Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatlık Ücret Sözleşmesi örneği

Yanıt
Old 20-12-2010, 12:46   #1
burcinnardali

 
Varsayılan Avukatlık Ücret Sözleşmesi örneği

Sayın Meslektaşlarım;
Bir işmerkezi ile bağlantı kurmaktayım. Benden çok acil sözleşme hazırlamam istendi. ( Avukatlık sözleşmesi ) Bu benim şahıs müvekkillerim dışında ki ilk tecrübem olacak ; dolasıyla şirket ve tüzel kişiliği olmayan bu iş merkeziyle nasıl bir sözleşme hazırlamam gerektiği ve ücret konusunda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. İşi alabilmem için sözleşmeyi bugün mail olarak atmam gerekiyor. Açıkçası maaş olarak ne kadar ücret istemeliyim.? Şunu da belirtmeliyim ki ; bu işmerkezinin hem hukuk davaları hem de icra takipleri olacaktır. Hukuk davalarında ve icra takiplerinde ne kadar %lik almalıyım. Hukukta max %25 , icralarda ise %10 diye hatırlıyorum. Ama şahıs müvekkil olması aklımı karıştırdı. Ayrıca icra takipleri için bu sözleşmeye ayrıca madde eklemelimiyim. Size yollayacağım sözleşme yeterlimidir.? Dediğim gibi ücret konusunda tecrübesizim. Şimdiden tüm meslektaşlarıma teşşekkür ederim.A V U K A T L I K ÜCRET S Ö Z L E Ş M E S İ

I)-TARAFLAR

1.İŞ SAHİBİ :
Adı,soyadı (Unvanı) :
TC No :
Vergi Dairesi ve No :

Adresi :

2.AVUKAT :

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU :

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:
1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi giderler için Avukata avans olarak .................................................. ........TL ödeyecektir.

2)Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi halinde Avukat/Avukat Ortaklığı ,dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata sözlü veya yazılı olarak bildirecektir.


IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ: İşbu sözleşme ile belirlenen avukatlık ücreti ile icra veya dava ile hüküm veya karar altına alınan karşı ücreti vekalet tamamen birbirinden bağımsız olup is sahibi karşı ücreti vekaletin avukata ait olduğunu ve buna ilişkin avukattan hiçbir talepte bulunmayacağını, hukuki yardım konusu anlaşma ile sona erse dahi hesaplanacak karşı ücreti vekaletin avukata ait olduğunu gayrikabilirucu kabul beyan ve taahhüt eder.

1)-MAKTU ÜCRET: Avukatın yukarıda belirtilen işler için hukuki yardımının karşılığı olarak#..........#tutarında kararlaştırılan net vekalet ücretinin#......TL#kadarı peşin olarak, kalan.#..........#tutarı ise …………. tarihlerinde nakten ödenecektir. Ücretin tahsil ile kesilen makbuzdaki stopaj vergi dairesine KDV ise iş sahibi tarafından avukata ayrıca ödenecektir.
Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden, herhangi birisi yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olacaktır.

2)-NİSBİ ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam tutarının yüzde ......olarak ödenecektir. İşbu ücret net olup KDV’si iş sahibi tarafından ayrıca avukata ödenecektir. Stopaj tahakkuk ederse iş sahibi stopajı vergi dairesine makbuzla birlikte ödeyecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti dava olunan değer esas alınarak saptanacaktır. Dava olunan değerin miktarı toplam.........................................ola rak belirlenmiştir. Ödenecek avukatlık ücreti bu değerin yüzde .................. olan .................................................. ...... TL’ den ibarettir. Dava değeri ıslah veya yeni dava ile arttırıldığında tezyit edilen dava değeri nisbi ücrete esas olan değerdir.

3)Bu ücret yalnız bu iş içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmalık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir. İşin sulh, feragat veya arabuluculuk gibi yöntemlerle bitirilmesi halinde avukata ücretin tamamı ödenir.

4)Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir .

5)İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.


V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:
Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, Adana Barosu Yönetim Kurulunun arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık Baro Hakem Kurulunca çözümlenecektir. Türkiye Barolar Birliği Hakem Yönetmeliği bu sözleşmenin bir parçasıdır.

