Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yüklenici, inşaat sözleşmesi, nama ifa, asli müdahil, muvazaa, hile

Yanıt
Old 24-12-2008, 18:37   #1
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan Yüklenici, inşaat sözleşmesi, nama ifa, asli müdahil, muvazaa, hile

Sevgili meslektaşlarım üç yıldır içinden çıkamadığım ve her geçen gün biraz daha karmaşık hale gelen, anladığım kadarıyla mahkeme hakiminin de çaresiz kaldığı bir konuda değerli görüşlerinize ihtiyacım var. Konu oldukça uzun. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yüklenici ile arsa sahibi arasında Keçiören'de bir arsa nedeniyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenir. Yüklenici kendi payına düşen bir daireyi (konut) toplam 39.000,00. YTL bedelli 15 adet senet karşılığında adi yazılı satış sözleşmesi ile müvekkile satar ve senetleri teslim aldığını sözleşmede belirtir. Yüklenici senetleri cirolayarak 3. kişilere verir ve senetler vadesi geldiğinde ilk on senet müvekkil tarafından hamiline ödenir ve senetleri yırtıp atar. Ancak, yüklenicinin inşaata hiç başlamamasından şüphelenen müvekkil son 5 senedi (toplam 15.000 YTL) yi senet hamillerine ödedikten sonra saklar. Arsa sahibi yükleniciye sözleşmenin feshi davası açar ve yüklenici ilk duruşmada davayı kabul eder ve sözleşme fesh edilir ve karar kesinleşir. Aynı yüklenici başka bir yerde bina inşaa etmiştir ve kendisine düşen dairelerden yalnızca iskan alındığında kendisine verilecek daire dışındaki tüm daireleri satmıştır. Başkaca bir malvarlığı bulunmadığı gibi, adresi de bilinmemektedir. İskan için saklanan daire emlakçıya verilmiş, satılık ilanları asılmış , arsa sahibi ile yüklenici anlaşma aşamasına gelmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesinde olay anlatılır ve tespit ve tedbir istenir. Tespit dosyasından tedbir alınır ve Asliye Hukuk Mahkemesinde yalnızca yükleniciye alacak ve nama ifaya izin davası açılır. Ödenen ilk senetlerin yırtılıp atıldığı anlatılır ve bizde o sırada bulunan üç senedin sureti dava dilekçesine eklenir. Muhtara tebligat yapılır. Yüklenici tarafından dava bir şekilde öğrenilir. Davalı vekil tutar. Davalı yalnızca üç senedi kabul eder. Diğer senetlerin ödenmediğini beyan eder. Mahkeme haklı olarak görevsizlikle dosyayı tüketici mahkemesine gönderir. Bu sırada müvekkilin yükleniciye teslim ettiği ve yüklenici tarafından kendisi ibraz ettiğinde veya icraya koyduğunda ödenmeyeceğini bildiği için senetleri üçüncü kişiye ciroladığı (yüklenicinin arkadaşı) ve müvekkilin senedi ödeyerek teslim aldığı (bir tanesini icradan ödeyerek senedi teslim almıştır.) kişi, tedbir konulan dairenin yüklenici tarafından kendisine 50.000,00. YTL ye satıldığı , satış bedelini ödediği halde dairenin tapusunun verilmediği iddiasıyla yükleniciye ve arsa sahiplerine nama ifaya izin ve tapu iptal ve tescil davası, asliye hukuk mahkemesinde dava açar. Yüklenici ilk duruşmada davayı kabul eder, ancak dosya tüketici mahkemesine gönderilir. Bizim dosyamız x tüketici, üçüncü kişinin açtığı dava dosyası y tüketici mahkemesine düşer. Bizim dosyada mecburi dava arkadaşlığı olduğu için arsa sahipleri davaya dahil ettik. y tüketici mahkemesine harç yatırılarak asli müdahale talebinde bulunduk ve dilekçemizde müvekkilin yükleniciden alacağı olduğu x tüketici mahkemesinde dava konusu taşınmazın satışına izin ve nama ifaya izin davası açtığımız, dosyamızdan taşınmaz üzerinde tedbir konulduğu, tedbirin ve davamızın sonuçlarından kurtulmak için muvazaalı olarak gerçekte satış olmadığı halde, kanuna karşı hile yapıldığı v.s. belirtilerek dosyanın x tüketici mahkemesinde birleştirilmesini istedik. y mahkemesi birleştirmeyi kabul etti ve bizim dosyamızla birleştirme kararı verdi. Ancak x tüketici tarafları farklı olduğu için birleştirmeyi kabul etmedi ve y dosyası Yargıtay 20. H.D. gitti. Bizim dosyaya delil listesi sırasında müvekkilin ödediği iki adet senet daha ibraz edilir. Ayrıca müvekkilin yükleniciden aldığı “dairenin tapusu verildiğinde iade edilmek üzere teminat senedi” yazılı 42.000,00. YTL senet delil olarak ibraz edilir. Davalı yüklenici isticvap davetiyesinde, toplam 39.000,00. YTL bedelli 15 adet senedi müvekkilden aldığını, dosyaya ibraz ettiğimiz toplam 15.000.00. YTL bedelli 5 adet senedin ödendiğini kabul eder. Ancak, müvekkilin ödedikten sonra yırtıp attığı 10 adet senedin ödenmediğini beyan eder. Senetleri kaybettim veya üçüncü bir şahsa ciro ettim şeklinde bir iddiada bulunmaz yalnızca diğer senetler ödenmedi şeklinde beyanda bulunur. Mahkeme yüklenicinin ödenmediğini iddia ettiği toplam 24.000,00. YTL bedelli senetlerin ödendiğini müvekkilin ispat edemediği gerekçesiyle 15.000,00. YTL nin kabulüne, 24.000,00. YTL nin reddine karar verir ancak nama ifa ve satışa izin konusunda olumlu olumsuz bir karar vermez. Kararı temyiz ettik. Yargıtay Nama ifa ve satışa izin konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmediğinden kararın bozulmasına, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına karar verilmiştir. ( Asıl sormak istediğim değil ama tartışmak istediğim konulardan 1. Yargıtay’ın diğer temyiz nedeni 24.000,00. YTL konusunda olumlu olumsuz bir