Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Temerrüt nedeniyle tahliye davası süresi

Yanıt
Old 04-04-2011, 18:28   #1
outlawyer

 
Önemli Temerrüt nedeniyle tahliye davası süresi

Merhaba, temerrüt nedeniyle tahliye davası açma süresi ihtarnamenin muhattaba ulaşmasından itibaren 30 gün müdür? Değilse süre nedir, öğrenebilir miyim?
Old 04-04-2011, 18:49   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan outlawyer
Merhaba, temerrüt nedeniyle tahliye davası açma süresi ihtarnamenin muhattaba ulaşmasından itibaren 30 gün müdür? Değilse süre nedir, öğrenebilir miyim?

Temerrüt nedeniyle tahliye davası ihtarnamenin muhataba tebliğ tarihinden itibaren 30 gün sonrasında açılır. Hesaba tebliğ tarihi katılmaz. Sonrasında davayı açmak için bir süre öngörülmemiştir. Ancak makul bir sürede davanın açılması gerekir. Aksi takdirde alacaklı kiralayanın iyiniyetinden bahsedilemez.
Old 04-04-2011, 21:37   #3
tiryakim

 
Varsayılan tahliye-30gün

Alıntı:
Yazan outlawyer
Merhaba, temerrüt nedeniyle tahliye davası açma süresi ihtarnamenin muhattaba ulaşmasından itibaren 30 gün müdür? Değilse süre nedir, öğrenebilir miyim?

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/2946
Karar: 2009/5200
Karar Tarihi: 02.06.2009
TAHL
İYE DAVASI - TEMERRÜT - TEMERRÜT İHTARNAMESİNDE AKDİN BOZULACAĞININ AÇIKÇA BELİRTİLMESİ LÜZUMU - YASAL YOLLARA BAŞVURULACAĞI DEYİMİ - İHTARNAMENİN YASAL İÇERİKLİ BİR İHTARNAME OLMADIĞI - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Temerrüt ihtarnamesinde akdin bozulacağının açıkça belirtilmesi gerekir. <Yasal yollara başvurulacağı> deyimi, kira alacağı hakkında yasal yollara başvurma anlamına da geleceğinden, kesin olarak tahliye isteğini kapsamaz. Bu durumda söz konusu ihtarnamenin yasal içerikli bir ihtarname olduğu kabul edilemez. Bu şekilde yasal içerikli olmayan ihtarname hukuki sonuç doğurmayacağından mahkemece davanın reddine karar vermek gerekir.
(818 S. K. m. 260)
Dava: Mahalli mahkemesinden verilmi
ş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Uyuşmazlık, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının 2007 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı kira bedeli toplamı 1.250 YTL'yi ödememesi üzerine 17.10.2007 tarihinde ihtarname keşide edildiğini, ihtarnamenin 22.10.2007 tarihinde tebliğine rağmen davalının yasal 30 günlük sürede ödeme yapmadığını belirterek temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı kira bedellerinin bir kısmı elden, kalan kısmını ise davacının banka hesabına yatırdığını ve davanın reddini savunmuştur.
Borçlar Kanunu'nun 260. maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının muaccel (istenebilir) olması ve bu kira bedelinin verilen otuz (30) günlük sürede ödenmemiş bulunması ve ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.
Olayımıza gelince; davanın dayanağı olan 17.10.2007 keşide 22.10.2007 tebliğ tarihli ihtarnamede dört aylık kira bedeli toplamı 1.250.YTL'nin 30 gün içerisinde ödenmesi istenmiş ise de bu yasal süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde akdin feshinin ve kiralananın tahliyesinin isteneceği belirtilmeksizin sadece yasal yollara başvurulacağından söz edilmiştir. Temerrüt ihtarnamesinde akdin bozulacağının açıkça belirtilmesi gerekir. deyimi, kira alacağı hakkında yasal yollara başvurma anlamına da geleceğinden, kesin olarak tahliye isteğini kapsamaz. Bu durumda söz konusu ihtarnamenin B.K. 260. maddesi anlamında yasal içerikli bir ihtarname olduğu kabul edilemez. Bu şekilde yasal içerikli olmayan ihtarname hukuki sonuç doğurmayacağından mahkemece davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK. nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.06.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 05-04-2011, 09:05   #4
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan outlawyer
Merhaba, temerrüt nedeniyle tahliye davası açma süresi ihtarnamenin muhattaba ulaşmasından itibaren 30 gün müdür? Değilse süre nedir, öğrenebilir miyim?

