Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çek Takİbİnde ZamanaŞimi

Yanıt
Old 08-12-2009, 14:42   #1
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan Çek Takİbİnde ZamanaŞimi

Merhabalar;

Bilindiği gibi çeklere ilişkin icra takinde zamanaşımı süresi 6 ay. Sözkonusu takipte birden fazla borçlu bulunmakta. Takip müvekkilim haricindeki borçlular açısından kesinleşmiş ve diğer boçlulara karşı muhtelif işlemler yapılmış. ancak müvekkilime karşı takip başlangıcından sonra 6 aylık süre geçtikten sonra müvekkilime tebligat çıkartılmış. Ancak tebligat iade dönmüş.

Benim takıldığım nokta; söz konusu takibi zamanaşımı gerçekleşmiştir diye müvekkilim açısından iptal ettirebilir miyim? Yoksa diğer borçlular aleyhine muhtelif işleler yapılması nedeniyle müvekkilim açısından da zamanaşımı gerçekleşmemiş midir?

yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekür ederim
Old 08-12-2009, 15:07   #2
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ORHAN BOZDERE
Merhabalar;


Bilindiği gibi çeklere ilişkin icra takinde zamanaşımı süresi 6 ay. Sözkonusu takipte birden fazla borçlu bulunmakta. Takip müvekkilim haricindeki borçlular açısından kesinleşmiş ve diğer boçlulara karşı muhtelif işlemler yapılmış. ancak müvekkilime karşı takip başlangıcından sonra 6 aylık süre geçtikten sonra müvekkilime tebligat çıkartılmış. Ancak tebligat iade dönmüş.

Benim takıldığım nokta; söz konusu takibi zamanaşımı gerçekleşmiştir diye müvekkilim açısından iptal ettirebilir miyim? Yoksa diğer borçlular aleyhine muhtelif işleler yapılması nedeniyle müvekkilim açısından da zamanaşımı gerçekleşmemiş midir?

yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekür ederim
Sayın Orhan Bozdere,

İİK m.71/2: "Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcu zaman aşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a maddesi hükmü kıyasen uygulanır."
İİK. m.33/a: "İlâmın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.
Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra zamanaşımının vâki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilâmın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.
İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır."
Yukarıdaki maddeler takibin kesinleşmesi sonrasında zamanaşımı için düzenlenmiş olmakla ve müvekkiliniz açısından takibin kesinleşmesi söz konusu olmamakla bu maddelere dayanılamaz kanaatindeyim.
Lakin;
İİK m.168/5: "Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı..."sebebiyle TTK m.726: "Hâmilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.
Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dâva yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle mürüruzamana uğrar." şartları oluşmuşsa İcra Mahkemesi İİK m.169/a' ya göre karar verebilir (diye düşünüyorum ).

Saygılarımla...
Old 09-12-2009, 15:16   #3
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

hades;
söylediklerinizin olayımızla bağlantısı kurulamamıştır.
Old 09-12-2009, 15:20   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ORHAN BOZDERE
hades;
söylediklerinizin olayımızla bağlantısı kurulamamıştır.

Sayın ORHAN BOZDERE,
Dilekçelerinizi de bu üslupla yazmıyorsunuzdur (diye umuyorum )
Bağlantıyı kuranlar dikkate alırlar, merak buyurmayınız...

Saygılarımla...
Old 09-12-2009, 15:27   #5
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

kusura bakmayın uslubum konusunda sürçü lisan ettiysem affola ancak bu bilgi bana acil lazım açıklama yapabilirseniz sevinirim..
Old 09-12-2009, 15:27   #6
Av. Cem A

 
Varsayılan

Orhan bey,
İİK 168/1'e göre "İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte HEMEN bir ödeme emri gönderir." 6 ay sonra ödeme emrinin gönderilmesi "hemen" olarak yorumlanamayacağı açık. Ancak müvekkilinize ödeme emri tebliğ edilmeden bunu ileri süremeyeceğiniz kanaatindeyim. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren itiraz süresi içersinde bu husus ileri sürülmeli diye düşünüyorum.
Old 09-12-2009, 15:37   #7
av.araf

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/12465

K. 2008/15210

T. 15.7.2008

• ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen İşlem Kime Karşı Yapılmış İse Ancak Ona Karşı Hüküm İfade Edeceği )

• BİRDEN FAZLA BORÇLUNUN BULUNMASI HALİNDE ZAMANAŞIMI DEFİ ( Hakkında Zamanaşımını Kesen İşlem Yapılmamış Olan Borçlu Zamanaşımı Defi İleri Sürebileceği )

• KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİP ( Dava ve Takiplerde Zamanaşımını Kesen İşlem Kime Karşı Yapılmış İse Ancak Ona Karşı Hüküm İfade Edeceği )

6762/m.726, 730/18, 663


ÖZET : Kambiyo senetlerine ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımını kesen işlem kime karşı yapılmış ise, ancak ona karşı hüküm ifade eder.
Bu nedenle hakkında, zamanaşımını kesen işlem yapılmamış olan borçlu zamanaşımı defi ileri sürebilir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : TTK’nın 726/1. maddesi gereğince, alacaklının müracaat hakkı "... ibraz müddetinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar". Somut olayda, takip dayanağı çekin keşide tarihi 01.02.2007 olup alacaklı 6 aylık zamanaşımı süresi dolmadan 14.03.2007 tarihinde icra takibini başlatmıştır.
Takiple zamanaşımı kesildiğinden TTK’nın 730. maddesi göndermesi ile aynı yasanın 662, 663/2. maddeleri uyarınca yeniden 6 aylık zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Ancak takip talebinde borçlu Metin 'in adresinin gösterilmediği ve adına ödeme emri tebliğe çıkarılmadığı, alacaklı vekilinin adı geçen borçlu yönünden dosyada ilk olarak 16.10.2007 tarihinde adres tesbitini talep ettiği ve şikayetçi borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin 11.01.2008 tarihinde tebliği üzerine 14.01.2008 tarihinde İİK’in 168/5. maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede İcra Mahkemesine başvurarak zamanaşımı nedeniyle takibin iptalini talep ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda alacaklının takip tarihi olan 14.03.2007 tarihi ile 16.10.2007 tarihinde yaptığı işlem arasında 6 aydan fazla dosyanın şikayetçi borçlu yönünden işlemsiz bırakılması suretiyle icra TTK’nın 726.maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımı süresi dolduğu görülmektedir.
TTK’nın 730/18. maddesinin göndermesi ile çekler hakkında uygulanması gereken aynı kanunun 663. maddesine göre müruruzamanı kesen muamele her kim hakkında vaki olmuşsa ancak ona karşı hüküm ifade eder. Bu nedenle icra takibinin diğer borçlusu hakkında yapılan zamanaşımını kesen işlemlerin şikayetçi borçlu yönünden hüküm ifade etmesi de mümkün değildir.
O halde mahkemece zamanaşımı itirazının kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. kazancı
Old 09-12-2009, 15:38   #8
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

sayın Av.Cem A;

haklısınız ödeme emri tebliğ alınmadan böyle bir itirazda bulunmamız imkansız. bu konuda sorun yok ancak benim sormak istediğim birden çok borçlusu olan dosyada bu 6 aylık işlemsizlik süresi tüm borçlular hakkında mı olmalı ? sadece bir borçluya karşı işlemsiz kalınmasından dolayı sadece o borçlu açısından itiraz edilebilir mi? yoksa bir borçluya karşı yapılan işlem tüm borçlulara ilişkin zamanaşımını keser mi?
saygılarımla..
Old 09-12-2009, 15:39   #9
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

sayın av.araf ve tüm ilgilenen arkadaşlara teşekür ederim..
Old 09-12-2009, 15:39   #10
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Sayın Bozdere,sayın Hades'in cevabıyla olayınız arasında neden bağlantı kurulamadığını anlayabilmiş değilim.Zira sözü edilen maddeler sorunuz ışığında akla ilk gelen ve şartları varsa uygulanma imkanı olan yasa maddeleridir.
Ancak müvekkiliniz açısından ödeme emri tebliğ edilmediği dolayısıyla ortada henüz kesinleşmiş bir icra takibi bulunmadığından takibin kesinleşmesinden sonra gerçekleşen zamanaşımına ilişkin borçlunun itirazını düzenleyen İİK 71/2 ve onun atıf yaptığı İİK 33/a maddelerinin uygulanması söz konusu olmayacaktır.
Sadece şu ihtimal akla gelebilir:Zamanaşımı müvekkiliniz aleyhine icra takibi yapılmakla(sadece borçlunun adının takip talebine yazılması ona ödeme emri tebliğinin talep edilmemesi ya da örneğin adresinin araştırılmasının istenmemesi kısaca takibi borçluya yöneltme iradesinin dosyaya yansımadığı hallerde o borçlu için zamanaşımının kesilip kesilmediği ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte sürenin kesildiğini varsayarsak)kesilmiş olup ondan sonra en geç 6 ay içinde alacaklının müvekkiliniz aleyhine dosyada işlem yapması gerekecektir.Diğer borçlular aleyhine yapılan işlemlerin müvekkiliniz açısından zamanaşımı süresine bir etkisi yoktur(zira TTK 663/1 gereği yapılan işlem çek borçlularından hangisi hakkında ise süre sadece onun açısından kesilir).Böyle bakıldığında takip henüz kesinleşmediği devrede müvekkiliniz açısından zamanaşımına uğramış olup siz İİK 169 gereği ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 günlük süre içerisinde icra hakimliğinde zamanaşımını ileri sürerek takibi müvekkiliniz yönünden iptal ettirebilirsiniz.(ya da ödeme emri tebliğ edilmeden de takipten haricen haberdar olduğunuzu beyan edip bu tarihten itibaren 5 günlük hak düşürücü süre içinde).
Umarım verdiğim cevap sayın Hades'in cevabıyla aynı akıbete uğramaz ve sorunuzla bir şekilde bağlantısı kurulur
Old 09-12-2009, 15:41   #11
Av. Cem A