karar vermemesi, yerel mahkeme ne karar verirse versin , benim yeniden kararı temyiz etmeme neden olacak. Yargıtay’ın diğer temyiz nedenlerinin şimdilik incelenmemesine şeklindeki kararı hatalı değil mi?) y dosyası da bu arada Yargıtay’dan gelmiş ve x tüketici mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir. x tüketici mahkemesi iki ayrı dosya numarası adı altında her iki dosyayı da inceliyor. Ben usulü tam bilmemekle birlikte iki dosyanın birleştirmesini talep ettim. (olur mu?) mahkeme üçüncü kişinin yükleniciye açtığı davada benim asli müdahil olamayacağımı belirterek asli müdahilliğimi kaldırarak fer’i müdahil olarak kabul etti. (uzunca bir brifing verdi) daha sonra dilekçem üzerine asli müdahil olarak kabul etti. (yine aynı brifing) en sonunda hayır sen fer’i müdahilsin dedi . (Ben asli müdahil miyim fer’i müdahil miyim. Asli müdahil olmam halinde duruşma sırasında davacı tarafta mı davalı tarafta mı saf tutacağım (!) Mahkeme feri müdahil olarak karar verirse davalı temyiz etmezse temyiz etme hakkım bulunmadığından müvekkilin asli müdahil olduğundan bahsederek kararı temyiz ederek esasa ilişkin temyiz edebilir miyim? Asıl davamda senetleri aldım ancak ödemedi şeklinde beyanda bulunan senetlerin ödenmediğini ispatla yükümlü değil mi? Senetleri mahkemeye ibraz etmek ya da üçüncü kişide ise üçüncü kişinin ismini ve adresini bildirmek, icraya konulmuşsa icra dosyasını bildirmek en azından zayi nedeniyle iptal kararı alarak, bu kararı mahkemeye ibraz etmesi gerekmez mi? Borçlu yüklenici (müteahhidin) kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre kendisine düşen ancak halen eksiklikler nedeniyle (çok az eksik % 1 civarında) arsa sahibi adına kayıtlı daireye borcundan dolayı haciz gelmesini engellemek için danışıklı olarak, üçüncü kişi ile adi yazılı satış sözleşmesi düzenleyerek kendisine ve arsa sahibine nama ifa ve tapu iptal tescil davası açtırarak ve ilk duruşmada davayı kabul ederek alacaklıların alacağını engellediği çok açık durumlarla ilgili alacaklının muvazaa iddiasını nasıl ispatlayacağı yada bu iddianın dinlenip dinlenmeyeceği asıl sorunumdur. Yüklenicinin avukatı ile üçüncü kişinin avukatı aynı hukuk bürosu. Baro defterinde aynı adres aynı telefon numarası. Dilekçelerinde aynı adres ve telefon numaralarını kullanıyorlar. Yüklenicinin avukatı aynı zamanda müvekkilin yükleniciye verdiği senedin icra tahsilatında üçüncü kişinin avukatı, üçüncü kişi vekaletname çıkarırken , aynı zamanda yüklenicinin avukatının adresini ve telefon numarasını vekaletnamede belirtmiş. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir kişi yüklenicinin senetlerini müdahil olarak katıldığım davada davacıya ciro ettiğini, davacı adına senetlerin tahsil edildiğini, asıl alacaklının yüklenici olduğunu, kendilerinin çok yakın olduğunu belirtti. En önemli delilim, üçüncü kişinin açtığı davada davacının ve davalının adresleri aynı. Tebligatları aynı kişi almış. Tebligatları alan kişi davacının tebligatlarında amcası olduğunu, davalının tebligatlarında dayısı olduğunu belirterek almış. Binanın eksiklikleri için yazılan kurum yazılarına cevaplarda müdahil olarak katıldığım davada davacının ve davalının adresi aynı. Tekrar açıklayayım davacı ve davalının vekillerinin de asillerinin de adresleri aynı. Mahkeme eksiklikler tamamlanmadan muvazaa iddiamız konusunda bir karar vermiyor. Bu arada arsa sahibi de nama ifa ve satışa izin davası açtı. Aynı daire için derdest üç tane nama ifa ve satışa izin davası var. Her üç davada da eksiklikleri depo etmesi için müvekkile, üçüncü kişiye ve arsa sahibine süre verdi. Üçüncü kişi davanın uzaması için yıllardır eksiklikleri tamamlamıyor. Müvekkil ise tamam ben eksiklikleri tamamlayım (yaklaşık 5.000,00. YTL civarında) ya üçüncü kişinin davası kabul olursa ben boşuna yatırmayacak mıyım? Bırak alacağımı yatırdığım paranın bana iade edileceği konusunda garanti veriyor musun diyor? Ancak maalesef müvekkilim de haklı. Müvekkil eksikliği depo etse, mahkeme üçüncü kişinin davasını kabul etse. Yatırdığımız parayı ancak yükleniciden talep edebilir gibi bir karar verecek gibi geliyor. Yüklenicinin ise dava konusu daire dışında hiçbir mal varlığını bulamıyoruz. Mahkeme en son duruşmada birleştirme kararı verecekti. Ancak davalı arsa sahibi davayı takip etmedi. Biz biran önce sonuçlanması için davayı takip ettiğimizi birleştirme kararı verilmesini talep ettik ancak fer’i müdahil olduğumuz için yetkimiz olmadığına karar verdi. Üçüncü kişinin açtığı dava müracaata kaldı ve üçüncü kişi davayı yeniledi. Bu dava biri bana daha çok mahkeme hakimine yardım etmezse , sittin sene devam edecek gibi. Görüşlerinizi bekliyor ve özellikle yukarıdaki konularda Yargıtay kararları sunacak meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 31-12-2008, 22:11   #2
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Ya konu çok uzun kimse okumak istemiyor, ya da böyle bir olayla ilk ben karşılaşıyorum. Beni şaşırtan olayda birçok sorum olduğu halde, hiçbirine en azından yol gösterici de olsa bir fikir belirtilmemesi. Okuma zahmeti gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
Old 11-03-2010, 12:32   #3
Av.Nac.

