Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Eş durumundan tayin

Yanıt
Old 14-09-2009, 15:09   #1
Av.Gülçin Yılmaz

 
Varsayılan Eş durumundan tayin

Arkadaşlar merhaba,
Sorum eş durumundan tayin ile ilgili. Eşim Kilis'te Maliye'de memur olarak çalışıyor. Ben ise Mersin'de ssk'lı olarak çalışan bir avukatım. Eş durumundan tayin talep ettik ancak reddedildi. Dava açmayı düşünüyoruz ancak Maliye Bakanlığının nakil ve atamalara ilişkin yönetmeliğinde eş durumundan tayin için eşlerden her ikisinin de memur olması şart koşulmuş. Anayasanın ailenin bütünlüğünü koruma ilkesine aykırılıktan dava açmayı düşünüyoruz ancak örnek karar bulamadım. Elinizde buna ilşkin karar varsa ya da bu konuya ilşkin bilginiz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler...
Old 14-09-2009, 16:38   #2
av.araf

 
Varsayılan

T.C. DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2005/6401 K. 2006/1775 T. 4.4.2006

• NAKLEN ATANMA ( Eş Durumunun Gözönüne Alınmasının Ancak Atanan Memurun Eşinin de Memur Olması Halinde Mümkün Olabileceği )

• ATANMADA EŞ DURUMUNUN GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Atanan Memurun Eşinin de Memur Olması Halinde Mümkün Olabileceği - Naklen Atanma )

• EŞ DURUMU ( Naklen Atanma - Gözönüne Alınmasının Ancak Atanan Memurun Eşinin de Memur Olması Halinde Mümkün Olabileceği )

