Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Adli Müzaheret Ve Vekalet

Yanıt
Old 29-09-2005, 16:52   #1
moonliner

 
Varsayılan Adli Müzaheret Ve Vekalet

Merhaba,

Müvekkilim bir babalık davası açmak istemektedir ancak kendisi yargılama giderlerini, maliyeti yüksek olan test giderlerini ödeyemeyecek durumdadır. Adli müzaharete başvuru şartlarını taşıdığı kannatindeyim. Dava konusu çocuk ırza geçme sonucu dünyaya gelmiştir. Şu an Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Bu dava için kendisinden vekalet aldım ve cüzi bir vekalet ücreti karşılığı davayı takip edeceğim. Kendisinden vekalet almış olmam müvekkilimin açmayı düşündüğü babalık davası için adli müzaharetten yararlanma hakkını zedeler mi? Bu talebi, bana daha önce Ağır Ceza Mahkemesindeki dava için vekalet vermesinden dolayı reddedilir mi? Babalık davası açmadan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sırasında çocuk için DNA testi yapılmasını talep etsem bu talebim kabul görür mü? Bu dava sırasında test yapılmasına karar verildiği takdirde giderler yine müvekkilime yüklenir mi?Bu konuda deneyimi olan meslektaşlarımın fikirlerini bekler çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Old 30-09-2005, 09:20   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.moonliner,

Adli Yardım iki başlıkta sözkonusu olabilir.
1-Hukuki yardım-Vekalet ücreti
2-Yargılama giderleri

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
(Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1136 - 19.3.1969
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 30 Mart 2004 - Sayı: 25418)
düzenlemesine göre:

Adli Yardımın Yapılışı

Madde 6- a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5'ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.

Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.

Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.

----------------------------------------------------------------------------
Sizin konuyla ilgisi bakımından yargılama sırasında adli yardım talebi reddedildiğinde ne yapılabileceğine ilişkin bir açıklama bu yönetmelikte yok.Yönetmelik Baroların adli yardım servisince görevlendirilen avukatlar için yargılamada adli yardım ın reddi halinde yargılama giderlerinin fondan karşılanacağını düzenlemiştir.

Belki müvekkilinmizi Baro adli yardım bürosuna yönlendirmek ve bu yoldan gitmek daha yararlı olabilir.

Diğer seçeneği kullanırsanız,yani yargılama sırasında adli yardım talebinde bulunursanız,muhtarlıktan ihtiyar heyeti imzalı fakirlik belgesi veya belediyeden bu konuda evrak temin etmenin gerekli olduğunu bildirmekte yarar var.Talebin kabulu halinde giderler suçüstü ödeneğinden karşılaacaktır.


Bu arada kişisel kanım babalık davasında baba olmadığının kanıtını davalı sunmalıdır.Bu nedenle DNA testi giderlerini davalı baba ödemelidir.Testten kaçınması ise aleyhinde karine olacaktır.

Saygılar
Old 30-09-2005, 10:54   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın hykayar,

DNA testi masrafları da yargılama gideri olduğundan, adli yardım gereğince suçüstü ödeneğinden karşılanamaz mı ?

Suçüstü ödeneğinde genellikle para olmadığı söylenir ve uzun süre beklenir. Test yapılması gibi durumlarda hemen ödeme yapılmakta mı ?

Uygulamayı bilen üyelerimizin ayrıntıları yazması dileğimle

Bir Dost
Old 01-10-2005, 14:25   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Selamlar,

Sn moonliner,

Kanaatimce müvekkiliniz Baroya başvurduğu takdirde Adli Yardım fonundan yararlanabilir. Size vekaletname çıkarmış olması da engel değildir.

Ağır cezadaki davada DNA testi talep edebilirsiniz. CMK madde 78-79 a bakın lütfen. Dün bir savcı arkadaşımla konuştum. Suçüstü ödeneği eskisi gibi değilmiş, artık sorun yokmuş. Ancak babalık davası açmanız için 1 yıllık süre var. Ağır ceza davası bu süre içerisinde bitecek mi sizce?

Babalık davasındaki DNA testi masraflarına gelince...Adli Yardım talebiniz kabul edilmezse, HUMK madde 415'ten yararlanma şansınız var bence...Maddeye göre "re'sen icrası emrolunan muamelenin istilzam ettiği masrafı iki taraftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine karar verilir ve bunun için takdir olunacak meblağ mahkeme kalemine tevdii olunur.

