Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma davasında mal paylaşımı

Yanıt
Old 20-02-2010, 19:30   #1
Hak ve Nisfet

 
Varsayılan Boşanma davasında mal paylaşımı

Merhabalar;
Açacağım bir boşanma davasında, müvekkile babası tarafından evlendikten sonra alınan ve müvekkil adına tapuya kayıtlı olan bir ev var.
Dava sonucunda karşı taraf bu evden pay talep ettiği takdirde, evin müvekkilin babası tarafından hediye olarak alındığı ispatlandığında karşı tarafın bu evden hak talebinde bulunmasına engel olunabilir mi?
Old 20-02-2010, 20:51   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

1. Kanuna göre

Madde 220 - Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevi tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.


Saygılar.
Old 21-02-2010, 16:52   #3
mehmet sirn

 
Varsayılan

Yeni bir konu açmaya gerek yok diye düşünüyorum.
Açtığım boşanma davasında evlilik birliği içinde edinilen ve kişisel mal niteliğinde olmayan malların paylaşımına ilişkin talebimiz bulunmaktaydı. Mahkeme, boşanma talebimizi kabul etti. Maddi ve manevi tazminata ilişkin taleplerimizi kısmen kabul etti. Ancak ortada kesinlemiş bir boşanma hükmü bulunmadığından evlilik mallarının tasfiyesine ilişkin talebimizi reddetti. Evlilik mallarının tasfiyesine ilişkin taleplerimiz reddedildiği için davalı taraf lehine de vekalet ücretine hükmetti.
Benim görüşüme göre, mahkemenin dosyayı tefrik ederek evlilik mallarının tasfiyesine ilişkin taleplerimizi yeni bir esasa kaydetmesi ve tefrik edilen davada boşanma davasının sonucunun beklenilmesine karar vermesi gerekirdi.
Bu konuda sayın meslektaşların görüşlerini bekliyorum. Boşanma davası ile birlikte evlilik mallarının tasfiyesi istenip istenemeyeceği ve boşanmaya karar verildiği takdirde ne şekilde bir yol izlenmesi gerektiğine dair elinde yargıtay kararı olan meslektaşlarım bu kararları paylaşırlarsa memnun olurum.
Old 21-02-2010, 17:59   #4
üye8180

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mehmet sirn
evlilik mallarının talebimizi reddetti.tasfiyesine ilişkin

Merhaba

Öncelikle malların tasfiyesine ilişkin talebinizin, boşanmanın eki niteliğinde olmadığını, harcı ödenmiş olması gereken bir talep olduğunu belirteyim.

Örnek:

Denkleştirme alacağımız
Değer artış payı alacağımız
Katılma alacağımız
+..................................

Toplam ....................TL.

şeklinde bir bedel gösterip harcı yatırılmalıydı.

Bu konuda harcı verilerek usulüne uygun şekilde bir talepte bulunulmuşsa şayet, bu dava tefrik edilip ayrı bir esasa kaydedilmeliydi.
Yardımcı olabilecek bir içtihat: ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. 2005/1920 E. 2005/3866 K. 14.03.2005 )
Old 22-02-2010, 15:16   #5
Songül Yıldız Aksarı

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
2006/21592 E 2007/364 K
24.01.2007 tarih

• NİSBİ HARCA TABİ DAVA ( Davacı Kadının Dava Dilekçesinde Yer Alan Katılma Alacağına Yönelik İsteği Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı )
• BAŞVURMA HARCI ( Alındığı Görülmekle Nisbi Harcın İkmali İçin Davacıya Mehil Verilmesi Nisbi Harç Verildiği Takdirde Katılma Alacağına Yönelik Davanın Tefrik Edilmesi İle Boşanma Davası Sonucu Beklenmesi Gereği )
• KATILMA ALACAĞI TALEBİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Nisbi Harca Tabi Olduğu ve Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Sona Ermesine Bağlı Olarak İstenebileceği )
ALTINLARA YÖNELİK İSTEK ( Davalı Koca Tarafından Davacı Kadından Alındığı ve İade Edilmediğinden Kabulü Gereği )

