Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

yabancıların mülk edinmesi

 
Old 11-04-2006, 13:35   #1
arzaplı

 
Varsayılan yabancıların mülk edinmesi

herkse merabalar;benim sorum şu olacak:
yabancı uyruklu bir kimsenin türkiyede kendi şahsına mal mülk edinmesinin ne gibi şartları vardır?Çünkü son zamanlarda G.doğu bölgesinde birçok arazinin israilli vatandaşlar tarafından satın alındığına dair doğru veya yanlış haberler duyuyoruz.Bilgisi olanları bekliyorum.Öğrenciyim. Beni bu konuda bilgilendiriseniz sevinirim.GLECEĞİN HUKUKÇUSUNA BİR KATKIDA DA SİZ BULUNUN.
Old 11-04-2006, 16:14   #2
Gamze Dülger

 
Mutlu

Sayın Üye,

Yabancıların ülkemizde mülk edinmesinin dayanağı Anayasa Mahkemesi tarafından eski tapu Kanununun 35. madde hükmünün iptali ile yeniden düzenlenen ve resmi gazetede yayımlanan aşağıdaki Tapu Kanunu yeni 35. madde hükmüdür.Bu maddede yabancıların hangi şartlarda ve hangi miktarlarla mülk edinebileceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Uygulamada,tapu devrinin gerçekleşebilmesi için askeri makamların yapacağı araştırmalar sebebiyle yaklaşık beş-altı ay beklenmek zorunda kalındığından özellikle ilçemde yabancıya geçersiz harici sözleşme ile yer satılmaktadır.(Bu sözleşme sadece tarafların bedel olarak alıp verdiklerini yazıya dökmelerinden başka müteahhit yada mal sahibi ile alıcının özel talepleri yazılmaktadır.Ayrıca sözleşmenin geçersiz bir sözleşme olduğu ve tarafların sadece bedelleri aldığı hususunda yazılı bir belge olduğu da yazılmaktadır)
Ardından,alıcıların pasaport fotokopileri ile 1/5000 lik imar planında satın alınan yerin krokisi ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmaktadır.Tapu Sicil müdürlüğü bu başvuruyu İlçe Jandarma aracılığı ile (Askeri Güvenlik Bölgeleri haritası henüz çıkmadığından) sorgusu yapılarak cevap tekrar Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.Cevabın olumsuz gelmesi halinde tapu devri yapılmamaktadır.Olumlu cevabın gelmesini müteakip ise tapu devri taraflar arasında gerçekleştirilmektedir.
Haricen öğrendiğimize göre askeri makamlar tarafından,hem satın alınan şahısların kimliği (İnterpol aracılığı ile) hemde satın alınan yer ile ilgili araştırmalar yapılıyor.
Başkaca merak ettiğiniz hususlar var ise bilgim dahilinde yardımcı olmak isterim.Saygılar
TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Kanun No. 5444


Kabul Tarihi : 29.12.2005


MADDE 1.- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 35.- Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı aynî hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî hak edinebilirler.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye'de taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar aranmaz.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye'de taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı aynî hak tesis edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla intikal eden taşınmazları için birinci fıkrada belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda yukarıdaki fıkralarda belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı aynî hakların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir.
Karşılıklılığın tespitinde hukukî ve fiilî durum esas alınır. Bu ilkenin kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması esastır.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık bünyesinde ilgili idare temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından, bu madde uyarınca Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler dahilinde çalışmalar yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki teklifleri incelenip değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belirlenecek askerî yasak bölgeler, askerî ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri Millî Savunma Bakanlığınca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen bölgeler içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırılması gereken ya da tapu sicilinde şerh verilmesine gerek duyulan parsellere ilişkin bildirimler ilgili idarelerince tapu sicil müdürlüklerine yapılır.
Bu madde hükümlerine aykırı edinilen veya kanunî zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı aynî haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.
MADDE 2.- 2644 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan askerî yasak bölgeler, askerî ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerlerinin tamamı, Millî Savunma Bakanlığı tarafından en geç üç ay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa gönderilir.
Yukarıda belirtilen bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ve sayısal ortama aktarılarak taşra birimlerine intikal ettirilmesine kadar geçecek sürede yetkili askerî makamlardan sorulmak suretiyle, belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür.
MADDE 3.- Bu Kanun 26/7/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Old 13-04-2006, 20:08   #4
justicewarior