Tayin olunan müddet içinde işbu muameleye ait masraf tediye olunamaz ise ileride icap edenlerden istifa olunmak şartıyla Devlet hazinesinden tediye olunmasına karar verilebilir."

Sorun hakimin re'sen DNA testine karar verip vermeyeceğidir? Anlayışlı bir hakime denk gelirseniz, sorun çözülür. Ama benim üstlendiğim davada, davacı DNA testini talep etmesine rağmen hakim masrafları müvekkile yükledi. İri puntolarla maddeyi yazmamıza rağmen, kesin süre verdi ve davayı bitirdi. Temyiz ettik başka hususlardan bozuldu ama bu usuli eksiklikten bozma olmadı.

Sayın hykayar'a bir hususta katılmıyorum. İddiacı iddiasını ispatla mükellefse, babalık davasında da iddia eden davacı, masrafları ödemelidir. Ceza davasında da sanığın suçsuzluğu karineyse, onu suçsuz olduğunu ispata davet edemeyiz.

saygılarımla..
Old 05-10-2005, 13:01   #5
moonliner

 
Varsayılan

Fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaştığınızdan dolayı hepinize teşekkkür ederim.
Old 23-06-2006, 17:12   #6
mehpare

 
Varsayılan

yarım saattir cevap yazıyorum ..cevaplarımın çoğu sistem içinde siliniyor..
AİHM kararlarına göre adl. müz tamamen yargılanma hakkıyla ilgili ve bu konuda yerleşik kararları var..ben de yok ne yazık ki.. ben de onları arıyorum saygılar.. ( aşağıdaki kısım başka bi ssiteden alıntı)

av mehpare altaylı1- Adli Yardım nedir?
Adli Yardım, Hukukun evrensel ilkelerinden biri olan “Adil Yargılanma Hakkı”nı teminat altına alan ve “Hak Arama Özgürlüğü”nün önündeki ekonomik engelleri kaldırarak, bu anlamda, bireyler arasında eşitliği sağlayan, karşılıksız (ücretsiz) hukuki yardım hizmetidir.
2- Adli Yardım, hangi kurum, makam ya da örgütün yükümlülüğüdür?
Bu hizmeti yerine getirme yükümlülüğü, devletlere ve hükümetlere ait olup, sorumluluğa ilişkin kurallar uluslararası sözleşmelerle belirlenmiştir. Ancak, bu sözleşmelerde, Adli Yardımın nasıl yapılacağı ve örgütlenme konusunda, tüm dünyada geçerli olabilecek bir standart belirlenmemiştir.
3- Devletlerin ve hükümetlerin Adli Yardım yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler içeren uluslararası sözleşmeler hangileridir?
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi
Hukuk Usulüne Dair Sözleşme
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi)
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
4- Türkiye’nin Adli Yardıma ilişkin yükümlülüğü, hangi yasal düzenlemelerden kaynaklanmaktadır?
Türkiye, yukarıda belirtilen tüm sözleşmelere taraftır. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “Adil Yargılanma Hakkı”nı güvence altına alma ve bu amaçla Adli Yardım hizmeti verme yükümlülüğü, Anayasamızın 90. maddesinde belirtilen ve usulüne göre yürürlüğe konulduklarında kanun hükmünde kabul edilen uluslararası sözleşmelerden ve Anayasamızdan (Madde 2 ve 36) kaynaklanmaktadır.
1982 ANAYASASI MADDE 2; Cumhuriyetin Nitelikleri
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir Hukuk Devletidir.
1982 ANAYASASI MADDE 36; Hak Arama Hürriyeti
Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
1982 ANAYASASI MADDE 90/son; Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 07/05/2004 - 5170 S.K./7. md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla, kanunların, aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.
5- Adli Yardım ödeneğinin kaynağı nedir?
Adli Yardım Fonu’nun %90’ı (yaklaşık oran) Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilir. Maliye Bakanlığı, her yıl, Adli Yardım hizmetinde kullanılmak üzere ayrılan bütçe payını Türkiye Barolar Birliği’ne gönderir. Türkiye Barolar Birliği, gönderilen paranın %10’unu Adli Yardım giderleri ve Adli Yardım Dengeleme Fonu için ayırır. Kalan miktarı ise, Barolara gönderir.
6- Hangi davalarda Adli Yardım yapılabilir?
• Adli Yardım hizmeti; Hukuk, Ceza ve İdare Mahkemelerinde görülecek tüm davalar için (icra takipleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere) verilebilmektedir.
• Ceza davalarında verilecek Adli Yardım .................................................. .......................................
Old 23-06-2006, 17:37   #7
Av.Özgür ODABAŞ

