Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Devralan Şirketin Borçlardan Sorumluluğu

Yanıt
Old 11-01-2009, 22:35   #1
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan Devralan Şirketin Borçlardan Sorumluluğu

BK.’ daki devralan şirketlerin borçlardan 2 yıl süreyle sorumluluğuna ilişkin olarak.borçlu şirkette yapmış olduğumuz hacizlerden sonra alacağı tahsil edemedik.devralan şirkete başvurabilmek için yeni şirkette haciz yapmak ve sonrasında istihkak davası açmak dışında.devralan şirkete karşı alacağı tahsil etmek için başkaca yapabileceğimiz bir şey var mıdır.mesela bir alacak davası açabilir miyiz BK.’ya dayanarak?
Old 11-01-2009, 22:44   #2
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan PINAR YILMAZ
BK.’ daki devralan şirketlerin borçlardan 2 yıl süreyle sorumluluğuna ilişkin olarak.borçlu şirkette yapmış olduğumuz hacizlerden sonra alacağı tahsil edemedik.devralan şirkete başvurabilmek için yeni şirkette haciz yapmak ve sonrasında istihkak davası açmak dışında.devralan şirkete karşı alacağı tahsil etmek için başkaca yapabileceğimiz bir şey var mıdır.mesela bir alacak davası açabilir miyiz BK.’ya dayanarak?

Borçlar Kanunu

Madde 179 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı mamelekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Borçların bu suretle naklinin hükümleri, tek bir borcun nakli akdinden doğan hükümlerin aynıdır.

Sayın Pınar Yılmaz

İki yıl süreyle sorumluluk devralan şirket için değil devreden şirket için öngörülmüştür. Hükümden anlaşıldığı kadarıyla devralan şirketin sorumluluğu zamanaşımı süresince devam eder.

Uygulamada başımıza gelen bir olayda. Alacaklı vekili bir şirketin müvekkil şirket tarafından aktif ve pasifleriyle devralındığı iddiasını icra müdürüne kabul ettirerek müvekkile borcun ödenmesi için muhtıra çıkartmıştı. Siz de bu yolu deneyebilirsiniz. İcra müdürünün işlemi şikayet konusu edilirse yargılama esnasında durum değerlendirilir. İcra müdürü talebinizi reddederse siz de şikayet yoluna başvurabilirsiniz.

Aklıma daha kestirme olacak başkaca bir yol gelmiyor.

Saygılar
Old 12-01-2009, 13:14   #3
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Evet mantıklı bir yol denemiş ama iş icra müdürünü ikna etmeye kalıyor bu durumda. Kabul etmezse de devralana karşı yeni bir icra takibi yapmaktan başka çaremiz yok sanırım. Saygılar...
Old 20-03-2009, 14:05   #4
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan emsal olması açısından sonucu paylaşmak istedim.

Müvekkilimizin borçlusu ticari işletmesini borçtan kurtulacağını zannederek devretti. (Devralan kişilerde kendileri aslında). Bizde BK. m. 179 gereği icra dosyasında bir talep açarak yeni şirketin mal va alacaklarına haciz koymak istedik. Devralan şirket devirden önceki borçlardan da sorumlu olduğu için. İcra müdürü haklısınız ama bu iş beni aşar, ben reddediym de siz şikayet edin hakim karar versin dedi. Biz de şikayet ettik ve dün ilk duruşması oldu. Büyük bir heyecanla davayı kazanacağımızı beklerken kaybettik. Gerekçe aynen şu: 'devreden şirket için başlatılan takiple devralan şirketin mallarına haciz konulamaz. Haciz koymak isteniyosa devralan şirket için yeniden bir icra takibi yapılması gerekir' şeklinde. Bu yolu bizde deneyebilirdik. Ancak Yeni bir icra takibi yeniden masaf demek, karşı tarafın takibe itiraz etmesi demek ve bizim itirazın iptali davası açmamız gerekecek demek. Netice de bu yolu takip edersek kazanacağımız kesin. Ancak BK: m. 179 ile bize verilmiş olan kısa yol varken neden bu uzun ve masraflı yolu deneyelim. Madde gayet net. Eski takipte yeni şirket için de bir talep açarak haciz yapabiliriz. maddenin özeti bu. Şşimdi devralan şirkete yeni bir takip yapmak yerine söz konusu icra mahkemesi kararını temyiz etmeyi düşünüyorum. Kararın bozulma ihtimali yüksek ancak şikayeti yaparken de kazanma ihtimalimiz yüksek demiştim netice aleyhimize oldu. O yüzden bu sefer ya nasip diyorum. Ne çıkarsa bahtımıza Ne günlere kaldık..... (Temyiz sonucunu yine burada sizlerle paylaşacağım)
Old 20-03-2009, 14:47   #5
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi,
07.05.2008, 56/6260