 
Varsayılan

hukukı ıcerıgı gamze hanımefendı net bır sekılde ortaya koymustur lakın sıyası acıdan turkıyenın basına ılerıde sorunlar acacagı ortadadır.fılıstın topraklarıda zamanında satın alınarak su anda ısraıl devletı olusmamısmıdır ve sımdı fılıstın ne haldedır.turklerde cesıtlı ulkelerde almanyada mulkler almaktadırlar lakın turkıyenın ıcte ve dısta bırcok dusmanı vardır ıntepol kım arastırırsa arastırsın bu tapu o alan kısının ve zamanı geldıgınde ıstedıgıne satabılır degıl mı kanunda bugıbı kısıtlamalar var mı.hatayda surıyelıler egede yogunlukla yunanlılar vadedılmıs topraklarda ısraıl vatandasları toprak almakta neden boy nokta bır bolge ozellıkle.onları bu bolgelere ceken verımlı topraklar mı olması yoksa ıclerınde yatan dusunceler mı.bence sıstematıkolarak ılerıye donuk calısmaların urunu calısmalar.
Old 13-04-2006, 21:23   #5
Ramazan NARİN

 
Varsayılan

ARZAPLI,
Türkiyede maalesef, yabancıların mülk edinme yasalarında AB uyum yasaları ölçeğinde birtakım iyileştirmeler yabancıların lehine yapılmış.JUSCEWARİOR arkadaşımız, bu konunun en can alıcı noktasına değinmiş.Tebrik ve teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz hafta DİDİM'den bir arkadaşım geldi. Beni dehşete düşüren bilgiler verdi. DİDİM'in %60'ının sahibinin İNGİLİZLER olduğunu, yerleşik ingiliz sayısında müthiş bir artış olduğunu, hatta;
Yapılacak bir seçimde, ingilizlerin isterlerse şu anda dahi bir BELEDİYE BAŞKANI çıkaracak güce sahip olduklarını söyledi.

Ne kadarının doğru olduğunu bilmiyorum.Elimde elimde elbette resmi dökümanlar yok.

Beni dehşete düşüren, orada oturan bir vatandaşımızın duyduğu infial! Sizlerinde bu yönde örnekleri olduğunu görüyorum. Öyleyse başlıca sorun ivedilikle bu yasanın iptal edilmesi gerekliliği....

Globelleşmek,demokratlaşmak,AB'ye üye olmak, ecnebileri memnun etmet adına kutsal VATAN TOPRAKLARI maalesef satılıyor.Ülkemizdeki misyonerlerin de haçlı zihniyeti ile bu türlü faaliyetleri olduğunu biliyoruz.

En son Kurtuluş Savaşı ile, emperyalist Avrupa güçleri ve A.B.D., TÜRKLERLE savaşılmayacağını anladılar,kabul ettiler. SAKARYA,ÇANAKKALE onlara bu dersi verdi.Fakat,asla TÜRKİYEMİZ üzerindeki emellerini iptal etmediler.Sadece ertelediler ve taktik değiştirdiler.Önümüze sundukları AB masalı ile milletimizi 40 yıl kapılarında süründürdükten sonra, gizli emellerini gerçekleştirecçek toprak satın almaları ile ülkemizin sahibi olmayı düşlüyorlar.Tıpkı İSRAİL devletinin kuruluşu gibi, Anadoluda küçük küçük hristiyan kolonileri oluşturmaya çalışıyorlar.Veya BOP gibi uzun vadeli projelerle IRAK-İRAN-SURİYE ardında TÜRKİYE işgallerini düşlüyorlar.

Yabancıların satın aldıkları gayrimekullerin dışında en can alıcı,can sıkıcı husus yeraltı madenlerimizin bulunduğu bildikleri arazileri satın almaları....Çok tehlikeli bir gelişme yaşanıyor.Ülkemizdeki BOR-BORAKS-TARYUM-ALTIN-BAKIR gibi stratejik madenlerin bulunduğu sahalar demokratik usullerle ve hukuka uygun şekilde işgal ediliyor.Bu işgalin yapıldığı süreçte, MURGUL BAKIR İŞLETMELERİ v.s. gibi bazı işletmelerimiz kapatılıyor. Kapatılan tüm işletmelerin altında yatan verimsizlik ve zarar değil, asıl acı gerçek, buraların sonraki sahipleri geldiklerinde sermayelerini bize saklattırıyorlar.

Ben,Susurluk İlçesinin Sultançayır Köyünde doğmuş biri olarak,Babam ve Annem Sultançayır BORAKS MADENLERİNDE bir tarihte işçi olarak çalıştılar.Tabii Fransız işletmecilerin elinde iken.Benim çocukluğum o madenlerin 1960'lı yıllardaki muhteşem teknolojisini ve işletimini görerek geçti. Yeraltı dehlizlerinde lokomotiflerle yaptığım turları unutmadım.Aynı Fransızlar, maden bittiğinden değil, yARIN GELDİKLERİNDE YİNE YERİNDE BULMAK İÇİN O TEKNOLOJİYİ VE TESİSLERİ YOK EDEREK,AÇTIKLARI GALERİLERİ OCAKLARI KAPATARAK,HATTA ÜSTLERİNİ CURUF İLE ÖRTEREK GİTTİLER.BU MADENLER, ENAZ 35 YILDIR ARTIK İŞLETİLMİYOR.