VI)-ÖZEL KOŞULLAR:
1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.
2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.
İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak …………………..
Tarihinde imzalanmıştır.

Avukat İş Sahibi

Old 20-12-2010, 13:07   #2
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım, size kendi hazırladığım bir avukatlık hizmet+danışmanlık sözleşmesi örneğini gönderebilirim. e-posta adresim: omerguntay@istanbulbarosu.org.tr buraya bir boş e-posta atarsanız ben de sözleşmeyi gönderirim. Saygılarımla.
Old 20-12-2010, 14:07   #3
üye32062

 
Varsayılan

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ


I - TARAFLAR :
a)VEKİL :
b)VEKİL EDEN :


II - KONUSU : ................................
III - DEĞERİ : ................................
IV - TESLİM ALINAN KIYMETLİ EVRAK : ........................
.................................................. ........
V - MASRAFA MAHSUBEN ALINAN : ............ YTL.
VI - SÖZLEŞİLEN ÜCRET :
.................................................. ........
VII - VEKALET ÜCRETİNE MAHSUBEN ALINAN : .............YTL.
VIII - BAKİYE ÜCRET ÖDEMELERİ : ......................
.................................................. ........
IX - VEKALET ŞARTLARI :

1)Takibin yürütümü için harç,bilirkişi ücreti,tebligat, yol gideri gibi gerekli bütün masraflar müvekkil tarafından karşılanacaktır. Bu masrafların zamanında vekile verilmemesi nedeniyle bir zarar doğarsa bu zarardan vekil sorumlu değildir. Masrafı vekil yapmak zorunda kalırsa,müvekkil aylık %.. zammıyla vekile ödemek zorundadır.
2)Yukarıda tayin edilen ücret,yalnızca belirtilen takip içindir. Takip alacağın tahsili veya aciz vesikasıyla sona erer. Bu takip dışındaki iş ve davalar için,isterse bu dava veya takiple ilgili olsun, ayrıca ücret sözleşilir. Sözleşilmemişse takiple ilgili olarak açılacak veraset,istihkak,şikayet gibi davalarda vekalet ücreti ........-YTL.dır.
3)Birden fazla dava ve takibi olan müvekkille,ayrı ayrı sözleşme yapılmamışsa,bu sözleşmedeki ücret ve diğer hususlar hakkındaki hükümler o dava ve takipler için de aynen uygulanır.
4)Müvekkil,takipten vazgeçer,karşı tarafla sulh olur veya feragat ederse,sözleşilen ücretin tamamını ödemek zorundadır. Kısmi dava veya takiplerde,ek dava veya takip açılmadan sulh,feragat veya vazgeçme halinde de aynı hüküm uygulanır.
5)Vekalet ücreti hesabı yönünden dava değeri ve mahkumun bih alacak ile alacağın önceye ve sonraya ilişkin faiz ve diğer ekleri toplamıdır.
6)Vadeli ücret ödemeleri taahhütlerinden birisi zamanında veya en geç 15 gün içinde ödenmezse,sözleşilen bütün ücret alacağı muaccel olur. Bu durumda vekil vekaletten istifa hakkını haizdir. Ücret ödemelerindeki gecikmelerde aylık %.. gecikme zammı uygulanır.
7)Vekil,yapacağı işleri özenle yapmak zorundadır. Ağır kusurla müvekkilini zarara uğratırsa, bundan sorumlu olur.
8)KDV,sözleşilen ücretin dışındadır.

İşbu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

20.12.2010
VEKİLLERTebligat adresi :

(Vekaletnamedeki adrestir.)
TEl :

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİİŞ SAHİBİ :

ADRESİ :

AVUKAT :

ADRESİ :

Yukarıda adı, soyadı (veya unvanı) ile tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (Müvekkil) ve işi üzerine alan (Avukat) diye adlandırılmıştır.

MADDE 1-(Avukat)'ın üzerine aldığı iş:(Avukat),bu işde müvekkillerini kanuni mercilerde temsil edecek ve haklarını savunacaktır.

MADDE 2-Sözleşme konusu olan işten dolayı Avukata 10.Maddedeki ücret ödenecektir.

Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden herhangi biri yapılmadığı taktirde ücretin tamamı muaccel olur.

İş sahibinin birden çok olması halinde sözleşmeyi birlikte imzalayanlar,avukatlık ücretinin ödenmesinde Avukata karşı müteselsilen borçlu ve sorumludurlar.

MADDE 3-Tespit olunan ücret yalnız bu sözleşmede yazılı işin veya işlerin karşılığıdır. Bunlar dışında kalacak takipler ve bu işle ilgili ve bağlantılı bulunsa dahi karşı taraf veya üçüncü bir şahıs tarafından karşılıklı dava veya ayrı dava şeklinde açılacak davalar bu sözleşme ve ücretin dışındadır.

Avukat,bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunluluğunda değildir.

MADDE 4-Avukat üzerine aldığı işi kanun ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu taktirde,üzerini aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi takibi tamamen onlara da bırakabilecektir.

Müvekkil de,Avukatın yazılı iznini almak şartı ile başka avukatlara vekalet verebilir.

Bu hallerde,1136 sayılı Kanunun 171 ve 172 nci maddeleri hükmü uygulanır.

MADDE 5-İşin yapılması için gerekli bütün vergi,resim,harç gibi giderler müvekkile ait olup, Avukatın ilk isteminde Müvekkil tarafından Avukata veya merciine ödenmesi gerekir. Verilen iş için yapılacak giderlerin tümü müvekkile aittir ve bu giderler ödenmedikçe avukat işi yapmak zorunda değildir.

Yukarıda sayılan giderlerin avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için müvekkil, giderleri karşılayacak avansı zamanında vermek zorundadır. Müvekkil bu iş için avukata ( ) TL. gider avansını peşin olarak verecektir.

İş seyahati gerektiğinde uçak, otobüs, 1'nci mevki yataklı tarifesine göre tren ve vapur bilet ücretleri müvekkil tarafından ücretten ayrı olarak ödenecektir. Bu giderler verilmeksizin Avukat seyahati yapmak zorunda değildir.


Müvekkil yolculuk giderlerinden başka avukatın yazıhanesinden ayrı kaldığı her gün için ( ) TL. ödemeyi kabul etmiştir.

Yargıtay, Danıştay ve Vergi Temyiz Komisyonları huzurunda duruşma ayrı ücrete tabidir.
Bu taktirde yukarıda sayılan yol giderlerinden başka Avukata ( ) TL. verilecektir. Bu paralar peşin ödenmedikçe Avukat duruşmada bulunmak zorunda değildir.

MADDE 6-Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği taktirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarfetmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeğe mecburdur.

Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları teşrik etmesi veya bir başka Avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia veya savunma için gerekli, bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir.

MADDE 7-Yukarıda yazılı adres müvekkilin tebligat adresidir. Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.

Müvekkil adresini değiştirdiği taktirde yeni adresini avukata derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuç 6.ncı maddenin 2. fıkrasında yazılı olup müvekkil bunları şimdiden kabul eder.

MADDE 8- Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 9- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda yetkili merci Yalova Mahkemeleri ve icra daireleridir.

AVUKATLIK ÜCRETİ VE ÖDENME ŞEKLİ:
MADDE 10- İşbu sözleşmeye konu olan işden dolayı avukata .......................................... ücret ödenecektir.


Avukat İş Sahibi (Müvekkil)
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ


I - TARAFLAR :
a)VEKİL :
b)VEKİL EDEN :


II - KONUSU : ...................
III - DAVA DEĞERİ : ...................
IV - TESLİM ALINAN KIYMETLİ EVRAK : .....................
V - MASRAFA MAHSUBEN ALINAN :......................YTL
VI - SÖZLEŞİLEN ÜCRET :......................YTL
VII - VEKALET ÜCRETİNE MAHSUBEN ALINAN:......................YLT
VIII - BAKİYE ÜCRET ÖDEMELERİ :......................YTL
.................................................. .....

IX - VEKALET ŞARTLARI :

1)Davanın yürütümü için harç,bilirkişi ve tanık ücreti,tebligat,yol gideri gibi gerekli bütün masraflar müvekkil tarafından karşılanacaktır. Bu masrafların zamanında vekile verilmemesi nedeniyle bir zarar doğarsa bu zarardan vekil sorumlu değildir. Masrafı vekil yapmak zorunda kalırsa,müvekkil aylık %.. zammıyla vekile ödemek zorundadır.

