Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

gününden önce ibraz edilen çek için ceza

Yanıt
Old 03-01-2010, 15:09   #1
aykutergil

 
Varsayılan gününden önce ibraz edilen çek için ceza

5941 sayılı yasa 31.12.2011 tarihine kadar, çeklerin gününden önce Bankaya ibrazlarını yasaklamıştır. Yani gününden önce karşılığı hazır olmayan çekler için ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamaz. Daha önceki yıllarda gününden önce ibraz edilmiş ve o tarihte karşılığı bulunmadığı yazılmış çeklerle ilgili devam eden davalarda bu tür çeklerin yeni düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmasının Mahkemelerce resen nazara alınması gerekmez mi? Uygulama henüz çok yeni olduğundan bu konuda uygulayıcılarımız ne düşünüyor?
Old 03-01-2010, 22:47   #2
gursan

 
Varsayılan

5941 Sayılı yasanın 9. maddesi ile 3167 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yasanın 5/1. maddesi gereğince ileri tarihli (vadeli) çeklerin, üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibrazı halinde karşılıksızçek keşide etmenin SUÇ OLARAK DÜZENLENMEMİŞ olması karşısında CMK 233/2- a maddesi gereğince devam eden davalar bakımındanBERAAT kararı verilmesi, Hüküm verilen dosyalar bakımından da TCK 5 ve 7. Maddeleri gereğince CEZANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunsuz suç olmaz.
Saygılarımla.
Old 04-01-2010, 02:50   #3
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Uygulama henüz çok yeni olmakla birlikte sonucunu ben de çok merak ediyorum zira çok farklı yorumlar var, ancak yasanın özü, 5 maddesinde düzenlenen hüküm artık hapis cezasına yer verilmediği, verilecek ceza sadece adli para cezası olduğu açık olmakla birlikte, mülga kanun hükümleri 5941 sayılı kanunun yayımı tarihi itibari ile kaldırılmış alamkla birlikte kanunun geçici 2 maddesinin 5 fıkrasındaki düzenleme, taahhüde uyulmaması halinde hükmün infazının devamına karar verilmesi de kanunla çelişmektedir, gerek anayasanın 38 ve gerekse TCK 5 ve 7 maddelerine de aykırılık teşkil eder.Bu konudaki gelişmeleri merak ediyorum,
yine kanunun geçici 5/1 maddesinde 31/12/2011 tarihine kadar, çekin yasal ibraz süresinden önce bankaya ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin hükü gereği, yasal süresinden önce 31/12/2011 tarihine kadar bankaya ibraz ile karşılıksız kalan çeklere ilişkin soruşturma ve kovuşturma açılamayacaktır.

uyulamayı merakla bekliyorum.
selamlar
Old 04-01-2010, 12:43   #4
Tuğçe AYMEN

 
Varsayılan

5941 Sayılı Çek Kanununa m. 5/1’ e göre “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” Denilmek suretiyle karşılıksız çek suçunun unsuru olarak çekin kanuni ibraz süresi içinde ibrazı koşulu getirilmiştir. Başka bir ifadeyle üzerinde yazılı bulunan keşide tarihinden önce ibraz edilmiş çekler açısından keşidecilerin cezai sorumluluğuna gidilemeyecektir. Bu çerçevede Çek kanununun yayımı tarihi itibariyle artık üzerinde yazılı bulunan kanuni ibraz tarihine göre ibraz edilmeyen çekler hakkında keşidecilerin sorumluluğu olmayacağı gibi iş bu kanunun yayımından önce açılmış bulunan cezai soruşturma ve kovuşturmalar açısından ise ceza hukukunda LEHE KANUNUN uygulanması ilkesi geçerli olacaktır. Bu çerçevede Çek kanunu yürürlüğe girmeden önce ileri keşide tarihli olup da üzerindeki yazılı tarihten önce ibraz edilmiş çekler açısından keşideciler aleyhine başlatılan cezai soruşturma ve kovuşturmalar sanığın beraati ile sonuçlanacaktır (Sayın Gürsan’ın da belirttiği gibi). Nitekim son zamanlarda bu yönde kararlar verilmiştir. Yani söz konusu kanunun başlıca uygulayıcıları olan mahkemeler sanıklar açısından BERAAT KARARI vermektedir.

