Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yazılı kira sözleşmesinin olmaması - tahliye taahhüdü ve tahliyekontratı olmayan

Yanıt
Old 04-07-2011, 11:45   #1
AV.MEHMET ÖNDER

 
Varsayılan yazılı kira sözleşmesinin olmaması - tahliye taahhüdü ve tahliyekontratı olmayan

Müvekkilim 2008 yılından bu yana taşınmazını yazılı bir kira sözleşmesi olmadan kiraya vermiştir. Kiracı ile yaşanan problemlerden sonra kiracıdan yazılı tahliye tahhüdü almıştır. yazılı kira sözleşmesi olmadan tahliye taahhüdüne dayalı olarak takip başlatılabilirmi?
Old 04-07-2011, 12:19   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.MEHMET ÖNDER
Müvekkilim 2008 yılından bu yana taşınmazını yazılı bir kira sözleşmesi olmadan kiraya vermiştir. Kiracı ile yaşanan problemlerden sonra kiracıdan yazılı tahliye tahhüdü almıştır. yazılı kira sözleşmesi olmadan tahliye taahhüdüne dayalı olarak takip başlatılabilirmi?

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/1162
Karar: 2010/5005
Karar Tarihi: 27.04.2010
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ - TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ - TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRACI TARAFINDAN KİRALANANDA OTURULURKEN SERBEST İRADE İLE VERİLMİŞ OLMASI - KİRACININ KİM OLDUĞUNUN TESPİTİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Tahliye taahhüdü nedeniyle açılacak davalarda tahliye kararı verilebilmesi için tahliye taahhüdünün kiracı tarafından kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Davalı kiracılık ilişkisine itiraz ettiğine ve taşınmazda eşi M..nin kiracı olduğunu savunduğuna göre mahkemece öncelikle davalının bu yöndeki savunması üzerinde durularak taşınmazda kimin kiracı olduğunun saptanmasından sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu hüküm kurulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekir.
(6570 S. K. m. 7) (1086 S. K. m. 201)
Dava: Mahalli mahkemesinden verilmi
ş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali-tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Uyuşmazlık, tahliye taahhütnamesine dayanılarak yapılan icra takibine yönelik itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde, müvekkilinin dava konusu edilen taşınmazı satın almadan önce davalının mülkiyetin davacıya geçmesi halinde taşınmazda 30.06.2009 tarihine kadar kira ödemeden oturması şartı ile noterden 18.02.2009 tarihinde tahliye taahhütnamesi verdiğini, davacının da söz konusu taahhütnameye güvenerek aynı gün taşınmazı maliki olan Mücahit A.
’dan satın aldığını, taahhütnamede belirtilen tarihin geçmesine karşın davalının taşınmazı boşaltmaması nedeniyle hakkında icra takibi yapıldığını, davalının bu takibe haksız ve yersiz şekilde itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptalini ve davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı duruşmalara gelmemiş ve bir savunmada bulunmamıştır.
Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayan durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.
6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun
’un 7/a maddesi ve yerleşen içtihatlara göre tahliye taahhütnamesi sebebiyle açılan davalarda tahliye kararı verilebilmesi için taahhütnamenin sözleşmenin yapılmasından sonra, kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Bu özellikleri taşımayan taahhüde dayanarak tahliye kararı verilmesi mümkün değildir.
Olayımıza gelince; davacı dava konusu edilen taşınmazı önceki maliki Mücahit A.
’dan 18.02.2009 tarihinde satın almış, aynı tarihte de davalı Ankara 56. Noterliği’nden verdiği tahliye taahhüdü ile taşınmazın mülkiyetinin davacıya geçmesi halinde 30.06.2009 tarihinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tahliye ederek boş olarak mal sahibine teslim edeceğini, aidatları ve masrafları ödemekle birlikte kira ödemeden oturacağını, bu sürenin sonunda tahliyede gecikilen iki ay boyunca günlük 150 Dolar cezai nakdi ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Davacı bu taahhütnameye dayanarak taşınmazın taahhüt edilen tarihte boşaltılmadığını ileri sürerek davalı hakkında Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün 2009/9955 sayılı dosyası ile kiralananın tahliyesi için icra takibi yapmıştır.
Takibe itiraz eden davalı tahliye taahhütnamesinin yasaya uygun olmadığını, düzenlendiği tarihte henüz davacı malik olmadığından husumet yöneltemeyeceğini, eşi Mine Ç.
’in muvafakati olmadan tahliye taahhütnamesi vermesinin söz konusu olamayacağını, tahliye emrine itiraz ettiğini belirtmiştir. İtirazın iptali için açılan işbu davanın duruşmalarına katılmayan ve cevap vermeyen davalı HUMK’nun 201. maddesi hükmü gereği dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş sayılır.
Mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın kabulüne hükmedilmesi üzerine hükmü temyiz eden davalı temyiz dilekçesinde taraflar arasındaki kira ilişkisine karşı çıkarak temyiz dilekçesine taşınmazda eşi Mine Ç.
’in önceki malik Mücahit A. ile düzenlediği 19.02.2008 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesini ve kendisinin başka bir adreste oturduğuna dair ikametgah ilmühaberini eklemiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
’un 7/a maddesine göre tahliye taahhüdü nedeniyle açılacak davalarda tahliye kararı verilebilmesi için tahliye taahhüdünün kiracı tarafından kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Davalı kiracılık ilişkisine itiraz ettiğine ve taşınmazda eşi Mine Ç.’in kiracı olduğunu savunduğuna göre mahkemece öncelikle davalının bu yöndeki savunması üzerinde durularak taşınmazda kimin kiracı olduğunun saptanmasından sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK. nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.04.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 04-07-2011, 13:35   #3
av.elfida