ÖZET: Şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi halinde, önceki şirketin aktif ve pasifleri tümü ile yeni şirkete geçer. Kayden iki ayrı tüzel kişiliğin olması fiili birleşme karşısında bir şey ifade etmez. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. Külli halefiyet gereği sonradan ticari işletmeyi devralan şirket, daha önceki şirketin borçlarından sorumludur.
(6762 sayılı TTK. m. 146, 151, 152) (818 sayılı BK. m. 179)

KARAR METNİ:
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, eşi Sacide'nin 20.07.1998 gününde Özel Batman Ş... Hastanesinde doğum yaptığını, bir süre sonra rahatsızlanarak 02.08.1998 gününde öldüğünü, ölüm olayı ile ilgili olarak (Batman Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi)'ne 2005/1331 esaslı, doktor kusuruyla ilgili olarak davalı doktor Ayten ve Özel Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Özel Batman Ş... Hastanesi) aleyhine açtığı tazminat davasının kısmen kabul edildiğini, mahkeme ilamının Yargıtay denetiminden geçerek 28.02.2007 gününde kesinleştiğini, ilamın icrası için başlattığı icra takibinde davalı borçlu Özel Batman Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Özel Batman Ş... Hastanesi) adresine 29.05.2006 gününde hacze gidildiğini, hastane yetkililerinin gösterdiği vergi levhasında Özel Batman Ş... Hastanesi'nde faaliyet gösteren şirketin davalı S... Sağlık Hizmetleri A.Ş. olduğu, Özel Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyette bulunmadığı bildirilerek haciz işleminin yapılamadığını, oysa ki ilam borcundan S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sorumlu olması gerektiğini, Özel Batman Ş... Hastanesi'nin 25.10.1996 gününde kurulduğunu, Ticaret Sicilinde Özel Batman Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş. unvanı ile kaydının 08.11.1996 gününde yapıldığını, bu kez tabela ismi ve faaliyet adresi aynı kalmak kaydıyla 03.03.1998 gününde S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurulduğunu, kurucu ortaklarının Özel Batman Ş... Sağlık A.Ş., B... Sağlık Tes. ve Tic. A.Ş.,... vb şirketler olup, Özel Batman Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet adresinde aynı isimle çalışmaya başladığını, S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortaklarından olan ve en büyük hisse sahibi şirketin de Özel Batman Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş. olduğunu, ilama dayalı alacağının Batman İcra Müdürlüğü'nün 2005/1257 takip dosyasında takibi devam ederken bu kez Batman İkinci Noterliği'nce 28.09.2005 gününde S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'deki beş kurucu şirket hisselerini özel şahıslara devrettiğini, bu hisse devirlerinin tamamen icra takibine konu edilen borçtan kurtulma amacıyla yapıldığını, hisse devirlerinin yapıldığı şahısların aynı zamanda kurucu şirketlerin ortakları olduklarını, işlemin muvazaalı olduğunu, kurucu ortakların tamamen Özel Batman Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortakları olduğunu ileri sürerek, davalı S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin de Batman Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/1331 esas, 2006/189 s. ilam borcundan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun kabulüne karar verilmesini istemiştir.
Davalı, Özel Batman Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin, ticaret sicilinde kayıtlı olup halen varlığını koruyan aktif ve faal bir şirket olup tamamen farklı bir şirket olduğunu, her iki şirketin ortaklarının ve yetkililerinin bir dönem aynı olmasının sorumluluk doğurmayacağını, hisse devrinden sonra bu şirketle bir ilgilerinin kalmadığını, savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, ilam borçlusu Özel Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyetine devam ettiği, ortaklık payı olarak S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'den hisse satın aldığı, birleşme ve devir işleminin olmadığı, aynı hastanede faaliyet göstermelerinin borçlu şirketin hak ve yükümlülüklerinin S... Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye geçtiğini göstermeyeceği gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, Batman Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/1331 esas, 2006/189 s. ilam alacağının takibi için Özel Ş... Sağlık Hizmetleri A.Ş. aleyhine icra takibi başlattığını, 29.05.2006 günlü haciz aşamasında hastane bünyesinde faaliyet gösteren şirketin davalı S... Sağlık Hizmetleri A.Ş. olması sebebiyle takibinin sonuçsuz kaldığını, takip borçlusu şirket ile davalı şirketin aynı şirketler olduğunu, borçtan kurtulmak amacıyla muvazaalı kurulup hisse devirlerinin gerçekleştiğini ileri sürerek ilam borcundan davalı şirketin de sorumlu olması yönünde karar verilmesi için eldeki davayı açmıştır. İlam borçlusu şirket ile davalı şirketin faaliyet adresleri Ş... Hastanesi olduğunda bir ihtilaf yoktur. Ş... Hastanesi 1996 gününde hizmet vermeye başlamış, ilam borçlusu şirketin 1996 yılında, davalı şirketin ise 03.03.1998 yılında kurulduğu, kurucu ortaklarının ilam borçlusu şirketin kurucu ortakları olduğu, bilahare davalı şirketin kurucu şirketleri hisselerini özel şahıslara devrettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. TTK. 146-151 maddelerinde, şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi durumlarında önceki şirketin aktif ve pasifleri ile tümünün yeni şirkete geçeceği hükümü düzenlenmiştir. Dava konusu olayda davalı şirketle ilam borçlusu şirketin davacının alacağını almasını engelleme amacıyla fikir ve işbirliği içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar kayden iki ayrı tüzel kişilik devam ediyor görünse de, bu durum fiili birleşme karşısında anlam ifade etmez. Faaliyet adresleri aynı olan şirketler iki ayrı hastanede değil, tek bir hastanede ticari işletmelerini sürdürmektedirler. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. İlam borçlusunun borçlarından da TTK. 146-152 maddeleri, BK. 179 ve devamı maddeleri gereğince külli halefiyet kuralları gereğince davalı şirket sorumdur. Dosya kapsamından, davalı şirketin sırf davacının elde ettiği ilamın infazını engellemeye yönelik olarak ticari işletmeyi mevcut ticari unvanı altında sürdürdüğü de anlaşılmaktadır. Böyle olunca mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarda açıklanan sebeplerle temyiz edilen kararın davacı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istem halinde iadesine, 07.05.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-03-2009, 15:33   #6
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Karar için teşekkür ederim. Buna benzer iki karar vardı bende. Şikayet davamızı açarken mahkemeye sunduk ama kaile alınmamış. Bu kararı da ekleyip temyiz dilekçemi vereceğim. Sonucu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Çünkü İlk derece mahkemesinin kararı tabiri caizse bir hukuk gafından ibaret. "Kanunlar doğru yorumlanabildikleri ve gerektiği yerde kullanıldıkları sürece vardır. Aksi halde bir kağıt parçasından hiç bir farkı kalmaz" . Terazisi dengede olan bir hukuk düzeni dileğiyle. Saygılar...
Old 20-03-2009, 16:49   #7
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Temyiz sonucunu burada paylaşırsanız seviniriz.

