Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Takipsiz kalan icra dosyasındaki taşınmaz haczi kendiliğinden düşer mi?

Yanıt
Old 15-12-2009, 11:35   #1
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan Takipsiz kalan icra dosyasındaki taşınmaz haczi kendiliğinden düşer mi?

Arkadaşlar herkese merheba ,
Benim sorunum şöyle;
Bir icra takibi yaptım, borçlunun taşınmazına haciz koyduk, ancak bizden önce, taşınmazda bir haciz daha var, o alacak, taşınmazın değerine yakın, yani bize bişey kalmaz. Ancak bu takipte 1 yıldan fazladır işlem yapılmamış. Kuvvetle muhtemel takip düşmüş. Bu aşamada ben satış talep edersem, bu takib işlem yapılmadığından düştüyse haczi de düşer mi yani biz ilk sırada yer alır mıyız? teşekkürler...İyi çalışmalar
Old 15-12-2009, 14:50   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ender Sezer
Arkadaşlar herkese merheba ,
Benim sorunum şöyle;
Bir icra takibi yaptım, borçlunun taşınmazına haciz koyduk, ancak bizden önce, taşınmazda bir haciz daha var, o alacak, taşınmazın değerine yakın, yani bize bişey kalmaz. Ancak bu takipte 1 yıldan fazladır işlem yapılmamış. Kuvvetle muhtemel takip düşmüş. Bu aşamada ben satış talep edersem, bu takib işlem yapılmadığından düştüyse haczi de düşer mi yani biz ilk sırada yer alır mıyız? teşekkürler...İyi çalışmalar

Merhaba;

Alıntı:
Haczin kalkması:

Madde 110 - Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.
ve
Alıntı:
Talep için müddetler:

Madde 106 - Alacaklı haczolunun mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.
İcra dosyasının takipsiz kalması nedeniyle düşmesinin etkisi olduğunu düşünmüyorum. Zira takip bu süre zarfında yenilenebilir.

Saygılarımla...
Old 15-12-2009, 16:20   #3
sailor1981

 
Varsayılan

Haczı kaldırmak ıçın merciye dava açmak gereklı sanırım
"icranın geri bırakılması kararı"
Old 15-12-2009, 17:49   #4
AV. BERAT ALPER KÖSTERİT

 
Varsayılan

Her ne kadar haciz isteme süresi bir yıl olsa da ve bu süre içinde haciz istenmediği takdirde dosya düşecek olsa da taşınmazlar açısından şöyle farklı bir durum vardır: Taşınmaz haczi tarihinden itibaren iki yıl içinde başkaca bir haciz talebinde bulunulmasa da takip düşmez. Benim böyle iki dosyam düşmedi.
Old 15-12-2009, 22:17   #5
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Hayır, ilk sırada yer almazsınız. Sizden önceki sırada olan dosyadaki haczin duşmesi için gerekli 2 yıllık süreyi beklemenizi ve o zaman o dosya yenilenmez, yenilense de süresi içinde satış istenmez ise satış istemenizi tavsiye ederim. Aynen bu şekilde beklediğim dosyalarım vardır.
Old 16-12-2009, 11:21   #6
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

Öncelikle cevaplar için herkese teşekkür ederim,
Yeni öğrendiğim bilgiye göre,Bizden önce taşınmaza konan haczin tarihi 04.04.2008, ayrıca satış istenmiş ve 28.10.2008'de kıymet takdirinin tebliği 35 e göre istenmiş.Şimdi 04.04.2010 tarihine kadar işlem yapılmazsa takip ve haciz düşer mi? 2 yıl geçmiş oluyor haciz tarihinden sonra çünkü.04 Nisan'dan sonra mı satış isteyeyeim? Teşekkürler...
Old 16-12-2009, 13:27   #7
AV. BERAT ALPER KÖSTERİT