 
Varsayılan

Elinizde yazılı kira sözleşmesi olmayıp sadece yazılı tahliye taahhüdü bulunduğundan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası açacaksınız.Dava açma süresi tahhüt edilen tarihten itibaren 1 aydır. Daha sonra aldığınız ilamla beraber ilamlı takip yolu ile taşınmazı tahliye edeceksiniz.
Old 04-07-2011, 15:55   #4
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.elfida
Elinizde yazılı kira sözleşmesi olmayıp sadece yazılı tahliye taahhüdü bulunduğundan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası açacaksınız.Dava açma süresi tahhüt edilen tarihten itibaren 1 aydır. Daha sonra aldığınız ilamla beraber ilamlı takip yolu ile taşınmazı tahliye edeceksiniz.

Size katılamamakla birlikte sevgili meslektaşım ; yukarıda eklediğim karada da belirtiği üzere öncelikle dava açmayıp tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi yapacaksınız...

Alıntı:
T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/1162
Karar: 2010/5005
Karar Tarihi: 27.04.2010


Alıntı:
Davacı bu taahhütnameye dayanarak taşınmazın taahhüt edilen tarihte boşaltılmadığını ileri sürerek davalı hakkında Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün 2009/9955 sayılı dosyası ile kiralananın tahliyesi için icra takibi yapmıştır.


Teşekkürler...


Old 04-07-2011, 18:35   #5
av.elfida

 
Varsayılan

İcra takibi yapamaz demedim ki sayın tiryakim.Benim de okuduğum yargıtay kararlarında dava açmak veya icra takibi yapmak seçimlik hak olarak yazıyor. Ancak kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesine iki sebeple gidilebilir. Bunlardan birincisi kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye diğeri ise kira süresinin sona ermesi nedeni ile ilamsız tahliyedir. Birincisinde kiralayanın elinde yazılı kira sözleşmesi olmasına gerek yok ancak borçlu itiraz ederse İİK m. 269b/1'e göre kiralayanın bu itirazı hükümden düşürmesi için kira sözleşmesinin yazılı ve noterlikçe düzenleme veya onaylama biçiminde yapılmış olması gerekir. Aksi halde, kiralayanın itirazı hükümden düşürmesi için icra mahkemesine değil, sulh hukuk mahkemesine başvurup kira bedelinin tahsili ve kiracının tahliyesi davası açmalıdır.Ha borçlu itiraz etmezse sıkıntı yok. itiraz ederse bu prosedür izlenir ki kiralayan yine sulh hukuk mahkemesine gitmek zorunda kalır.
Kira süresinin sona ermesi nedeni ile ilamsız tahliye yoluna başvurabilmek için ise yazılı kira sözleşmesinin yanında yazılı tahliye taahhüdünün de bulunması gerekir. Yazılı kira sözleşmesi olmadığından bu yola da başvuramaz.
Yani kısacası kiralayan dava açmak veya doğrudan icra takibi yapmak hakkını haizdir. Ben borçlu itiraz ederse karşılaşılabilecek ihtimale göre dava açmak daha mantıklı dedim.( Bunu bu şekilde açıkça izah etmesem bile bunu düşünerek cevap verdim) Ayrıca şu da başka bir soru ki kira bedelinin ödenmesi noktasında sıkıntı var mı?? Çünkü kiralayan kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile ilamsız tahliye yoluna gidebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tahliye taahhüdü ve kira sözleşmesinin yenilendiğini ıspat Av.Özlem Ay Bilgin Meslektaşların Soruları 10 21-08-2014 17:57
Yazılı olmayan kira sözleşmesinde yeni malikin kira alacağını ispatı - temerrüt ve ihtiyaç sebebiyle tahliye davası Av.Özlem Ay Bilgin Meslektaşların Soruları 14 08-04-2011 13:41
kiranın ödenmemesi ve yazılı kira sözleşmesinin olmaması yargucu Meslektaşların Soruları 6 04-02-2010 10:36
Yazılı kira sözleşmesi olmaması hali ve Yeni Malikin Tahliye Talebi nefise Meslektaşların Soruları 5 17-09-2008 12:53
tahliye taahhüdü yazılı kira sözleşmesi yerine geçer mi?? dsahutoglu Meslektaşların Soruları 2 31-07-2008 12:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04167509 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.