Ayrıca Sayın Muhsin Koçak’ın belirttiği “yine kanunun geçici 5/1 maddesinde 31/12/2011 tarihine kadar, çekin yasal ibraz süresinden önce bankaya ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin hükmü gereği, yasal süresinden önce 31/12/2011 tarihine kadar bankaya ibraz ile karşılıksız kalan çeklere ilişkin soruşturma ve kovuşturma açılamayacaktırİfadesinde karşılıksız kalan çeklere ilişkin soruşturma ve kovuşturma açılamamasının hukuki gerekçesinin geçici 1/5 değil yine yukarıda belirtildiği gibi Çek Kanunu m. 5/1 dir diye düşünüyorum. Kaldı ki geçici madde 1/5 de düzenlenen “31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdirHükmü ile madde 3/8’de düzenlenen “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır Hükmünün kanun koyucular tarafından nasıl bir amaçla koyulduğunu anlamak pek mümkün değil. Her ne kadar geçici madde 1/5 ile çekte vadenin 31.12.2011’e kadar geçerli olacağı yönünde bir takım düşünceler mevcut olsa da madde 3/8 de getirilen düzenleme ile çekte vadenin sürekli hale getirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Old 04-01-2010, 12:59   #5
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

düzenlemedeki 31/12/2011 tarihine kadar yasal süresinden önce ibraz geçersizliği, soruşturma ve kovuşturma bakımından geçerli olmakla birlikte, 31/12/2011 tarihinden sonra yasal süresinden önce bankaya ibraz halinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir, yasal süresinden önce ibrazında karşılıksız bırakılan tutarın yasal süresinde tamamlanması soruşturma ve kovuşturmayı engellemeyecektir. Ancak bu durumda kaunun 5 maddesi gereğince karşılıksız çek keşide etme suçu oluşmuş olmasıyla kanunun 6 maddesi gereğince pişmanlık hükümleri uygulanacaktır.
Old 04-01-2010, 15:10   #6
Av.Kaan

 
Varsayılan

Kanun yürürlüğe girdikten sonra gününden önce bankaya ibraz edilip arkası yazılan (kanuna aykırı olarak) çekler bakımından suçun oluşmayacağını, kamu davası açılmaması gerektiğini, açılırsa da beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ancak, kanun çıkmadan önce gününden önce bankaya ibraz edilip yazılmış çekler bakımından suçun o gün (ve düzeltme hakkının kullanılmaması ile) oluştuğunu, sonradan çıkan kanunun her ne kadar sanığın lehine de olsa TCK 7.madde kapsamında olmadığını, getirilen yeni düzenlemenin maddi ceza hukukuna ilişkin bir hüküm olmadığını, ceza tayin edilen kanun maddesinde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle de sanığa ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 04-01-2010, 17:24   #7
gursan

 
Varsayılan

Sayın Tuğçe AYMEN’in belirttiği gibi,
Tartışma konusu;
5838 sayılı kanun ile 3167 sayılı kanuna eklenen geçici 2. madde ; (31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”)
Veya
5941 sayılı yasanın geçici 1/5. maddesinde düzenlenen;
(31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir)
Hükümleri ile ilgili değildir.

Belirtilen düzenlemeler;
5838 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 28.02.2009 tarihinden başlayarak 31.12.2011 tarihine kadar “keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin İBRAZININ GEÇERSİZ OLACAĞINI , KARŞILIĞI MEVCUT OLSA BİLE ÖDENMEYECEĞİNİ düzenleyen hükümlerdir. (31.12.2011. tarihinden sonraki bir tarihte “ keşide gününden önce bankaya ibraz edilen çekin karşılığı bankada mevcut ise ödenebilecektir).
Elbette belirtilen tarihler arasında KANUNUN YASAKLAMASINA RAĞMEN “keşide gününden önce bankaya ibraz edilen ve karşılığının olmadığı tespit edilen bir çek olursa (YANİ BANKA YASA HÜKMÜNE RAĞMEN ÇEKİN ARKASINI YAZMIŞSA) suç oluşmayacaktır.
Tartışma konusu; 28.02.2009 tarihinden önceki bir tarihte “keşide gününden önce ibraz edilip karşılığının bulunmadığı tespit edilmiş bulunan” çeklerle ilgili devam eden koğuşturma ve soruşturmalar ile kesinleşmiş ceza hükümlerinin ne yönde etkileneceği ile ilgilidir.
Kanımızca;
5941 sayılı yasanın 5/1. maddesinde “suç tanımı”, suçun “maddi unsuru” değiştirilmiştir.
3167 sayılı yasanın 16/1. maddesi gereğince suçun oluşması için;
a)Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya
b)ibraz süresi içinde
bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız olduğunun tespit edilmiş olması gerekirken,
5941 sayılı yasanın 5/1. maddesinde “üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında” bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız olduğunun tespit edilmiş olması şartına bağlanmıştır.
Yeni yasada suçun kapsamı daraltılmıştır. Bu bakımdan yukarıda değindiğimiz “erken ibraz”ı yasaklayan hükümlerden ayrık olarak ERKEN İBRAZ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTILMIŞTIR.
Bir örnekle açıklamak gerekirse;
Çek Tarihi :15.02.2008
İbraz Tarihi :05.02.2008
Soruşturma veya koğuşturma devam etmekte (veya sanığın cezalandırılmasına karar verilmiş)
1.3167 sayılı yasanın 16. maddesi yürürlükten kalkmış olmakla bu maddeye göre ceza verilemez
2. 5941 sayılı yasanın 5/1. maddesine göre tanımlanan suçun unsurlarının oluşmamış olması nedeniyle ceza verilemez.
3.TCK 7. maddesindeki “İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz” hükmü karşısında;
Soruşturma aşamasında, KOĞUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
Yargılama aşamasında sanığın BERAATİNE,
Hüküm verilmiş dosyalarda ise CEZANIN ORTADAN KALDIRILMASINA
Karar verilmesi gerekmektedir.
Saygılarımla.
Old 04-01-2010, 17:47   #8
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