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2006/12-149

K. 2006/86

T. 22.3.2006

• ŞİKAYET ( Kıymet Takdirinin Satış İsteme Anlamına Gelmediği Gerekçesiyle Kabulü İsabetli Olduğu )

• KIYMET TAKDİRİ ( Alacaklının Kıymet Takdiri Talebinde Yer Alan "Satışa Esas Kıymet Takdiri" İfadesinin Satış İsteminin Varlığını Kabule Yeterli Olmadığından Şikayet Talebinin Kabulü İsabetli Olduğu )

• SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİRİ İFADESİ ( "Satışa Esas Kıymet Takdiri" İfadesinin Satış İsteminin Varlığını Kabule Yeterli Olmadığından Şikayet Talebinin Kabulü İsabetli Olduğu )

2004/m.78,150/e-2


ÖZET : İstek, icra müdürlüğünün işlemini şikayete ilişkindir. Uyuşmazlık, alacaklının kıymet takdiri talebinde yer alan "satışa esas kıymet takdiri" ifadesinin satış isteminin varlığını kabule yeterli olup olmadığı, noktasındadır. Mahkemece; kıymet takdirinin satış isteme anlamına gelmediği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetlidir.
DAVA : Taraflar arasındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 25.03.2004 gün ve 2004/69-120 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 16.09.2004 gün ve 14035-19388 sayılı ilamı ile;
( ... 1- Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İpotek alacaklısı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin takipteki alacağın bilahare Ahmet Tabakoğlu'na 17.2.1995 tarihinde temlik edildiği onun tarafından da 1.2.2001 tarihinde harç yatırılarak takibin yenilendiği borçluya yenileme talebinin 23.2.2001 tarihinde tebliğ edildiği temlik alacaklısının 13.2.2002 tarihinde ise satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmasının istendiği 27.2.2002 tarihinde kıymet takdirinin yapıldığı 13.2.2004 tarihinde de satış talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Bu durum karşısında harç yatırılarak takibin yenilendiği 1.2.2001 tarihinden sonra 13.2.2002 tarihinde satış istendiği için İİK.nun 150/e-2 maddesi uyarınca satış isteminin süresinde yapıldığı anlaşılmakla mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gibi kabule göre de takibin düşmesi yerine haczin kaldırılması yönünde hüküm kurulması da isabetsizdir.
2- Bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi uygun görülmüştür... ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : İstek, icra müdürlüğünün işlemini şikayete ilişkindir.
Şikayetçi/borçlu vekili 12.03.2004 tarihli şikayet dilekçesinde; İzmir 4. İcra Müdürlüğü'nün 2001/778 E. sayılı takip dosyasında yenileme tarihi olan 24.01.2001 tarihinden sonra 2 yıl içerisinde satış istenmediğini, icra memurunun 24.01.2003 tarihinde takibin düşmesine karar vermesi gerekirken dosyada işlemlere devam etmesinin İİK. 150/e hükmüne aykırı olduğunu, ifadeyle, "şikayet yoluyla ihale kararının iptalini ve dosyanın takipten düşürülmesini" istemiştir.
Mahkemece, evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda şikayetin kabulüne karar verilmiş; taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairece alacaklı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile bu karar "..süresinde satışa esas olmak üzere kıymet takdiri istendiği, yasal süre geçmeden satış talebinde bulunulduğu" gerekçesiyle bozulmuş; şikayetçinin temyiz istemlerinin ise reddine karar verilmiştir.