 
Varsayılan

SAYIN MESLEKDAŞIM;
Siteye yeni üye olduğum için , geçmişe dönük incelemelerde , sizin yazınızı okudum. Geciken adalet , en kötü adalettir. Dava çok uzun sürmüş. Yazınızın tarihi 2008 . 2010 yılında davanızda ne gibi gelişmeler oldu ,lütfen bilgi verirmisiniz ?
Başarılar.
Old 18-03-2010, 18:04   #4
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

İki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. İnşaatçı ve hukukçu bilirkişiden tarafların iddiaları ve dosya kapsamına göre ayrıntılı olarak rapor alınmasına karar verdi. Keşif yapıldı, bilirkişiden rapor bekleniyor
Old 18-03-2010, 18:47   #5
Av.Nac.

 
Varsayılan

Sayın Av. İlhan Salbaş...;
Benzer bir davayı Ankara' da takip ediyorum. Sizi bilgilendireceğim.
Başarılar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi yolu ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi üzerinde umutazguler Meslektaşların Soruları 2 25-06-2010 13:58
inşaat sözleşmesi Hemocrania Meslektaşların Soruları 5 11-03-2010 12:43
İtirazın iptali davası yüklenici -alt yüklenici ilişkisi lawyercakir Meslektaşların Soruları 2 16-12-2008 20:22
Gayrimenkulun Tapu Satışında Hile ve Muvazaa mertt_onn Meslektaşların Soruları 3 03-03-2008 18:34
kat karşılığı inşaat sözleşmesi Av.Fatih KAYA Meslektaşların Soruları 6 07-01-2008 15:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08318305 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.