Vadeli çek Yargıtay kararı
T.C.
YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No : 2009/12591
Karar No: 2009/14476
Tebliğ name No: K.Y.B. - 2009/163498

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Mustafa İltin hakkında ADANA 4.160; Asliye; Ceza Mahkemesi’nin 30.11.2007 tarihli, 2006/727 esas, 2007/811 karar sayılı hükmü ile 3167 sayılı Kanun’un 16/1. maddesi uyarınca verilen 30.000.-YTL adli para cezasının” infazı aşamasında, 28.02.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun ile 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddede öngörülen 31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. hükmünün değerlendirilmesi için hükümlü tarafından sunulan dilekçe üzerine, aynı Mahkemenin 13.03.2009 tarihli ve 2006/727 esas, 2007/811 karar sayılı ek kararı ile “ileri tarihli olarak keşide edilen suça konu çekin keşide tarihinin üzerinden uzun bir süre geçtiği, hükümlünün şimdiye kadar çek bedelini ödemediği, yasanın amacının hükümlüyü borçtan kurtarmak olduğu gerekçesi ile talebin reddine karar verildiği”; ek karara yönelik Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine, ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararı ile, “suça konu çekin keşide tarihinden önce ibraz edilmiş olması nedeniyle, 5838 sayılı Kanun ile 3167 sayılı Kanun’a ekli geçici 1. madde hükmünün lehe olduğu ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca hükümlü hakkında uygulanması gerektiği gerekçesiyle itirazın kabulüne, itiraza konu kararın kaldırılmasına karar verildiği; Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.11.2007 tarihli infaza konu hükmü ile Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli kararına karşı Yüksek Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 15.06.2009 gün ve 6454/32157 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 03.07.2009 gün ve 2009/163498 sayılı tebliğ namesi ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya ve ekleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozma talebi ve tebliğ namede, Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 30.11.2007 tarihli kararı ile ilgili olarak;

Sanığın sorgusu için çıkarılan ve 7201 saydı Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edilen davetiyede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 195. maddesindeki, gelmese de duruşmanın yapılacağına ilişkin açıklamanın yer almadığı gözetilmeden, bu tebligata dayanılarak sanığın yokluğunda karar verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanmasında,

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 18. maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna eklenen geçici 2. maddesinde yer alan; “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”şeklindeki düzenlemeye göre, anılan Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiği 28.02.2009 tarihinden 31,12.2009 tarihine kadar ileri tarihli çeklerin, üzerinde yazan keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilmesi halinde karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmayacağı, söz konusu maddenin daha önceden karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılmış davalarda ve soruşturmalarda uygulanamayacağı cihetle, itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.» denilerek, Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.11.2007 tarihli infaza konu hükmü ile Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli kararının bozulması istenmiştir.


1) Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.03.2008 tarihli ve 2007/533 esas, 2008/289 karar sayılı hükmüne yönelik kanun yararına bozma isteminin incelenmesi:

Dosya kapsamına göre; muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki adresine, sanığın sorgusu için çıkarılan ve Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine uygun olarak yapılan tebligata ilişkin davetiyede, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesindeki açıklamanın yer alması nedeniyle, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE,

2) Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin incelenmesi:

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen, “Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir.” hükmü uyarınca, ileri tarihli çek düzenlenmesi olanaklıdır.

28.02.2009 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddede “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir.

Madde gerekçesinde ise, “Madde ile; belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.” açıklaması yapılmıştır.

