..

Saygılarımla..
Old 23-04-2014, 22:00   #16
Fatih Kabadayı

 
Varsayılan

En yüksek banka mevduat faizinin tespiti için haricen fiilen en yüksek banka mevduat faizi uygulayan bankayı tespit edip (bankaların internet sitesinde mevcut) bu oranlara hesap yapmanız daha sağlam olur. Herhangi bir şikayet davası halinde ise mahkemeye hesabınıza esas aldığınız bankayı bildirdiğinizde sorun olmayacaktır.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/6205
Karar : 2006/9212
Tarih : 27.04.2006

ÖZET : Somut olayda yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde mahkemece Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarında sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Ancak Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay sair daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre Mahkemece yapılması gereken iş "hakkın doğum gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.

(1475 sayılı İş K. m. 14) (2004 sayılı İİK. m. 366)

KARAR METNİ :
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı ilamda kıdem tazminatına fesih gününden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden tahsiline karar verildiği görülmüştür. İcra Mahkemesine, Merkez Bankasından gelen ve fiilen uygulanan değil uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranları bildirilmiştir. Yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde Mahkemece Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarında sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Ancak Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay sair Daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre Mahkemece yapılması gereken iş hakkın doğum gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının (tarafların bildirdikleri) bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken önceki içtihatlar doğrultusunda ve yazılı biçimde sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 27.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-04-2014, 07:36   #17
ticaretsicili

 
Varsayılan

2014 oranlarını gösteren resmi gazetenin tarih ve sayısını bilen var mı rica etsem.
Old 13-06-2014, 16:17   #18
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Aynı konunun döviz alacağına (3095 s. Kanun m.4/a) uygulanacak faiz kısmı ile sitede yapılmakta olan bir tartışmaya (http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=82846) verdiğim yanıtı buraya da aktarmak ve Yargıtay'ın görüşünü eleştirmek isterim:Yasa koyucunun amacı, döviz alacaklısına kavuşabileceği "en yüksek oranda" faiz hakkı tanımaktır.

Yargıtay'ın (kamu bankalarınca) "fiilen uygulanan" faiz oranına atıf yapması son derece dayanaksız bir düşüncedir.

Yargıtay'a şunu sormakla başlayabiliriz:

"Kamu bankalarınca 100-USD'a fiilen uygulanan faiz oranını mı esas alalım yoksa 100.000.000,00-USD'a fiilen uygulanan oranı mı?"

Sevgili Yargıtay, bu iki örnekteki faiz oranının aynı olacağını mı zannediyorsun?

Kamu bankaları işte tam da yukarıdaki örnek için şu skalayı hazırlarlar ve derler ki:

"Ey vatandaşlar ve mudiler. Ben dolara en az %1 en çok da %7 faiz veriyorum, ona göre... Haberiniz olsun"

Siz bu bankaya elinizde 100-USD ile gider ve "bir yıllık vadeli hesap açmak istiyorum" derseniz şube size %1 faiz ile hesap açar.

Siz aynı şubeye 100.000.000,00-USD ile giderseniz, kırmızı halı karşılamasının yanı sıra size %7 faiz verir...

O yüzden Yargıtay'ın "ilan edileni bırak, fiilen uygulanana bak" argümanı son derece hatalıdır.

Fiilen de kime göre fiilen, kaç paraya göre fiilen...

Aslonan, kamu bankalarınca ilan edilmiş ve TCMB'nca derlenip yayımlanan oranlardır.

Diye düşünüyorum ben...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranlarının tarafların bildirmesi gereği kapbana Meslektaşların Soruları 2 31-12-2010 14:41
Mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranları Av.Yasemin Işık Meslektaşların Soruları 4 23-12-2009 15:36
Kidem Tazmİnat için Mevduata Uygulanan En YÜksek faiz oranı nedir? AV.HÜSEYİN ÇUBUKÇU Meslektaşların Soruları 8 07-05-2007 10:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05965805 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.