Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

borçlu isminin takibe etkisi.........

Yanıt
Old 29-06-2006, 17:32   #1
Av.Dostum

 
Varsayılan borçlu isminin takibe etkisi.........

selam,arkadaşlar...kambiyo senetlerine mahsus yolla bono, icra takibine konuldu.borçlunun ismi senette "ahmet yılmaz" yazılı idi.tebligat eşi.ne yapıldı diyerek sevinmiştik ki..tebligatı alan eş,bir gün sonra icra müdürlüğüne beyanla "her ne kadartebligatı almışsam da ,yanlışlıkla almış bulunmaktayım.Zira,benim borçlu isminde eşim bulunmamaktadır,eşimin ismi "Mehmet yılmaz"dır diyerek tebligatı iade etti....kadının nüfus bilgisinden eşinin isminin gerçekten bonoda yazılı borçlu ismi olan "ahmet yılmaz "değil, "mehmet yılmaz" olduğu anlaşıldı.senet alacaklısıyla görüşüldü,borçlunun isminin gerçekten de mehmet olduğu lakabnın yada bulunduğu yörede isminin "ahmet" olarak bilindiği bu yüzden senette de gerçek ismi olmayan "ahmet "isminin yazıldığı,ancak imzanın gerçek şahsa ait olduğu söylendi.
bu durumda aynı takipte tekrar talep açıp borçlunun gerçek ismi olan "mehmet yılmaz" üzerinden ödeme emri çıkartabilir miyiz.oluyorsa bu konuda emsal yargıtay kararları var mıdır.
bu konuda destek olacak meslektaşlara şimdiden çok teşekkürler...
Old 03-07-2006, 13:19   #2
kurat

 
Karar imza kimin

bu tür olaylarda imza tetkik edilmelidir. önemli olan ismin yanlış olması değil, imzanın ahmet veya mehmet her kimse o kişiye air olup olmadığıdır. tebligat yapılmıştır. adres doğru ise takibe devam edin
Old 04-07-2006, 15:59   #3
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Öncelikle icra dairesine bir dilekçeyle takibi ıslah etmeniz gerekmektedir.Eğer ıslah talebiniz kabul edilmezse bu durumda yetkili mahkemede alacak davası açarak takibe konu senetteki ismin borçlu olarak bildiğiniz şahsa ait olduğunu ispatlamanız gerekmektedir.Başkaca izlenebilecek bir yol bulunmamaktadır.
Old 05-07-2006, 13:25   #4
kurat

 
Varsayılan ıslah mümkün olmayabilir

zira ahmet yılmaz ı mehmet yılmaz yapmak taraf değiştirmektir. yargıtay hem yargılama hem de takip hukukunda ıslah yolu ile taraf değişikliğine cevaz vermemektedir. dediğim gibi siz o kişinin hem mehmet hem ahmet isimlerini kullandığından ve imzanın o kişiye ait olduğundan eminseniz itirazın kaldırılmasını isteyiniz. yargıtay da isme değil imzanın o kişiye ait olup olmadığına bakıyor.
Old 17-07-2006, 15:12   #5
hukukçu42

 
Varsayılan

Tebligat yapıldığı için adamın adının A veya B olmasının bir önemi yok. İmzaya da itiraz edilmemiş. Siz takip sonra haciz işlemlerinizi yapın. Dava açılması gerekirse imza incelemesine gidilebilir. diye düşünüyorum

Saygılar
Old 08-10-2006, 18:34   #6
senemer

 
Varsayılan

Anladığım kadarıyla borçlunun eşi tebligatı aldıktan sonra dosyaya itiraz da bulunmuş, şu an için yapılacak en kısa çözüm kanımca itirazın iptaline gidilmesi ve imzanın incelenmesidir.
Ancak unutmamak gerekir ki haksız olan taraf %40 fazla bir ödemeye mecbur edilecektir.
Old 25-03-2007, 17:47   #7
Bülent Güler

