Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kur farkı faturası

Yanıt
Old 01-07-2011, 12:31   #1
limpid

 
Varsayılan kur farkı faturası

merhabalar,
taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığından yola çıkılarak,

mal alımı karşılığında düzenlenen faturada şu ibare mevcut

"vade 45 gündür
vadesinde ödenmeyen faturalar için aylık %3 vade farkı uygulanır. ödeme günündeki tcmb döviz satış kuru uygulanır. bu faturamız: ........ dolardır kur 1 $ = .... tl"

fatura tl olarak malın cins ve adedi düzenlenerek kesilmiştir. satıcı bu faturalara dayanarak hem vade farkı hemde kur farkı talep ediyor.

1- vade farkı yibk nun 2001/1 sayılı kararıyla çözümlenebiliyor.

2- kur farkıyla ilgili olarak faturada yukarıdaki ibarenin olması bu farkın istenmesini haklı kılar mı?

3- faturanın altında belirtilen kur üzerinden hesaplanan fatura tutarının alıcı tarafından ödenmesi ve satıcının hiçbir ihtirazi kayıt koymaksızın kabul etmesi ve bir süre geçtikten sonra kur farkı adı altında yeni bir fatura düzenleyip göndermesi satıcının kur farkını haketmesini gerektirir mi
Old 01-07-2011, 12:50   #2
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
merhabalar,
taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığından yola çıkılarak,

mal alımı karşılığında düzenlenen faturada şu ibare mevcut

"vade 45 gündür
vadesinde ödenmeyen faturalar için aylık %3 vade farkı uygulanır. ödeme günündeki tcmb döviz satış kuru uygulanır. bu faturamız: ........ dolardır kur 1 $ = .... tl"

fatura tl olarak malın cins ve adedi düzenlenerek kesilmiştir. satıcı bu faturalara dayanarak hem vade farkı hemde kur farkı talep ediyor.

1- vade farkı yibk nun 2001/1 sayılı kararıyla çözümlenebiliyor.

2- kur farkıyla ilgili olarak faturada yukarıdaki ibarenin olması bu farkın istenmesini haklı kılar mı?

3- faturanın altında belirtilen kur üzerinden hesaplanan fatura tutarının alıcı tarafından ödenmesi ve satıcının hiçbir ihtirazi kayıt koymaksızın kabul etmesi ve bir süre geçtikten sonra kur farkı adı altında yeni bir fatura düzenleyip göndermesi satıcının kur farkını haketmesini gerektirir mi


T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

Esas No:2003/12042
Karar No: 2004/9278
Tarih :27/09/2009

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında yabancı para üzerinden alım satım akdi yapıldığını ve gününde bedelin ödenmesi halinde satış tutarına kur farkı ile vade farkı uygulanmasının kararlaştırıldığını, davalının ödemelerini faturalarda belirtilen günde ödememesi nedeniyle kur farkı ve vade farkı alacaklarının doğduğunu, alacağın tahsili için yapılan icra takibine itiraz edildiğini iddia ederek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında, davacı ile aralarında kur farkı ve vade farkı ödeneceğine dair bir anlaşma bulunmadığını, bu nedenle takibin haksız olduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, taraflar arasında kur farkı ve vade farkı anlaşması bulunduğu, benimsenen bilirkişi raporuna göre davacının 13.413.030.144.-TL. kur farkı ve 6.146.328.374.-TL. vade farkı alacağı bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı taraf, icra takibi ve davaya konu ettiği 9 adet faturanın geç ödenmesi nedeniyle bu faturalara yönelik olarak kur farkı ile kur farkına ilişkin fatura içinde vade farkı talep etmiştir.

Takip ve dava konusu 9 adet faturaya ilişkin sipariş formlarında mal bedelinin malın teslim olunduğu tarihteki Garanti Bankası Döviz satış kuru üzerinden düzenleneceği öngörülmüş olup, geç ödeme halinde kur farkı isteneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Nitekim uyuşmazlık konusu faturalarda, sipariş teyit mektupları çerçevesinde malın teslim edildiği tarihteki anılan bankanın yabancı para kuru üzerinden "TL" ye dönüştürülerek düzenlenmiştir.

Bu durumda, davacının alacağını teslim tarihi itibariyle "TL" ye çevirdiği ve artık kur farkı talep edemeyeceği gözetilmeden kur farkı talebinin kabulü doğru görülmemiştir.

Diğer yandan davacı kur farkı talep edemeyeceğinden kur farkı faturasına da vade farkı talep edemez.
Old 01-07-2011, 12:57   #3
av.kadirpolat

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas No: 2005/2068
Karar No: 2005/2861

Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında imzalanan yat bağlama sözleşmesi gereğince davalıya ait Galaxy-1 isimli teknenin müvekkiline ait marinada bağlı kaldığını, bağlama ücreti ve tekne bakımı için verilen hizmet alacağının tahsili için başlatılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın icra takibine konu faturaların kur farkından kaynaklandığı, 27.6.2003 tarih ve 2001/1 Esas-2003/1 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği üzere fatura münderecatına itiraz edilmemesinin vade farkının benimsendiği anlamına gelmediği, taraflar arasındaki sözleşmede vade farkı ödeneceği hususunda bir hüküm bulunmadığından davacının bu konuda fatura kesmesi karşısında davalının faturaya dayalı takibe itiraz etmesinin haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine,%40 kötü niyet tazminatı tutarı 870.837.000 TLnin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine karar verilmiş,Dairemizce karar davacı yararına bozulmuştur.