657/m. 72/2


ÖZET : 657 sayılı Yasanın 72. maddesinin 2. fıkrası uyarınca eş durumunun naklen atama sırasında gözönüne alınmasının, ancak atanan memurun eşinin de memur olması halinde mümkün olabileceği hakkında.
İstemin Özeti : Gaziantep İdare Mahkemesi'nce verilen 25.2.2003 günü, E:2002/1077, K:2003/123 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi'nin 5.7.2005 günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararının, davalı idarece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Cevabın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: Bülent Küfüdür
Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Saadet Ünal
Düşüncesi : Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 54 üncü maddesine uygun bulunduğundan davalı idarenin düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilen 5.7.2005 günlü, E: 2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararın kaldırılarak anılan Daire kararında yer alan düşüncemiz uyarınca İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
KARAR : Gaziantep ... Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan davacının aynı görevle ... Devlet Hastanesine naklen atanmasına ilişkin 21.05.2002 günlü, 55665 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
Gaziantep İdare Mahkemesi'nin 25.2.2003 günlü, E:2002/1077, K:2003/123 sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı hastanede Sağlık Bakanlığı müfettişince yapılan inceleme sonucunda saptanan hususisi karşısında dava Konusu işlem tesis edilmiş ise de, davacının eşinin Kızılay Kan Merkezinde hemşire olarak görev yaptığı, davacının atandığı ... ilçesinde eşinin çalışabileceği Kızılay Kan Merkezinin bulunmadığı, bu durumda eşinin görev yapabileceği yerlerin araştırılarak ve kurumuyla gerekli koordinasyon sağlanarak uygun bir yere atanması gerekirken eş durumu dikkate alınmaksızın kurulan dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Gaziantep İdare Mahkemesi'nin anılan kararı Danıştay Beşinci Dairesi'nin 5.7.2005 günlü. E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararı ile onanmıştır.
Davalı idarece; davacının görev yaptığı Gaziantep ... Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Müfettişlerince yürütülen inceleme ile davacının hasta ilişkileri konusunda göstermiş olduğu tutum ve davranış biçimine ait olumsuz saptamalar dikkate alındığında, davacının görev yerinin değiştirilmesine yönelik olarak kurulan dava konusu arama işleminde kullanılan takdir hakkında, kamu yaran ve sağlık hizmetlerinin gerekleri bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı nen sürülerek; dava konusu işlemin iptali yolunda idare Mahkemesince verilen kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 5.7.2005 günlü, E:2003/3816, K.2005/3426 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi ve idare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinin 1/c fıkrası hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilen 5.7.2005 günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72 nci maddesinin 2. fıkrasında; "Yeniden ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşinde isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74. ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır." hükmüne yer verilmiş olup, yine aynı maddede yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması yada teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere ( belirtilen şartlarda ) izin verilebileceği hükmü yer almıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında, Sağlık Bakanlığı Müfettişi tarafından düzenlenen ön inceleme raporunda, hasta yakınlarından para istemek, para almak, hastayı özele yönlendirmek, poliklinik saatlerine uymamak eylemlerinden dolayı disiplin yönünden uyarma, kınama ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile cezalandırılması, idari yönden ise, görev yerinin değiştirilmesinin önerilmesi üzerine, Davacının ... Devlet Hastanesi'ne naklen atamasının yapıldığı, davacının eşinin Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Atatürk Kan Merkezi Müdürlüğü'nde Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi hemşire olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Devlet Memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmaları sırasında aile birimini korumak bakımından, kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması suretiyle atanan memurun eş durumu gözönüne alınarak işlem yapılmasına ilişkin 657 sayılı Yasanın 72. maddesinin yukarıda açıklanan 2. fıkrası hükmüne göre, eş durumunun gözönüne alınması ancak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan kişinin eşinin de memur olması halinde mümkün olabileceğinden, davacının Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Atatürk Kan Merkezi Müdürlüğünde hemşire olarak çalışan eşinin Devlet memuru olmaması nedeniyle, idarenin davacının eş durumunu gözetmek suretiyle atama yapma zorunluluğu bulunduğundan söz edilemeyeceği, dolayısıyla idarenin bu yönde yargı kararı ile zorlanamayacağının açık olması karşısında, eş durumu gerekçesine dayanılarak dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare Mahkemesi kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Gaziantep idare Mahkemesi'nce verilen 25.2.2003 günlü, E:2002/1077, K:2003/123 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 04.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazancı
Old 14-09-2009, 23:47   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Eş Durumunun Belgelendirilmesini düzenleyen 14'üncü maddesinde; "(B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca bu Yönetmeliğin Özel Yönetmelikleri düzenleyen 28'inci maddesinde;"Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler açık olarak şunu göstermektedir.
1- Devlet memuru sadece eşi memur olarak çalışıyorsa eş durumundan nakil isteyebilir.
2- Ancak, uygulamada yaşanan çok sayıda problemden dolayı taşra teşkilatı bulunan bazı kurumlar eşi işçi, sözleşmeli personel, Bağ-Kur veya SSK'ya tabi olanlara da eş durumundan nakil imkanı tanımaktadır. Bu kurumlara örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı verilebilir. Bu üç kurum, genel yönetmeliğin, özel yönetmeliklerin genel yönetmeliğe aykırı olamayacağı yönündeki açık hükmüne rağmen kendi özel yönetmeliklerine eşi işçi, sözleşmeli personel, Bağ-Kur veya SSK'ya tabi olanların da eş durumundan nakil isteyebileceği hükmünü koymuştur.
3- Hangi kurumun eşi işçi, sözleşmeli personel, Bağ-Kur veya SSK'ya tabi olanlara da nakil imkanı tanıyıp tanımadığına bakabilmek için çalışılan kurumun atama ve yer değiştirme yönetmeliğine bakmak gerekmektedir. Eğer atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde aşağıda yer verilen türden hükümler yer almakta ise memur eş durumundan yer değişikliğinde bulunabilir.
kaynak memurlar.net
Old 07-04-2010, 22:07   #4
ESRA ÖZGEN

 
Varsayılan

Konu ile alakalı bir soru da ben sorayım, adliye personeli arkadaşlarımızdan biri eş durumundan ilçeye tayin istemekte, eşi 657'ye tabi devlet memuru bu arada,ve naklen atama işlemi yapılmakta ancak 3 ay sonra adalet komisyonu kadro açığı ve memur sıkıntısı nedeniyle oybirliği ile arkadaşımızı eski görev yerine tekrar atamakta konu ile alakalı yönetmelikte işimize yarar bir şey bulamadım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma Dolayısıyla Tayin Konuk-gülce ve öznur Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 18-09-2008 18:44
Eş durumundan tayin... yargıç isa Hukuk Soruları Arşivi 1 11-07-2006 10:14
Eş Durumundan Tayin bilgeali Hukuk Soruları Arşivi 1 05-04-2002 20:23
Eş Durumu Nedeniyle Tayin ELDA MUTLU Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:55
Bir Tayin Hikayesi Admin Hukuk Haberleri 0 03-12-2000 22:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04027700 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.