 
Varsayılan

TÜRK TİCARET KANUNU
BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET
A) UNSURLAR
MADDE 688 - Bono veya emre muharrer senet:
1. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;
2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini;
3. Vâdeyi;
4. Ödeme yerini;
5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;
6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri;
7. Senedi tanzim edenin imzasını...ihtiva eder.
Görüleceği gibi bononun zorunlu unsurları arasında keşideci ismine yer verilmemiştir ve çekler içinde aynı durum sözkonusudur. Bonoda sorumluluğu tespit eden borçlunun imzasıdır. Kimlik kısmında bonoyu tanzim edenin adının yanlış yazılması veya yazılmamış olması bu sonucu değiştirmez.İcra Dairesinden, takip borçlunun gerçek adının Mehmet Yılmaz olduğu bildirilerek ve yeni bir harç ödenmesine gerek kalmadan düzenlenecek kambiyo senetlerine özgü ödeme emrinin tebliği istenmelidir. Borçlunun gerçek ismi yazılarak ödeme emri gönderilmesinde takip hukukuna uyarsızlıktan ve borçlunun bu işleme yönelik olası şikayetinde " hukuki yarar " 'dan söz edilemez.Tebliğe gönderilen yeni ödeme emri üzerine borçlunun yasal haklarını kullanabileceği ve Ahmet Yılmaz adına gönderilen ödeme emrinin hükümsüz kalacağı açıktır.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/20969
K. 2003/24119
T. 9.12.2003
• ÇEK KEŞİDE EDEN KİŞİNİN İSMİ ( Çeki Keşide Eden Kişinin İsminin Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmaması ve Keşide Edenin İmzasının Bulunması Yeterli Görülmesi )
• KEŞİDE EDENİN İMZASI ( Çeki Keşide Eden Kişinin İsminin Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmaması ve Keşide Edenin İmzasının Bulunması Yeterli Görülmesi )
• ZORUNLU UNSUR ( Zorunlu Unsur Olmadığından Borçlunun İsminin Çekte Değişik Yazıldığından Bahisle Mercice Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Zorunlu Unsur Olmadığından Borçlunun İsminin Çekte Değişik Yazıldığından Bahisle Mercice Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Kararının Hatalı Olması )
• BİLİRKİŞİ ( Borçlunun İtirazının Niteliğine Göre Çekteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
6762/m.692
ÖZET: TTK'nun 692. maddesine göre çeki keşide eden kişinin isminin yazılmasının zorunlu unsur olmayıp keşide edenin imzasının bulunması yeterli görüldüğünden borçlunun isminin çekte değişik olarak yazıldığından bahisle mercice alacaklının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi doğru değildir. Mercice borçlunun itirazının niteliğine göre çekteki imzanın borçluya ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılıp oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : TTK'nun 692. maddesine göre çeki keşide eden kişinin isminin yazılmasının zorunlu unsur olmayıp keşide edenin imzasının bulunması yeterli görüldüğünden borçlunun isminin çekte değişik olarak yazıldığından bahisle mercie alacaklının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi doğru değildir. Mercice borçlunun itirazının niteliğine göre çekteki imzanın borçluya ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılıp oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 09.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 1986/2065
K. 1987/1085
T. 17.3.1987
• BONODA BORÇLUNUN AD VE SOYADININ YAZILMAMASI ( Borçlu Sıfatıyla İmzalanması )
• BORÇLU SIFATIYLA BONO İMZALANMASI ( Ad ve Soyad Yazılmaması )
6762/m.688
2004/m.170
ÖZET : Borçlunun adının ve soyadının bonoya yazılması şartı olmayıp, senedin borçlu sıfatıyla imzalanması yeterlidir.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın Ankara 11. Asliye Hukuk Hakimliği`nce görülerek reddine dair verilen 9.4.1986 tarih ve 39-221 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü :

KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, özellikle T.T.K. 688. maddesinde bonoyu imza eden borçlunun ad ve soyadının senede yazılması şartı mevcut olmayıp imzasının varlığı yeterli bulunmasına, davacının bonoyu borçlu sıfatı ile imza etmiş olduğunun bono arkasındaki meşruhattan anlaşılmış ve ( ödeyecek ) kısmını imza etmiş olmasına, öte yandan sözleşmede anılan bononun sözleşmeye aykırılık halinde işleme konacağı kabul edilmekle seçimlik ceza niteliğinde bulunduğu kararlaştırılmış sayılacağına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 17.3.1987 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 26-07-2007, 15:14   #8
COGUZZ