Dava, İİK.nun 67 nci maddesi uyarınca açılmış bulunan itirazın iptali davası olup, yanlar arasındaki çekişmenin giderilmesi de davacının faturaların geç ödenmesi sebebiyle kur farkı isteyip istenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Bu itibarla, mahkemece çekişmenin mahiyetinde yanılgıya düşülerek, uyuşmazlığın vade farkı ile ilgili olduğunun kabulüyle vade farkı ile ilgili bulunan 27.06.2003 tarih, 2001/1 esas, 2003/1 karar sayılı içtihatı Birleştirme Kararı'na istinaden davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmadığından Dairemizin 2004/1456 esas, 2004/10665 karar ve 01.11.2004 tarihli ilamının (1) nolu bendinin ortadan kaldırılarak, yerel mahkeme kararının bu nedenle de davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Old 01-07-2011, 12:59   #4
hülya er

 
Varsayılan

Yargıtay kararlarına göre,kur farkı alacağının talep edilebilmesi için , bu konuda yazılı anlaşmanın olması, en azından taraflar arasında böyle bir uygulamanın öteden beri varlığı gerekli.Vade farkı için de, kur farkı talebi için de, bu yönde taraf anlaşması şarttır.
Bu durumda faturadaki ibare ve o faturanın itirazi kayıt olmadan alınmış olması, böyle bir anlaşmanın var olduğunu gösterip kur farkı istenmesini haklı kılıyor kanaatindeyim.
Old 01-07-2011, 13:07   #5
av.kadirpolat

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi


Esas No : 2005/400
Karar No: 2005/10260


YARGITAY İLAMI


Dava, kur farkından kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, taraflar arasında kur farkı ödeneceğine dair bir sözleşmenin ve bu konuda ticari teamülün bulunmadığı, kur farkı faturasının dayanağı 1.3.2001 ve 22.3.2001 tarihli satış faturalarının alt sağ köşesindeki ibarenin kur farkı talep edilebileceği anlamına gelmediği, kaldı ki aynen vade farkına olduğu gibi kur farkına ilişkin kayıt ve bilgilerin de faturalarda bulunması zorunlu olan bilgi niteliğinde olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşmenin 2. maddesinde satılan mal bedeli döviz üzerinden kararlaştırılmış ve 105 günlük vade olanağı tanınarak vade sonunda ödenecek bedel de döviz cinsinden gösterilmiştir. Faturanın TL olarak düzenlenmesi vergi usul kanununun bir gereği olup sözleşmenin bedele ilişkin bölümünün değiştirildiği anlamına gelmez. Kaldı ki faturanın alt kısmında mal bedelinin 105 günlük vade sonundaki DM karşılığı yazılıdır. Bu durumda sözleşmenin 2. maddesi uyarınca kur farkı istenebileceği düşünülmeden mahkemece olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
Old 01-07-2011, 13:44   #6
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
merhabalar,
taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığından yola çıkılarak,

mal alımı karşılığında düzenlenen faturada şu ibare mevcut

"vade 45 gündür
vadesinde ödenmeyen faturalar için aylık %3 vade farkı uygulanır. ödeme günündeki tcmb döviz satış kuru uygulanır. bu faturamız: ........ dolardır kur 1 $ = .... tl"

fatura tl olarak malın cins ve adedi düzenlenerek kesilmiştir. satıcı bu faturalara dayanarak hem vade farkı hemde kur farkı talep ediyor.

1- vade farkı yibk nun 2001/1 sayılı kararıyla çözümlenebiliyor.

2- kur farkıyla ilgili olarak faturada yukarıdaki ibarenin olması bu farkın istenmesini haklı kılar mı?

3- faturanın altında belirtilen kur üzerinden hesaplanan fatura tutarının alıcı tarafından ödenmesi ve satıcının hiçbir ihtirazi kayıt koymaksızın kabul etmesi ve bir süre geçtikten sonra kur farkı adı altında yeni bir fatura düzenleyip göndermesi satıcının kur farkını haketmesini gerektirir mi

Döviz cinisnden alacaklarda, faturanın TL cinsinden cevrilmesi VUK açısından zorunluluktur.

Aksine bir sözleşem taraflarca akdedilmemiş ise, faturalara yazılan mündecerat, 8 gün içerisinde itiraz edilmeden kabul edilmiş olması, üzerindeki tüm kayıtların kabul edildiğini anlamına gelmemektedir. Bu anlamda, faturada belirtilen kur farkına dair ibarenin kabul edilmeyeceğini düşünmekteyim. Ancak vadesinden sonra ödemelerde vade farkının istenebileceği de bir gerçektir.
Old 10-07-2015, 13:17   #7
düzzgün

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar ben de benzer konuda görüşlerinizi alabilirsem memnun olurum. elinde yargıtay kararı olan arkadaşlar varsa çok işime yarar.

müvekkil ile karşı taraf alım satım konusunda anlaşmışlar.
sözleşmede fiyatlar TL.
müvekkil bedellerin ödenmesi konusunda çek veriyor. çekler dolar çeki.
ödeme günü geçtiğinden dolayı çekler bozduruluyor. ancak dolar çeki TL karşılığı tahsil tarihinde ürün bedellerinden fazla çıkıyor. dolaysısı ile satıcı fazla tahsilat yapmış oluyor. bu durum sebebiyle kur farkını alacak olarak talep etmeyi düşünüyoruz. yargıtay kararı var mı acaba?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Fatura Alacağına Bağlı İlamsız Takip-Kur Farkı-Vade Farkı Av.Mübeccel KARTAL Meslektaşların Soruları 3 29-06-2010 13:04
elektrik faturası av.asen öznur Meslektaşların Soruları 1 16-05-2008 15:09
Tecavüzün Faturası Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 14 29-10-2006 19:57
Vade Farkı - Kur Farkı - İcra Takibi - İtirazın İptali Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 10 03-06-2002 12:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03225994 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.