 
Varsayılan

Sn. Av. Araf,
Sözkonusu Yargıtay kararı takibin kesinleşmesinden sonra 6 ay işlem yapılmaması durumunu kapsıyor. takip kesinleşmeden TTK 726/1 uygulanamaz diye düşünüyorum.
Old 09-12-2009, 15:46   #12
av.araf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Cem A
Sn. Av. Araf,
Sözkonusu Yargıtay kararı takibin kesinleşmesinden sonra 6 ay işlem yapılmaması durumunu kapsıyor. takip kesinleşmeden TTK 726/1 uygulanamaz diye düşünüyorum.

Sayın Av.Cem bu konuda ben de sizin gibi düşünüyorum ancak Sayın Orhan Bozdere'nin aşağıya eklediğim sorusu yönünden olumlu bir karar olduğu için ekledim

Alıntı:
Yazan ORHAN BOZDERE
sayın Av.Cem A;

haklısınız ödeme emri tebliğ alınmadan böyle bir itirazda bulunmamız imkansız. bu konuda sorun yok ancak benim sormak istediğim birden çok borçlusu olan dosyada bu 6 aylık işlemsizlik süresi tüm borçlular hakkında mı olmalı ? sadece bir borçluya karşı işlemsiz kalınmasından dolayı sadece o borçlu açısından itiraz edilebilir mi? yoksa bir borçluya karşı yapılan işlem tüm borçlulara ilişkin zamanaşımını keser mi?
saygılarımla..
Old 09-12-2009, 15:48   #13
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

sayın av. araf ve sayın Av. Cem A;
olay takip kesinleşmeden önce olursa nasıl bir değişiklik olur?
saygılarımla..
Old 09-12-2009, 16:07   #14
av.araf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ORHAN BOZDERE
sayın av. araf ve sayın Av. Cem A;
olay takip kesinleşmeden önce olursa nasıl bir değişiklik olur?
saygılarımla..

Sayın Av.Ömeroğlu bu hususta görüşlerini (benim de katıldığım )bildirmiş onu tekrar etmenin çok faydası olmayacağı kanaatindeyim.Hakkında başlatılan icra takibi kesinleşen borçlu ve cirantalar 6 ay süresince kendileri hakkında hiçbir işlem yapılmamış ise haklarında yürütülen icra takibinin geri bırakılması için mahkemeye başvuruda bulunabilirler.Ancak hakkında açılan takip henüz kesinleşmeyen borçlunun bu yola başvuramayacağını düşünüyorum
Old 09-12-2009, 16:18   #15
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

bu durumda biz tebligatı alsak bile icra takibinin başlangıcı(takip başladığında müvekkilime tebligat çıkartılmış ancak iade olmuş) ile tekrar tebligat talebi tarihi arasında geçen 6 aylık işlemsiz süreden mütevellid müvekkil açısından takibin iptalini isteyemiyoruz demi?
Old 09-12-2009, 16:24   #16
av.araf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ORHAN BOZDERE
bu durumda biz tebligatı alsak bile icra takibinin başlangıcı(takip başladığında müvekkilime tebligat çıkartılmış ancak iade olmuş) ile tekrar tebligat talebi tarihi arasında geçen 6 aylık işlemsiz süreden mütevellid müvekkil açısından takibin iptalini isteyemiyoruz demi?