 
Varsayılan

Bu olayda borca itiraz yoktur.Burada borçlunun eşi tarafından İcra Müdürlüğüne verilmiş birl dilekçe vardır.Yani sonuçta tebligat yapılmış ve takip kesinleşmiştir.Tebligata itiraz (3.şahıs tarafından) icra dairesini bağlamaz, ilgilisi İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine dava açmak durumundadır.Takip durmadığına borca itiraz olmadığına göre itirazın iptalı, kaldırılması, tazminat vs.de olmayacaktır.
Old 18-10-2007, 14:41   #9
Ufuk Levent Timurkaynak

 
Varsayılan

Coguzz'a kesinlikle katılıyorum.
Takip kesinleşmiştir. Her türlü işlem yapılabilir. Ancak hacze gidildiğinde haciz işleminin yapılması 99'a göre olacaktır. Çünkü haczi yaptığınız ev Ahmet Yılmaz'ın değil Mehmet Yılmaz'ındır.
Syg
Old 18-10-2007, 14:41   #10
Ufuk Levent Timurkaynak

 
Varsayılan

Bu arada bono sarihtir. Bülent Güler net bir şekilde açıklamış. Ancak bu takiple yapılacak haciz problem yaratacaktır.
Old 04-11-2007, 15:23   #11
savunman

 
Varsayılan olay basittir

İmza borçlu Mehmet'e ait olduğuna göre hacizde ve takipte sorun çıkmaz. Gerek haciz sırasında tespit, gerekse alacaklı vekilinin borçlunun kimlik bilgilerini dosyaya sunmasıyla açacağı taleple "Her ne kadar borçlu bonoya adını Ahmet olarak yazmış ve takibe bu isim üzerinden geçilmişse de ekteki borçluya ait kimlik bilgilerine göre imza sahibi borçlunun gerçek adının Mehmet olduğunun öğrenilmesiyle takip talebindeki yanlışlığın düzeltilerek borçlu Ahmet adının çizilerek Mehmet olarak düzeltilmesine karar verilmesini dilerim" şeklindeki talebin rededileceğini sanmıyorum.
Ayrıca ortada geçerli bir tebligat olduğundan "Mal Beyanında Bulunmama"dan icra ceza mahkemesine başvurulmalıdır.
Av. Abdurrahman YILDIRIM
Old 29-01-2008, 21:39   #12
masimo

 
Varsayılan

usul hukuku açısından ad ve soyadlardaki maddi hatalar düzetilebilir niteliktedir. Yargıtay uygulamasında hasmın yöneldiği kişiyi esas almaktadır. şayet borçluca söz konusu takibe itiraz edilmeseydi şikayet yoluyla taraf teşkili sağlanabilirdi. bu aşamada ıslah yoluyla da taraf değişikliği yapılamayacağından kanımca söz konusu takipten alacak hakkın saklı kalmak kaydıyla feragat edip yeni bir takip açmalısın.bU AŞAMADA YAPILACAK İŞ BENCE BORÇLUYA BORÇ KABUL ETTİRİLMEDİĞİ SÜRECE YAPILACAK İŞLEMLER İPTAL EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLACAKTIR.(TAKİP TALEBİDE SÜREKLİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR NİTELİ,KTEDİR.)
Old 24-06-2008, 20:58   #13
Sezgin

 
Varsayılan

Senet üzerine isim yazılmaması başka, ismin farklı olması başka sonuç doğurur. Tebligatın eş tarafından alınmış olması size orada haciz hakkı vermez zira ev sizin takipte belirttiğiniz gibi Mehmet'in değil Ahmet'in evidir.