Türkiye'nin bu madene ihtiyacı yok mu? Elbette var ama sistem bunu engelliyor.Benim köyüm ve çevresi köylerin toprağının altında çok bol miktarda TARYUM-BOR yatıyor.Bandırma'dan GEMLİK'e kadar bir sahilyolu projesi yıllardır engelleniyor.Neden. Karacabey Boğazınında bulunduğu hatta KAPIDAĞ'ın da bulundu çok uzun ve dünyada eşi benzeri olmayacak sahil ekonomik değer haline getirilmiyor. Çünkü bu sahil üzerindeki arazilerin altında çok değerli madenler yatıyor ve emperyalist sahipleri buraları ucuza kapatmak için, sahil yolunu açtırmıyorlar.Yol mu, Türkiyenin DPT sinde onaylanmış ,kalkınma planlarını içine alınmış ama yıllardır stabilize.Hükümetler bunu bilmiyor mu? Pekala biliyorlar. ABİLER ne derse o oluyor.Peki bura insanları bunu biliyor mu? Hayır. Veya bura insanlarının kendi toprakları ile ilgili bir gelecek planları var mı? YOK!

Sadece TAHAYYÜL EDİN.....
İzmirden çıktınız.Sahil yolu ile Çanakkaleye geldiniz.Çanakkaleden yine sahili takip edip Erdek'e kadar geldiniz.KAPIDAĞ7ı dolanıp Bandırmaya, Bandırmadan da sahil yolu ile GEMLİK'e kadar gittiniz. Sadece tasavvur ediniz.Bu yolun tüm çevresi yeraltı zenginlikleri ile dolu.Hele KAPIDAĞ...Sadece bir iki mermer işletmesine izin verilmiş atıl fakat BAKİR...

Ha bir de şunu tahayyül ediniz lütfen.Bu haritalar yabancıların elinde geziyor.Ve yabancılar ülkemizin neresinde ne var bizden çok daha iyi biliyor.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! DEĞİLMİ....ne mutlu...

BU BİR BASİT ÖRNEKTİ. Bugün DİDİM gitmiş,yarın başka yerlerde gidecek.Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'in bazı dizelerini hatırlatıyor bu ortam....
"ÖZ VATANINDA GARİP...ÖZ VATANINDA PARYA..."

iNŞAALLAH PARYA olmamamız için, yine aynı şairimizin bir dizesini hatırlayalım;
"YÜZÜSTÜ ÇOK SÜRÜNDÜN, AYAĞA KALK SAKARYA..."

Bu dizeleri birinin,birilerinin 70 milyon insanımızın,ülkem insanlarının kulaklarına üflemesi yok yetmez haykırması gerekiyor gibi...Maalesef!
Old 14-04-2006, 02:05   #6
arzaplı

 
Varsayılan

Yazdıklarınız maalesef ülkemizin acı gerçekleri.Devletin kapalı kapılar ardında yaptığı bazı işlerin faturaları; bizim vatan topraklarımızın üzerinde oyun oynanmasına çıkarılmamalı.Çünkü bu topraklar öyle kolay kazanılmadı.Bu işleri yapmak isteyenlerin birdaha oturup kendilerine sorguya çekmeleri gerekir.VE bu sorgularında karşılarına çıkacak olan ÇANAKKALE ve SAKARYA gibi savaşları hatırladıklarında acaba vicdanları yine aynı şeyleri söyleyecekler mi?
Old 28-05-2006, 23:22   #7
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Ülkemizde vatan toprağı satılmamıştır, mülkiyet hakkı devredilmiştir. siz hukukun sınırları iyi bir şekilde koyduğunuz müddetçe milyonlarca mülkiyet yabancılara devredilse dahi bu vatanın bölünmeyeceğini göreceksiniz. SELİM BALKU

 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yabancıların Yatırması Gereken Teminat Miktarı onuralp Meslektaşların Soruları 1 12-02-2007 14:20
Yabancıların Türkiye de Evlenmeleri Hakkında umutlaw Meslektaşların Soruları 2 20-12-2006 10:09
Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinme Hakkı pia Hukuk Sohbetleri 18 08-10-2006 03:49
Borç yenileyen devre mülk satış sözleşmesi iptal edilebilir mi? özgür Meslektaşların Soruları 4 24-09-2006 18:24
Mülk davasını İngiliz çift kazandı ahmetsacit Hukuk Haberleri 1 07-09-2006 18:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03740501 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.