Saygılar
Old 07-04-2011, 16:29   #8
av.Berfu

 
Varsayılan

Pınar hnm, temyiz sonucunuz geldi mi acaba? sonucu çok merak ettim.bizimde bu şekilde bir takibimiz var ve yol gösterici olacağını düşünüyorum. saygılar.
Old 06-02-2012, 13:30   #9
vukuat2005

 
Varsayılan

alacaklı vekili olarak borçlualeyhine icra takibi başlattık. Takip devam ederken şirketin devredilmiş olduğunu öğrendik, yeni şirkete Bk179, İİK 44 gereğince muhtıra gönderdik, 3.şahıs devrealn şirket dava itm de muamekleyi şikayet davası açtı.yerel mahkeme ne sonuç verir acaba, yargıtay kararı var mıdır.
Old 19-04-2012, 15:58   #10
ekinheval

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan vukuat2005
alacaklı vekili olarak borçlualeyhine icra takibi başlattık. Takip devam ederken şirketin devredilmiş olduğunu öğrendik, yeni şirkete Bk179, İİK 44 gereğince muhtıra gönderdik, 3.şahıs devrealn şirket dava itm de muamekleyi şikayet davası açtı.yerel mahkeme ne sonuç verir acaba, yargıtay kararı var mıdır.
Sağlıklı bir cevap için; Devralan şirketin hangi gerekçelerle şikayette bulunduğundan da söz etmenizde yarar bulunduğu kanaatindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İpotekli taşınmazı devralan 3. kişi Av. Kıymet Meslektaşların Soruları 7 15-02-2012 15:24
Mecuru Kİracidan Devralan 3. Şahsa Ne Yapilabİlİr? Av.Ozan Kayahan Meslektaşların Soruları 4 19-01-2008 20:02
Lİmİted Şİrketİn Tasfİyesİ OLCAYK Meslektaşların Soruları 0 21-05-2007 18:57
Şİrketİn Manevİ Tazmİnat Talebİ olgun Meslektaşların Soruları 1 23-12-2006 11:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04134393 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.