Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belediye Başkan vekili avukatlık yapabilir mi ?

Yanıt
Old 16-06-2010, 18:19   #1
av.medine

 
Varsayılan Belediye Başkan vekili avukatlık yapabilir mi ?

Sayın meslekdaşlarım bir konuda görüşünüzü almak istiyorum.
5393 sayılı kanun m:45/b fıkrası gereğince başkan vekili seçilen bir avukat bu seçimden sonra avukatlık mesleğine devam edebilir mi ?
Lütfen çok acil görüşlerinizi bildiririrseniz sevinirim
Old 17-06-2010, 08:00   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın av.medine;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler" başlığı altında düzenlenen 45. maddesine göre; "...Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir..."

Avukatlık Kanunu'nun "AVUKATLIKLA BİRLEŞEMİYEN İŞLER" başlıklı 11. maddesi
"Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez."

Avukatlık Kanunu'nun "AVUKATLIKLA BİRLEŞEBİLEN İŞLER" başlıklı 12. maddesi "(Değişik madde: 22/01/1986 - 3256/3 md.)
"Aşağıda, sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır:
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
b) (Değişik bend: 02/05/2001 - 4667/9. md.) Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f) Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü,
Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
(Değişik fıkra: 02/05/2001 - 4667/9. md.) (e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.
Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler."

--------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda alıntıladığım düzenlemeler ışığında 5393 sayılı Belediye Kanunu 45/b uyarınca Belediye Başkan Vekili seçilen bir avukat, mesleğine de devam edebilir. Saygılarımla..
Old 17-06-2010, 08:13   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın av.medine

Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev avukatlıkla birleşemez. (Avukatlık Kanunu m.11)

Belediye Kanunu’nun 45.maddesine göre belediye başkan vekilliği tam gün calışma gerektiren ve karşılığında ödenek verilen bir iş olmakla avukatlıkla bağdaşmaz kanısındayım.

Ayrıca, Avukatlık Kanunu’nun 12.maddesinde avukatlıkla bağdaşmayan işlerin istisnaları arasında “belediye meclis üyeliği” sayılmış ama “başkan vekilliği” sayılmamıştır.

BELEDİYE KANUNU
Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler
MADDE 45.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;
a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili,
Seçer.

Başkan vekili
MADDE 40.- Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekalet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.
Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.
Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir


AVUKATLIK KANUNU

YASAK HALLER
AVUKATLIKLA BİRLEŞEMİYEN İŞLER
Madde 11 - Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.
AVUKATLIKLA BİRLEŞEBİLEN İŞLER
Madde 12 - (Değişik: 3256 - 22.1.1986) Aşağıda sayılan işler 11 inci Madde hükmü dışındadır:
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,

Saygılarımla
Old 17-06-2010, 08:29   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın av.engin

Belediye başkan vekili olan avukatın bir yandan belediye başkanının görevlerini yapmakla yükümlü olarak ödenek alırken, diğer yandan sabahtan öğleye kadar adliyede duruşma beklemesi , öğleden sonra da müvekkilleriyle cebelleşmesi, akşam saatlerinde dosyalarını hazırlaması gerektiği düşünülürse bu iki işin hukuken bağdaşmadığı gibi, fiilen de bağdaşmayacağı açıktır.

Hukuk her konuyu kurala bağlar; hukukçu bu bağı çözmemelidir.

Saygılarımla
Old 17-06-2010, 08:30   #5
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Av.Armağan Konyalı;

Belediye başkanı gibi belediye başkan vekilinin de belediye meclisi üye tam sayısına dahil olması nedeniyle, başkan vekili olarak seçilen şahsın aynı zamanda belediye meclis üyeliğinin de devam ediyor oluşunun, avukatlık mesleğini icrası bakımından engel teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Saygılarımla..
Old 17-06-2010, 08:57   #6
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Avukatlık kanunun 11 maddesinin istisnasını 12 madde düzenlemesinde yer almış olmakla birlikte, belediye başkan yardımcısı bu istisna hükümleri arasında düzenlenmemiş olduğundan sayın Konyalı'nın görüşüne katılıyor, hem belediye başkan yardımcılığı/vekilliği (1) ve hem de serbest avukatlık yapılması 11 ve 12 madde düzenleme ruhu ile bağdaşmamaktadır, dolayısıyla belediye başkan yardımcısı / vekili olan avukat serbest meslek faaliyetine devam edemeyeceği düşüncesindeyim, zira kanun koyucu istisnaları düzenlerken gerek görmesi durumunda açıkça ifade edebilir, bu hususu da açıkça belirlerdi. kanunun istisna saymadığı bir eylemi istisna kapsamında değerlendirmek hukuken mümkün değildir.
iyi çalışmalar

( 1 ). Vekillik süresi gözönünde bulundurularak ayrıca yoruma ve tartışmaya açık bir husus.
Old 17-06-2010, 14:03   #7
av. cafer özkan

 
Varsayılan

Av. Armağan Konyalı'nın görüşüne katılıyorum. Belediye Başkan Vekilinin aynı zamanda meclis üyesi olmasının burada önemi yoktur. Yaptığı görev nedeniyla aylık almaktadır.
Old 17-06-2010, 16:08   #8
av.medine

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşlarım öncelikle bu konudaki yorumlarınıza teşekkür ederim. Ama bu konuda özellikle üzerinde durulması gereken husus asıl görevli belediye başkanının tutuklama gibi geçici bi sebeple görevini yapamaması hususu. Şayet bu yorumlara göre avukatlık mesleği yapılamıyorsa ; blelediye başkanlığı geçici sebebi ortadan kalkınca ne olacak. Ayrıca bu durumda başkan vekili yapacak kişinin barodan kaydı silinmeli midir? Avukaltlıkm mesleğini fiilen icra etmese de yetki belgesi vererek idare etse olabilir mi ? Barodan bu sebple kaydın silinmesi sonradan tekrar baroya başvuruda problem oluşturur mu ? Ayrıca ilgili avukatın açılmış dosyalarını devam ettirmesi mümkün olabilir mi ? OLursa ne şekilde olabilir. Lütfen konuyu biraz uzattım ama yardımcı olursanız sevinirim.
Old 18-06-2010, 09:16   #9
av. cafer özkan

 
Varsayılan

Avukat olan meclis üyesi Başkan Vekili seçelir seçilmez durumu Baro'ya bildirerek kaydını sildirmesi gerekir. Bu aşamada avukatlık hak ve yetkilerini kullanamaz (Duruşmaya giremez, dava açamaz, dava takip edemez vb). Bir başkasına yetki belgesi de veremez. Vekalet görevi sona erdiğinde Baroya başvururak yeniden kayıt yaptırması gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
herhangi bir kurumda çalışarak avukatlık stajımı yapabilir miyim? solmazgül Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 8 26-07-2011 14:43
kooperatif başkan ve başkan yardımcısının sorumlulukları Av.SÖZEN Meslektaşların Soruları 7 15-02-2010 17:51
2 Belediye başkan yardımcısı atama (5393 sayılı kanun madde 49) yunusemre_85 Meslektaşların Soruları 0 12-08-2009 08:32
Serbest avukatlık ile belediye başkan yardımcılığı Zafer AŞKIN Meslektaşların Soruları 6 08-06-2009 17:34
şirket ortağı aynı zamanda o şirketin vekili olup serbest avukatlık yapabilirmi av_meliha Meslektaşların Soruları 5 27-05-2008 13:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04056001 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.