Madde metninden ve gerekçeden de anlaşılacağı üzere; söz konusu hükümle, 28.02.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki belirli ve geçici sürede, yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan belirsizliğin ve güvensizliğin bir sonucu olarak, ellerinde bulunan ileri tarihli çekleri vadesinden önce bankaya ibraz edenlerin önüne geçilip; piyasadaki para dolaşımının sürekliliğinin sağlanması ve ticari yaşamda ortaya çıkan sorunların, mağduriyetlerin bir ölçüde önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca, muhatap banka tarafından, 28.02.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında ibraz edilen ileri tarihli keşide edilmiş çekler için herhangi bir işlemin; dolayısıyla, karşılığı bulunmayan çekler yönünden de 3167 sayılı Kanun’un 4 ve 5. maddelerinde öngörülen işlemlerin yapılması olanaklı değildir. Böylelikle, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi, belirtilen zaman aralığında uygulanamayacaktır.

Belirtilen düzenlemenin, 3167 sayılı Kanun’un 16. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçu yönünden değerlendirilmesi durumunda aşağıdaki sonuca varmak gerekir.

5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. madde hükmü, sadece 28.02.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında uygulanacağından; ileri tarihli düzenlenip de belirtilen tarihler arasında vadesinden önce bankaya ibraz edilen ve ibraz tarihi itibariyle karşılığı bulunmayan çekler yönünden, muhatap banka şubesince karşılıksız işlemi yapılamayacağından ve yapılsa bile bu işlem geçersiz olacağından, bu tarih itibariyle karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmayacak, ancak, keşide tarihinden itibaren işleyecek yasal ibraz süresi içerisinde ibraz edilip, karşılığının bulunmaması durumunda suçun oluşumu söz konusu olacaktır.


28.02.2009 tarihinden önce, üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen ileri tarihli çekler hakkında ise, 3167 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin bu dönemde uygulanmaması nedeniyle, çekin bankaya ibrazı olanaklı olup, karşılıksız işlemi yapılması gerektiğinden; bu tarihten önce işlenen suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetler ile sürmekte olan davalar yönünden, sanık lehine düzenleme kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 7. maddesinin uygulanması olanaklı olmadığı gibi; 31.12.2009 tarihinden sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi uygulanmaya devam edeceğinden, karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşacaktır.

Bu açıklamalara göre somut olay incelendiğinde; 05.04.2006 tarihinde ileri tarihli olarak düzenlenen suça konu çekin, keşide tarihinden önce “10.03.2006” tarihinde ibraz edildiği ve bu tarihte karşılığının bulunmadığı; bu tarihin, 5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin uygulandığı döneme rastlamadığı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup; kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 17.09.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Old 04-01-2010, 21:35   #9
gursan

 
Varsayılan

Yukarıdaki iletimizde de belirtildiği üzere görüşümüz 5838 sayılı yasanın 18.maddesi ile 3167 sayılı yasanın geçici 2.maddesine eklenen hükümle ilgili değildir. Ayrıca sayın Av.Eyüp KATI tarafından eklenen Yargıtay Kararı 5941 sayılı yasanın kabulünden önceki tarihli bir karardır.
Saygılarımla.
Old 05-01-2010, 13:49   #10
aykutergil

 
Varsayılan

Tartışmaya katılan değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bence de Sayın Eyüp KATI'nın gönderdiği Yargıtay kararı 5941 sayılı yasadan önce verildiğinden ve 5941 sayılı yasa, "gününden önce ibraz yasağını" 31.12.2011 tarihine kadar götürdüğünden, bu uygulama YERLEŞMİŞ KURAL niteliğini kazanmaktadır.

3167 s. y. tümüyle yürürlükten kaldırıldığından suçun ve cezanın kanuniliğinden söz edilemez.

Bu konuda Sayın Tuğçe AYMEN ile Sayın Gürsan'ın kapsamlı yorum ve değerlendirmelerine ben de katılıyorum. Sayın Av. Kaan'ın bundan sonraki çekler açısından suç oluşmayacağına dair görüşü tartışmasız doğrudur. Ama 2. paragrafta açıkladığı "ceza verilmesi gerektiği" görüşüne katılamıyorum. Hangi yasaya göre ceza vereceksiniz? 3167 yürürlükte değil, 5941 suç saymamış (gününden önce karşılığı hazır bulundurmamayı).

Konu yeterince aydınlandı. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla .
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
GÜnÜnden Önce İbraz Edİlen Çek avukat1980 Meslektaşların Soruları 6 28-06-2012 09:52
Ödeme yasağı nedeniyle mahkemeye ibraz edilen çekin ibraz süresinin geçmesi Av. Mehmet Demirezen Meslektaşların Soruları 10 10-01-2010 17:36
vade tarihinden önce bankaya ibraz edilen çekte ibraz geçerli mi? av.yıldırım Meslektaşların Soruları 2 16-12-2009 21:54
çek kanunundaki değişkilik 28/02/2009 dan önce ibraz edilen çekleri de etkiler mi? avsevilaldemir Meslektaşların Soruları 10 09-09-2009 11:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04344106 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.