 
Varsayılan

Tanık olduğum uygulamayı anlatayım:
Dava harç ve giderlerini karşılayamayacak durumda olan müvekkilem için,Aile Mahkemesinden HUMK gereği adli müzaharet talep ettim.Bu talebim bağımsız bir dava gibi mahkemenin Değişik İş sırasına kaydedilerek,dosya numarası verildi ve duruşmasız olarak da,müvekkilemin adli müzaharetten yararlandırılmasına karar verildi.Ardından esas davamı açtım,mahkeme DNA testinin yapılmasına karar verdi ve bu gider buradan karşılandı.Adli müzaharet talep etmeden önce,müvekkileye adli yardım talep ettiğinden gerekli incelemenin yapılması talebi(başlıklı desek daha doğru)dilekçe verdim ve o bu dilekçeyi SSk,Bağkur,Emekli Sandığı,Tapu Müdürlükleri,Trafik Müdürlüğü,Muhtarlığa götürüp imzalattı.Değişik iş dosyasına bunu da ekledim.Eğer siz bunu yapmazsanız mahkeme herbirine ayrı ayrı tebligat çıkaracaktır ki bu da zaman ve para demek.Biraz karışık oldu ama umarım anlatabildim.Sorunuza çözümdür diye düşünüyorum.
Saygılarımla...
Old 08-05-2008, 17:30   #8
mehpare

 
Varsayılan

( ben buralardan fazla mı uzak kaldım nedir/ iç ses ! ) aslında bu konuyla ilgili kararlar vardı AİHM den verilmiş...adil yargılanma hakkıyla ilgili... bulunca buraya yazacağım..saygı ve sevgiler ( lütfen küçük harf büyük harf ayrımı yapmadan yazdığım not mesaj ve yazılar için kusura bakmayın.. normalde böyle yazmam (..sadece nette.. böyle geldim böyle giderim durumu ..)..herkese saygı ve sevgi...!!
av mehpare altaylı
samsun barosu
Old 01-04-2010, 14:16   #9
Göktürk

 
Varsayılan

Merhaba,
Adli müzaheret talebinde bulunacağımız bir dava ile ilgili araştırma yaparken bu konuya rastladım.
Öncelikle Özgür ODABAŞ'a tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ediyorum.
Belki konunun tartışıldığı uzun süre sonra cevap yazıyorum ama en azından meslektaşlarımız için bir rehber olabileceğini düşünüyorum.

Adli müzaheret talebi ile adli yardım talebi arasında fark olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
Davanın açılma aşamasında, müvekkilin talebi dava giderlerini ödeyebileceği ancak avukatlık giderleri için destek alma isteği ile adli yardım bürosuna sunulursa bu durumda avukatlık ücreti adli yardım bürosu tarafından karşılacaktır.
Bu konu ile ilgili usul; Avukatlık Kanunu m.181'de açık olarak düzenlendiği gibi TBB'nce hazılanan Adli Yardım Yönetmeliği'nde de özel olarak ele alınmıştır.

Ancak dava açacak kişi talebinde, avukatlık giderleri ile birlikte dava giderlerini de karşılayamacağını belirtiliyor ve HUMK m.465-472 arasında düzenlenen belgeler sağlanabiliyorsa bu durumda adli yardım müessesesinin üzerine bir de adli müzaheret müessesesi eklenmektedir.

Bu durumda adli müzaheret talebinde bulucak kişi öncelikle Adli yardım başvurusunda bulunacak, bunun kabulü ile ücretsiz avukatlık hizmetinden yararlanma hakkını elde eden kişiye yargılama giderlerini karşılayıp karşılayamayacağı sorulacaktır. Karşılayamayacağını beyan ederse yukarıdaki cevaplarda tecrübelerin aktarıldığı gibi işlemlere başlanacak ve talebin kabulü halinde bütün masraflardan muaf olarak davanın devamı sağlanacaktır.