Tebliğin yapıldığı gün, tebliğ tarihinde dikkate alınmaz. Bu anlamda tebliğden bir gün sonrasından başlamak üzere dava açma tarihi hesabına gidilebilir.
6. Hukuk Dairesi 2005/708 E.N , 2005/2444 K.N.

İlgili Kavramlar

DAVA AÇMA SÜRESİ
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

Özet
KİRACININ TEMERRÜDÜNDEN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN, 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ VE 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİ İÇEREN ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMİŞ, 30 GÜNLÜK SÜREDE ÖDEME YAPILMAMIŞ OLMASI GEREKİR.


İçtihat Metni

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü

Dava kira borcu nedeniyle başlatılan İcra takibine itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, 1.4.2003 tarihli yazılı sözleşmenin 7. maddesinde de % 50 artış şartı bulunmasına nazaran alacağın tahsiline yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Tahliye ile ilgili hükme yönelik temyize gelince;

B.K. 260. maddesi gereğince, temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, kiracıya ödenmediği ileri sürülen aylar kiraları İçin ihtarname gönderilmesi ve otuz günlük ödeme süresi tanınması gerekir. Kiracı hakkında temerrüt nedeniyle tahliye davası açma hakkı bu otuz günlük sürenin bitiminden itibaren doğar.

Olayımızda ise; alacaklı tarafından 30.7.2004 tarihinde başlatılan icra takibinde, borçlu-kiracıya otuz günlük ödeme ve yedi günlük itiraz sürelerini içeren ödeme emri gönderilmiş ve 21.10.2004 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu-kiracının temerrüdünden söz edilebilmesi için 30 günlük süren/n bitimine kadar beklenmesi, bu süre içerisinde takip konusu alacağın ödenmemiş olması gerekir. Dava İİK.'nun 269 ve BK. 260. maddelerinde öngörülen otuz günlük süre dolmadan 3.11.2004 tarihînde açılmış olduğundan tahliye davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabul kararı verilmesi hatalı olmuştur.l

Karâr bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen kararın alacağa ilişkin bölümünün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple (ONANMASINA), tahliyeye ilişkin kısmının yukarıda 2. bentte gösterilen gerekçe ile (BOZULMASINA), ve onanan temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına, 21.3.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-02-2016, 08:34   #5
notavukat

 
Varsayılan Ana soruya ek:

Başlık açılalı epeyce olmuş ama doğrudan ilişkili olduğundan buraya yazıyorum.

İcra takibi başlatılmış, muhatap 7 gün içinde itiraz etmiş. Dava açmak için 30 günü beklemek zorunlu mudur? Yoksa ödememe iradesini beyan etmiş olduğuna göre hemen dava açılabilir mi?

Teşekkürler
Old 16-03-2016, 10:56   #6
KBRHRGL

 
Varsayılan

Sayın Notavukat muhtemelen yanıtı bulmuşsunuzdur. Ancak merak eden başka bir meslektaş olursa diye yanıt veriyorum.


Muhatap itiraz etmiş olsa da hemen tahliye davası açılamaz. 30 günlük ödeme süresi mutlaka beklenmelidir. İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
iki haklı ihtarla mı temerrüt nedeniyle mi tahliye atrocity Meslektaşların Soruları 18 04-03-2011 17:01
temerrüt nedeniyle tahliye para_doks Meslektaşların Soruları 2 31-08-2010 19:46
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Av. Hikmet Meslektaşların Soruları 4 27-10-2009 13:42
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Av.Kadir Altunbas Meslektaşların Soruları 1 02-07-2008 09:32
İlamsız Tahliye - Menfi Tespit Davası - Tedbir Nedeniyle Temerrüt Oluşması bozbaak Meslektaşların Soruları 0 26-01-2008 14:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03259110 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.