Bu bono ile ilgili yapılacak en iyi işlem alacak davasına konu edilerek alınacak ilamla Ahmet'e karşı ilamlı takip yoluna gitmektir. Borçlu taraf bana gelirse %40'la bile kurtulamazsınız üstadım
Old 26-07-2008, 12:14   #14
Av.Ahu Gökçen

 
Varsayılan

Merhaba. Ticaret sicilinde xxx etüd eğitim hizmetleri tic. Ltd Şti şeklinde kayıtlı iken çalışanları ile özel xxx dersanesi olarak sözleşme yapıp senet imzalayan boçlu bir şirket var senetteki isime takip yaptık fakat önce ödeme emrini tabellüğ edip sonra isim benzerliği iddiası ile takibin iptalini istediler takipte kullandığımız isim ticaret sicilinde yok ama bazı resmi belgelerde bu şirketin takipte adı geçen dersanenin kurucusu olduğu geçiyor. Bu durumla ilgili bir yargıtay kararı var mı? Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 08-08-2008, 14:37   #15
ahmetismail

 
Varsayılan

Şimdi buna benzer iki durum benim başıma gelmişti. senetteki yazıdan kaynaklanan si sebeple harun yerine hasan adında biri adına takip yapmıştım. yanlışlığı fark ettiğimizde ÖZELLİKLE TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASINDAN DOLAYI ISLAH MÜMKÜN OLMADI. bu yüzden takipten feragat ettik ve yeni bir takip yapmıştık. bu durumda ıslah mümkün olmuyor.
ikincisi ise daha değişik bi durum: kişinin gerçek ismi yerine senede çevresince bilinen ismi yazılmış, aynı isim taşıyan fakat borçlu olmayan kişiye tebligat yapılmış, asıl boçlu takibi öğrenince de bizimle görüşerek icra dairesine giderek asıl borçlunun kendisi olduğunu çevresinde senette yazan isimle bilindiği, gerçek ismini beyan etti tebligat yapılmış sayıldı. eğer borçlu durumu kabul ediyorsa ki her zaman böyle bi şey mümkün olmaz biz biraz şanslıydık en kısa ve kesin çözüm borçlunun icra dairesinde beyanda bulunarak takibi kabul etmesi.
iyi çalışmalar.
Old 08-08-2008, 14:44   #16
Av.Ahu Gökçen

 
Varsayılan

Yanıtınız için teşekkür ederim. Bizim borçlu bir tüzel kişi ve resmi kurumlar ve ticaret sicilinde benzer ama farklı bir isim kullanıyor, iş sözleşmelerinde ve reklamlarında.. vs de farklı bir isim kullanıyor biz tanıdığımız, piyasada bilinen isme takip yaptık tebligatı önce kabul etti sonra isim benzerliği nedeni ile tebellüğ ettik biz değiliz diye takibin iptalini istedi. Elimizdeki bir iki resmi belgeyi sunduk ama ben bu konuda; farklı isimle tanınan borçlu hakkında bir yargıtay kararı arıyorum.
Old 26-07-2009, 22:03   #17
wellan

 
Varsayılan

Senet üzerindeki imza ve tebligat için psotacının almış olduğu imzaya bkarak karşılaştırın.Tebligatın yanlış kişiye yapılması sorun teşkil etmez,tebellüğ edildiği andan itibaren icraai işlemler başlar.Eğer itiraz edipte almamışsa bence takibe bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum.Ayrıca nufustan adı mehmet ise o zaman talep açarak yeniden tabligat göndermek daha mantıklıdır çünkü takibe itira zolduğu zaman itirazın iptali davasında aynı zamanda imzaya da itiraz edileceğinden hakim tarafından istiktap yolu ile bu durumda incelenecektir.Bu sebeple yeniden talp açarak doğru isme tebligat yaptırın ve eğer tebliğden imtina eder ise o zaman 35.maddeye göre nufus bilgilerini de ekleyerek tebligat çıkarın ve takibi devam ettirin.SAYGILARIMLA..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamsız Takipte Belgelerin Takibe Eklenmesi! valpuriso Meslektaşların Soruları 21 27-05-2013 16:20
ihtiyati tedbirin iyiniyetli 3. şahısa etkisi Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 7 19-10-2008 21:32
İcra Emrinde Alacaklının Vergi Kimlik Numarasının Olmamasının Takibe Etkisi? Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 5 07-10-2006 02:26
A.Ş. nin Temsilinde ''konu'' İle Sınırlamanın Etkisi Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 0 23-05-2002 12:47
İptal Edilen Cek Takibe Konursa?? serendip Hukuk Soruları Arşivi 4 26-02-2002 16:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04585910 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.