Genel olarak Adli Müzaheret'ten yaralanma şartları:
1- Fakirlik
2- Haklılık (Tam olarak ispat beklenmiyor, ihtiyati tedbir talebinde olduğu gibi makul bir haklılık oranı ve ispat yeterli olacaktır.)

Adli Müzaheret şunları içerir:
1- Yapılacak her türlü yargılama giderinden geçici muafiyet,
2- Tanık ve bilirkişi giderlerinin Devletçe avans olarak verilmesi (Buna DNA testi de dahil oluyor)
3- Yargılama giderleri için teminat göstermeden ayrık tutulmak,
4- Tebligat ücret ve giderlerinin ertelenmesi,
5- Davanın vekil ile takibi gerektiği takdirde, ücreti daha sonra verilmek üzere avukat görevlendirilmesi,
6- İcra dairelerince alınan tüm harçların ertelenmesi,
7- Tüm pul resimlerinden geçici muafiyet,
8- Notelerin düzenleyecekleri tüm belge ce örneklerin har. ve resimlerinden geçici muafiyet.

* Buradaki muafiyet şeklinin geçici olması, davanın kaybı halinde "Haklılık" ön şartının kaybolması nedeniyle tüm yargılama giderlerinin davacı tarafa yükletilebileceği ihtimalinden ileri gelmektedir.

Stj.Av.Göktürk ÖZDOĞAN
Old 22-01-2011, 14:34   #10
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan

[.Adli müzaharet talep etmeden önce,müvekkileye adli yardım talep ettiğinden gerekli incelemenin yapılması talebi(başlıklı desek daha doğru)dilekçe verdim ve o bu dilekçeyi SSk,Bağkur,Emekli Sandığı,Tapu Müdürlükleri,Trafik Müdürlüğü,Muhtarlığa götürüp imzalattı.Değişik iş dosyasına bunu da ekledim.Eğer siz bunu yapmazsanız mahkeme herbirine ayrı ayrı tebligat çıkaracaktır ki bu da zaman ve para demek.Biraz karışık oldu ama umarım anlatabildim.Sorunuza çözümdür diye düşünüyorum.
Saygılarımla...Merhaba meslektaşım. Yukarıda belirtiğiniz ve ilgili kurumlara imzattığınız dilekçe örneğini paylaşabilirseniz sevinirim.
Old 28-08-2011, 18:50   #11
Av. Oktay

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım, benim de bu konu hakkında bir sorum olacak. Adli yardımdan faydalanan müvekkilim hakkında açacağımız boşanma davasında adli müzaharetten faydalanmak istiyoruz. Mahkemeden adli müzaheret talebi nasıl isteniyor? Esas davayı "adli müzaheret taleplidir" şeklinde hazırlayıp, yine tevzi bürosuna mmı veriyoruz? Buradan harç kesilmeyip bekletilip esas dosyanın düştüğü mahkemeden adli müzaheret kabul kararı mı bekleniyor? Bu konuda tecrübeli meslektaşlarım deneyimlrini yazarsa sevirim. Saygılarımla..
Old 29-08-2011, 14:08   #12
candar.mustafa

 
Varsayılan

Adli müzahereti iki şekilde isteyebilirsiniz ya harcı ödeyip davayı açtıktan sonra ayrı bir dilekçeyle talep edersiniz ki bu durumda harç vermeniz gerekir ancak sonraki yargılama giderlerinden muaf tutulursunuz, ya da sizin de dediğiniz gibi istem sonucu kısmında adli müzaheret taleplidir şeklinde talepte bulunursunuz bu durumda genellikle talebinizin duruşma günü değerlendirilmesi şeklinde karar veriliyor
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretinin Vekalet Ücreti Olur mu? avzehra Meslektaşların Soruları 135 24-08-2017 14:14
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 00:43
Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı Av. Tuncer Öztürk Meslektaşların Soruları 17 02-10-2015 16:18
Adli Tatil Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 8 29-08-2011 12:57
Adli Biyoloji Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği (ABGEDER) Av.Ali Osman Özdilek Hukuk Haberleri 2 30-09-2006 22:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04493594 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.