Takibin iptalini zaten isteyemezsiniz.Zamanaşımı sebebiyle ileri süreceğiniz defi size icranın geri bırakılmasını talep etme hakkı verir.Takibin iptali sebebi değildir.
Old 09-12-2009, 16:27   #17
ORHAN BOZDERE

 
Varsayılan

özür dilerim kavramları karıştırdım.yani icranın geri bırakılmasını isteyemiyoruz?
Old 09-12-2009, 16:29   #18
av.araf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ORHAN BOZDERE
özür dilerim kavramları karıştırdım.yani icranın geri bırakılmasını isteyemiyoruz?

Old 09-12-2009, 17:07   #19
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.araf
Takibin iptalini zaten isteyemezsiniz.Zamanaşımı sebebiyle ileri süreceğiniz defi size icranın geri bırakılmasını talep etme hakkı verir.Takibin iptali sebebi değildir.
Sayın Araf ve sayın Cem A.,takibin iptalinin istenemeyeceğini söyleyerek yanılgıya düştüğünüz kanaatindeyim.Eklediğiniz Yargıtay kararı sizi yalanlıyor.Kararda takip talebi ile adres araştırması ve ödeme emri tebliği talepleri arasında 6 aydan uzun süre geçtiğinden söz edilerek borçlunun 5 günlük hakdüşürücü süre içerisinde takibin iptalini talep ettiğinden borçlunun İİK 169a dayanan bu itirazının kabulü gerekirken reddi yerinde olmamıştır denilerek icra takibine girişildikten sonra fakat takip kesinleşmeden önce de çekin zamanaşımına uğrayabileceği ve bu halde takibin iptal edileceği kabul edilmiştir.Dolayısıyla sayın Bozdere kanaatimce ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde hatta ödeme emri tebliğ dahi edilmeden takipten haberdar olduğunu beyan ettiği tarihten itibaren 5 gün içinde çek zamanaşımına uğramış olduğundan ve zamanaşımına uğrama takibin kesinleşmesinden önce de gerçekleşebileceğinden -olayda ki gibi- icra hakimliğinden takibin zamanaşımı nedeniyle iptalini -geri bırakılmasını değil(zira kesinleşmiş bir takip yoktur)- isteyebilir. Buna engel yoktur.İtirazına sayın Araf'ın eklediği kararı da eklerse başarı şansı da artacaktır diye düşünüyorum
Old 09-12-2009, 18:57   #20
Av. Cem A

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
Sayın Araf ve sayın Cem A.,takibin iptalinin istenemeyeceğini söyleyerek yanılgıya düştüğünüz kanaatindeyim.Eklediğiniz Yargıtay kararı sizi yalanlıyor.Kararda takip talebi ile adres araştırması ve ödeme emri tebliği talepleri arasında 6 aydan uzun süre geçtiğinden söz edilerek borçlunun 5 günlük hakdüşürücü süre içerisinde takibin iptalini talep ettiğinden borçlunun İİK 169a dayanan bu itirazının kabulü gerekirken reddi yerinde olmamıştır denilerek icra takibine girişildikten sonra fakat takip kesinleşmeden önce de çekin zamanaşımına uğrayabileceği ve bu halde takibin iptal edileceği kabul edilmiştir.Dolayısıyla sayın Bozdere kanaatimce ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde hatta ödeme emri tebliğ dahi edilmeden takipten haberdar olduğunu beyan ettiği tarihten itibaren 5 gün içinde çek zamanaşımına uğramış olduğundan ve zamanaşımına uğrama takibin kesinleşmesinden önce de gerçekleşebileceğinden -olayda ki gibi- icra hakimliğinden takibin zamanaşımı nedeniyle iptalini -geri bırakılmasını değil(zira kesinleşmiş bir takip yoktur)- isteyebilir. Buna engel yoktur.İtirazına sayın Araf'ın eklediği kararı da eklerse başarı şansı da artacaktır diye düşünüyorum

TTK 662'de düşünüldüğünde sayın Av. Ömeroğlu'na katılıyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adlİ MÜzaharet - İcra Takİbİnde Av. Fatih Köse Meslektaşların Soruları 13 05-12-2017 11:38
Kambİyo Takİbİnde MÜracaat Avguler Meslektaşların Soruları 2 25-03-2009 14:27
İcra Takİbİnde Yetkİ MİRZA Meslektaşların Soruları 4 31-10-2008 15:03
İcra Takİbİnde Faİz SÜresİ yefe Meslektaşların Soruları 2 27-06-2008 13:24
İcra Takıbınde Tahsil Harci lawyer-83 Meslektaşların Soruları 4 02-08-2007 12:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06461096 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.