ÖZET :
Davacı kadının dava dilekçesinde yer alan katılma alacağına yönelik ( TMK.m. 231 ) isteği boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nisbi harca tabi olduğu ve eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesine bağlı olarak istenebileceğinden başvurma harcının da alındığı görülmekle nisbi harcın ikmali için davacıya mehil verilmesi, nisbi harç verildiği takdirde katılma alacağına yönelik davanın tefrik edilmesi ile boşanma davası sonucu beklenerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
Davalı kocanın 3.12.2005 günlü dilekçesindeki beyanı ve dava dosyasında dinlenen tanıkların anlatımları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dava konusu altınları davalı koca tarafından davacı kadından alındığı ve iade edilmediği gerçekleşmiştir. Davacı kadının altınlara yönelik davasının kabulü gerekir.
DAVA :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR :
1- Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın davacı kadına fiziksel şiddet uyguladığı ve aşağıladığı anlaşılmaktadır.
Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.
Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya ( TMK. md. 166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
2- Davacı kadının dava dilekçesinde yer alan katılma alacağına yönelik ( TMK.m. 231 ) isteği boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nisbi harca tabi olduğu ve eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesine bağlı olarak istenebileceğinden başvurma harcının da alındığı görülmekle nisbi harcın ikmali için davacıya mehil verilmesi, nisbi harç verildiği takdirde katılma alacağına yönelik davanın tefrik edilmesi ile boşanma davası sonucu beklenerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
3- Davalı kocanın 3.12.2005 günlü dilekçesindeki beyanı ve dava dosyasında dinlenen tanıkların anlatımları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dava konusu altınları davalı koca tarafından davacı kadından alındığı ve iade edilmediği gerçekleşmiştir.
Davacı kadının altınlara yönelik davasının kabulü gerekirken reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ :
Temyiz edilen hükmün 1, 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 22-02-2010, 15:21   #6
Songül Yıldız Aksarı

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2005/3194
Karar No : 2005/7219
Tarih : 3.5.2005


• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Hadiselerdeki Kusurun Ağırlığı Davalıda Olması Nedeniyle Davacı Yararına Karar Verilmesi Gereği )
• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Sebep Olan Hadiselerdeki Kusurun Ağırlığı Davalıda Olması Nedeniyle Davacı Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gereği )
GÖREV ( Tarafların İstedikleri Maddi ve Manevi Tazminatlar Medeni Kanununun 202-244 Maddelerinden Kaynaklanması Nedeniyle Davanın Aile Mahkemesinde Bakılması Gereği )

ÖZET :
Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerdeki kusurun ağırlığı davalıdadır. Davacı yararına uygun bir maddi ve manevi tazminat verilmesi gerekir. ( MK. m.174/1-2 ) Bu yön üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.
Tarafların istedikleri maddi tazminatlar Medeni Kanununun 202-244 maddelerinden kaynaklanmaktadır. Davanın Aile Mahkemesinde bakılması gerekir.
DAVA :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Gülçim Birlikseven vekili Av.İlknur Kalan ve temyiz eden karşı taraf vekili Av. Hasan Kul geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR :
1- Boşanma hükmü henüz kesinleşmemiştir. Tarafların istedikleri maddi tazminatlar yönünden verilen tefrik kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. ( MK. m.225 )
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Toplanan delillerden; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerdeki kusurun ağırlığı davalıdadır. Davacı yararına uygun bir maddi ve manevi tazminat verilmesi gerekir. ( MK. m.174/1-2 ) Bu yön üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.
3- Tarafların istedikleri maddi tazminatlar Medeni Kanununun 202-244 maddelerinden kaynaklanmaktadır. Davanın Aile Mahkemesinde bakılması gerekir. Tazminatlarla ilgili davanın görev yönünden reddedilmesi de yerinde değildir.
SONUÇ :
Temyiz edilen hükmün 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerin ise ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 400 YTL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, 03.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-02-2010, 13:22   #7
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/13383
Karar: 2006/14624
Karar Tarihi: 31.10.2006

ÖZET: Mahkemece katılma alacağı davasını tefrik edilmeli, tefrik edilen katılma alacağı davasında boşanma davasının sonuçlanması beklenmeli, boşanma kararı verildiği takdirde eşler arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren sona ereceğinden katılma alacağı istemi konusunda inceleme yaparak sonucu uyarınca bir karar vermek gerekir.

(4721 S. K. m. 166, 218, 225, 231, 241)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacı kadının dava dilekçesinde boşanma (TMK. md. 166/1) isteminin yanı sıra katılma alacağı (TMK. md. 231) isteminin de bulunduğu anlaşılmaktadır.

Katılma alacağının istenebilmesi için eşler arasındaki geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK. md. 218-241 ) sona ermesi (TMK. md.225 ) gerekmektedir.

Dava dilekçesinde boşanma isteminde de bulunulduğu gözetildiğinde mahkemece yapılacak iş, katılma alacağı davasını tefrik etmek, tefrik edilen katılma alacağı davasında boşanma davasının sonuçlanmasını beklemek, boşanma kararı verildiği takdirde eşler arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren (TMK. md. 225/2) sona ereceğinden katılma alacağı istemi konusunda inceleme yaparak sonucu uyarınca bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde katılma alacağı isteminin esası hakkında karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Temyiz edilen hükmün 2.bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davasında eşin paylaşımı istenen evden tahliyesi mümkün müdür? avacem Meslektaşların Soruları 3 01-11-2008 17:06
boşanma davasında malların paylaşımı sorunu zinedin Meslektaşların Soruları 1 23-11-2007 17:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04197693 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.