Mahkeme; kıymet takdirinin satış isteme anlamına gelmediği gerekçesiyle önceki kararda direnmiş; direnme hükmünü bu kez sadece karşı taraf/alacaklı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; İpotek alacaklısı tarafından borçlu aleyhine başlatılan, daha sonra temlik alacaklısı/karşı tarafça harcı yatırılarak 01.02.2001 tarihinde yenilenen ve 23.02.2001 tarihinde bu işlem şikayetçi/borçluya tebliğ edilen ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takipte, 13.2.2002 tarihli "satışa esas kıymet takdirinin yapılması" istemi ile buna dayanılarak yapılan 27.2.2002 tarihli kıymet takdirinin ve sonrasında 13.2.2004 tarihli satış talebinin varlığı karşısında İİK.nun 150/e-2 maddesi uyarınca süresinde yapılmış bir satış isteminin bulunup bulunmadığı,
Eş söyleyişle, alacaklının kıymet takdiri talebinde yer alan "satışa esas kıymet takdiri" ifadesinin satış isteminin varlığını kabule yeterli olup olmadığı, noktasındadır.
Öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemenin irdelenmesinde yarar vardır,
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun "paraya çevirme müddeti" başlıklı 150/e maddesinde aynen;
"Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde isteyebilir.
Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmezse takip düşer.
78 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipte de kıyasen uygulanır."
Hükmü yer almaktadır.
Madde metninde de açıkça ifade olunduğu üzere alacaklı, taşınmaz rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren "iki sene içinde" isteyebilir. Şayet bu sürede satış istenmezse veya talep istendiği halde geri alınıp ta bu süreler içinde yenilenmezse takip düşer. Kıymet takdirinin istenmesi -satışa esas olmak üzere ibaresiyle dahi olsa- veya kıymet takdirinin yapılmış olması satışın istenmesi anlamında düşünülemez. Satış isteminin varlığını kabul için bu konudaki açık talep yanında satış giderlerinin de yatırılması gerekir.
Somut olay bu ilkeler çerçevesinde incelendiğinde; alacaklının 01.02.2001 tarihinde takibi yenilediği, borçluya 23.02.2001 tarihinde buna ilişkin tebligatın yapıldığı, satış isteminin ise 13.2.2004 tarihinde gerçekleştirildiği belirgindir.
Şu durumda 23.02.2001 ile 13.02.2004 tarihleri arasında yasaca aranan iki yıldan fazla süre geçmiş; takip düşmüştür.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, onanması gerekir. SONUÇ : Alacaklı/karşı tarafın temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 22.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 16-12-2009, 13:41   #8
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ender Sezer
Öncelikle cevaplar için herkese teşekkür ederim,
Yeni öğrendiğim bilgiye göre,Bizden önce taşınmaza konan haczin tarihi 04.04.2008, ayrıca satış istenmiş ve 28.10.2008'de kıymet takdirinin tebliği 35 e göre istenmiş.Şimdi 04.04.2010 tarihine kadar işlem yapılmazsa takip ve haciz düşer mi? 2 yıl geçmiş oluyor haciz tarihinden sonra çünkü.04 Nisan'dan sonra mı satış isteyeyeim? Teşekkürler...

Merhabalar;

Sn. Alper Bey'in eklemiş olduğu içtihattan da anlaşılacağı üzere, kıymet takdiri yapılması için talepte bulunulmuş olması "satışın talep edildiği" anlamına gelmeyeceğinden (kıymet takdir raporu alınmış ve tebliğe çıkarılmış olması) bu iki yıllık sürenin kesilmesi sonucunu doğurmayacaktır.

Saygılarımla...
Old 18-12-2009, 16:36   #9
Av. Melik Şengül

 
Varsayılan

bence satış avansının yatırıldığı tarih itibariyle zamanşımı süresi kesilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kaybolan icra dosyasındaki işlemler Murat GÖZÜPEK Meslektaşların Soruları 7 28-03-2011 12:08
Borçlunun İcra Dosyasındaki Alacağının Haczi Av. O. TEKGUL Meslektaşların Soruları 4 26-07-2007 19:46
Araç Haczi 1 yıl sonra satış istenemediği için düşer mi? intepe Meslektaşların Soruları 7 08-02-2007 17:49
andlaşmaların kendiliğinden icra kabiliyeti infinity Hukuk Soruları Arşivi 4 19-01-2007 02:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09669995 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.