2)Yukarıda tayin edilen ücret,yalnızca belirtilen dava içindir. Dava,verilen kararın kesinleşmesiyle sona erer. Bu dava dışındaki dava,iş ve davalar için,isterse bu dava ile ilgili olsun,ayrıca ücret sözleşilir. Sözleşilmemişse dava ile ilgili olarak açılacak veraset,istihkak,şikayet gibi davalarda vekalet ücreti .......-YTL.dır. Verilen ilam icraya konulmuşsa,takip miktarının %..'i ayrıca vekalet ücreti olarak ödenir.

3)Birden fazla dava ve takibi olan müvekkille,ayrı ayrı sözleşme yapılmamışsa,bu sözleşmedeki ücret ve diğer hususlar hakkındaki hükümler o dava ve takipler için de aynen uygulanır.

4)Müvekkil,dava veya takipten vazgeçer,karşı tarafla sulh olur veya feragat ederse, sözleşilen ücretin tamamını ödemek zorundadır. Kısmi dava veya takiplerde,ek dava veya takip açılmadan sulh,feragat veya vazgeçme halinde de aynı hüküm uygulanır.

Mahkumun bih üzerinden yapılan sözleşmelerde sulh,feragat veya vazgeçme halinde vekalet ücreti,verilmişse bilirkişi raporundaki miktar,bilirkişi raporu yoksa sözleşmedeki dava değeri üzerinden hesaplanır.

5)Vekalet ücreti hesabı yönünden dava değeri ve mahkumun bih alacak ile alacağın önceye ve sonraya ilişkin faiz ve diğer ekleri toplamıdır.

6)Temyiz için duruşma istenirse,vekilin Ankara'ya gitmesi ve duruşmaya girmesi ayrı ücrete tabidir.

7)Vadeli ücret ödemeleri taahhütlerinden birisi zamanında veya en geç 15 gün içinde ödenmezse,sözleşilen bütün ücret alacağı muaccel olur. Bu durumda vekil vekaletten istifa hakkını haizdir. Ücret ödemelerindeki gecikmelerde aylık % .. gecikme zammı uygulanır.

8)Vekil,yapacağı işleri özenle yapmak zorundadır. Ağır kusurla müvekkilini zarara uğratırsa,bundan sorumlu olur.
9)KDV,sözleşilen ücretin dışındadır.

İşbu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir.
20.12.2010
Tebligat adresi :
(Vekaletnamedeki adrestir.)
Old 05-02-2013, 13:08   #4
yaseminozgiray

 
Varsayılan şirket ile ve şahıs ile yapılacak avukatlık sözleşmesi hakkında

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Değerli meslektaşım, size kendi hazırladığım bir avukatlık hizmet+danışmanlık sözleşmesi örneğini gönderebilirim. e-posta adresim: omerguntay@istanbulbarosu.org.tr buraya bir boş e-posta atarsanız ben de sözleşmeyi gönderirim. Saygılarımla.

merhaba,
ben şirketler ile danışmanlık hizmeti vermek amacıyla çalışmalarımda kullanmak üzere ve şahıs müvekillerimle yapacağım avukatlık sözleşmesi örnekleri aramaktayım. Bir de müvekilim için hem satış yapacağı hem de çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler organize edeceği için, bu konulara yönelik sözleşme örnekleri aramaktayım.Yardımcı olabilir misiniz ve sözleşme örneklerinin yer aldığı hangi kitapları tavsiye edersiniz?
saygılar,
Av.Yasemin Özgiray
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Ücret Sözleşmesi orhan üçyıldız Meslektaşların Soruları 11 01-08-2016 13:06
avukatlık ücret sözleşmesi Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 11 07-05-2013 13:10
Avukatlık Ücret Sözleşmesi- Avukatın Sorumlulukları ad-hoc Meslektaşların Soruları 7 25-05-2007 14:31
Avukatlık ücret sözleşmesi,vesayet makamının onayı Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 3 14-12-2006 11:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05101895 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.